Kulturna dobra općine Marija Gorica

Na području općine Marija Gorica nalazi se 11 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Kurija Kraj Donji

Kurija Kraj Donji smještena je u dubini parcele, nedaleko od ceste koja iz smjera Marije Gorice vodi prema Pušći. Kurija Kraj Donji spominje se već krajem 16. st., međutim, današnja je kurija u cjelini građena u prvoj pol. 19. st. Riječ je o jednokatnoj zidanici, koju zaključuje dvostrešno krovište sa zabatnim skošenjima. Prostorni ustroj čine dva niza međusobno povezanih prostorija kojima se pristupa iz središnjeg uzdužnog hodnika. Glavna središnja prostorija dominira veličinom te ima izlaz na altanu. Kurija Kraj Donji svojim prostornim ustrojem, gabaritom, konstruktivnim sustavom i oblikovanjem pročelja pripada karakterističnoj tipološkoj skupini stambenih kurijalnih objekata iz prve pol. 19. st.

Lokacija: Kraj Donji
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3841
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Arheološka zona

Naselje iz starijeg željeznog doba nalazi se na prostranom uzvišenju strateškog značaja iznad Savske doline s kojeg se pruža pogled na Samoborsko gorje, Žumberak, dolinu Sutle i Krško polje. Na lokalitetu su pronađeni ostaci naseobinskih objekata s očuvanim podnicama prapovijesnih kuća i vrijednim pokretnim arheološkim materijalom koji pripada kasnom brončanom i starijem željeznom dobu (9. – 3. st pr. Kr.) Posebno je značajan nalaz kneževskog groba s ostacima kneževske opreme i konjske orme.

Lokacija: Sveti Križ
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 9 st.p.n.e. do 3 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1136
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak [adrotate group=”1″]

Inventar crkve sv. Križa

Glavni oltar iz 1757. g. ističe se kvalitetnim kipovima kao i ozbiljno promišljenom ikonografskom pričom na temu križa i Uskrsnuća Kristova, a dodatnu dragocjenost predstavlja sačuvan potpis polikromatora (Marco Kimpiler). Oltar Trećega Isusa u bočnoj kapeli rokoko je djelo oko 1760. g. a izdvaja se rjeđe odabranom ikonografskom temom za oltare te u ovim krajevima rijetko zastupljenim tipom atektonskoga retabla. Bočni oltari Presvetog Srca Isusovog i BDM (19.st.) uz trijumfalni luk zanimljiv su spoj oslikanog iluzionističkog oltara na zidu, oltarne pale te rokoko svijećnjaka na menzi. Propovjedaonica iz 19. st. zamijenila je stariju, a uz vrata sakristije stoji ukrasni držač za zvono.

Lokacija: Sveti Križ
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.
Autor: polikromator

Oznaka kulturnog dobra: Z-4530
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Kuća Krulc

Prizemnica L tlocrta podignuta u središtu naselja zabatnim pročeljem je orijentirana prema ulici, a uzdužnim, glavnim, prema parku. Na pravokutno glavno krilo veže se, s dvorišne strane, gospodarsko krilo, a povezuje ih zidani natkriti trijem. Ispod dijela kuće, zbog razlike u nivou terena, formiran je podrum svođen pruskim svodom. Glavno pročelje ima pet prozorskih osi od kojih je na središnjoj, nekadašnjem ulazu, dozidan pravokutni erker. Kuća je građena u drugoj pol. 19. st., a preoblikovana početkom 20. st.

Lokacija: Marija Gorica
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3525
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Orgulje u crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije

Orgulje s 14 registara, 2 manuala i pedalom djelo su Ivana Jurja Eisla iz 1759. g. Izvanredne orgulje, izvorne u svim svojim dijelovima, rijedak su primjer umjetnički i povijesno vrijednog instrumenta na području sjeverne Hrvatske. Trodijelno raskošno kućište s visokim bočnim tornjevima i postolje s pozitivom ugrađeni su u korsku ogradu. Nad spojnicom figura je Davida s harfom, a na tornjevima ga prate 2 figure (alegorije Melodije i Jeke?). Na začelju su reljefni prikazi sv. Antuna i Franje – amblemi franjevačkog reda, te Raspeće s Ivanom i Marijom. Izvanredno su fino rezbarene dekorativne zavjese s motivima rokaja, akantusovih listova i cvjetnih girlandi.

Lokacija: Marija Gorica
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1759. god.
Autor: Ivan Juraj Eisel – graditelj orgulja

Oznaka kulturnog dobra: Z-2417
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije

Crkva je podignuta u središtu naselja sa svetištem na zapadnoj strani. Jednobrodna je građevina većih dimenzija pravokutnog broda s užim pravokutnim svetištem, sakristijom uz svetište i zvonikom uz glavno pročelje. Unutrašnjost je svođena križno bačvastim svodovima. Glavno zabatno pročelje je jednostavno, ističe se segmentni nadvratnik portala s volutama i zaglavnim kamenom. Sagrađena je 1517. g. u sklopu franjevačkog samostana, a proširena, preoblikovana i barokizirana 1753-58. g. Sačuvan je vrijedni barokni inventar te gotički kip Bogorodice. Na mjestu srušenog samostana sagrađen je 1843. g. klasicistički župni dvor prema planu graditelja Angela Chiccoa.

Lokacija: Marija Gorica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1758. god.
Autor: Angelo Chicco

Oznaka kulturnog dobra: Z-3918
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Tradicijska okućnica, Žlebec Gorički 38

Kuća i pripadajući gospodarski objekti prema načinu gradnje i materijalu karakteristični su za marijagorički kraj i do danas su očuvani u neizmjenjenom obliku. Pripadajući inventar je rad seoskih majstora i dio je tradicijske kulture te s kućom predstavlja cjelinu karakterističnu za razdoblje druge polovice 19. i početka 20. stoljeća.

Lokacija: Žlebec Gorički, Žlebec Gorički 38
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4758
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Tradicijska okućnica

Tradicijska okućnica smještena je na rubu naselja i na povišenom terenu u odnosu na prilazni put. Uz kuću su pomoćne gospodarske zgrade: staja s kolnicom („štala sa sušom“), sjenik sa svinjcima („senik“), svinjci („svinjaki“), bunar („zdenec“). Kuća („hiža“) građena 1921. godine je prizemnica s ukopanim podrumom ispod dijela kuće. Od interijera ističe se zidana peć pri vrhu obložena keramičkim pećnjacima. Pećnjaci su reljefno ukrašeni motivom pokaznice oko koje je vijenac od grozdova i klasja žita.

Lokacija: Kraj Gornji-dio, Voćarska 5
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1921. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4823
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Kulturno-povijesna cjelina Marija Gorica

Naselje Marija Gorica nalazi se u zapadnom dijelu Zagrebačke županije, svega nekoliko kilometara od slovenske granice, na brežuljkastom terenu kojeg obrubljuje dolina rijeke Sutle na zapadu i dolina rijeke Save na jugu. Recentna izgradnja ostala je diskretna i nije narušila sklad i ljepotu ove cjeline. Zaštićenom zonom obuhvaćeno je središte naselja ljevkastog oblika s prilaznim cestama iz raznih smjerova uz koje se koncentrirala najstarija gradnja. Dominanta naselja je župna crkva sv. Marije od Pohoda sa zvonikom koja čini karakterističnu vizuru naselja. Riječ je o skladnom spoju brežuljkastog terena i organski prilagođene gradnje s naglašenom vertikalom crkve i zvonika.

Lokacija: Marija Gorica
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-5627
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Kapela sv. Križa u Križu Brdovečkom

Kapela sv. Križa okružena grobljem, smještena je na južnom rubu naselja Križ, na povišenom platou odakle dominira prostorom ovoga kraja. Riječ je o slikovitoj cjelini sazdanoj od lađe s poligonalnim svetištem, masivnog zvonika pred ulazom, te bočne kapele i sakristije, koja artikulira široki prostor i kreira brojne vizure. Nastala je sukcesivnom gradnjom od srednjega vijeka do 19. stoljeća.
Kapela sv. Križa skladna je cjelina arhitektonske i ambijentalne vrijednosti. Njen značaj leži ponajprije u slojevitosti u okviru koje se jasno razabiru građevne mijene nastale u skladu s duhom i htijenjem vremena. Najstariji sloj govori o gotičkoj tradiciji i načinu gradnje malih sakralnih građevina. Prigradnjom zvonika u 16. stoljeću te kapele i sakristije u 18. stoljeću formira se građevina stupnjevanih volumena, slikovita cjelina koja dominira i artikulira široki prostor što joj osim arhitektonske priskrbljuje i visoku ambijentalnu vrijednost.

Lokacija: Marija Gorica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6181
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Ispovjedaonice u crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije

Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije u Mariji Gorici sačuvala je vrijedan sakralni inventar iz vremena izgradnje crkve 1758. godine, a među kojim se osobito ističu četiri drvorezbarene i polikromirane ispovjedaonice prislonjene uz masivne stupce u lađi crkve. Ispovjedaonice su vrlo vrijedan stolarski i umjetnički rad neznanoga majstora iz druge polovine 18. stoljeća. Osobitu dragocjenost predstavlja izvorno očuvana bogata polikromacija koja imitira mramor, kao i vještina stolarskog rezbarenja, jer su danas takvi primjeri iznimne vrsnoće razmjerno rijetko očuvani u baštini sjeverozapadne Hrvatske.

Lokacija: Marija Gorica
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4845
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Zagrebu
Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4851-522

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska