Kulturna dobra općine Marčana

Na području općine Marčana nalazi se 20 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji ostalo, 4 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 3 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Sva dobra općine Marčana:

 • Arheološki lokalitet sv. Teodor
 • Arheološki nalazi s arheološkog lokaliteta Ljubićeva pećinaArheološko nalazište kaštel Stari RakaljEtnografska zbirka “Mijo Mirković”Etnografska zbirka mjesnog odbora RakaljKulturno – povijesna cjelina Bolkovići (Rakalj)Kulturno – povijesna cjelina Papini (Rakalj)Kulturno – povijesna cjelina RakaljKulturno-povijesna cjelina MutvoranaLončarska pećLončarska pećLončarska pećLončarska pećLončarska peć – Dobran i dr.Lončarska peć – TekovićLončarska peć – ValićPet komada ženske narodne nošnjePovijesno-graditeljski sklop kuća s rodnom kućom Mije Mirkovića-Mate BaloteSakralni inventar crkve sv. Marije MagdaleneUlomci amfora

  Arheološki lokalitet sv. Teodor

  Višeslojni arheološki lokalitet s ostatcima crkve sv. Teodora nalazi se na granici katastarskih općina Rakalj i Krnica na najvišoj geografskoj točci predmetnog područja. Najstariji spomen crkve sv. Teodora potječe iz 690. godine, a povijesni izvori spominju područje oko crkve kao posjed istoimenoga samostana benediktinki iz Pule. Sačuvani zidovi ukazuju da se radilo o crkvi s polukružnom apsidom dužine oko 18 m i širine oko 8 metara.
  Slučajni arheološki nalazi s područja crkve ukazuju da se radi o višeslojnom arheološkom lokalitetu. U ruševinama crkve pronađeno je nekoliko zavjetnih žrtvenika pisanih latinskim jezikom i posvećenih jedinom muškom histarskom božanstvu Melosoku. Žrtvenik posvećen istom božanstvu ali na grčkom jeziku pronađen je u jami Golubinčina, udaljenoj nekih 800 metara sjeverozapadno od crkve. Predmetni nalazi ukazuju da se ili na samom lokalitetu ili u njegovoj neposrednoj blizini nalazilo histarsko svetište koje je potom u antici romanizirano. Lokalitet do današnjih dana nije arheološki istražen.

  Lokacija: Rakalj
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: P-5489
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološki nalazi s arheološkog lokaliteta Ljubićeva pećina

  Arheološki nalazi s arheološkog lokaliteta Ljubićeva pećina kod Marčane – ulomci koštanih igala, ulomak kosti s urezima, ulomci keramičkih predmeta, ukrašena keramička zdjela na nozi, ukrašena rekonstruirana keramička zdjela, ukrašeni rekonstruirani pladanj, jantarni privjesak, kremene alatke, odbici i jezgre, kameni žrvanj, kameni tučak za žrvanj, datirani u razdoblje od paleolita do brončanog doba, pohranjeni u Hrvatskom restauratorskom zavodu, Službi za arheologiju, Odjelu za kopnenu arheologiju u Juršićima (Vodnjan).

  Lokacija: Marčana
  Klasifikacija: arheološka građa
  Vrijeme nastanka: 13000 god.p.n.e. do 2000 god.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4711
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište kaštel Stari Rakalj

  Arheološko nalazište čine ostaci utvrđenog srednjovjekovnog naselja na poluotoku iznad Raškog kanala. Sačuvan je dio bedema dužine 20 m i širine 5m. Bogati arheološki sloj u potpunosti prekriva cijeli umjetno zaravnati plato i padine brežuljka. U središtiu se nalazi gotička kapela sv. Agneze iz 1495. godine, a na prilazu kaštelu ostaci kapele sv. Križa. Kaštel je razoren i napušten 1510. godine.

  Lokacija: Rakalj
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1764
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnografska zbirka “Mijo Mirković”

  Etnografska zbirka „Mirković“ sastoji se od 65 predmeta iz Raklja vlasništvo Mile Valić, r. Mirković. Zbirka se nalazi u rodnoj kući dr. Mije Mirkovića i sastoji se od sitnog kućnog inventara izrađenog od gline, drva, metala i kamena, te odjevnih predmeta od vune. Zbirka neposredno dokumentira život seljaka iz Raklja na prijelazu 19/20. st. Od posebnog su značaja predmeti utvrđenog stvaralaštva oca, majke i bake dr.Mije Mirkovića.

  Lokacija: Rakalj
  Klasifikacija: etnografska građa

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-82
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnografska zbirka mjesnog odbora Rakalj

  Etnografska zbirka Mjesne zajednice Rakalj-Krnica sastoji se od 61 predmeta, a obuhvaća lončarske produkte, dijelove nošnje, pokućstva i kućanskog pribora. Navedeni predmeti svojim oblikovanjem prikazuju predajnu kulturu Raklja i okolice od 15. do 20.st.

  Lokacija: Rakalj
  Klasifikacija: etnografska građa

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-91
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina Bolkovići (Rakalj)

  Zaselak Bolkovići nalazi se blizu Raklja, danas je s njim gotovo spojen. Sastoji se od niza kuća, katnica, jednodomnog tipa s tri prostorije: konoba, kuhinja, tavan. Kuće su građene kamenom, prekrivene dvostrešnim krovom s kupama kanalicama, a arh. elementi (okviri prozora i vrata, konzole krovnog vijenca) oblikovane su od kamena. Ulaz u konobu bio je primarno nadsvođen, a na kat se pristupalo vanjskim baladurom. Organizacija prostora i arhitektonska obilježja građevina upućuju na starije porijeklo sela, možda iz 15.st.

  Lokacija: Rakalj
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 21. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0336-1973.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina Papini (Rakalj)

  Zaselak Papini nalazi se blizu Raklja. Čine ga nizovi kuća katnica, jednodomnog tipa s tri prostorije: konoba, kuhinja, tavan. Kuće su građene kamenom, prekrivene dvostrešnim krovom, a arhitektonski elementi (okviri prozora i vrata, konzole krovnog vijenca) oblikovane su od kamena. Nizovi objekata oblikovali su zatvoren zajednički prostor s kamenom pločom u funkciji sudišta u sredini. Sam kameni stol i kameni elementi pročelja dokazuje kamenoklesarsku tradiciju u zaseoku što upućuje na starije porijeklo naselja, možda prije 15.st

  Lokacija: Rakalj
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 21. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0337-1973.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina Rakalj

  Rakalj je selo na uzvisini iznad Raškog zaljeva. Selo je formirano od više zbijenih grupa kuća s okućnicom u nizovima, omeđenih suhozidima. Kuće su katnice, građene kamenom, krovova prekrivenih kanalicama ili kamenim škriljama. Građevni elementi kuća – krovni vijenci na konzolama, kameni okviri prozora i vrata, grla bunara izrađeni su od kamena. Uz kuće se nalaze gospodarski objekti građeni kamenom, uglavnom prekrivenim kamenim škriljama, u funkciji štala i peći za pečenje lončarskih proizvoda i kruha.

  Lokacija: Rakalj
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 21. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-334-1973.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina Mutvorana

  Utvrđeno naselje Mutvoran poznato je kao gradinsko naselje sa očuvanim zidinama iz razdoblja brončanog i željeznog doba. Nalazi iz vremena antike su sporadični. Naselje Mutvoran spominje se u mnogim srednjovjekovnim raspravama oko granica (1150. kao Castrum Mons Marianus). Dio današnjeg stambenog opusa kao i župna crkva sv. Marije Magdalene iz renesansnog su razdoblja. To je dvoranska crkva ravnog začelja, s trima upisanim dubokim apsidama koje su nadsvođene bačvastim svodom, naknadno zazidanim i pretvorenim u sakristije i sa zvonikom uklopljenim u pročelje. Vidljivi dijelovi trostrukih gradskih vrata/kule i zidina građeni su fino klesanim i pravilno slaganim kamenim kvadrima.

  Lokacija: Mutvoran
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2988
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Lončarska peć

  Kameni objekt pačetvorinastog tlocrta sa svodom od ulomaka opeka, služi za pečenje lonaca i kruha. U vlasništvu obitelji Lovrečić. Ima dvostrešni krov od škrilja s redom kanalica na sljemenu. Uz otvor sprijeda nalaze se dvije kamene konzole za pridržavanje kamene ploče. Objekt se nalazi u dvorištu. Prema predaji izgrađen je poč. 20.st., a kontinuira tzv. rimski tip lončarske i krušne peći. Posebna vrijednost je u njegovoj poziciji na današnjem ulazu u selo čime se najavljuje naselje kao lončarski centar.

  Lokacija: Rakalj, M. Percana 77
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3076
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Lončarska peć

  Kameni objekt četverokutnog tlocrta, dvostrešnog krovišta od kamenih ploča. Na prednjoj strani objekta nalaze se dva otvora od kojih jedan polukružan za umetanje lonaca ili kruha u objekt. Otvori se zatvaraju kamenom pločom, pričvršćenom drvenom motkom pomoću dvije kamene konzole. Unutrašnjost peći nadsvođena je ulomcima opeke. Služi pečenju lonaca i kruha. Nalazi se slobodno u prostoru šireg kućišta prostorno povezanog s objektima predajnog oblikovanja u nizu. Sagrađena je početkom 20. st.

  Lokacija: Rakalj, M. Percana 038
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3077
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Lončarska peć

  Kuća je jednoprostorna kamena prizemnica s dvostrešnim krovom pokrivenim kanalicama, s jednim prozorskim otvorom i vratima. Otvorenog je krovišta s ognjištem i napom iz vremena gradnje objekta. Uz kuću se nalazi kameni četverokutna građevina sa svodom od ulomaka opeke, pokriven kamenim pločamam, služi kao peć za pečenje lonaca i kruha. U okućnici se nalaze dva manja gospodarska objekta građena suhozidoma.Predstavlja rijedak nalaz cjelovito očuvanog kompleksa koji kontinuira od 16/17. st.

  Lokacija: Rakalj, M. Percana 055
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3078
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Lončarska peć

  Kameni objekt pačetvorinastog oblika i tlocrta s dvostrešnim krovom u vlasništvu obitelji Percan. Peć je ugrađena u dio objekta te ostavlja slobodan prostor za ostavu alata i drugo. Unutrašnjost peći je nadsvođena ulomcima opeke. Služi za pečenje lonaca i kruha.Objekt je oblikovan tradicionalno, a dio u kome se nalazi lončarska peć odgovara tipu tzv. rimske peći. Građen je 1934. godine. Po oblikovanju i funkciji dokazuje pojavu lončarstva u Raklju i Rakalj kao regionalni lončarski centar.

  Lokacija: Rakalj, Dalmatinska 063
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 1934. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3079
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Lončarska peć – Dobran i dr.

  Ločarska peć obitelji Dobran i drugih . Kameni objekt pačetvorinastog tlocrta s dvostrešnim krovom prekrivenim kamenim pločama. Na pročelju objekta nalazi se polukružni otvor za umetanje lonaca i kruha. Untrašnjost peći predstavlja svod od ulomaka opeke. Objekt je predajnog oblikovanja, prema tipu tzv. rimskih peći, a dokazuje neposrednu pojavu lončarstva u Raklju kao lonč. centru. Posredno objekt govori o rakaljskom lončarstvu kao pojavi unesenoj u Rakalj tijekom migracija dinarskog stanovništva u 14. i15. st.

  Lokacija: Rakalj, Mate Balote 11
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0347-1974.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Lončarska peć – Teković

  Lončarska peć obitelji Teković. Kameni objekt, pačetvorinastog tlocrta s dvostrešnim krovom od kamenih ploča i nizom kanalica na sljemenu. Na pročelju objekta nalazi se polukružni otvor, te dvije kamene konzole. Služila je za pečenje glinenih lonaca i kruha. Untrašnjost peći predstavlja svod od ulomaka opeke. Sagrađena je u 19.st . Objekt je predajnog oblikovanja, prema tipu tzv. rimskih peći, a dokazuje neposrednu pojavu lončarstva u Raklju kao lončarskom centru. Posredno objekt predstavlja rakaljsko lončarstvo kao uneseno etnografsko dobro koje je u ovaj dio Istre došlo s migracijama dinarskog stanovništva u 15. st.

  Lokacija: Rakalj, Mate Balote 39
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0346-1974.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Lončarska peć – Valić

  Ločarska peć obitelji Valić. Kameni objekt pačetvorinastog tlocrta s dvostrešnim krovom prekriven kanalicama i kamenim pločama. Na pročelju objekta nalazi se polukružni otvor za umetanje lonaca, s obje strane otvora kamena konzola. Iznad otvora nalazi se dimnjak s otvorom za odvod dima. Untrašnjost peći predstavlja svod od ulomaka opeke. Sagrađena je 1943. godine. Objekt je oblikovan prema kontinuitetu predaje s nebitnim promjenama unesenim u 20. st. i predstavlja tip tzv. rimskih peći.

  Lokacija: Rakalj
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 1943. god.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0345-1974.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Pet komada ženske narodne nošnje

  Etnografska zbirka sastoji se od 5 MODRNA – suknji s oplećem i rukavima od domaće vune, obrubljenima crvenim, zelenim odnosno plavim kupovnim suknom. Sve modrne su iz druge pol. 19. st. i spomeničke su vrijednosti zbog utvrđenog predajnog vlasništva za Rakalj i j. Istru. Ovaj tip ženske nošnje nadovezuje se na sličan tip nošnje dinarsko-stočarskog kulturnog kruga, s oznakama renesansnog oblikovanja na tlu Istre, koje se u Raklju održalo do početka 20. st.

  Lokacija: Rakalj
  Klasifikacija: etnografska građa
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-36
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Povijesno-graditeljski sklop kuća s rodnom kućom Mije Mirkovića-Mate Balote

  Povijesno-graditeljski sklop kuća s rodnom kućom Mije Mirkovića – Mate Balote lončarskom peći i etno. zbirkom nalazi se u selu Rakalj. Kuće su građene od kamena vapnenca vezanog vapnenom žbukom s primjesama crvenice. Vratnici i doprozornici su kameni, a međukatna i krovna konstrukcija drveni.
  Lončarska peć je četvrtasta građevina zidana priklesanim kamenom vapnencem. Kupolasta unutrašnjost sazidana je ulomaka kanalica, a krov je pokriven kamenim pločama.

  Lokacija: Rakalj
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 21. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3080
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sakralni inventar crkve sv. Marije Magdalene

  Bogati crkveni inventar obuhvaća umjetnine i predmete umjetničkog obrta nastale u širem vremenskom razdoblju od antike do sredine 20. st. svjedočeći o neraskinutom kontinuitetu nadopunjavanja i obogaćivanja crkvene i liturgijske opreme crkve sv. Marije Magdalene kroz stoljeća. Osobito je vrijedan polikromirani, drveni oltar venecijanskog kipara Paola Campse nastao u 16. stoljeću, a predstavlja jedinstvenu cjelinu renesansnog kiparstva u Hrvatskoj.

  Lokacija: Mutvoran
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4488
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ulomci amfora

  Ulomci triju antičkih amfora, nepoznatog nalazišta, te jedne antičke posude, vjerojatno iz zaljeva Budava, pohranjeni su u Arheološkom muzeju Istre u Puli. Ulomak vrata amfore tipa „Spatheion“ s dvije uspravne ručke, izrađen je od crvene gline i djelomično prekriven kalcificiranim naslagama.Ulomak vrata amfore tipa Dressel 6B s dvije uspravne ručke izrađen je od gline sa sitnim primjesama pijeska, okernarančaste do okeržute boje. Na dnu vrata crvenom bojom je upisan broj 11. Ulomak vrata amfore tipa Dressel 6A s jednom uspravnom ručkom, od crvene, na površini okeržute gline sa sitnim primjesama pijeska ima otisnut žig: P.HERRENI na zadebljanom obodu. Ulomak donjeg dijela keramičke posude loptastog tijela i ravnog dna izrađen je od crvene gline i prekriven morskim organizmima.

  Lokacija: Marčana
  Klasifikacija: arheološka građa

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1799
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Puli
  Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

  Telefon: 052/ 375-660

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska