Kulturna dobra općine Majur

Arheološko nalazište Unka u Kostrićima

Arheološko nalazište Unka u Kostrićima nalazi se na južno od naselja Kostrići u blizini izvora Raminac. Na položaju je vidljiv veći zemljani humak koji na sjevernoj strani ima usjek (ulaz). Nalazište je smješteno na trasi starih puteva koji se mogu vezati uz obližnje utvrde Vračaj kraj sela Mračaj te utvrde Djed u Hrvatskoj Kostajnici.

Lokacija: Kostrići
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4278
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Tradicijska okućnica u Gornjoj Meminskoj kbr. 2

Tradicijska okućnica u Gornjoj Meminskoj br. 2, sastoji se od tradicijske kuće, gospodarske zgrade, kuharne i zidanog bunara. Tradicijska drvena katnica, tzv. „kuća na podrum“, građena je 1924. godine od hrastovih planjki koje su spajane na otesane uglove, tj. „sljepi sjek“ i postavlje na niski zidani temelj. Pokrivena je dvostrešnim krovištem, s poluskošenim zabatima i pokrovom od biber crijepa. Zabatno pročelje, krovni vijenac, vertikalna greda i prozorski otvori vrata ukrašeni su rezbarenjem. Vertikalna komunikacija između prizemlja i kata omogućena je vanjskim drvenim stepeništem, a koje vodi na otvoreni trijem tzv. „ganjk“ kata. Tradicijska okućnica u Gornjoj Meminskoj sačuvana je u svom izvornom arhitektonskom obliku i detaljima. Posjeduje arhitektonsku i etnološku vrijednost.

Lokacija: Gornja Meminska, Gornja Meminska 2
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1924. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5729
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Tradicijska drvena kuća u naselju Svinica k.br. 94

Tradicijska kuća nalazi se u naselju Svinica, kućni broj 94. Građena je krajem XIX st. i početkom XX st. prenesena je na sadašnju lokaciju. Sastoji se od prizemlja i prvog kata. Svojim užim pročeljem koje sadrži dvije prozorske osi prizemlja i prvog kata, orijentirana je uz ulicu. Zidovi su izvedeni od tesanih hrastovih planjki vezanih na nemški vugel. Komunikacija između prizemlja i kata omogućena je vanjskim natkrivenim stepeništem koje se proteže dužim dvorišnim pročeljem i vodi na trijem kata. Troprostornost kako prizemlja, tako i kata osnovna je tlocrtna organizacija kuće. Stropovi prizemlja i kata izgrađeni su pomoću drvenog grednika s hrastovim daskama. Pokrivena je dvostrešnim krovištem i pokrovom od biber crijepa.

Lokacija: Svinica, Svinica br. 94
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5353
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Sisku
Kontakt adresa KO: Ivana Meštrovića 28, 44000 Sisak

Telefon: 044/ 515-180

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska