Kulturna dobra općine Pirovac

Crkva Gospe Karmelske

Crkva Gospe Karmelske je jednobrodna s dubokom polukružnom apsidom. Pravilno je orijentirana. Građena je od kamena i ožbukana. Krovište je na dvije vode pokriveno kupom kanalicom. Na glavnom pročelju je pravokutni profilirani portal koji završava profiliranim arhitravom iznad kojeg su barokne volute. Na arhitravu je gotička skulptura anđela Navještenja rad majstora Bonina da Milano.

Lokacija: Pirovac
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2830
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kultruno-povijesna cjelina Pirovac

Povijesna jezgra naselja (selo) je uz samu obalu u obliku polukruga, opkoljena morem, a sa sjeverne strane završava obrambenim bedemom. Tragovi obrambenog zida vide se na sjevernim fasadama objekata prislonjenih na zid, posebno u donjem dijelu gdje je zid skošen na način prilagođen renesansnom poimanju obrane od novih artiljerijskih oruđa. U ulicama se originalno popločanje sačuvalo samo mjestimično.

Lokacija: Pirovac
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-2909
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Inventar crkve Gospe Karmelske

U unutrašnjosti crkve sačuvan je inventar pokretnih predmeta koji se sastoji od sveukupno 21 predmeta. Inventar je uglavnom nastao u razdoblju od XVIII. do XIX.st. U unutrašnjosti se ističe glavni oltar kasnobaroknih stilskih odlika, te oltarna slika iz 18.st. sa zaštitnikom mjesta, sv.Jurjem. Inventar župne crkve, iako brojčano nevelik, zadržao je stilsku prepoznatljivost i pripadnost uglavnom baroknom i kasnobaroknom razdoblju, a umjetnine su očuvane i cjelovite u odnosu na izvorno stanje.

Lokacija: Pirovac
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

Oznaka kulturnog dobra: Z-4166
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve sv. Jurja

U unutrašnjosti crkve se nalazi djelomično sačuvan pokretni inventar koji se sastoji od 15 predmeta, među kojima je nekoliko slika, te oltari, drveni i metalni predmeti. Slike su nastale u periodu od XVII. do XX.st. Od čitavog inventara ističu se barokni drveni polikromirani oltari, tj. retabli oltara koji su jedino očuvani, posebice glavni oltar posvećen Majci Božjoj, koji predstavlja vrlo vrijedan i kvalitetan umjetnički rad.

Lokacija: Pirovac
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

Oznaka kulturnog dobra: Z-4167
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kuća Draganić

Kuća Draganić je nastala u 18. st u kasnobaroknom razdoblju. Nalazi se u centru naselja Pirovac. Pripadala je obitelji Draganić koja je početkom 16. stoljeća utemeljila i utvrdila naselje Pirovac. Ima prizemlje i dva kata. Krovište je na četiri vode pokriveno kupom kanalicom. Građena je od kamena i bila je ožbukana samo velika reprezentativna istočna fasada. Ta fasada ima pet razdijelnih vijenaca u žbuci.

Lokacija: Pirovac
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2702
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Jurja

Crkva sv. Jurja nalazi se na mjesnom groblju u Pirovcu. To je jednobrodna građevina s kvadratnom apsidom. Građena je od kamena i u cijelosti ožbukana. Drvena krovna konstrukcija na dvije vode pokrivena je kupom kanalicom. Crkva ima pravilnu orijentaciju. Na pročelju su pravokutna vrata s kamenim okvirima. Iznad njih je okulus i nova preslica. Na južnom zidu su pravokutna vrata s natpisom na glagoljici.

Lokacija: Pirovac
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1495. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2703
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Sarkofag obitelji Draganić-Vrančić

Sarkofag je djelomično uzidan u zid te položen na dvije kamene konzole. Prednja strana podijeljena je gotičkim fijalama u tri polja.
U središnjem polju smještena je Bogorodica na prijestolju s malim Kristom, obrada je pomalo nezgrapna, s bezizražajnim , dosta širokim licima dok je draperija prilično ukočena i statična, naglašene linearne obrade. U svakom od dva bočna polja prikazan je po jedan anđeo s raširenim krilima. Likovi anđela izvedeni su umjetnički vještije i kvalitetnije od figura u središnjem polju; lica su fina, blaga , figure postavljene u blagom stavu kontaposta, ruku ukrštenih na prsima , dok draperije u mekanim naborima padaju niz tijelo. Na lijevoj bočnoj strani sarkofaga nalazi se ukras u obliku rastvorene rozete, dok desno bočno polje krasi nepoznati grb. Na poklopcu sarkofaga oštećeni je naknadno uklesani natpis: ALL ABATE GIROLAMO CO : DRAGANICH VERANZIO CASIMIRO IL NIPOTE CONSACRA. 1821.

Lokacija: Pirovac
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 1447. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6201
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Šibeniku
Kontakt adresa KO: J. Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik

Telefon: 022/ 219-325

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska