Kulturna dobra općine Otok

Na području općine Otok nalazi se 12 kulturnih dobara. 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i svečanosti, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, a 1 dobro pripada kategoriji znanje i vještine.

Sva dobra općine Otok:

 • Arheološko nalazište “Gradina”
 • Arheološko nalazište GrebčineArheološko nalazište srednjovjekovno grobljeGrobljanska kapelaInventar crkve sv. Antuna PadovanskogMost na KosincuProljetni godišnji ophod “filipovčice”Starokršćanska bazilikaSuvara, Vladimira Nazora 49Tradicijska kuća s okućnicomUmijeće gradnje lađe u Otoku kod SinjaZbirka etnografskih i kulturno-povijesnih predmeta Josipa Bašića

  Arheološko nalazište “Gradina”

  Arheološko nalazište “Gradina“ nalazi se jugoistočno od naselja Otok. Ima oblik gradine – tella eliptičnog oblika, dimenzija 134 x 128m, relativne visine oko 4. m. Arheološko iskopavanje proveo je S. Dimitrijević 1957.g. Najstariji nalazi pripadaju neolitiku – sopotska kultura. Sredina naselja sadržavala je 3m kulturnih slojeva s raznim fazama gradnje neolitičkog naselja. Prapovijesno naselje preslojilo je ranosrednjovjekovno groblje na redove slavenskog porijekla datirano u kraj 8. i početak 9. st. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

  Lokacija: Otok
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 800. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4915
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Grebčine

  Arheološko nalazište Grebčine nalazi se u selu Otoku kod Sinja. Tijekom zemljanih radova na postavljanju infrastrukture na položaju Grebčine otkriveno je srednjovjekovno groblje. Groblje nije arheološki istraženo, međutim prema vidljivim ostatcima kamenih pokrovnih ploča najvjerojatnije je riječ o ranosrednjovjekovnom groblju na redove. Na području ranosrednjovjekovne Hrvatske države manja groblja na redove uobičajena su u razdoblju od 8. do sredine 11. stoljeća.

  Lokacija: Otok
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: P-3914
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište srednjovjekovno groblje

  Arheološko nalazište srednjovjekovno groblje u selu Udovičići nalazi se zapadno od zaselka Džaje uz istočnu stranu ceste koja povezuje Otok i Trilj, na položaju Grebčine, nedaleko Bilokapića gradine. Istraženo je 26 grobova od kojih je dio bez grobne konstrukcije ukopan direktno u zemlju, a drugi su bili obzidani i prekriveni kamenim pločama. Istražen je samo manji SZ dio većeg srednjovjekovnog groblja. S obzirom na nalaze (željezni nož, brončana vitica i brončani prsten s umetkom od staklene paste) istraženi grobovi pripadaju kasnosrednjovjekovnom razdoblju. Nalazi su pohranjeni u Muzeju Cetinske krajine u Sinju.

  Lokacija: Udovičići
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5035
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Grobljanska kapela

  Podignuta je 1858/59. na uzvisini mjesnog groblja, na mjestu prapovijesnog nalazišta tipa Tell sredstvima imućne obitelji Mateja Knolla iz Komletinaca. Nakon izgradnje kapelicu je obitelj predala župi uz uvjet da se svi njezini potomci sahranjuju u kripti ispod kapele. Jednobrodna građevina je malih dimenzija s polukružnom apsidom i zvonikom ispred glavnog pročelja. Pročelja su skromne obrade s obilježjima stila kasnog klasicizma.Ravnih je zidnih ploha s visoko rastvorenim polukružnim prozorima na bočnim pročeljima iznad kojih su profilirani nadprozornici u žbuci. Ispod sjecišta nadprozornika nalaze se cvjetni ornamenti. Prozori su drveni, s podjelom u obliku križa. Plitke lezene raščlanjuju zidne plohe. U unutrašnjosti kapele je bačvasti svod, glatki zidovi koji su bili ukrašeni dekorativnim oslikom.

  Lokacija: Komletinci, Mjesno groblje
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1858. god. do 1859. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4928
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Antuna Padovanskog

  Iz unutrašnjosti stare crkve, sagrađene 1784.g. je nakon rušenja djelomično sačuvan inventar, nastao krajem 19. i poč. 20. st. i smješten u novu crkvu. Preostali inventar nastao u neostilu sastoji se od kompozicije Pieta, Zaruke Josipa i Marije, reljefne slike Rođenje Isusovo te sedam kipova. Izrađen je u radionicama Ferdinanda Stuflessera u Italiji kao djelo historicizma i tirolskog umjetničkog obrta. Kipovi su: Presveto Srce Marijino, Presveto Srce Isusovo, sv. Antun Padovanski s djetetom Isusom, sv. Nikola, sv. Janja, sv. Elizabeta, sv. Josip.

  Lokacija: Otok
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4777
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Most na Kosincu

  Most u selu Gala premošćuje Kosinac, pritok Cetine. Ima 12 otvora polukružnog oblika koji leže na zaobljenim pilonima koji završavaju kamenim vijencem. Građen je kamenom. Nad mostom je kolna cesta čija je širina veća u odnosu na izvoran profil mosta. Proširenje je izvedeno betonskom pločom i ograđeno željeznom ogradom. Preko mosta obavlja se promet od Trilja prema Livnu. Po veličini ovaj most se izdvajao u grupu ljepših i elegantnijih konstrukcija mostova u Sinjskoj krajni građenih u 19. st., iako je u novije vrijeme djelomično devastiran.

  Lokacija: Gala
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4878
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Proljetni godišnji ophod “filipovčice”

  Proljetni godišnji ophod filipovčice iz Komletinaca odvija se uoči blagdanasvetog Filipa i Jakova,1. svibnja. Prema kazivanjima starijih kazivača, u ophodu su do kraja pedesetih godina 20. st. sudjelovale mlade djevojke iz mjesta, aotada tradiciju ophoda godišnje i po potrebi oživljava mjesno kulturno-umjetničko društvo. Iako prilagođeno sceni i različitim priredbama, i dalje su sudionice mlade djevojkeiz Komletinaca, koje prikazuju ophod prema tradiciji, bose, odjevene u bjelinu narodnoga ruha s povezanim dugačkim vrpcama od vrata na dolje i s prolistalim grabovim granama u rukama koje su im priredili njihovi mladići (momci) ili očevi. U ophodu, na scenskom nastupu prate ih i momci, a u novije vrijeme i tamburaši.

  Lokacija: Komletinci
  Klasifikacija: običaji, obredi i svečanosti
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5407
  Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Starokršćanska bazilika

  Ostaci starokršćanske bazilike nalaze se na lokalitetu Mirine u selu Otok smještenom uz rijeku Cetinu kod Sinja. Ovdje se ubicira sjedište biskupije Ludrum koja je osnovana na II. salonitanskom koncilu 533. godine. Otkriveni su i konzervirani su ostaci jednobrodne crkve s krstionicom i narteksom. Bazilika je složenog tlocrta s karakterističnim bočnim prostorijama. U tjemenu polukružne apside nalazila se subselija i biskupska katedra, a u jednoj od pomoćnih prostorija otkrivena je piscina križnog tlocrta. Na lokalitetu su pronađeni brojni ulomci crkvenog namještaja i druga kamena plastika osebujnog ukrasa.

  Lokacija: Otok
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 6. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4799
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Suvara, Vladimira Nazora 49

  Suvara je mlin koji se pokreće konjskom zapregom. Sagrađena je u prvoj polovici 19. st. Sastoji se od kuće s mlinom i mlinarevim stanom, te šatre okruglog tlocrta sa stožastim krovom u kojoj je smješten pogonski mehanizam. Šatra i kuća sazidani su opekom, izvorno pokriveni hrastovom šindrom. Strop čini drveni grednik s daščanom oplatom iznad njega. Na stropnoj podvlaki urezana je godina 1863. koja označava godinu kada je sadašnja zidanica zamijenila stariju drvenu kuću. Suvara u Otoku posljednji je sačuvani primjerak ove vrste mlina u Slavoniji gdje se intenzivno gradilo u 18. i 19. st.

  Lokacija: Otok, Vladimira Nazora 49
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-365
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska kuća s okućnicom

  Podignuta je kao zadružna kuća za obitelj Bilić. Prizemnica „L“ tlocrta svojom je širom stranom okrenuta ulici. Ulično pročelje je oblikovano u duhu secesije s plastičnim detaljima: vijencima, frizom, pilastrima, istacima, kružnicama. Cijela zidna površina uličnog i dijela bočnog pročelja prekrivena je horizontalnim plohama. Pravokutni prozorski otvori dekorirani su profiliranim okvirima. Kolni ulaz s desne strane izveden je vidljivom opekom.Trijem je izveden sa zidanom ogradom i stupovima.Izvornost unutrašnjeg prostora je zadržana, prostorije imaju drvene podove i pragove, ravan strop, bijelu profiliranu stolariju i zidove šarane mustrom.Gospodarske zgrade u produžetku dvorišta, zidane su jedna uz drugu.Nad prostorijama su vidljivi drveni gredni stropovi, a podovi su od opeke i tavela.

  Lokacija: Komletinci, Vladimira Nazora 26
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1906. god. do 1912. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4707
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Umijeće gradnje lađe u Otoku kod Sinja

  Umijeće gradnje lađe u Otoku kod Sinja tradicijska je posebnost ovoga kraja, usko vezana uz položaj naselja Otoka, smještenog u blizini rijeke Cetine. Pisani tragovi o počecima gradnje lađe ne postoje, a najstarija sačuvana lađa stara je sedamdesetak godina. Način privređivanja, tj. intenzivno iskorištavanje zemlje uz rijeku Cetinu, brojnost stanovnika, te sam položaj naselja, glavni su razlozi što su stanovnici naselja Otoka imali veću potrebu korištenja lađe od ostalih naselja u okolici.. Dužina lađe je četiri do pet metara, te su do 35 cm visine i široke 90 do 95 cm u najširem dijelu. U pravilu troje ljudi sudjeluje u izradi lađe (jedan glavni meštar i dva pomagača). Za izradu lađa i lajica koristi se isključivo jelova daska, zbog svojih karakteristika (lako obradivo drvo), dužine do tri metra za lajice, dok se za veće lađe, ako nema dužih dasaka, stranice sastavljaju iz dva dijela. Spojevi između dasaka su željezni klinovi moždaci dugi oko 5 cm, a postavljaju se na razmaku od oko 60 cm. Daske se dodatno učvršćuju s željeznim spojnicama klampama, širokim 2 – 3 cm i dugačkim do 25 cm, ili nešto manjim. Dno lađe sastoji se od tri daske, zakrivljene i podignute prema krajevima 3 – 4 cm, kako bi se olakša la plovidba lađom kroz vodeno raslinje. Bočne se stranice sa dnom povezuju čavlima brokvama uokolo čitave lađe, na međusobnoj udaljenosti 1 – 2 cm., a nastoje se koristiti čavli šire glave. U oba kraja lađe stavlja se trokutasto ojačanje kuta, u koje se zabija željezni prsten koji služi za zahvat lanca za vezivanje lađe za obalu. Vesla se izrađuju od drva vrbe iz jednog komada. Dužine su do dva metra i imaju ručku perlu na vrhu u obliku slova T. Širi dio vesla je dug oko metar i širine do 15 cm. Veslalo se i sjedeći i stojeći, a to je ovisilo o dubini rijeke.

  Lokacija: Otok
  Klasifikacija: znanje i vještine

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5855
  Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zbirka etnografskih i kulturno-povijesnih predmeta Josipa Bašića

  Zbirka je smještena na okućnici obiteljske kuće, u zidanoj prostoriji uređenoj za čuvanje predmeta Zbirke, te u otvorenoj kolnici, čardaku, sjenici i ostalim pomoćnim prostorijama u vlasništvu obitelji. Manji predmeti i alati smješteni su na okućnici i u Suvari, (mlinu na konjski pogon). Zbirka sadrži 613 predmeta popisanih i obrađenih (s fotografijom, književnim i lokalnim nazivom, osnovnim dimenzijama, materijalom, namjenom, te drugim podacima koji bliže određuju pojedini predmet). Najveći broj sakupljenih predmeta pripada panonskoj etnografskoj zoni, ponajviše samom gradu Otoku. Predmeti datiraju s početka 20. st., a neki su iz 19. st.

  Lokacija: Otok
  Klasifikacija: etnografska građa
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2983
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Vukovaru
  Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

  Telefon: 032/ 443-203

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska