Kulturna dobra općine Murter – Kornati

Na području općine Murter – Kornati nalazi se 14 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Sva dobra općine Murter – Kornati:

 • Antički brodolom
 • Arheološka cjelinaCrkva Gospa od GradineCrkva sv. MarijeCrkva sv. MihovilaCrkva sv. RokaGospina crkvaInventar crkve sv. MihovilaKulturno – povijesna cjelina MurteraNovovjekovni brodolomOstaci antičkog naselja i lukeOstaci potopljene arhitekturePomorski svjetionik PrišnjakToreta

  Antički brodolom

  S južne strane otočića Kaselica nalaze se ostaci brodoloma. Nalazište se proteže oko 50 metara u dužinu i 20 metara u širinu gdje su razbacani ostaci amfora tipa Lamboglia 2 pa se brodolom datira u 2-1. stoljeće prije Krista. Dio tereta i ostaci drvene brodske konstrukcije su pod pijeskom.

  Lokacija: Murter
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2 st.p.n.e. do 1 st.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-51
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološka cjelina

  Na položaju Gradina, Murter, razasuti su posvuda arheološki nalazi iz prapovijesnog i rimskog doba. Tragovi arhitekture i grobova pripadaju antičkom naselju Colentum. Od sitnih nalaza spominje se novac Nerona i Vespazijana, rimske opeke s žigovima i dr. Istraženo je 16 ojekata, odnosno ostataka antičkih ladanjskih objekata od koji neke i s cisternom. Dijelovi nekih vila su u moru. Vile su bile bogato ukrašene mozaikom i zidnim slikarijama. Datiraju se u 1. i 2. st. poslije Krista.

  Lokacija: Murter
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 2. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-0512
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva Gospa od Gradine

  Jednobrodna građevina zidana u kamenu. Apsida je poluokrugla u širini zidova crkve. Pred crkvom je natkriveni trijem. Gospe od Gradine spominje se u arhivskim spisima za 1480. godinu te oporuka iz 1481. godine. Sadašnji izgled crkve pokazuje najviše stilskih odlika 19. stoljeća pa o njenom eventualnom ranijem obliku nije moguće suditi tek nepravilna orijentacija ukazuje na starost

  Lokacija: Murter
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2824
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Marije

  Crkva sv. Marije nalazi se u polju Tarac, u jugoistočnom podnožju brijega s utvrdom Toreta. Manjih je dimenzija, nepravilnog tlorisa s dubokom polukružnom apsidom. Sagrađena je u 12. st. unutar ostataka ranokršćanske crkve iz 6. st., a obnavljana je u vrijeme gotike i kasnije.

  Lokacija: Kornati
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 6. st. do 12. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2546
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Mihovila

  Arhivski dokumenti ukazuju na postojanje crkve svetog Mihovila još 1479. godine, dok natpis na glavnom portalu crvkve s godinom 1770. najvjerojatnije govori o datumu kada je crkva proširena i popravljena u baroknom duhu. Crkva je produljivana i obnavljana još dva puta: 1847. godine i 1914. godine tako da je bitno narušen njen barokni izgled. Građena je od kamena, a fasade su ožbukane. Ima pravilnu orijentaciju. Crkva je trobrodna longitudinalna građevina, a srednji brod je izdignut od bočnih i ima sa svake strane po sedam okruglih prozora koji osvjetljavaju glavni brod. Na pročelju u polukružnoj niši je glavni portal.

  Lokacija: Murter
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2823
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Roka

  Crkva sv. Roka nalazi se na brdu Vršine iznad Murtera. Spominje se prvi put godine 1676. u arhivskim spisima kao crkva građena poslije kuge. U tlocrtu je pravokutna bez apside i pravilne je orijentacije. Građena je od kamena i ožbukana izvana. Ima krov na dvije vode s pokrovom mediteran. Na pročelju su pravokutna kamena vrata s profiliranim kamenim nadvratnikom i dva kvadratna prozora s kamenim pragovima. Iznad vrata je mala rozeta. Na vrhu pročelja je preslica na kat za tri zvona

  Lokacija: Murter
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2822
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Gospina crkva

  Crkva je jednobrodna s četvrtastom apsidom. Građena je nepravilnim kamenim slogom. Krovište je dvostrešno, pokriveno kupom kanalicom. Brod ima otvorenu drvenu konstrukciju, a apsida gotički svod. Na glavnom pročelju su pravokutna vrata kamenih okvira ukrašena motivom gotičkog štapa. Iznad vrata je rozeta i u zabatu zvonik na preslicu za jedno zvono. Vrata na nadvratniku imaju upisanu godinu gradnje 1560, ali Gospina crkva ima odlike gotičke gradnje.

  Lokacija: Kornati
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1560. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2547
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Mihovila

  Inventar pokretnih kulturnih dobara crkve sv. Mihovila u Murteru sastoji se od tri barokna oltara, nekoliko oltarnih slika i skulptura, te više metalnih predmeta. Može se datirati u 17.-18. st.

  Lokacija: Murter
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST – 82 -1962
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina Murtera

  Murter je naselje organizirano duž središnje ulice koja ide zavojito smjerom sjever-jug, a na nju se pod pravim kutom nastavljaju uske ulice i objekti smješteni s obje strane ulica s glavnim ulazom na ulicu. Objekte preko puta u ulicama mjestimično spajaju volti. Relativna pravilnost urbanizma tog dijela naselja obilježena je oblikom i rasporedom parcela s pravcem pružanja okomito na glavnu ulicu. Prema katastarskoj karti prve austrijske katastarske izmjere, objekti su koncentrirani prema glavnoj ulici, a u dijelu naselja gdje se objekti grupiraju oko uskih okomitih ulica, iza objekata se nalaze poljoprivredne površine koje su u funkciji vrtova.

  Lokacija: Murter
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3541
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Novovjekovni brodolom

  U bezimenoj uvalici sa sjeverne strane rta Opat na otoku Kornatu na oko 50 metara od obale i na dubini od 8-42 metra, utvrđeni su ostaci brodoloma. Na dubini od 25 metara nalazi se nakupina opeka i kupa kanalica. Dio opreme broda još je pod pijeskom, a tu su i ostaci drvene brodske konstrukcije. Brodolom se okvirno datira od 16. – 18. stoljeća.

  Lokacija: Murter
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-236
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci antičkog naselja i luke

  Sa zapadne strane rta Gradina u naselju Murter, odmah iza groblja na dubini do 2 metra nalaze se ostaci arhitekture. Vide se veliki kameni blokovi grubo klesani, a bliže obali se uočavaju zidovi od manjeg kamenja vezani malterom. Vidljivi su i ostaci keramike. Lokalitet se datira od 1. stoljeća prije Krista do 1. stoljeća poslije Krista.

  Lokacija: Murter
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1 st.p.n.e. do 1. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-235
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci potopljene arhitekture

  U dnu uvale Lavsa otoka Lavse, na dubini oko 50 centimetara nalaze se ostaci zidova građenih od pravilno uslojenog kamenja s obilatim malternim vezivom. Očuvana su dva-tri reda kamena. Radi se najvjerojatnije o ostacima antičke arhitekture.

  Lokacija: Murter
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 2. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-237
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Pomorski svjetionik Prišnjak

  Pomorski svjetionik Prišnjak smješten je na istoimenom otočiću blizu otoka Murtera. Podignut je 1896. godine. U tlocrtu je pravokutnik. Sastoji se od prizemlja, potkrovlja i, zbog nagiba terena, polupodrumskog prostora te kule koja je stražnjom zidom uklopljena u jugozapadno pročelje zgrade svjetionika. Kula postavljena u središte jugozapadnog pročelja ima također podrumski prostor, prizemlje i kat te metalnu lanternu na vrhu.

  Lokacija: Murter
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1896. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3540
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Toreta

  Toreta je kasnoantička utvrda iz 6. st., smještena na terasastom kamenom brijegu na rubu polja Tarac na otoku Kornatu. U tlorisu je izdužen pravokutnik, dobro očuvanih zidova ojačanih jakim kontraforima. Prizemni dio sadrži strijelnice i nadsvođeni ulaz, a kat, odijeljen dobro uočljivim rupama za grede, osam „gljivastih“ prozora. Uloga utvrde bila je nadziranje plovnog puta kroz kornatski arhipelag.

  Lokacija: Kornati
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 6. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2545
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Šibeniku
  Kontakt adresa KO: J. Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik

  Telefon: 022/ 219-325

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska