Kulturna dobra općine Martijanec

Na području općine Martijanec nalazi se 16 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.

Sva dobra općine Martijanec:

 • Arheološka zona “Pri Gomili”
 • Arheološko nalazište CuftaArheološko nalazište GamulicaArheološko nalazište GradišćeArheološko nalazište GradišćeArheološko nalazište PoljanecArheološko nalazište Vrbanovec – tumulCrkva sv. BenediktaCrkva sv. KrižaCrkva sv. Martina i župni dvorDvorac Patačić-RauchInventar crkve sv. BenediktaInventar crkve sv. KrižaInventar crkve sv. MartinaOrgulje u crkvi sv. BenediktaOrgulje u crkvi sv. Martina biskupa

  Arheološka zona “Pri Gomili”

  Arheološka zona „Pri Gomili“ nalazi se oko 2 km Jod Donjeg Martijanca, uz put koji iz naselja vodi prema Gornjem Martijancu. Toponim „Pri Gomili“ označava područje oko Gomile, koja je gigantski grobni humak starijeg željeznog doba. Arheološka zona je povišeni plato koji na svojoj istočnoj strani završava strmom i pravilnom padinom. Zonom dominira gigantski tumul Gomila (Gamula) promjera oko 80 metara i visine oko 15 metara, koji na vrhu ima jasno vidljivo oštećenje. Na oranicama oko tumula, prilikom terenskog pregleda pronađeni su površinski nalazi keramike starijeg željeznog doba.

  Lokacija: Gornji Martijanec
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 8 st.p.n.e. do 5 st.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2948
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Cufta

  Arheološko nalazište Cufta nalazi se sjeverno od naselja Slanje u općini Martijanec, sa zapadne strane ceste koja iz Slanja vodi u Križovljan. Smješten je na platou koji je oko 12 metara uzdignut od okolnog terena, te se dalje postepeno uzdiže prema naselju Rivalno. Prosječna nadmorska visina je oko 200 metara. Plato je sa istočne strane okružen putem za Slanje, a sa zapadne dubokim jarkom. Teren je rekognosciran u više navrata, te je temeljem površinskih nalaza determiniran kao naselje iz starijeg željeznog doba. Precizniju dataciju i determinaciju dati će nam tek buduća arheološka istraživanja, koja bi bilo uputno što skorije provesti.

  Lokacija: Slanje
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 8 st.p.n.e. do 5 st.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4153
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište Gamulica

  Arheološki lokalitet Gamulica kod Martijanca nalazi se J od naselja Martijanec i Križovljan, s desne strane puta koji iz Križovljana vodi prema Slanju. Otkriven je još 1950.g., te je determiniran kao nekropola pod tumulima iz starijeg željeznog doba. Upravo ovaj lokalitet eponimni je lokalitet stariježeljeznodobne grupe Martijanec-Kaptol. Grob iz ovog tumula ilustrira bogatstvo i način ukrašavanja keramike za trajanje horizonta 2. Datiran je u horizont grobova Stična-Novo Mesto 1, u razvijeno Ha C-razdoblje, odnosnu u drugu polovinu 7. stoljeća pr. Kr., s najdonjom mogućom granicom trajanja nešto prije 600.godine pr.Kr.

  Lokacija: Martijanec
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 7 st.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4145
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Gradišće

  Arheološki lokalitet Gradišće nalazi se na širem području naselja Slanje, na području općine Martijanec u Varaždinskoj županiji. Smješten je istočno od naselja Slanje, a sa južne i zapadne strane omeđen je rijekom Bednjom. Ovo je novootkriveni arheološki lokalitet, koji je pregledom terena determiniran kao srednjovjekovno gradište, sa dobro očuvanim opkopom sa zapadne, istočne i južne strane. Obrambeni jarak napajao se vodom iz rijeke Bednje. Precizniju dataciju i detreminaciju dati će nam tek buduća arheološka istraživanja, koja bi bilo uputno što skorije provesti.

  Lokacija: Slanje
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4140
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Gradišće

  Arheološko nalazište Gradišće nalazi se u centru današnjeg naselja Martijanec preko puta dvorca Rauch – Patačić, sjeverno uz glavnu prometnicu koja povezuje Ludbreg i Varaždin. Ovo je srednjovjekovno gradište četvrtastog tlocrta koje je bilo branjeno istaknutim zemljanim bedemima i opkopima. Ovo nalazište u potpunosti je arheološki neistraženo. U oštećenom istočnom profilu vidljiva su veća i manja vatrišta ili možda cijele peći, a kako je Gradišće tijekom godina izrazito sniženo arheološki sloj počinje na samoj površini. Većina nađene keramike je srednjovjekovna, a ima i sporadičnih nalaza kasnobrončanodobne keramike.

  Lokacija: Martijanec
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1300 god.p.n.e. do 1500. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6041
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Poljanec

  Arheološko nalazište Poljanec nalazi se na području istoimenog naselja, oko 3,5 km zapadno od Ludbrega, uz trasu antičke ceste Poetovio – Mursa. Na području naselja pronađen je grob iz 2. st. s obrednim ukopom (uz umrloga konj i kola). Od kola je očuvano nekoliko stotina komada supstrukcije, funkcionalnih dijelova i oplate drvene konstrukcije, te niz ukrasnih dijelova- simboličke figurice i kompozicije. Posebno vrijedan nalaz su figuralna kompozicija Venus pudica i 4 okova na osovinama kotača u obliku robusnih muških poprsja.

  Lokacija: Poljanec
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1940
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Vrbanovec – tumul

  Arheološko nalazište Vrbanovec – tumul nalazi se na raskrižju cesta u središnjem dijelu naselja Vrbanovec, oko 500 metara sjeverno od ceste Varaždin – Ludbreg. Tumul je promjera oko 5 metara, a visok je oko 1.5 metar. On je nekada bio većih dimenzija, ali je prilikom gradnje ceste oštećen sa svih strana, a posebno na zapadnoj strani gdje mu nedostaje gotovo trećina prvobitne dužine. Na vrhu tumula danas se nalazi raspelo okruženo drvećem.

  Lokacija: Vrbanovec
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 800 god.p.n.e. do 450 god.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6048
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Benedikta

  Kapela sv. Benedikta smještena je u južnomu dijelu sela, na zaravni uz glavnu cestu. Spominje se u vizitacijama 17. i 18. st., a titular i pisani izvori svjedoče o većoj starosti ove osebujne, danas klasicističke građevine. Današnji je oblik ova pravilno orijentirana crkva poprimila radikalnom adaptacijom započetom 1880. prema projektu G. Venchiaruttija. Crkva ima kvadratični, nadsvođeni brod s užim, oblo završenim svetištem i oktogonalnim zvonikom sagrađenim u 1. pol. 19. st.

  Lokacija: Hrastovljan
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1080
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Križa

  Kapela sv. Križa podignuta je na uzvisini, u središtu naselja, sa sjeverne strane ceste Varaždin – Ludbreg. To je pravilno orijentirana, jednobrodna građevina. Najstariji je dio crkve njezin brod koji potječe iz 13. st., na koji je početkom 16. st.
  prigrađeno poligonalno svetište i sakristija. Na pročelju je očuvan kameni portal iz 13. st. iznad kojeg je ugrađen
  reljef sa sedam glava

  Lokacija: Križovljan
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1086
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Martina i župni dvor

  Crkva sv. Martina smještena je u središtu naselja, južno od glavne ceste Varaždin – Ludbreg. Pravilno je orijentirana jednobrodna građevina, izgrađena u drugoj polovici 18. st. Vanjštinom crkve dominira zvonik, plitko istaknut na plohi
  zapadnoga pročelja te ulazni kameni portal (klasicistički portik), a unutrašnjost je opremljena skladnim baroknim inventarom. Kurija župnog dvora jednokatna je građevina, skladnih dimenzija i očuvane unutrašnjosti, izgrađena u 18. st.

  Lokacija: Martijanec
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1090
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dvorac Patačić-Rauch

  Dvorac se nalazi unutar prostranog parka, južno od ceste Varaždin – Ludbreg, u zapadnom dijelu Donjeg Martijanca. Kompleks čine dvorac i gospodarski objekti, slikovito raspoređeni duž prilazne aleje. Dvorac je jednokatna građevina, tlocrtno u obliku slova L, sa skladno raščlanjenim pročeljima. U 2. pol. 18. st. Patačići su izgradili barokni dvorac, a u 19. st., novi su vlasnici, obitelj Rauch, u duhu
  klasicizma preoblikovali cjelokupni kompleks.

  Lokacija: Martijanec
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1089
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Benedikta

  Očuvan je kasnobarokni inventar među kojim se posebno ističe misno ruho te oltari sv. Florijana, sv. Vida i sv. Ane.

  Lokacija: Hrastovljan
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4963
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Križa

  U crkvi sv. Križa u Križovljanu, koja je jednobrodna gotička građevina i najstarija sakralna građevina ludbreškog kraja, očuvan je inventar koji čine: glavni oltar nastao u prvoj polovici 18. st., dva bočna oltara – sv. Josipa i sv. Sebastijana iz sredine 18. st, sakristijski ormar iz 19. st., te četiri kazule iz razdoblja 18.-19. st.

  Lokacija: Križovljan
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1485
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Martina

  U crkvi sv. Martina u Martijancu očuvan je inventar koji je nastao u razdoblju druge polovice 18. st., među kojim se posebno ističu glavni oltar sv. Martina, oltar Spasitelja, oltar sv. Marije, oltar sv. Valentina, propovjedaonica, sakristijski ormar, slike, te nekoliko primjeraka crkvenih knjiga iz 18. st.

  Lokacija: Martijanec
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1491
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Benedikta

  Današnje orgulje su 1899.g. prenesene iz župne crkve u Martijancu, a djelo su mariborskog graditelja Josipa Otoniča, posljednjeg iz poznate obitelji graditelja orgulja. Kao posebnost ovih orgulja navodi se to što majstor smješta pedalnu klavijaturu u tobožnji drugi manual, koji to zapravo nije. To je ujedno jedini primjer takva rješenja u Hrvatskoj. Opseg manuala je C/E – c3, a pedala C/E – g. Lijepo kućište s klasicističkim vazama i pozlaćenim, rezbarenim zavjesama ima prospekt raščlanjen trima poljima sa sviralama. Na vrhu srednjeg uzdiže se barokna kartuša. Sve tipke manuala izrađene su ručno s vitičasto rezbarenom čeonom plohom.

  Lokacija: Hrastovljan
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1796. god.
  Autor: Josip Otonič

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1824
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Martina biskupa

  Prema zapisu na zračnici i podacima iz spomenice orgulje su djelo koprivničkog orguljara Mate Schwarzmeyera iz 1889.g. Te orgulje su jedini sačuvani i potpisani graditeljev instrument. Opseg manuala je C-c3, a pedale C-e. Klasicističko kućište je sa središnjim povišenim tornjem završenim zabatom raskinutog gređa i s plamenom vazom u sredini. Koso nad bočnim i piramidalno nad srednjim uzdiže se ornamentalna zavjesa u stepenastom okviru od tankih letvica. Gotovo kaligrafski oblikovane skladno se uklapaju u likovnu cjelinu ormara. U ogradu kora ugrađen je prospekt sviraonika, prekriven ravnom trabeacijom s obratima, nad kojima su tri dekorativne vaze.

  Lokacija: Martijanec
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1889. god.
  Autor: Mato Schwarzmeyer

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3156
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Varaždinu
  Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

  Telefon: 042/ 201-850

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska