Kulturna dobra općine Dugi Rat

Na području općine Dugi Rat nalazi se 13 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština.

Sva dobra općine Dugi Rat:

 • Crkva sv. Ante Padovanskog
 • Crkva sv. MaksimaCrkva sv. MarkaCrkva sv. Stjepana i sv. Antuna OpataOltar sv. RokaOltarna pala “Bogorodica s Djetetom, sv. Stjepanom i sv. Antom” u župnom ureduOltarna pregrada u fragmentima iz crkve sv. Maksima u Krilu JesenicePrapovijesno arheološko nalazište, pećina Turska peć, iznad zaseoka ZeljovićiRuralna cjelina DućeRuralna cjelina Gornje JeseniceRuralna cjelina zaseoka KrugRuralna cjelina ZeljovićiSlika “Ecce homo”

  Crkva sv. Ante Padovanskog

  U starom selu Duće u poljičkom primorju je crkva sv. Ante Padovanskoga sagrađena 1864. godine na mjestu starije crkve. Jednobrodna građevina sa pačetvorinastom apsidom glavnim je pročeljem okrenuta prema jugu. Građena je velikim kamenim kvaderima u pravilnim redovima. Na glavnom pročelju je profilirani portal sa vijencem, dva duga prozora sa lučnim završetkom te kružni prozor prošupljen u obliku četverolista. Crkva je presvođena bačvastim svodom, a duž podanka svoda teče profilirani vijenac dok je podjela zida izvedena po principima arhitektonskog slikarstva. Unutrašnjost crkve ima sačuvan izvorni neoklasicistički oslik sa nizom starozavjetnih motiva i kršćanskih simbola.

  Lokacija: Duće
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1864. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3589
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Maksima

  Crkva sv. Maksima izgrađena na visokom grebenu Mošnice iznad sela Krug spominje se već 1080. g. te se smatra jednom od najstarijih crkvica Poljica. Pravilno orijentirana jednobrodna crkva s polukružnom apsidom zidana je lomljenim kamenom i pokrivena dvostrešnim krovom od kamenih ploča te ima zidani zvonik na preslicu. Sjeverni joj je zid temeljen na podzidu od velikih kamenih blokova, a južni na stijeni. Brod je presveden bačvastim svodom, a apsida polukupolom. Bočni zidovi raščlanjeni su nišama, ožbukani i ukrašeni pučkim geometrijskim i florealnim motivima crvene boje te posvetnim križevima. U crkvi je ploča sa pleternim ornamentom te stupić s ranokršćanskim križem. Obnovljena je 2006. g.

  Lokacija: Jesenice
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1080. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6283
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Marka

  U napuštenom selu Duće nalazi se crkva Sv. Marka koja se spominje još 1150.g., a do 1864.g. bila je župna crkva. Od tada postaje grobišna crkva s kompleksom zemljišta. Građena je kao jednobrodna građevina orijentirana istok-zapad, s prelomljenim svodom i dozidanom kapelom na sjevernoj strani. Crkva ima dvostrešni krov pokriven kamenim pločama, a izvana je ožbukana. Iznad ulaza je kamena rozeta s četiri lista i zvonik na preslicu s prelomljenim lukom. U sjevernom zidu ugrađena je rimska stela. U apsidi je oltar s menzom od preinačenog stećka sa šesterokrakom zvijezdom. Najvredniji dio crkve je gotičko zvono iz 1468.g.

  Lokacija: Duće
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1150. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6291
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Stjepana i sv. Antuna Opata

  Crkva sv. Stjepana i sv. Antuna Opata izgrađena je na starom groblju Sustipan u Jesenicama u 17. st. Sjevernu crkvu posvećenu sv. Antunu Opatu i južnu posvećenu sv. Stjepanu dijeli unutrašnji zid. Pravilno su orijentirane i jednobrodne, a južna ima polukružnu apsidu. Zakrovljene su s dva dvostrešna krova. Izgrađene su na mjestu starokršćanske bazilike i predromaničke crkve o čemu svjedoče temelji dviju apsida otkriveni iza današnje apside, te oltarna pregrada s pleterom i mali bočni oltar čija menza leži na okruglom stupu s kapitelom koji su pripadali predromaničkoj crkvi. Pod cijelom crkvom su grobovi od kojih je sačuvano nekoliko nadgrobnih ploča.

  Lokacija: Jesenice
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-0664-1972.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltar sv. Roka

  Ovo je arhitektonski tip oltara, izrađen u drvu a postavljen na stipes i menzu od raznobojnog mramora . Centralni dio oltara četiri su korintska stupa koja nose snažnu atiku sa polukružnim zabatom koji je po sredini prošupljen dvjema volutama koje nose postament na kojem je kip anđela. Predela je višestruko razveden pravokutnik, kojeg čine istaknute pravokutne baze stupova u kojima je reljefno izrađen prikaz anđela ,u poljima među stupovima nalazi se u visokom reljefu izrađen biljno- geometrijski ornament. Središnja dva stupa uokviruju oltarnu palu s prikazom Bogorodice s djetetom i svecima, iznad lučnog završetka pale položena su dva sjedeća anđela u visokom reljefu koja prate oblik slike. Između unutrašnjeg i vanjskog para stupova na mramoriziranoj podlozi skulpture su svetaca sv. Roka i sv. Jerolima. Sveci su prikazani u punoj figuri i sa svojim atributima. Gornji dio oltara čini polukružni zabat uokviren u punoj dužini istaknutom profilacijom s dentima. Na zabatu su simetrično postavljene skulpture četiri anđela, dva u stojećem i dva u sjedećem stavu, središnja figura anđela smještena je u središtu volute na profiliranom postamentu.
  Riječ je o vrlo kvalitetnom kiparskom ostvarenju, koje je pokriveno preslikom u bijeloj boji koji u potpunosti negira kiparske kvalitete ovog oltara. Na samom oltaru prisutna su konstruktivna oštećenja, i crvotočina. Restauratorski zahvat pomogao bi nam da se ovo vrijedno djelo ispravno valorizira.

  Lokacija: Jesenice
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4893
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltarna pala “Bogorodica s Djetetom, sv. Stjepanom i sv. Antom” u župnom uredu

  Oltarna pala Bogorodica s Djetetom, sv. Stjepanom i sv. Antom naručena je od Vlaha Bukovca za glavni oltar crkve sv. Ante u starom selu Dućama. Uz donji rub je potpis Bukovac, Paris, 1886. Slika pripada Bukovčevoj ranoj pariškoj fazi kada nastaju njegova vrijedna djela sakralnog slikarstva. Danas je smještena u Župnom uredu u Dućama.

  Lokacija: Duće
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1886. god.
  Autor: Vlaho Bukovac

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3289
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltarna pregrada u fragmentima iz crkve sv. Maksima u Krilu Jesenice

  Oltarna pregrada-septum starohrvatskog tipa, u fragmentima. Dimenzije 140x100cm, sačuvano 11 odlomaka. Središnji motiv na ploči je križ grčkog tipa.

  Lokacija: Jesenice
  Klasifikacija: arheološka građa
  Vrijeme nastanka: 9. st. do 10. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-270
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Prapovijesno arheološko nalazište, pećina Turska peć, iznad zaseoka Zeljovići

  Prapovijesno arheološko nalazište, pećina Turska peć, nalazi se na južnom pristranku planine Perun iznad naselja Sumpetar odnosno zaseoka Zeljovići na prostoru općine Dugi Rat. Smještena je nekih 300 metara iznad mora, pod strmom liticom Stražice i kamenog masiva Mošnjice. Svojom pozicijom dominira tim krajolikom i vizualno pokriva prostor čitavog morskog kanala prema otocima Braču, Šolti i prema Splitu na zapadu. Špilja je duga 40 m., a dimenzije otvora su 11,8 m. x 10,3 m. Iznad same pećine, po vrhovima perunskog masiva smjestilo se nekoliko gradinskih objekata kao i kamenih gomila-tumula. Ti objekti nesumnjivo dokazuju prisutnost čovjeka na tom prostoru u periodima kasnog brončanog ili željeznog doba.
  Već od 1976 god. ovaj lokalitet označen je kao arheološki i kao takav je ušao i u literaturu. God. 1989, gradski muzej iz Omiša poduzeo je manja sondažna istraživanja (vel. sonde 2 x 1 m. do dubine od oko 2 m.) koja su bar okvirno dala naslutiti, koji su sve prapovijesni periodi bili zastupljeni u stratigrafskom slijedu od najstarijih do najmlađih. Tim istraživanjima, prema raspoloživom materijalu, utvrdilo se da je ova pećina bila zaposjednuta u periodima ranog i kasnog neolitika. Po površinskim nalazima grčke keramike u toj sondi, dalo se zaključiti da je ovaj pećinski objekt makar i povremeno, bio zaposjednut i u poodmaklim fazama željeznog doba.
  Težnja za novim saznanjima o prapovijesnim vremenima kao i upotpunjavanje slike o istim na ovim prostorima (uža i šira okolica Splita) uz potvrdu o prikupljenom vrijednom i atraktivnom materijalu, dovelo je do potrebe za sustavnim arheološkim istraživanjima u ovoj špilji koja je poduzeo Arheološki muzej u Splitu.
  Sustavna arheološka istraživanja na ovom lokalitetu do sada su se odvijala unutar pet (I-V) kampanji i to 2003., 2005.-2007. i 2010. godine. Unutar sve tri sonde ispod površinskog sloja smjestio se sloj koji se pripisuje periodu srednjeg vijeka. Najvažniji nalaz iz tog perioda je ostava od preko 200 komada splitskog srebrnog novca koja je i objavljena u časopisu Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku.
  Ispod srednjovjekovnog sloja nalaze se slojevi kasnog neolitika koji je do sada dao brojne i vrlo vrijedne arheološke ostatke koji se pripisuju Hvarsko-lisičićkoj kulturi. Među nalazima iz tih slojeva ističe se prepoznatljiva bogato ukrašena i obojana vrlo kvalitetna keramika.
  Dosadašnji dobiveni rezultati govore nam da se radi o iznimno vrijednom arh. objektu, posebno za periode srednjeg vijeka (13.-15. st.), ranog i kasnog neolitika. Ovo je do sada jedini špiljski objekt koji je dao arheološke nalaze iz kasnog neolitika, na obalnom kopnenom dijelu Splitsko-dalmatinske županije, a gdje su sustavna arh. istraživanja još u tijeku. Značaj prikupljenog materijala iz kasnog neolitika, već sada može potvrditi da se radi o najvažnijoj špilji u tom periodu na prostoru srednje Dalmacije a i šire.
  Glede nalaza iz ranog i kasnog neolitika, ova se špilja predstavlja kao važan mostobran u kulturno-demografskom povezivanju između poznatih hvarskih špilja posebno u periodu kasnog neolitika (Grapčeva i Markova špilja) i kopnenog dijela srednje Dalmacije.

  Lokacija: Dugi Rat
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 60. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4326
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruralna cjelina Duće

  Duće su zbijeno selo kraškog podneblja smješteno uz planinsku kosu iznad obradivih površina. Podijeljene su na dvije cjeline, veću oko crkve sv. Ante i manju na istoku, povezane makadamskim putom. Stambeno-gospodarski sklopovi nižu se u redovima prateći slojnice terena, povezujući prezimenjake. Prizemnice su građene lomljenim kamenom, a starije katnice od grublje obrađenog kamena u vapnenom mortu sa dvostrešnim drvenim krovištima pokrivenim kamenom pločom. Jačanjem pojedinih obitelji tijekom 19. stoljeća grade se većinom dvokatnice, građene od bolje klesanog kamena ili ožbukane vapnenom žbukom, uz koje se grupiraju gospodarski objekti tvoreći zaokružene cjeline ili zatvorena dvorišta.

  Lokacija: Duće
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4458
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruralna cjelina Gornje Jesenice

  Gornje Jesenice su zbijeno naselje kraškoga područja smješteno uz samu planinsku kosu, iznad obradivih površina, a tijekom vremena razvoj naselja je gradnjom stambeno – gospodarskih sklopova na nekoliko mjesta spustio zaseok prema jugu. Svojim položajem na padinama Mosora, iznimnoj ambijentalnoj vrijednosti, zadržanoj tradicijskoj organizaciji prostora, očuvanoj arhitekturi i upotrebi tradicijskih materijala s izuzetkom recentnih gradnji, Gornje Jesenice se valoriziraju kao skladna ruralna cjelina karakteristična za područje Primorskih Poljica.

  Lokacija: Dugi Rat
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6714
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruralna cjelina zaseoka Krug

  Krug predstavlja skladnu i zaokruženu ruralnu cjelinu dobro očuvane tradicijske arhitekture, zadržana je tradicijska struktura naselja i upotreba tradicijskih materijala s izuzetkom recentnih obnova neusklađenih s tradicijskom gradnjom. Iznimnu ambijentalnu vrijednost zaseoku Krug omogućuje položaj na padinama Mosora te pogled prema moru i otocima.

  Lokacija: Dugi Rat
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6678
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruralna cjelina Zeljovići

  Zeljovići su smješteni na južnim padinama Mosora i okruženi poljoprivrednim površinama. Glavni seoski javni prostor je ispred crkve sv. Ante Padovanskog. Putovi unutar zaseoka popločani su kamenim oblucima, kogulama. Stambene kuće povezane su sa gospodarskim objektima u sklopove organizirane u cjeline povezujući prezimenjake. Stambene kuće su katnice građene od klesanog kamena, ujednačenog rasporeda prozora i vrata uokvirenih kamenim pragovima. Dvoslivni krovovi stambenih i gospodarskih kuća su pokriveni kamenim pločama. Uz katnice su prizemne dimne kužine i gospodarski objekti koji zajedno formiraju dvorišta popločena kamenim pločama. Sačuvano je nekoliko tijesaka za grožđe i masline.

  Lokacija: Dugi Rat
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3703
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Slika “Ecce homo”

  Sliku je u napuštenoj župnoj kući u Jesenicama 1985. godine pronašao Radoslav Tomić, te je odnesena na restauraciju u Radionicu Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu. Sliku je oporučno župnoj crkvi u Jesenicama ostavio zadarski slikar Francesco Salghetti-Drioli 1874. godine, kao znak zahvalnosti mještanima kod kojih je njegova obitelj kupovala višnje potrebne za proizvodnju likera.
  Na temelju usporedbe R. Tomić sliku atribuira Alvise Benefattu dal Friso (Verona 1554 Venecija 1609)

  Lokacija: Jesenice
  Klasifikacija: likovna umjetnost
  Vrijeme nastanka: 17. st.
  Autor: Alvise Benefatto dal Friso

  Oznaka kulturnog dobra: P-4972
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Splitu
  Kontakt adresa KO: Porinova bb, 21000 Split

  Telefon: 021/ 305 444

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska