Kulturna dobra općine Đulovac

Stari grad Dobra kuća

Sjeveroistočno od Daruvara nalaze se ostaci srednjevjekovnog utvrđenog grada Dobra kuća. Unutar zidova tlocrtno nepravilnog oblika nalazi se glavna kula. Ona je pravilnog, četvrtastog oblika, sa zidovima debljine do 1.5 metara. Sagrađena je na živoj stijeni. Ulaz u kulu se nalazio na prvome katu. Još su vidljivi tragovi prostorija koje su se nalazile unutar palasa te cisterne uklesane u stijeni. Utvrda se prvi puta spominje 1335. godine kao kraljevsko dobro. Stari grad je mijenjao vlasnike iz različitih plemićkih obitelji do 1542. kada prestaje funkcionirati nakon osmanlijskog napada.

Lokacija: Dobra Kuća
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5263
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Ane

Sagrađena je kao samostanska pavlinska crkva u 15. st. Početkom 18. stoljeća pretvorena je u pravoslavnu. Crkva je jednobrodna s poligonalnim svetištem, kontraforima, šiljato zaključenim prozorima te kamenim gotičkim portalima. Obnavljana polovicom 19. te početkom 20. st. Klasicistički ikonostas dobiva početkom 20. stoljeća, a ikone na njemu izveo je Marko Peroš 1905. godine.

Lokacija: Donja Vrijeska, Donja Vrijeska 059
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.
Autor: Marko Peroš

Oznaka kulturnog dobra: ROS-0040-1969.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Nikole

Barokna crkva sagrađena je u 18.st. kao jednobrodna građevina s polukružnom apsidom i zvonikom na zapadnom pročelju nadvišenim piramidalnom kapom koja je 1938. zamijenila baroknu lukovicu. Središnji dio glavnog pročelja rizalitno je istaknut, a zabat ukrašen stupićima i križevima. Polukružno zaključen portal oblikovan je klesancima.

Lokacija: Koreničani
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5196
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Georgija

Crkva je jednobrodna kasnobarokna svođena građevina užeg zaobljenog svetišta sa zvonikom pred zapadnim pročeljem sagrađena u 18.st. Natkrivena je dvostrešnim limenim krovom, dok je zvonik nadvišen lukovicom. U unutrašnjosti se nalazi vrijedan inventar među kojim se ističe ikonostas s rokoko motivima iz 1785. godine autora Mojsija Subotića.

Lokacija: Veliki Bastaji
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.
Autor: Mojsije Subotić

Oznaka kulturnog dobra: Z-5190
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Stari grad Stupčanica

Srednjovjekovni stari grad Stupčanica smješten je u šumi do koje se dolazi putem iz sela Veliko Vukovije. Sačuvani su ostaci arhitekture i obrambenog zida. Objekt koji dominira lokalitetom je središnja branič kulom, četverkutnog oblika, sačuvana u visini od 19 metara. Unutar kule također su sačuvani i dijelovi kamenog stubišta. Stari grad se spominje kao dobro obitelji Tiboldovića. Korišten je do 1542. godine.

Lokacija: Veliki Bastaji
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-0049-1970.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Cijepci”

Nalazište se nalazi na području općine Đulovac, južno od sela Veliki Bastaji. Na lokalitetu su vršena probna arheološka istraživanja koja su pokazala da se radi o antičkom građevinskom kompleksu, vjerojatno villa rustica. Pronađena je velika količina građevinskog materijala, žbuke oslikane floralnim ornamentima te dijelovi mozaika.

Lokacija: Veliki Bastaji
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 4. st.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-0459-1974
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Kravljak”

Na širem prostoru zaseoka Kravljak kraj Đulovca nalazi se nekropola tumula-grobnih humaka od kojih tri imaju monumentalne razmjere. Na tulumu 2 vidljiva su oštećenja s bočne strane. Humci variraju u veličini i promjer im se kreće od nekoliko metara do preko 30 metara, a sačuvane su visine od 1 do 8 metara. Radi se o neistraženom lokalitetu halštatske grupe Kaptol. Riječ je o izuzetnoj, dosad neistraženoj cjelini halštatske kulture u okviru čitave Hrvatske.

Lokacija: Kravljak
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 8 st.p.n.e. do 6 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-4363
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska