Kulturna dobra općine Mače

Crkva Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije i župni dvor

Jednobrodna župna crkva Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije, smještena je uz glavnu prometnicu naselja Mače. Križni tlocrt crkve čine pravokutna lađa, neznatno uže svetište, dvije polukružne bočne kapele, zvonik sa sakristijom smješten između južne kapele i svetišta. U pisanim izvorima crkva se spominje prvi puta 1444. godine. Župni dvor u Maču je posljednji primjer drvene župne kurije u Krapinsko-zagorskoj županiji. Smješten je jugozapadno od crkve prema kojoj je okrenut dužim, sjevernim pročeljem u čijoj se sredini nalazi i glavni ulaz.

Lokacija: Mače
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2234
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kapela sv. Margarete

Kapela se nalazi na groblju, na brežuljku iznad naselja Peršaves. Jednobrodnu kapelu čine četiri prostorne jedinice koje se nižu duž longitudinalne osi. Na zapadnoj je strani zidano predvorje iza kojega se nastavljaju zvonik, lađa i svetište s potpornjima. Pravokutna sakristija je smještena uz južnu stranu lađe. Usprkos kasnijim intervencijama, kapela je zadržala osnovne karakteristike sakralnih objekata 17. stoljeća, s malim svođenim svetištem i jednostavno oblikovanom lađom. Interijer kapele sv. Margarete prostorno je oblikovan skromno, ali s vrijednim baroknim inventarom kojeg čine glavni oltar sv. Margarete i bočni oltari sv. Jurja i sv. Josipa.

Lokacija: Peršaves
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2847
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Benedikta

Jednobrodna crkva sv. Benedikta smještena je na platou brijega povrh naselja Veliki Komor, općina Mače. Tlocrtnu osnovu crkve čine zvonik ispred glavnog pročelja, pravokutna lađa, izduženo svetište s poligonalnim zaključkom, sakristija i poligonalno zaključena bočna kapela uz sjeverni zid. Crkva se prvi put u povijesnim izvorima spominje 1661. g. Godine 1721. dozidana joj je bočna kapela sv. Trojstva, a početkom 19. st. temeljito je obnovljena. Crkveni inventar pripada razdoblju od 17. do 19. st. S karakteristikama barokne sakralne arhitekture, odraz je nastojanja domaćih majstora u prihvaćanju tada aktualnih stilskih elemenata.

Lokacija: Veliki Komor
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2841
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Prapovijesno arheološko nalazište “Vrci”

Arheološko nalazište „Vrci“ nalazi se u naselju Mali Komor, u općini Mače, na povišenoj terasi, na oko 180 m n/v. Lokalitet je otkriven prilikom rekognosciranja 2015. g. Tom su prilikom na južnom i zapadnom položaju nalazišta, na oranicama, uočene arheološke tvorevine nepravilnih oblika s kojih je prikupljeno veći broj ulomaka keramičkih posuda, jedan ulomak keramičke žlice, kao i komadić kućnog lijepa. Na osnovu tipološko-kronološke analize pokretnog arheološkog materijala, lokalitet se može datirati u razdoblje bakrenog doba tj. eneolitika.

Lokacija: Mali Komor
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 3500 god.p.n.e. do 2000 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-5066
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Sakralni inventar kapele sv. Benedikta

Sakralni inventar koji sastoji se od glavnog oltara, bočnog oltara Presvetog Trojstva, bočnog oltara sv. Stjepana Prvomučenika, bočnog oltara sv. Florijana, propovjedaonice, pozitiva, drvenog lustera te kipova Bogorodice sa djetetom, sv. Mihaela sa zmajem i sv. Ivana Nepomuka. Kapela koja spade pod župu Mače prilično je stradala početkom 19. stoljeća, kad je stradala i većina oltara. Tadašnji župnik je dao naručiti 1822. godine tri nova oltara od kojih samo glavni oltar potječe iz tog vremena. Ostali oltari su starijeg datuma s retablima sastavljenim od različitih dijelova arhitektonske konstrukcije, kipova i ornamenta iz različitih perioda 18. i 19. st.

Lokacija: Veliki Komor
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5076
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Arheološki lokalitet kaštel Sutinsko

Arheološko nalazište kaštel Sutinsko nalazi se na močvarnim livadama zapadno od potoka Sutinščice u naselju Veliki Komor, općina Mače, u središnjem dijelu Zagorja. Smješten je na važnom strateškom položaju južno od sutjeske Sutinsko. Lokalitet se sastoji od umjetnog zemljanog uzvišenja s vidljivim ostatcima temelja zidova četverougaone kule i obrambenim vodenim opkopom. Riječ je o tipičnom utvrđenju tipa nizinskog kaštela koji se na temelju pisanih isprava i materijalnih ostataka arhitekture datira u vrijeme 16. i 17. stoljeća. Lokalitet je 1910. godine istraživao Vjekoslav Noršić, a u stručnoj literaturi ga spominju Gj. Szabo i E. Laszowski.

Lokacija: Veliki Komor
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 16. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5300
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Krapini
Kontakt adresa KO: Magistratska 12, 49000 Krapina

Telefon: 049/ 371-342

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska