Kulturna dobra općine Muć

Na području općine Muć nalazi se 11 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i svečanosti, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Arheološko nalazište s predromaničkom crkvom sv. Petra

Arheološki ostaci predromaničke crkve  (apsida objekta) nalaze se sjeverno od recentne crkve sv. Petra sagrađene na prijelazu iz 19. u 20.st. Predromanička crkva sv. Petra u Muću Gornjem nastala je adaptacijom jednobrodne kasnoantičke građevine. Na lokalitetu je pronađen ulomak arhitrava oltarne ograde sa spomenom imena kneza Branimira i navodom godine 888. Južno od recentne crkve sv. Petra otkriven je ostatak antičke građevine. Tijekom srednjeg vijeka na prostoru oko crkve sv. Petra razvilo se veliko župno groblje koje je funkciju zadržalo do danas. Uz arheološko nalazište s predromaničkom crkvom sv. Petra u Gornjem Muću su vezani sami počeci nacionalne srednjovjekovne arheološke znanosti.

Lokacija: Gornji Muć
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 9. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4697
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Zgrada Muslin

Kuća Muslin u selu Ogorje Gornje u zaseoku Muslini je stambeno gospodarska katnica izduženog pravokutnog tlorisa, s dvostrešnim krovom. Građena je na kosom terenu i djelomično je ukopana u teren. Glavnim pročeljem je orijentirana na jug. Prostor u prizemlju, tzv. izba, koristio se za držanje stoke, a kat i potkrovlje za stanovanje. Dograđeni dio je prizemnica s otvorenim ognjištem. Građena je polovicom 19. stoljeća i za prema mjerila bila najkvalitetnija građevina, tzv. kula, na tim prostorima.

Lokacija: Gornje Ogorje
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-86
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak [adrotate group=”1″]

Nalazište “Počivala”

Etnografsko nalazište „Počivala“ u Gornjem Ogorju značajno je obilježje starog pučkog pogrebnog obreda. Tu se zaustavljala povorka s pokojnikom na putu od zaseoka do groblja. Na tom se mjestu pokojnik okretao tri puta „naoposun“ – u pravcu kretanja sunca, spuštao se na zemlju, a uz glavu i noge se stavljao kamen s uklesanim imenom ili samo inicijalima, te godinom rođenja i smrti ili pak bez ikakvih oznaka. Vjerovalo se da se tu duša odvaja od tijela. Ovo je jedinstven primjer pogrebnog počivala zajedničkog nekolicini zaseoka sačuvan u Dalmaciji.

Lokacija: Gornje Ogorje
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-95
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Godišnji pokladni ophod mačkara mućkog kraja

Godišnji pokladni ophod mačkara mućkog kraja s područja Muća Gornjeg, Muća Donjeg, Neorića, Sutine, Zelova, Gizdavca, Ogorja Gornjeg i Ogorja Donjeg. Osebujan je zbog barjaka – stabla jablana visokog desetak metara, oguljene kore, koji mačkare nose u svojim ophodima. Pokladni običaji u selima mućkog kraja specifični su zbog uloge barjaka i njime povezanim običajima, unatoč promjenama i njihovu osuvremenjivanju. Sačuvali su stare elemente pokladnih običaja u skupini koja predstavlja svatove s likom dida i babe, dvjema pokladnim figurama uobičajenim od starina i poznatim i u drugim krajevima Hrvatske i kod nekih slavenskih naroda.

Lokacija: Gornji Muć
Klasifikacija: običaji, obredi i svečanosti

Oznaka kulturnog dobra: Z-4844
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva sv. Ivana Krstitelja

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Ramljanima podignuta je od kamena slaganog u pravilne redove 1726. godine. Jednobrodna je pravilno orijentirana građevina s pravokutnom apsidom i zvonikom prislonjenim po sredini pročelja. Zvonik je u prizemlju raščlanjen lučnim otvorom pod kojim je ulaz u crkvu, a raščlanjen je biforama na trećem katu pokrivenom piramidalnim završetkom. Na prvom katu je reljef u obliku svitka s upisanom 1788.g. Krov crkve je dvostrešan pokriven kupom kanalicom, a krov apside izveden je na tri vode s istim pokrovom. Crkva je doživjela nekoliko pregradnji, prve već u 18. stoljeću, a posljednje početkom 20.st., ali je zadržala barokne karakteristike.

Lokacija: Ramljane
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1726. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5164
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva Svih Svetih (Bračević)

Crkva Svih Svetih u Bračeviću (Zlopolje) sagrađena je oko 1757. godine dok je današnji izgled dobila preuređenjem 1825. godine. Usprkos preinakama građevina je zadržala dominantan barokni slog. Jednobrodna crkva orijentirana je u smjeru zapad-istok s glavnim pročeljem na zapadu te pravokutnom apsidom na istoku. Uz sjevernu stranu pročelja prislonjen je zvonik kojeg je izgradio klesar Matija Belfa 1759. godine.

Lokacija: Bračević
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4849
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva sv. Jurja

Crkva sv. Jurja u Ogorju Gornjem izgrađena je 1855. godine u neoromaničkom slogu. Jednobrodna crkva s pravokutnom apsidom i sakristijom orijentirana je u smjeru istok-zapad, a iznad vrata na glavnom pročelju se nalazi rozeta i trodijelna preslica sa sačuvana dva zvona. Prozori su lučni sa vitrajima. Glavni mramorni oltar s tabernakulom podignut je 1898. godine.

Lokacija: Gornje Ogorje
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4850
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva sv. Mihovila

U zaselku Granići (Kmeti) u Donjem Muću očuvani su do pod krov zidovi crkve sv. Mihovila koja u nekim svojim elementima ukazuje na gotički građevinski stil. Kao veoma staru građevinu navodi je u svojoj vizitaciji biskupskih posjeda 1709. godine splitski nadbiskup Cupilli, koji je uistinu nalazi razrušenu, ali s još uvijek očuvanim zidovima, dijelom svoda i kapitelima. Nakon njegove posjete crkva je obnovljena i o njoj je brinula obitelj Cambi. Crkva sv. Mihovila ima visok stupanj izvorne očuvanosti te je jedna od starijih sakralnih građevina na području Dalmatinske Zagore.

Lokacija: Donji Muć, Kmeti
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4884
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Pokretna kulturna dobra u crkvi Marijina rođenja u Muću Donjem

Pokretna kulturna dobra u crkvi Marijina Rođenja u Muću Donjem dio su inventara crkve koji se još uvijek koriste u kultu kao i oni koji se zbog starosti i oštećenosti više ne upotrebljavaju. Pohranjeni su u samoj crkvi te na prvom katu zvonika i tavanu crkve. Predmeti su datirani u period od 18. do 20. st., a opis predmeta dan je u priloženom popisu od rednog broja 1 do 25. Među štafelajnim slikama ističe se slika Bogorodica s djetetom autora Filippa Naldija iz 18. st. Inventar crkve sadrži i dvije polikromirane skulpture sv. Antuna Padovanskog datirane u 18. i 19. st., te polikromiranu drvenu skulpturu nepoznatog tirolskog majstora Srce Marijino datirano u 19./20. st. Od predmeta koji su pohranjeni u zvoniku i na tavanu crkve ističe se drveni pozlaćeni recipijent tzv. Kristov grob datiran u 19. st. koji se u Velikom tjednu koristi u religijske svrhe. Ovim rješenjem zaštićuje se i ukupno 10 kanonskih tablica u drvenim okvirima datiranih uglavnom u 19. st.

Lokacija: Donji Muć
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4907
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Mala pećina

Špilja Mala pećina smještena je jugoistočno od zaseoka Bazina kod sela Sutina u općini Muć. Formirana je u obliku triju dvorana, a unutar pećine pronađen je arheološki materijal u vidu fragmenata keramike. Najstariji fragmenti datirani su u rani neolitik i pripadaju kulturnoj skupini impresso dok se ostali keramički fragmenti datiraju u kraj srednjeg i kasno brončano doba. Kako fragmenti impresso keramike upućuju na vrlo rano korištenje pećine od strane manjih skupina stočara u periodu između 6100 i 5500 god. pr.Kr., lokalitet Mala Pećina predstavlja vrlo vrijedan arheološki lokalitet iz perioda ranog neolitika istočne obale Jadrana.

Lokacija: Sutina
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6100. st. do 5500. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5362
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Arheološki lokalitet Brečevo

Kod zaseoka Bračevići nalazi se srednjovjekovna utvrda Brečevo. U pisanim izvorima ona se naziva Bre?, Brechewo, Brechenow, a pripadala je velikaškoj obitelji Nelipčić. Na mjestu znanom kao Kapelica nalaze se ostaci srednjovjekovne kule i stambenih građevina. Nekoliko stotina metara zapadnije od lokacije Kapelica nalazi se prostor pod toponimom Križi gdje se nalazi kasnosrednjovjekovno groblje kao i desetak zidanih kasnoantičkih grobnica sa svodom. One otkrivaju da se u Bračevićima nije nalazio samo srednjovjekovni kastrum, nego i kasnoantička utvrda. S platoa u Bračevićima se idealno kontrolirala stara rimska cesta, tzv. Via Gabiniana koja je od Salone preko Andetrija vodila prema Burnumu i Kninu. Brečevo je u srednjem vijeku bilo središte župe Zmina i bio je važna strateška točka u Dalmatinskoj zagori.

Lokacija: Bračević
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 4. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5434
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Trogiru
Kontakt adresa KO: Gradska 41, 21220 Trogir

Telefon: 021/ 884-839

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska