Kulturna dobra općine Pokupsko

Inventar crkve sv. Jurja

Drvena crkvica dobila je tijekom obnove u 18. st. barokni oltar (1725. g.) koji se ističe svojim kvalitetnim ostvarenjima vještoga i kipara i slikara. Sliku „Sv. Juraj ubija zmaja“ omeđuju kipovi apostola Andije i Bartolomeja, a na atici je slika „Bogorodice s Djetetom“ između sv. Lucije i neatribuirane svetice, nadvišeni kipom Uskrsloga Krista. Sačuvani su i svijećnjaci, lijepi barokni rad nastao istovremeno s oltarom. Uz sjevernu stranu lađe stoji slika „Sv. Nikole biskupa“ iznad jednostavne menze, rad neznanoga majstora 19. st.

Lokacija: Lijevi Štefanki
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4492
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (sv. Ladislav), okružena cinktorom s četiri ugaone kule, smještena je u središtu naselja Pokupsko. Izgradnja crkve, pod vodstvom biskupa Jurja Branjuga, započela je 1736., a dovršena je 1739 godine. Riječ je o zrelobaroknom rješenju s četverolisnom lađom svođenom kupolastim svodom na koju se nadovezuje pravokutno svetište apsidalnog zaključka. Crkva s arhitektonskog stajališta ima visoku kvalitetu i značaj jer hrvatsko graditeljstvo integrira u tijekove srednjoeuropskog graditeljstva. Prva je u nizu četverolisnih crkava centralnog tipa i to ne samo na hrvatskom već i štajerskom području.

Lokacija: Pokupsko
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1723
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Jurja

Drvena neožbukana crkva sagrađena početkom 18. stoljeća prekrivena šindrom primjer je tradicijskog graditeljstva. Pravokutnog je tlocrta s trijumfalnim lukom nepravilnog, trapezoidnog oblika kojim je odvojeno uže svetište unutarnjih blago skošenih bočnih stranica i ravnog zaključnog zida. Uz zapadno pročelje formirano je pravokutno predvorje nad kojim je zvonik. Koloristički efekt unutrašnjosti proizlazi iz oslikanog kasetiranog stropa te koritastog svoda i zidova svetišta s bogatom ornamentalnom dekoracijom iz 1725. godine. Iz iste je godine i bogato dekoriran glavni oltar. Crkva predstavlja najvrjedniji primjer tradicijskog graditeljstva pokupskog kraja.

Lokacija: Lijevi Štefanki
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4393
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kapela sv. Ivana Krstitelja

Drvena kapela je smještena na groblju iznad sela. Sagradila ju je 1908/1909. godine tesarska družina Mate i Jure Jankovića iz Čičke Poljane na mjestu starije kapele. Riječ je o jednobrodnoj građevini s peterostranim zaključkom i koritastim svodom ravnoga tjemena nad lađom. Ispred pročelja je trijem, plitko predvorje pod strehom zabata koje počiva na drvenim gredama u širini lađe, podupirući gredu sa drvenim zvonikom nad pročeljem. Nad stupovima što podupiru trijem izveden je ukrasni drvorezbareni friz na proboj.

Lokacija: Lukinić Brdo
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1908. god. do 1909. god.
Autor: Tesarska družina Mate i Jure Jankovića

Oznaka kulturnog dobra: Z-6231
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kapela Presvetog Trojstva

Kapela Presvetog Trojstva u Pokupskom Gladovcu sagrađena je 1874. godine na brežuljku iznad sela. Jednobrodna drvena kapela pravokutne tlocrtne osnove dimenzija cca 13×8 m zaključena je peterostranim svetištem, a iznad zabata na glavnom pročelju podignut je drveni toranj obložen šindrom i zaključen piramidalnim krovom. Kapela je građena hrastovim planjkama na betonskim temeljima, a grede su međusobno povezane na tzv. „nemške vugle“.
Unutrašnjost kapele zaključena je ravnim drvenim stropom. Od nekadašnjega inventara u kapeli je sačuvana drvena propovjedaonica u stilu rokokoa te nekoliko štafelajnih slika; Bogorodica s Djetetom, sv. Ivan Nepomuk te na zidovima svetišta Bičevanje Krista, Krunjenje Bogorodice i Presveto Trojstvo, izvorno dio raskošnoga glavnoga oltara. Slike su radovi nepoznatih autora iz 19. stoljeća.

Lokacija: Gladovec Pokupski
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1874. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6356
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kapela sv. Petra i Pavla

Kapela sv. Petra i Pavla sagrađena je 1932. godine na mjestu starije drvene kapele iz 18. stoljeća. Riječ je o jednobrodnoj građevini pravokutnoga tlocrta zaključenoj peterostranim svetištem (dimenzije cca 12,5×7 m). Kapela je građena hrastovim planjkama na betonskim temeljima, a grede su međusobno povezane na tzv. „nemške vugle“. Ispred ulaza izveden je plitki trijem na tankim izrezbarenim drvenim stupovima povezanima ukrasnim motivom, tzv. „frizom na proboj“.
Unutrašnjost kapele svođena je koritastim svodom ravnoga tjemena. Od crkvenoga inventara sačuvan je skroman drveni oltar iz 18. stoljeća, vjerojatno prenesen iz stare kapele.
Ova kapela predstavlja vrijedan primjer drvene sakralne arhitekture, a njezina uklopljenost u pejzažni kontekst pridonosi stvaranju skladnoga i visoko valoriziranoga mikroambijenta.

Lokacija: Cerje Pokupsko
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1932. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6325
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Glavni oltar i oltar sv. Križa u crkvi Uznesenja Marijina

Glavni oltar župne crkve Uznesenja BDM/Sv. Ladislava u Pokupskom nastao je u drvorezbarskoj radionici biskupa Jurja Branjuga po završetku izgradnje ove velike crkve 1740. godine. Bočni oltar sv. Križa smješten je na sjevernom zidu lađe crkve, a nastao je također oko 1740. godine u radionici biskupa Branjuga, kao i sveukupni inventar crkve.

Lokacija: Pokupsko
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5133
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Zgrada nekadašnje Poljoprivredne zadruge

Zgrada nekadašnje Poljoprivredne zadruge Pokupsko smještena je južno od župne crkve u povijesnom središtu naselja Pokupsko.Reprezentativna građevina kvadratnoga tlocrta blago razvedenih obrisa sagrađena je u prvoj polovini 20. stoljeća kao gradska stambeno-poslovna kuća. Nakon oštećenja u Domovinskom ratu 90-ih godina 20. stoljeća zgrada je izložena daljnjem propadanju, te je danas u lošem građevinskom stanju. Izvorno je zgrada nekadašnje Poljoprivredne zadruge bila djelomično podrumljena visoka prizemnica zaključena trostrešnim krovištem pokrivenim biber crijepom prekinutim na zapadnoj strani poligonalnim lomljenim krovištem poligonalnoga istaka u formi tornja te poluskošenim zabatom na južnoj strani. Građena je opekom i završno obrađena glatkom žbukom bez specifičnih stilskih obilježja i arhitektonske plastike. Tlocrtni raspored formiran je unutar kvadratnoga tlocrta s uličnom orijentacijom prostorija nekadašnje javne ili poslovne namjene, dok su stambene prostorije bile smještene u istočnom dijelu kuće. Stropne konstrukcije prizemlja bile su drveni grednik, dok je podrum presvođen pruskim svodom.
Iako je zgrada nekadašnje Poljoprivredne zadruge Pokupsko u lošem građevinskom stanju, predviđa se njezina skorašnja obnova i prenamjena u prostor za javne društvene i kulturne potrebe čime će se vratiti izvorna arhitektonska svojstva jedine građevine urbane tipologije u ruralnoj jezgri Pokupskoga koja svojim reprezentativnim volumenom i oblikovanjem s karakterističnim istakom u formi tornja te položajem u naselju ostvaruje značajnu ambijentalnu i povijesnu vrijednost.

Lokacija: Pokupsko, Pokupsko bb
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5421
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zagrebu
Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4851-522

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska