Kulturna dobra općine Postira

Na području općine Postira nalazi se 21 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji znanje i vještine, 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština, 1 dobro pripada kategoriji primijenjena umjetnost, a 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa.

Sva dobra općine Postira:

 • Arheološko nalazište Mirje
 • Crkva Očišćenja Blažene Djevice MarijeCrkva sv. AnteCrkva sv. BarbareCrkva sv. Ivana Krstitelja i ranokršćanska crkvaCrkva sv. MihovilaCrkva sv. PetraCrkva sv. VidaEtnografska zbirka u selu DolInventar crkveInventar crkve sv. Ivana KrstiteljaKaštel GospodnetićOrgulje u crkvi Gospe KandeloreOrgulje u crkvi sv. Ivana KrstiteljaOstaci crkve u uvali LovrečinaOstaci vile rustike i srednjovjekovne crkvePastirska nastamba “Bežmek stan”Priprema tradicijskog jela dolska torta hrapoćušaRodna kuća Vladimira NazoraRuralna cjelina naselja DolZvono na zvoniku-preslici crkve sv. Petra

  Arheološko nalazište Mirje

  Kasnoantičko nalazište na Malom brigu iznad Postira. Četvrtasti sklop rasčlanjen je u rizalitima na zapadnoj strani uz koju se proteže poljski put. Po obodu sačuvane cisterne, a u unutrašnjosti ostaci nekadašnjeg trijema sa kamenim stupovima. Brojni ulomci kamenog crkvenog namještaja ukazuju na postojanje sakralnog sklopa i datiraju ovaj arheološki kompleks u 6.st.

  Lokacija: Postira
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 6. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5168
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Očišćenja Blažene Djevice Marije

  Pročelje s izvijenim polukružnim zabatom i arhitektonskom plastikom u baroknoj tradiciji podignuto je 1866. Glavni ulaz na jugoistoku s polukružnim završetkom flankiran je prozorima u obliku rozete sa prošupljenim četverolistom. U osi je veća rozeta s dva uspravna prozora sa strana, a nad bogato profiliranim vijencem je visoki zabat sa četvorolistom u sredini i postoljima na uglovima. Na istočnoj strani je zvonik sa jednostavnom ložom i četverostrešnim krovom. Jednobrodna građevina artikulirana je plitkim pilastrima na bočnim zidovima te bogato profiliranim vijencem, atikom i ravnim stropom sa gušom i vijencem u podanku u klasicističkoj tradiciji. Oslikana je plavim i smeđim marmoriziranjem.

  Lokacija: Dol
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1866. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4997
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Ante

  Crkvica sv. Ante smještena je u dnu uvale Postira. Kameno pročelje je okrenuto prema moru, a sa strane vrata su dva manja kvadratna prozora. Na vrhu pročelja je zvonik na preslicu. Jednobrodna crkvica s četvrtastom apsidom presvođena je slomljenim svodom. Podignuta je u 17. st. i tipološki pripada lokalnoj baroknoj arrhitekturi.

  Lokacija: Postira
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5346
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Barbare

  Jednobrodna romanička crkvica smještena južno od Dola na putu prema unutrašnjosti otoka. Unutrašnjost je presvođena bačvastim svodom s jednim pojasnim lukom, a četvrtasta apsida u uglovima ima sačuvane trompe. Na pročelju nad ulazom je viseći luk.

  Lokacija: Dol
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4775
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Krstitelja i ranokršćanska crkva

  Na uzdignutom dijelu naselja na rubu predjela Zastivanje u Postirima smještena je župna crkva sv. Ivana Krstitelja. Današnja crkva podignuta je dijelom nad ranokršćanskom bazilikom. Izdužena je jednobrodna građevina s četvrtastim svetištem i polukružnom utvrđenom apsidom sa mašikulama na južnoj strani. Glavno pročelje građeno je klesancima i završava zabatom s profiliranim vijencem na kojem je kip sv. Ivana Krstitelja. Crkva je primjer neostilske arhitekure druge pol. XIX. st. kada je građevina produžena te dobiva monumentalno pročelje. Istočno od župne crkve 1988. su otkriveni ostaci trobrodne bazilike s polukružnom apsidom i subselijom. Uz baziliku je krstionica s križnim zdencem. Ulomci kamenog namještaja imaju odlike skulpture VI. st.

  Lokacija: Postira
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 6. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5124
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Mihovila

  Na vrhu brda Miholjrat visoko iznad naselja Dol predromanička je crkva sv. Mihovila iz 9.-10. stoljeća. Jednostavna građevina s polukružnom apsidom i glatkom žbukanom vanjštinom, pokrivena je krovom s kamenim pločama. Unutrašnjost je raščlanjena na tri traveja s dva para lezena i pojasnicama koje nose svod poprečno na os crkve. Uži srednji travej i tragovi žbuke tambura ukazuje da je izvorno crkva imala kupolu. Za glavni ulaz u crkvu korišten je uspravljen antički sarkofag kojem je probijeno dno, a nad njim je postavljen viseći luk nad prošupljenom lunetom. Obnovom crkvice poč. 14. st. kupola je zamijenjena svodom, a oslikani su posvetni križevi u medaljonima.

  Lokacija: Dol
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 9. st. do 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4776
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Petra

  Crkva sv. Petra u Dolu smještena je na izdignutom platou iznad sela. Jednobrodna građevina s polukružnom apsidom i slijepim arkadama u unutrašnjosti ima predromaničke stilske odlike. Na pročelju je zvonik na preslicu sa zvonom iz 14. st. U drugoj pol. 19. st. crkva je ožbukana izvana te je pokriven njen prvobitni izgled.

  Lokacija: Dol
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6499
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Vida

  Na vrhu brda zapadno od Dola su ruševni ostaci crkve sv. Vida. Jednobrodna građevina s polukružnom apsidom razdijeljena je parom pilastara, a u istočnom traveju je uz podanak zidova niska klupica. U zidanom postamentu oltara ugrađen je ranokršćanski stup s akantus kapitelom koji je pripadao bifori nepoznate kasnoantičke crkve.

  Lokacija: Dol
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2602
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnografska zbirka u selu Dol

  Etnografska zbirka u selu Dol u vlasništvu je Općine Postira. Zbirka, koja broji 81 predmeta i skupina predmeta predstavlja tradicijski način života bračkog sela. Svi predmeti potječu iz sela Dol ili su u njemu upotrebljavani a većinom su u dobrom stanju. Predmeti su vezani uz svakodnevni život dolskog domaćinstva i gospodarstva. Različite sprave i alati predstavljaju tradicijske obrte (bačvarstvo, izrada samara, obrada kamena koja je osobito važna za otok Brač) te stočarstvo (uzgoj ovaca, obrada vune te mazgi, magaraca i konja što je bio važan aspekt tradicijskog gospodarstva sela) i poljoprivredu.

  Lokacija: Dol
  Klasifikacija: etnografska građa
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6534
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve

  Predmeti inventara ripadaju razdoblju od XVII.-XIX. stoljeća, a značajni su liturgijski predmeti iz XVII. i XVIII. stoljeća s utisnutim mletačkim žigom i inicijalima (kaleži, pokaznica, relikvijari, ophodno raspelo, kanonska ploča i arhiv).

  Lokacija: Dol
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-264,17/52-79
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Ivana Krstitelja

  Sastoji se od predmeta datiranih od XVII.-XIX. stoljeća: slika na platnu slikanih uljanim bojama, te metalnih predmeta.

  Lokacija: Postira
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-263,17/30-78
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kaštel Gospodnetić

  Kuća Gospodnetić u Dolu na Braču smještena je na padini u sjeveroistočnom dijelu naselja. Oko sklopa je zid sa skarpom i kordonskim vijencem, ostatak nekadašnjeg obrambenog dvorišta na kojem je lučni ulaz s bunjatom i bogatim baroknim grbom plemićke obitelji Gospodnetić. Kuća je dvokatnica u obliku slova L sa ugaonom kulom na sjeverozapadu i vrijedan je primjer stambene arhitekture s monumentalnim krovom pokrivenim nepravilnim kamenim pločama. Sklop Gospodnetić je građen kao utvrđeni dvorac 17. st., a nakon temeljite obnove koncem 19. st. sačuvan je izvorni interijer i kontinuitet stanovanja obitelji Gospodnetić od vremena izgradnje kaštela.

  Lokacija: Dol
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4777
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi Gospe Kandelore

  Spomeničke orgulje, rad radionice K. Hopferwieser (Graz, Austria), op. 32., na prijelazu iz 19. u 20. st. Manual opsega C-f3 ima 7 registara, pedal o. C-d1 ima 1 registar, dakle ukupno 8 registara. Prijenos je mehanički. Od 2004. godine orgulje su u uporabi.

  Lokacija: Dol
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.
  Autor: radionica K. Hopferwieser (Graz, Austria)

  Oznaka kulturnog dobra: RST-188,17/17-79
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Ivana Krstitelja

  Orgulje u župnoj crkvi u Postirama nalaze se na pjevalištu u ormaru neobaroknog sloga. Opseg manuala je E/C-d3 Registri su: Ottava, Flauto 12, Salicional, Cornetta, Flauto 8, Principal sopran, Flauto 15 (3), Voce umana, Viola, pomoćna papučica Tirattuti i oktavni spoj, dakle ima ih 11. Orgulje su osrednje sačuvane, a nastale su u 1. pol. 19. st.

  Lokacija: Postira
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-224,24/13-72
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci crkve u uvali Lovrečina

  U uvali Lovrečina kod Postira zapadno od rimskog gospodarskog imanja su visoki ostaci kasnoantičke crkve. Jednobrodna crkva sa transeptom i polukružnom apsidom. U nizu pomoćnih prostorija na sjeveru je krstionica sa križnim zdencem i kamenim ciborijem. U apsidi je sačuvana križna konfesija pod oltarom, a krivulju apside prati klupa za kler. Pronađeni su ostaci fresaka i štukatura.

  Lokacija: Postira
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5173
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci vile rustike i srednjovjekovne crkve

  Ostaci rimske gospodarske zgrade (villa rustica) protežu se na ravnom dijelu uvale sve do mora. U podzidu prema moru dijelom je sačuvan antički zid, a zapadno su vidljive prostorije sa lučno zasvedenim vratima i prozorima te unutrašnje dvorište ograđeno zidom. Uz nekadašnju poljsku kućicu sačuvani su ostaci predromaničke crkvice sv. Stjepana u kojoj su reutilizirani pilastri ranokršćanske oltarne pregrade.

  Lokacija: Postira
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5224
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Pastirska nastamba “Bežmek stan”

  Stočarske nastambe „Bežmek stan“ smještene su na predjelu Podgažul južno od Dola. To je sklop gospodarskih kamenih prizemnica s dvorovima, zagonima-torovima, krušnom peći, gustirnom s kamenom krunom i ograđenom lokvom. Šest prizemnica ovog ruralnog sklopa pokriveno je kamenom pločom, a nastambe je podigla obitelj Gospodnetić „Bežmek“ iz Dola tijekom 19. st.

  Lokacija: Dol
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-1405
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Priprema tradicijskog jela dolska torta hrapoćuša

  Priprema tradicijskog jela dolska torta hrapoćuša jedna je od najznačajnijih tradicija mjesta Dol na otoku Braču. Dolska torta hrapoćuša jedinstvena je po svom izgledu, a dobila je naziv po lokalnom kamenu „hrapaćuša“, na koji slastica neodoljivo podsjeća. Kolač, danas poznat pod nazivom dolska torta, radio se samo u mjestu Dol. Kako nema pisanih dokumenata o nastanku dolske torte, točno vrijeme kada se počela spravljati teško je odrediti. Prema kazivanjima najstarijih živućih stanovnika u mjestu, početak pripreme jela datira iz 19. stoljeća, a vjerojatno se spravljalo i ranije.

  Lokacija: Dol
  Klasifikacija: znanje i vještine

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5690
  Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Rodna kuća Vladimira Nazora

  Rodna kuća pjesnika Vladimira Nazora (1876.-1949.) smještena je na postirskoj rivi i vezana je za prve godine pjesnikovog djetinjstva u nekadašnjoj kući Tommaseo. Kamena dvokatnica s visokim potkrovljem i kulom na istoku izvorno je kasnorenesansni kaštel Lazaneo, najstarija građevina u Postirima sagrađena za obranu luke. Na južnom pročelju uzidan je grb obitelji Lazaneo s prikazom zmije koja guta glavu ptice u letu i natpisom INVTRVNQ. PARATVS. Na klesanoj atici sa bočnim volutama je urezano LAVS DEO te središnja ploča s natpisom. U unutrašnjosti i vanjštini zgrade vidljivi su tragovi nekadašnjih ugaonih stražarnica na konzolama.

  Lokacija: Postira
  Klasifikacija: memorijalna baština

  Oznaka kulturnog dobra: RST-0250-1965.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruralna cjelina naselja Dol

  Naselje u unutrašnjosti otoka koje se prvi put spominje u 14. st. Zbijeno izduženo naselje formirano je po strmim pristrancima i razvilo se uz longitudinalnu komunikaciju od stare župne crkve sv. Petra na jugu do nove na rubu polja. Kuće ruralnog tipa s kamenim krovovima smještene su na stjenovitom obronku dubokog prodola kojima dominira utvrđeni sklop Gospodnetić. Današnji izgled ruralne cjeline oblikovan je u 18. i 19. st. monumentalnom tradicijskom stambenom arhitekturom. Prostorna organizacija zbijenog naselja prilagođna je oblicima terena i prirodnim slojnicama.

  Lokacija: Dol
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2592
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zvono na zvoniku-preslici crkve sv. Petra

  Brončano zvono na zvoniku-preslici srednjovjekovne crkve sv. Petra iznad Dola datira se u 14. st. Pri dnu ima natpis gotičkim slovima „Magistro Nicholaus me fecit“. Ubraja se u najstarija zvona na otoku Braču.

  Lokacija: Dol
  Klasifikacija: primijenjena umjetnost
  Vrijeme nastanka: 14. st.
  Autor: Magistro Nicholaus

  Oznaka kulturnog dobra: RST-265,17/55-79
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Splitu
  Kontakt adresa KO: Porinova bb, 21000 Split

  Telefon: 021/ 305 444

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska