Kulturna dobra općine Marina

Na području općine Marina nalazi se 16 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.

Sva dobra općine Marina:

 • Arheološko nalazište Loranum u uvali Stari Trogir
 • Arheološko nalazište s crkvom sv. Mihovila Arhanđela na otoku ArhanđelaArheološko nalazište s ostacima crkve sv. Petra na SumpetruCrkva Gospe od Anđeli i srednjovjekovno groblje sa stećcimaCrkva Gospe od sniga na DriduCrkva sv. Ivana Krstitelja s ostacima CitadeleCrkva sv. MarijeCrkva sv. MihovilaKulaKulturno-povijesna cjelina naselja MarinaOphodni križSlika “Bezgrešnog začeća Marijina” (Immaculata)Slika “Bogorodica s Djetetom i sv. Antom”Slika “Sv. Mihovil”Svjetionik MurvicaZbirka zavjetnih darova u crkvi sv. Marije

  Arheološko nalazište Loranum u uvali Stari Trogir

  U uvali Stari Trogir nalaze se dobro očuvani arhitektonski ostaci antičkog rimskodobnog kompleksa. Rimske građevine temeljene su na hridima uz more čiji se masivi pružaju dalje u more i kopno prema vinogradima. Orijentacija kompleksa određena je konfiguracijom terena smjera sjeverozapad-jugoistok. Visina zidova na cijelom kompleksu varira od 1 do 3m. Zidovi su građeni od priklesanog kamena, nepravilne su strukture, a povezani su čvrstom vapnenom i vodonepropusnom žbukom. Arheološko nalazište nije istraženo te nije moguće sa sigurnošću utvrditi njegovu namjenu.

  Lokacija: Vinišće
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2. god. do 5. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5302
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište s crkvom sv. Mihovila Arhanđela na otoku Arhanđela

  Na otoku Arhanđelu se u srednjem vijeku nalazio posjed i crkva trogirske benediktinske opatije sv. Ivana. Danas su na lokalitetu vidljivi ostaci crkve posvećene sv. Mihovilu Arhanđelu. Crkva je orijentirana u smjeru istok-zapad te je građena u romaničkom slogu od priklesanog kamena u obilatom mortu. Pravokutnog je tlocrta, sa polukružnom apsidom te zvonikom na zapadnom pročelju. Danas su zidovi crkve degradirani gotovo do zemlje dok je južni zid sa masivnim kontraforima sačuvan do visine prozora. Ostatak zida koji je vjerojatno nekada ograđivao kompleks benediktinskog hospicija nalazi se sjeverozapadno od crkve. Pretpostavka je da su crkva i pripadajući kompleks egzistirali već u 12. st.

  Lokacija: Vinišće
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 12. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4320
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište s ostacima crkve sv. Petra na Sumpetru

  U zapadnom dijelu Marinskog Zaljeva na području Trogirskih Poljica, a na lokalitetu Sumpetar tik uz nekadašnju Jadransku magistralu nalaze se ostaci crkve sv. Petra koja je sagrađena na posjedu trogirskih benediktinki. Crkva sv. Petra je longitudinalna, jednobrodna građevina sa pravokutnom apsidom, a orijentirana je u smjeru istok-zapad. Najočuvaniji dio građevine je sjeverni bočni zid crkve koji je visok oko 3m dok je južni bočni zid očuvan u visini do oko 0,80 m.

  Lokacija: Poljica
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 11. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4063
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Gospe od Anđeli i srednjovjekovno groblje sa stećcima

  Crkva Gospe od Anđeli je jednobrodna građevina s pravokutnom apsidom, a datira iz 18. st. Oko crkve su razbacani brojni stećci u obliku kamenih, pravokutnih, debelih ploča-sanduka međutim, stećci nisu položeni in situ. Prostiru se uz sjevernu stranu puta koji vodi od grobljanskih vrata do crkve. Prostor oko crkve markiran je platoom od kamenih ploča, a stećci su danas postavljeni u funkciji obruba platoa. S južne strane crkve nagomilano je više stećaka koji također ne leže in situ. Većina stećaka je ukrašena isklesanim reljefnim motivima. Najčešći je motiv rozeta, srp, lemeš i polumjesec. Jedinstveni su primjerci stećaka ukrašeni antropomorfnim poprsjem, lukom i strijelom i likom jelena.

  Lokacija: Pozorac
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5102
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Gospe od sniga na Dridu

  Crkva Gospe od sniga na Dridu jednobrodna je građevina orijentirana u smjeru zapad-istok, pravokutnog tlocrta. Crkva ima dug kontinuitet, a zadnja je faza barokna. Na zidovima je vidljivo više građevinskih faza, a unutar crkve postoji i ranokršćanski sloj. Crkva se izvorno nalazila unutar kasnoantičke utvrde Orido. U ranom srednjem vijeku utvrda se širi i dodatno utvrđuje te postaje središte starohrvatske dridske župe. U ranom srednjem vijeku u crkvi se nalazila slika čudotvorne Gospe Dridske. Tijekom 15. st. i turskih provala sliku prebacuju na novi franjevački samostan na Čiovu.

  Lokacija: Marina, Drid
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 4. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4902
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Krstitelja s ostacima Citadele

  Ostaci utvrde Citadele s crkvom Sv. Ivana Krstitelja nalaze se u središtu naselja Marina. Citadela je pokretnim mostom bila povezana s kulom čineći tako jedinstven obrambeni sklop. Građena je na pravokutnom tlocrtu, od kamena, oko 1500. g., investicijom trogirskog biskupa Frana Marcella. Crkva je jednobrodna građevina, podignuta na pravokutnom tlocrtu s kvadratičnom apsidom, svođena šiljastim svodom i pokrivena kupom kanalicom. Zidana je poluobrađenim kamenom u redovima, a u unutrašnjosti je ožbukana. Pročelje je kasnije barokizirano, na vrhu je preslica sa zvonom. Na pročelje je ugrađen gradski sat. Uz južni zid crkve dograđena je renesansna kapelica koja se koristila kao krstionica.

  Lokacija: Marina, Trg Stjepana Radića
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4900
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Marije

  Crkva sv. Marije u Blizni iz 9. stoljeća jednobrodna je građevina s polukružnom apsidom, građena od kamena i pokrivena kamenim pločama. Podignuta je na antičkom lokalitetu. Pred crkvom su ruševine westwerka s ostacima stubišta. Pripada tipu starohrvatskih crkava s oblim kontraforima i vezana je uz posjede župana Dridske županije kako se čita na fragmentu oltarne pregrade. Unutrašnjost je jednostavne neraščlanjene građe s drvenim krovištem i žbukanim zidovima na kojima se vide tragovi kasnogotičkih posvetnih križeva. Podijeljena je oltarnom pregradom koja je obnovljena. Ulomak s natpisom ANUS IV ukazuje na završetak imena župana koji ju je sagradio.

  Lokacija: Blizna Gornja
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 9. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5041
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Mihovila

  Crkva sv. Mihovila u Mitlu pokraj Blizne jednobrodna je građevina od kamena s krovom od kamenih ploča i preslicom na pročelju, podignuta najvjerojatnije u 13. st. Nalazi se na mjesnom groblju, a pregrađena je 1406.g. Na pročelju crkve je umjesto rozete otvor u obliku križa. Crkva je pregradnjom dobila svod te dva barokna prozora. Sa sjeverne strane dograđena je mala sakristija. U unutrašnjosti crkve vide se tragovi posvetnih križeva crtanih a fresco. Tu su uzidane dvije custodiae s dekorativnim elementima na prijelazu iz gotike u renesansu. Na glavnom oltaru je rustična barokna pala iz 18.st. s prikazom sv. Mihovila i sv. Ivana Trogirskog.

  Lokacija: Mitlo
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4698
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kula

  Kula u Marini podignuta u razdoblju od 1495. do 1500. kao rezidencija trogirskog biskupa Marcella. Pokretnim mostom je bila povezana s utvrdom Citadelom u jedinstvenu obrambenu cjelinu. Kula je podignuta na kvadratnom tlocrtu, od pravilno obrađenog kamena. Podanak joj je zakošen s poluoblim kornižom uokolo. Na sva tri kata su po dva pravokutna prozora simetrično raspoređena na fasadi, a uz rub vrha kule sačuvali su se trodijelni zupci koji su nosili viseći zid obrane. Vrata kaštela osigurana su puškarnicama. Nad njima su inicijali s grbom biskupa Frana Marcella. Na kuli je reljefni mletački lav. Kula je restaurirana 1970-ih godina, te ponovno preuređena 2007. godine.

  Lokacija: Marina, Obala kardinala Alojzija Stepinca
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1495. god. do 1500. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4563
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina naselja Marina

  Srednjovjekovno ime Marine je Bosiljina i u tom se obliku ime prvi puta spominje u ispravi kralja Zvonimira iz 1078. g. Trogirski biskup Franjo Marcello od 1495. do 1500. gradi u moru kulu, a uz nju i utvrdu Citadelu, koja je pokretnim mostom bila povezana s kulom u jedinstvenu obrambenu cjelinu. Selo se formiralo oko utvrde, a bilo je zaštićeno obrambenim zidom koji je oko sela zatvarao oblik poligona. „Vela“ i „Mala vrata“ bila su povezana glavnom seoskom ulicom koja je vodila u smjeru istok – zapad. Krajem 17. stoljeća vrše se obnove kaštela i sela zbog prijetnje Morejskog rata, te ponovno 1718. g. Početkom 20. stoljeća uređuju se obala i pristanište.

  Lokacija: Marina
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5051
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ophodni križ

  Ophodni križ iz Župnog ureda u Marini, dim. 64 x 29,5 x 2,5 cm izveden je u srebru s pozlatom u tehnici iskucavanja, lijevanja i graviranja u trogirskoj zlatarskoj radionici krajem 14. ili početkom 15. st. Tijelo križa izrađeno je od drva obloženog srebrnim limom, s proširenim krakovima u obliku zašiljenog triloba. Na prednjoj strani je raspeti Krist, a pod njegovim nogama Adamova lubanja. Lijevo je dopojasni lik Bogorodice, a desno sv. Ivan. Nad Kristom je traka s natpisom INRI,a u vrhu križa pelikan koji ranjava prsa nad gnijezdom s mladima. Na stražnjoj je strani gotovo u cijelosti sačuvana pozlata. Na sredini je Bogorodica s Djetetom, a u uglovima simboli Evanđelista.

  Lokacija: Marina
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3715
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Slika “Bezgrešnog začeća Marijina” (Immaculata)

  Slika Bezgrešnog začeća Marijina u Blizni, dim. 117 x 97,5 cm izvedena je tehnikom ulja na platnu. Naslikao ju je 1859. godine Antonio Vanti iz mjesta Treviso. Slika je uspravnog pravokutnog formata. U središtu kompozicije, na polumjesecu, stoji lik Djevice, sklopljenih ruku u molitvi. Glava je malo okrenuta u stranu, pogled oboren, a blag izraz lica uokviren je mekim kovrčama dugih pramenova kose što se spuštaju gotovo do bokova. Odjevena je u crvenu haljinu i ogrnuta plavim plaštem. Na glavi nosi zlatnu krunu od zvijezda, s umecima od raznobojnog kamenja. S lijeve i desne strane, do nogu, naslikane su po tri glavice krilatih anđela.

  Lokacija: Blizna Donja
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1859. god.
  Autor: Antonio Vanti

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3599
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Slika “Bogorodica s Djetetom i sv. Antom”

  Slika „Bogorodica s Djetetom i sv. Antom“ iz crkve Gospe od Zdravlja u Vinišću, dim. 60 x 87 cm, izvedena je u tehnici ulja na platnu u 18.st. Gospa u naručju drži malog Isusa, a lijevo od nje kleči lik sv. Ante s knjigom i granom ljiljana u ruci. Gospa lebdi na oblaku, odjevena u crvenu haljinu i plavi plašt. Slika je uokvirena pozlaćenim drvenim okvirom i predstavlja vrijedan primjer kasnobaroknog slikarstva u Dalmaciji.

  Lokacija: Vinišće
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3060
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Slika “Sv. Mihovil”

  Slika „Sv. Mihovil“ u tehnici ulja na platnu nastala je u prvoj polovici 19.st. kao djelo provincijskog majstora. Na slici su prikazani sv. Mihovil i bl. Ivan Trogirski. Pod noge sv. Mihovila pao je proboden Sotona, prikazan u liku dlakavog muškarca s rogovima, koji riga vatreni plamen. Sv. Mihovil je odjeven u zelenkasto-plavu tuniku, ogrnut crvenim plaštem, a na glavi ima rimsku kacigu s perjanicom. Ivan Trogirski stoji uspravno u biskupskoj odori. U lijevoj ruci drži model grada Trogira, a desnom blagoslivlja. Donji dio lika odrezan je tako da mu se ne vide stopala, što je posljedica kasnije restauracije. U pozadini je naslikan brdovit pejzaž. Slika odaje provincijskog majstora.

  Lokacija: Blizna Donja
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3598
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Svjetionik Murvica

  Svjetionik Murvica sagrađen je 1896. g. na istoimenom otočiću u zapadnom dijelu Drveničkog kanala. Jednostavna kamena prizemnica pokrivena dvostrešnim krovom izgrađena je od kamenih blokova rustične obrade. Uz južno pročelje podignuta je kvadratna kula visoka 7,20 m s lanternom koja je vidljiva na udaljenosti od 9 morskih milja. Sjeverno od glavne zgrade podignuta je kućica na pravokutnom tlocrtu od kamena, s dvostrešnim krovom pokrivenim kupom kanalicom, koja služi kao spremište alata. U neposrednoj blizini zgrada nalaze se vrtovi ograđeni suhozidom. Manji betonski dok za pristajanje brodica smješten je sa sjeverne strane otočića. Od pokretnog inventara sačuvao se samo rog za maglu.

  Lokacija: Vinišće
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1896. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5039
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zbirka zavjetnih darova u crkvi sv. Marije

  Zbirka sadrži ženski nakit karakterističan za šire dinarsko područje, izrađen od raznih legura s pozlatom, od staklene paste i metalnih listića, srebrnih novčića i sl. Zbirka sadrži ukupno 13 grupa predmeta, većinom prstena, prsnog nakita, đerdana, pribadača, raznih likova, naušnica i kopči.

  Lokacija: Blizna Donja
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-348, rj.br.: 17/10-91
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Trogiru
  Kontakt adresa KO: Gradska 41, 21220 Trogir

  Telefon: 021/ 884-839

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska