Kulturna dobra općine Kistanje

Arheološka zona Ivoševci

Arheološka zona Ivoševci nalazi se kod naselja Ivoševci sjeverno od Kistanja na 19 kilometru ceste od Knina u pravcu Zadra. To područje pripada krševitoj bukovačkoj zaravni zapadno od rijeke Krke, a nalazi se u okvirima Nacionalnoga parka Krka. Prirodna južna granica lokaliteta je rijeka Krka između slapa Brljan i slapa Manojlovac. Cjelokupno područje arheološke zone zauzima nekadašnji rimski vojni logor Burnum i civilno naselje koje se iz njega razvilo.

Lokacija: Ivoševci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 6. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3999
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Utvrda Trošenj

Od utvrde Trošenj danas se na terenu vidi obla kula debelih zidova, a pored nje se nalaze ostaci utvrđene zgrade ispod koje su se nalazili podrumi korišteni kao tamnica u tursko doba. Osim oble kule, koja je do danas najbolje očuvani dio utvrde, u njenom središnjem dijelu vide se ostaci četverokutne kule na četiri kata, na kojoj se uočavaju manji prozori i veći polukružni otvori. Ulazna vrata su visoka, uska i s lijepo isklesanim pragovima. Utvrda je građena od nepravilnog klesanog kamenja.

Lokacija: Kistanje
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4338
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Antički brodolom

Istočno od otočića Kamešnjak Mali, nedaleko Kaknja, na dubini 9 – 28 m, dijelom na kamenoj padini a dijelom na pješčanom dnu, nalaze se ostatci brodoloma: dvije veće skupine razbijenih amfora tipa Lambogia 2, kao i dijelovi brodske konstrukcije. Brodolom se datira u 1. st. pr. K.

Lokacija: Kakanj
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-238
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Antički brodolom

Ostaci brodoloma nalaze se uz južni rt otočića Kamešnjak Veliki nedaleko Kaknja, na dubini 14 – 18 metara, na padini litice i ispod nje. Radi se o nalazištu kalcificiranih amfora grčko-italskog tipa i o drvenim ostatcima brodske konstrukcije. Brodolom je datiran u vrijeme 3. – 2. st. pr. K.

Lokacija: Kakanj
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 3 st.p.n.e. do 2 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-240
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kompleks manastira sv. Arhanđela Mihaila (Manastir Krka)

Manastir je građen na padini brda iznad rijeke Krke.Manastirski kompleks sačinjava više manastirskih zgrada. Jezgru manastira formiraju zgrade koje sa tri strane zatvaraju dvorište. Četvrtu stranu dvorišta zatvara crkva. U prizemlju manastirskih zgrada prema dvorištu je trijem oblikovan pravokutnim nosivim stupovima i lukom koji ih povezuje.Na strani prema Krki između crkve i ogradnog zida kompleksa manastira izgrađena je jednobrodna kapelica. Ispod prezbiterijalnog dijela crkve je prirodna pečina u kojoj se nalaze grobovi djelomično istraženi. Unutar pećine su vidljiva, danas zazidana, vrata gotičkih karakteristika koja su vodila vjerojato u nekadašnju crkvicu.Današnja arhitektura manastira najvećim dijelom pokazuje karakteristike gradnje 18. stoljeća.

Lokacija: Kistanje
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. god. do 19. god.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0298-1965.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Ilije

Crkva sv. Ilije u Parčićima je jednobrodna crkva s polukružnom apsidom. Pravilne je orijentacije. Crkva ima dvostrešni krov i apsidu pokrivene kamenim pločama. Vanjski zidovi su ravni, građeni od priklesanog uslojenog kamena. Na glavnom pročelju je portal s polukružnom slijepom lunetom i reljefnim križem u kružnici na nadvratniku. Pročelje završava preslicom na dva zvona koja je vjerojatno naknadno dodana na znatno veći originalni podanak. U brodu je otvoreno drveno krovište, a u apsidi bačvasti svod. U unutrašnjosti na zidovima su po tri slijepe arkade sa svake strane. Crkva je sagrađena u 12. ili 13. stoljeću.

Lokacija: Parčić
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 12. st. do 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2548
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve sv. Nikole u zaseoku Bezbradice

Obradom prilično skromni ikonostas razvijenog tipas sastojao od prijestolnih ikona, zone s apostolima slikanim u parovima, te zone s praznicima. Na osnovu stilskih karakteristika ikone se datiraju u drugu polovinu 19.st.
Crkva je recentno temeljito preuređena, te ju nažalost nepovratno izgubljen izvorni ikonostas, no prijestolne ikone kao i veći dio ikona s apostolima su sačuvane i nalaze se pohranjene u prikladnim uvjetima u parohijskoj kući pored crkve.

Lokacija: Kistanje
Klasifikacija: likovna umjetnost
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6197
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Šibeniku
Kontakt adresa KO: J. Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik

Telefon: 022/ 219-325

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska