Kulturna dobra općine Klakar

Arheološko nalazište Paljevine

Oko 1,5 km sjeveroistočno od sela, uz samu obalu Save nalazi se zemljište „Paljevine“ na kojem su Kelti u mlađem željeznom dobu sagradili utvrđeno naselje zatvorenog tipa – oppidum. Gradina je bila kružnog ili elipsastog oblika (jednim dijelom odnešena erozijom Save) sa zemljanim bedemom koji je širok 3 m, a visok 0,80 m (današnja visina). Od arheološkog materijala otkriveno je: gruba češljasta keramika, zatim finija siva, rađena na lončarskom kolu, fragmenti staklenih narukvica reljefno profiliranih i rađenih od kobaltno plavog stakla ukrašenih bijelim i žutim intarziranim ornamentima. Svi ovi nalazi tipičan su inventar keltskih naselja naših krajeva.

Lokacija: Donja Bebrina
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 4 st.p.n.e. do 1. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4832
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Zadušnjaci-dječje poklade

Zadušnjaci – dječje poklade u Donjoj Bebrini je običaj kojeg mjesno stanovništvo doživljava kao poseban blagdan. Na taj dan, u prošlosti toga naselja, blagovalo se sušeno meso u znak sjećanja na pokojne članove obitelji, prijatelje ili poznanike. Današnji pokladni ophodi selom, prilikom kojih djeca budu darovana domaćom slaninom i kobasicama predstavljaju segmentarni prežitak te stare lokalne tradicije. U Donjoj Bebrini svaki pokladni dan ima i svoj odgovarajući pokladni lokalni naziv, a posebno je zanimljiv zagušljivi četvrtak ili zadušnjaci, koji predstavlja jednu osobitost bebrinskog kraja, zabilježenu i u susjednom naselju Klakaru. Taj dan u pravilu je rezerviran za djecu, odnosno „male poklade“.

Lokacija: Donja Bebrina
Klasifikacija: običaji, obredi i svečanosti

Oznaka kulturnog dobra: Z-5727
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Jakova apostola u cjelini sa župnim stanom i pomoćnim zgradama

Župna crkva sv. Jakova građena je od 1825. do 1828. godine. Oblikovno je barokno – klasicističkih karakteristika. Crkva je jednobrodna građevina sa zvonikom prislonjenim uz pročelje crkve. Osnovni materijali od kojih je građena su: opeka baroknog formata, drvo i crijep. Kapa zvonika je šiljata osmerostrana piramida. Radi se o pojednostavljenom obliku u odnosu na barokno klasicističke kape s lukovicom i lanternom. Vrijedan crkveni inventar čine oltari, kao i orgulje pneumatskog sustava s registarskim zračnicama koje su smještene centralno na koru s djelomično ugrađenim, uzidanim sviraonikom u ogradu kora. Župni stan je vrijedno svjedočanstvo graditeljstva svoga vremena. Danas je u većem dijelu, prema izvornom izgledu obnovljenog župnog stana, postavljena izložba o povijesti župe te izložena malakološka zbirka koja prikazuje brojne primjerke ljuštura školjki i puževa. Dobro su održavani i očuvani katni štagalj građen opekom, ambar, kočanja i bunar.

Lokacija: Klakar, Klakar 111
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6064
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Ruščica – Glogove – Praulje kod Ruščice

Arheološko nalazište Ruščica – Glogove – Praulje kod Ruščice, nalazi se uz rijeku Savu, na području neposredno zapadno od Ininog terminala u Ruščici i od mjesnog groblja udaljen je oko 450 m prema zapadu. Nalazište je bilo nepoznato i neevidentirano do svibnja 2009. godine, kada je mještanin Gornje Vrbe sakupio i u Muzej Brodskog Posavlja donio mnogobrojne ulomke prapovijesne kasnobrončanodobne grupe Barice – Gređani (13./12. st. pr. Kr.) i jedan ulomak fine latenske keramike rađene na brzo rotirajućem lončarskom kolu (mlađe željezno doba). Strojnim iskopom uništen je dio spomenutog arheološkog nalazišta. Tijekom vršenja arheološkog rekognosciranja terena 2009. godine, na prostoru obuhvata Lučkog područja Luke Slavonski Brod, na arheološkom nalazištu Ruščica – Glogove – Praulje, prikupljeni su brojni ulomci prapovijesne keramike od kojih najveći broj pripada kulturnoj grupi Barice – Gređani iz vremena kasnog brončanog doba, te ulomci kućnog ljepa i kameni artefakti.

Lokacija: Ruščica
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 13 st.p.n.e. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4701
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Ruščica – Glogove kod Ruščice

Arheološko nalazište Ruščica – Glogove kod Ruščice, nalazi se jugozapadno od sela Ruščice, na obali rijeke Save, na blago povišenom prostoru u odnosu na okolni teren. Preko nalazišta prolazi seoski put koji iz sela Ruščice vodi na mjesno groblje, odnosno dalje prema Ininom terminalu. Na površini od oko 200×350 m, prikupljeni su izuzetno brojni površinski nalazi srednjovjekovne keramike, malobrojni ulomci keramike iz razdoblja prapovijesti, litički artefakti te ulomci kućnog lijepa. Nalazište je na istoku omeđeno vrlo dubokim kanalom (tzv. „Crni kanal“) i njegovim utokom u rijeku Savu, a na jugu rijekom Savom. Na zapadu, nalazište je omeđeno melioracijskim kanalom smjera istok – zapad, koji se nalazi oko 200 m sjeverno od početka groblja.

Lokacija: Ruščica
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 13 st.p.n.e. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4699
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Ruščica – Crnice I

Arheološko nalazište Ruščica – Crnice I nalazi se na povišenom dijelu terena sa zapadne strane tzv. Crnog kanala, oko 120 m jugozapadno od nogometnog igrališta koji se nalazi s desne strane glavne ceste Gornja Vrba-Ruščica. Arheološki nalazi pronađeni su na površini oko 200 x 180 m. Zapadnu granicu lokaliteta predstavljao bi melioracijski kanal smjera sjever-jug koji je paralelan s Crnim kanalom, a proteže se blagom udolinom. Kako je najveći dio površine obrastao u gustu i visoku travu, manji broj arheoloških nalaza pronađen je tek na nekolicini poljoprivredno obrađivanih njiva. Lokalitet je do sada bio nepoznat i neevidentiran. Od arheoloških nalaza prisutni su malobrojni ulomci prapovijesne, vjerojatno rimske i srednjovjekovne keramike te litički artefakti.

Lokacija: Ruščica
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 13 st.p.n.e. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4698
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Ruščica – Crnice II

Arheološko nalazište Ruščica – Crnice II nalazi se na povišenom dijelu terena s južne strane tzv. Crnog kanala i udaljen je oko 300 m sjeverno od Ininog terminala u Ruščici. Na površini poljoprivredno obrađivanih površina pronađeni su mnogobrojni ulomci srednjovjekovne keramike, nešto ulomaka zgure, amorfnog korodiranog metala te manji broj ulomaka prapovijesne keramike i ljepa. Arheološki nalazi pronađeni su na površini oko 200 x 250 m. Postoji velika mogućnost da se ovaj lokalitet proteže i na susjedne zapadne njive (npr. k.č.br. 294/2, 294/1, 295, 296, 297/1) koje su neobrađene i u ovo doba godine (lipanj) zarasle u izuzetno visoku travu i korov. Lokalitet je do sada bio nepoznat i neevidentiran. Od arheoloških nalaza prisutni su mnogobrojni ulomci srednjovjekovne te u manjem broju prapovijesne keramike, nešto ulomaka amorfnog korodiranog metala, ulomci zgure i ljepa.

Lokacija: Ruščica
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 13 st.p.n.e. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4700
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Ruščica – Praulje

Arheološko nalazište Ruščica – Praulje nalazi se na blago povišenom terenu odmah sa sjeverne strane Ininog terminala u Ruščici. Površinski arheološki nalazi prikupljeni su na površini oko 200 x 250 m. S istočne strane lokaliteta Ruščica-Praulje nalazi se poljski put i odmah uz njega i paralelan s njim melioracijski kanal smjerom sjever-jug koji danas ujedno odjeljuje ovaj lokalitet od lokaliteta Ruščica–Crnice I. Sa zapadne strane lokaliteta Ruščica–Praulje nalazi se poljski put koji odjeljuje ovaj lokalitet od lokaliteta Ruščica–Glogove-Praulje. Vjerojatno su nekada lokaliteti Ruščica–Crnice I, Ruščica–Praulje i Ruščica-Glogove-Praulje u horizontalnoj stratigrafiji činili jedan arheološki lokalitet koji je u moderno vrijeme rascjepkan melioracijskim kanalom i poljskim putovima. Lokalitet je do sada bio nepoznat i neevidentiran. Od pokretnih nalaza prisutni su malobrojni ulomci prapovijesne i srednjovjekovne keramike te dva ulomka litičkih artefakata i jedan komad zgure.

Lokacija: Ruščica
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 13 st.p.n.e. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4702
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Kontakt adresa KO: A. Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod

Telefon: 035/ 212-570

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska