Kulturna dobra općine Dubrovačko Primorje

Na području općine Dubrovačko Primorje nalazi se 40 kulturnih dobara. 15 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 9 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 6 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji likovna umjetnost, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.

Sva dobra općine Dubrovačko Primorje:

 • Antičko arheološko nalazište
 • Arheološko nalazište “Novakovo Greblje” s ostacima groblja sa stećcimaArheološko nalazište “Kovačev brijeg”Arheološko nalazište groblja sa stećcima uz crkvu sv. MartinaArheološko nalazište sa crkvom sv. OrsuleCrkva sv. AneCrkva sv. Ane s grobljemCrkva sv. Ivana KrstiteljaCrkva sv. Ivana KrstiteljaCrkva sv. Ivana s grobljemCrkva sv. Jeronima – Oltar Blažene Djevice MarijeCrkva sv. Marije Magdalene s grobljemCrkva sv. Martina s grobljemCrkva sv. MihajlaCrkva sv. NikoleCrkva sv. NikoleCrkva sv. PetraCrkva sv. Petra i Pavla s grobljemCrkva sv. RokaCrkva sv. RokaCrkva sv. StjepanaCrkva sv. Vlaha sa župnom kućomFranjevački samostan sa crkvom sv. JeronimaGraničnikGroblje “Vlaško greblje” sa stećcimaKnežev dvor, Uz Komardu 004Ljetnikovac Ohmučević, Put od Jasenja 001Oltar Poklonstvo triju kraljevaOltarna pala Bogorodica s Kristom i svecimaOltarna pala Gospa od Ružarija sa sv. OtajstvimaOltarna slika Tonka Matkova Gradića u crkvi sv. RokaOstaci antičke grobnice na rtu KosmatovicaPodmorsko arheološko nalazište antički brodolom na položaju Gornji rtPojilište – Seoska lokvaRaspelo s likovima sv. Marije i sv. Ivana iz crkve sv. JeronimaRuševine crkve zvane „Rotonda“Skulptura Gospe Immaculate iz crkve sv. JeronimaStambeno – gospodarski kompleks Knežić, Podstranje 002Stambeno-gospodarski kompleks Milić-LjubanZbirka zavjetnih darova Župe sv. Roka

  Antičko arheološko nalazište

  Ostaci antičkog naselja i ranokršćanskog sakralnog kompleksa otkriveni su poč. 20.st. na zemljištu sjeverno od Franjevačkog samostana sv. Jeronima u Slanome. Među tada pronađenim nalazima ističu se četiri starokršćanska sarkofaga salonitanskog tipa od kojih je jedan datiran u 462.g. po konzulu Severinu prema natpisu koji spominje preminulog svećenika Anastazija. 70-ih godina 20.s t. probnim arheološkim istraživanjima nešto zapadnije od mjesta nalaza sarkofaga, pronađena je oktogonalna krstionica s piscinom četverolisne osnove. Istraživanja su pokazala da je ranokršćanski sakralni kompleks s nekropolom u 5. st. sagrađen nad ostacima ranijeg antičkog sklopa (manjeg naselja ili ville rustice), a kasnija istraživanja areala samostana otkrila su čitav raster antičke arhitekture. Arhitektonski ostaci ranokršćanske crkve nisu još definirani, ali su pronađeni ulomci pluteja oltarne ograde ukrašeni motivom riblje ljuske. Brojni pokretni nalazi (novac, metalni predmeti, krovni crijep, amfore, posuđe itd.) svjedoče o kontinuitetu života na ovom prostoru od 1. do 7.st., a nalazi ranosrednjovjekovnih grobova potvrđuju kontinuitet sakralnog prostora i u srednjem vijeku.

  Lokacija: Slano
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 7. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5272
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Novakovo Greblje” s ostacima groblja sa stećcima

  Srednjovjekovno groblje “Novakovo greblje” nalazi se u mjestu Čepikuće, uz stari put koji je vodio u zapadni dio naselja. Nalazište je smješteno na ostacima prapovijesne gomile i sastoji se od 6 stećaka, od čega je 1 sljemenjak i 5 sanduka. Ukrašena su 4 sanduka i 1 sljemenjak s motivima arkdanih udubljenja, bordurama od vijugave linije s trolistom, tordiranim trakama, štitom s mačem, prikazom jelena i konjanika s kopljem. U neposrednoj blizini ovog groblja nazvanog prema legendi o junaku Novaku iz Trnovice koji je navodno ovdje pokopan, smještena su još dva važna lokaliteta s ostacima stećaka – položaj Dobrštak te groblje uz srednjovjekovnu crkvu sv. Martina .

  Lokacija: Čepikuće
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-3836
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište “Kovačev brijeg”

  Na sjeverozapadnoj strani uvale i naselja Slano u općini Dubrovačko primorje, nalazi se blaga uzvisina tzv. Kovačev brijeg čije je sjeverna strana devastirana probijanjem jadranske magistrale 60-ih god. 20.st. Na širokom platou na vrhu ove uzvisine, sačuvani su ostaci srednjovjekovnog groblja sa stećcima prema kojima je lokalitet i dobio ime, jer su se kovačima nazivali klesari koji su izrađivali stećke. Sačuvano je pet stećaka od kojih je jedan sljemenjak, tri ploče, te dva ulomka jednog sanduka sa završetkom u obliku luka i polumjesečastim udubljenjem po sredini. Ukrašeni su motivom tordiranog užeta, strijele i štita s mačem. Groblje sa stećcima se okvirno može datirati u razdoblje od 14. do 16. st., te se tipološki i stilski uklapa u grupu ostalih takvih nalazišta na širem dubrovačkom području. Na čitavom prostoru nalazišta brojni površinski nalazi antičkih keramičkih posuda i krovnog crijepa te pravilno obrađenih klesanaca ugrađenih u suhozidne međe, upućuju na postojanje manjeg antičkog građevinskog sklopa, nastalog u neposrednoj blizini lokalnog puta koji je povezivao sva antička naselja ili rustične vile na području uvale Slano.

  Lokacija: Slano
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5264
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište groblja sa stećcima uz crkvu sv. Martina

  Nekropolu stećaka, koja je nastala uz crkvu sv. Martina u 14. stoljeću, danas čini 34 sačuvanih nadgrobnih spomenika ( 10 ploča, 20 sanduka i 4 sljemenjaka). Manji broj je ukrašen, uglavnom motivima lozice s trolistom, križevima, a ističe se prikaz ljudske figure u obliku križa. Najveći broj stećaka ugrađen je u zidove crkve i ogradni zid groblja, a manji dio dislociran u neposrednoj okolini. Nekropola je nekad brojala preko 200 spomenika, te po broju i površini koju zahvaća, spada među najveće i najznačajnije nekropole stećaka na dubrovačkom području.

  Lokacija: Čepikuće
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1742
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište sa crkvom sv. Orsule

  Brežuljak Orsula (kota 66) nazvan prema crkvi, nalazi se na sjeverozapadnom dijelu uvale između naselja Slano i Koceljevići u općini Dubrovačko primorje. Ovaj dominantan položaj s kojega se pruža pogled na cijelu uvalu i njeno neposredno zaleđe, zasigurno je korišten kao važna strateška točka u svim povijesnim razdobljima. Crkva sv. Orsule sagrađena je na manjem krševitom platou na vrhu brežuljka, a prema arhivskim podacima potječe iz 15./16. st. To je jednostavna jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta, izdvojene pravokutne apside koja je nekada imala preslicu uzdignutu nad pročeljem. Crkva je gotovo do temelja porušena u Drugome sv. ratu, kada je cijeli plato devastiran iskopanim rovovima te bunkerima na sjevernoj i južnoj strani brežuljka. Sadašnja crkva podignuta je 2013.g. nad ostacima stare crkve od koje je sačuvano izvorno kameno popločanje. Površinski nalazi ulomaka antičkog crijepa (tegula) dokazuju upotrebu lokaliteta i u antičko doba kao strateškog položaja, te je na ovakvom položaju mogla postojati manja utvrda, ali i ranija crkva. Ovo povijesno slojevito nalazište doprinosi poznavanju antičkog i srednjovjekovnog razdoblja šireg slanskog područja, a konačna valorizacija biti će moguća tek nakon obavljanja arheoloških istraživanja.

  Lokacija: Slano
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: P-5298
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ane

  Crkva sv. Ane s grobljem smještena je sjeverozapadno od naselja Podimoč. Jednobrodna je građevina  bez apside, orijentirana istok – zapad. Na zapadnoj strani prigrađen je  pravokutni zatvoreni trijem sa zvonikom na preslicu, a ulaz smješten neuobičajeno na južnoj strani. Današnji izgled crkve vjerojatno je rezultat pregradnje izvorno kasnosrednjovjekovne građevine, koja se najranije spominje u dr. pol. 16. st. U ogradnom zidu groblja uzidano je nekoliko stećaka u obliku sanduka i ploča. Od rijetkih ukrasa ističu se motiv tordiranog užeta, križ, polumjesec, zvijezda, a na jednoj ploči je vidljiv, danas nečitak epigrafski natpis.

  Lokacija: Podimoć
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-958
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ane s grobljem

  Smještena izvan naselja, orijentacije istok – zapad, okružena starim grobljem. Jednobrodna, pravokutnog tlocrta s pravokutnom apsidom, građena u pravilnim kamenim kvadrima. Glavno pročelje rastvoreno je vratima jednostavnog kamenog okvira poviše kojih je kamena rozeta u kružnom medaljonu. Pročelje završava jednolučnom kamenom preslicom sa zvonom. Krovište je dvostrešno pokriveno kupom. U glavnom brodu je ravni betonski strop dok je apsida presvođena bačvastim svodom. Crkva je barokna sa kasnijim preinakama.

  Lokacija: Imotica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1752
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Krstitelja

  Smještena je uz samu morsku obalu. Pred zapadnim pročeljem nalazi se mali plato ograđen niskim zidom. Orijentirana u smjeru istok – zapad, jednobrodna i bez apside. Na jednostavnom pročelju nalazi se pravokutni portal iznad kojeg je natpis o gradnji crkve i zakladniku. Poviše natpisa je polukružna luneta s likom sv. Ivana Krstitelja. U vertikalnoj osi iznad portala smjestila se kamena preslica s lučnim otvorom za zvono. Južno pročelje ima manji prozor zakošenih okvira. Ostala pročelja nemaju otvora. Unutrašnjost je ožbukana. Ziđe se sastoji od kvadra srednje veličine i rustično obrađene površine. Crkva je sagrađena u razdoblju od 1555. do 1594.

  Lokacija: Slano
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2463
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Krstitelja

  Crkva je smještena iznad mjesta Trnova, jednobrodna, izduženog tlocrta s pravokutnom apsidom, orijentirana u pravcu istok – zapad. Srednjovjekovnoj sakralnoj građevini u baroku je sa zapadne strane pridružen novi širi i duži brod, te je ranija crkvica preuzela funkciju svetišta. Ostaci dviju ploča – stećaka također svjedoče o srednjovjekovnom porijeklu crkve. Glavno-zapadno pročelje rastvoreno je portalom iznad kojega je rozeta, a bočno su manji pravokutni prozori. Pročelje završava lučnom preslicom na jedno zvono. Crkva je građena grubo obrađenim kamenim kvadrima. Ziđe svetišta je žbukano. Prekrivena je dvostrešnim krovištem sa kupom kanalicom.

  Lokacija: Trnova
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-971
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana s grobljem

  Crkva sv. Ivana s grobljem smještena je sjeverozapadno od sela Trnovica. Jednobrodna je građevina, bez apside , orijentirana istok – zapad. Sjeverno pročelje rastvoreno je pravokutnim prozorskim otvorom. Prema arhitektonskoj plastici i liturgijskom kamenom namještaju, može se datirati u 17./18. st. Oko crkve je sačuvano 10 stećaka u obliku ploča koji svjedoče o postojanju srednjovjekovne nekropole i ranije faze crkve. Od rijetkih ukrasa se ističu motiv užeta, lozice s trolistom, te križevi sa zadebljanim krakovima.

  Lokacija: Trnovica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-972
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jeronima – Oltar Blažene Djevice Marije

  Oltar Blažene Djevice Marije, početak 17. stoljeća (?), rad nepoznatih majstora, drvo, rezbareno, polikromirano, pozlaćeno, oslikano, dimenzije 410 cm x 265 cm, bočni je oltar na sjevernome zidu crkve. U obliku je edikule. Sastoji se od niske predele kojoj su na krajevima isturena podnožja na kojima stoje polustupovi koji flankiraju površinu polja za oltarnu palu, i koji nose gređe nad kojim je prekinut segmentni zabat, kojemu je u središtu atika s pravokutnom slikom Boga Oca, flankirana po jednom volutom na kojoj sjedi lik anđela. Oltarna pala nije sačuvana.

  Lokacija: Slano
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4263
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Marije Magdalene s grobljem

  Nalazi se na zapadnom kraju gornjeg dijela sela. Crkva je jednobrodna građevina sa apsidom, orijentirana u smjeru istok – zapad. Apsida je presvođena bačvastim svodom, dok je nad brodom ravni strop. Zapadno, glavno pročelje zabatnog tipa u središnjoj osi rastvoreno je jednostavnim portalom i rozetom te završava zvonikom na preslicu za tri zvona. Bočna pročelja apside i broda rastvorene su s po jednim polukružno završenim prozorskim otvorom neukrašenog okvira. Sva pročelja su žbukana, brod i apsida imaju dvoslivna krovišta pokrivena kupom kanalicom. Crkva je vjerojatno sagrađena u 19. st. na temeljima ranije iz 17.st. Uz crkvu je recentna župna kuća i groblje.

  Lokacija: Banići
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2458
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Martina s grobljem

  Crkva sv. Martina smještena je na početku sela Čepikuće na mjesnom groblju s nekropolom stećaka. Crkva sv. Martina je longitudinalna jednobrodna građevina s naglaskom na stariji apsidalni prostor, potkovičastog oblika presvođen polukalotom. Vanjština apsidalnog prostora, trapezastog oblika, raščlanjena je plitkim i širokim polukružnim nišama. Analizom stilsko morfoloških karakteristika apsidalni prostor crkve sv. Martina datira se u 6. stoljeće, dok su u korpusu građevine vidljive i druge razvojne faze gradnje od ranoromaničke adsaptacije i dogradnje u 19. stoljeću. Prilikom restauratorskih radova u prostoru apside utvrdilo se postojanje zidnih oslika brodovlja u sgrafitto tehnici.

  Lokacija: Čepikuće, Groblje
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 6. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-915
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Mihajla

  Crkva sv. Mihajla smještena je oko 1 km jugozapadno od naselja Imotica, u blizini stare ceste Neum – Slano. Crkva je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta bez apside, a nad zapadnim pročeljem se uzdiže zvonik na preslicu. Prema načinu gradnje je kasnosrednjovjekovne provenijencije na što upućuju i ostaci groblja stećaka, od koje se sačuvalo samo par ploča. Zapadno od crkve je prapovijesna kamena gomila s vjerojatno naknadnim ukopima prekrivenim običnim kamenim pločama.

  Lokacija: Imotica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1751
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Nikole

  Crkva Sv.Nikole, smještena je na vrhu brijega južno od naselja. Jednobrodna građevina , orijentirana u smjeru istok – zapad, ima pravokutnu apsidu. Zapadno pročelje zabatnog tipa u središnjoj osi rastvoreno je portalom uokvirenim jednostavnim neukrašenim dovratnicima i nadvratnikom. Pročelje završava zidanom preslicom na jedno zvono. Apsida je presvođena polukružnim svodom, dok je u brodu otvoreno krovište.Crkva je građena pravilnim kamenim kvadrima, krovište je dvostrešno pokriveno kupom kanalicom. Izdužena pravokutna apsida vjerojatno je jezgra ranije srednjovjekovne crkve koja je u baroku proširena na današnje dimenzije.

  Lokacija: Ošlje
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-953
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Nikole

  Smještena je na padini brda južno od sela Trnovice. Jednobrodna građevina izduženog pravokutnog tlocrta s pravokutnom apsidom orijentirana u smjeru istok – zapad. Zapadno, zabatno pročelje rastvoreno je po sredini vratima, te lateralno manjim četverokutnim prozorskim otvorima, jednostavnih kamenih okvira. Pročelje zaključuje zvonik na preslicu za jedno zvono. Crkva je građena kamenim kvadrima slaganim u pravilne nizove. Krovište je dvostrešno, pokriveno kupom. Kasnosrednjovjekovne je provenijencije sa naknadnim intervencijama u baroknom razdoblju kad se povećava i proširuje na današnje dimenzije.

  Lokacija: Trnovica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-974
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Petra

  Crkva je smještena u uvali Banja, uz cestu koja vodi do istočnog dijela naselja, u blizini morske obale. Pravokutnog je tlocrta, bez apside, pročeljem okrenuta sjeveru. Glavno pročelje završava preslicom, a rastvoreno je vratima i manjim pravokutnim prozorom. Bočne fasade imaju po jedan lučno završeni prozor, dok je začelje bez otvora.Crkva je nadsvođena bačvastim svodom. Krov je dvostrešni, pokriven kupom kanalicom. Crkva je vjerojatno građena u 17.st., a godine 1806. bila je pretvorena u stražarnicu, kasnije je korištena kao spremište, a 1885. obnovljena je. Oštećena je u potresu 1996. godine, kasnije je obnovljena.

  Lokacija: Slano
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Autor: Nardeli, Nicollo – Slikar (19. st.)

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3629
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Petra i Pavla s grobljem

  Župna crkva sv. Petra i Pavla s grobljem smještena je zapadno od naselja Ošlje. Crkva je jednobrodna građevina s pravokutnom apsidom, orijentirana istok – zapad. Zapadno pročelje rastvoreno je portalom s polukružnom lunetom, te na vrhu zvonikom na preslicu. Bočni zidovi rastvoreni su gotičkim otvorima, a u unutrašnjosti ojačani nizom arkadnih niša. Crkva je sagrađena 1545. godine u stilu kasne gotike s nekim elementima renesanse. U sklopu današnjeg groblja vidljivi su ostaci nekadašnje srednjovjekovne nekropole sa stećcima od kojih je sačuvano svega nekoliko ploča, a od sačuvanih ukrasa ističu se prikazi kola, križa i štita s mačem.

  Lokacija: Ošlje
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-954
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Roka

  Smještena izvan mjesta na lokalitetu Gradac. Građevina je jednobrodna, pravilno orijentirana s pravokutnom apsidom. Zapadno, zabatno pročelje rastvoreno je s dva pravokutna prozorska otvora, neukrašenih kamenih okvira. Fasada završava kamenom preslicom na jedno zvono. Na luku preslice urezana je godina 1929. koja svjedoči o pregradnji crkve. Ulaz u crkvu smješten je u južnom zidu. Unutrašnjost crkve popločena je kamenim pločama. Svetište je presvođeno bačvastim svodom, a brod ima drveni strop. Crkva je građena pravilnim kamenim kvadrima i pokrivena kupom. Datira se u 1617. godinu prema natpisu koji je urezan u stijeni, južno od crkve, sa pregradnjom u 20. stoljeću.

  Lokacija: Čepikuće
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-916
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Roka

  Smještena je u sjeverozapadnom dijelu naselja Grgurići. Orijentirana u smjeru istok – zapad s tlocrtom u obliku izduženog pravokutnika s užim pravokutnim svetištem na koje se s južne strane veže sakristija. Brod je presvođen šiljatim, a svetište i sakristija bačvastim svodom. Glavno zapadno pročelje u središnjoj osi ima ulazni portal jednostavnih kamenih okvira, iznad je rozeta, te trolučni zvonik na preslicu. Na pročelje se naslanja recentni trijem. Crkva je građena kamenim kvadrima i dijelom je prežbukana. Krovište crkve je dvostrešno, pokriveno kupom kanalicom. Prema posvetnom natpisu građena je u 16. stoljeću.

  Lokacija: Slano
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-962
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Stjepana

  Jednobrodna s polukružnom apsidom orijentacije istok – zapad. Zapadno pročelje crkve artikulira trokutni zabat nad kojim je jednostavna kamena preslica lučno zasvedenog nadvoja. Južno od portala uzidana je jednostavna škropionica kupastog oblika. Sjeverno pročelje crkve perforirano je po sredini pravokutnim prozorskim otvorom. Sva pročelja crkve su žbukana, krovište je dvostrešno pokriveno kupom kanalicom. Unutrašnjost crkve bačvasto presvođena i popločena grubo obrađenim kamenim pločama. Crkva sv. Stjepana, na osnovu prostorne organizacije, te stilski neizrazite arhitektonske plastike i liturgijskog kamenog namještaja može se okvirno datirati u period 17 – 18. stoljeća.

  Lokacija: Topolo
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-970
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Vlaha sa župnom kućom

  Nalazi se u istočnom dijelu naselja Slano uz put koji vodi u Banju. To je jednobrodna građevina s pravokutnom apsidom i s južne strane dograđenom sakristijom kvadratičnog tlocrta. Orijentirana je u pravcu istok-zapad. Unutrašnjost broda natkriva zrcalni svod, a u svetištu bačvasti. Glavno pročelje rastvoreno je portalom s otvorenim zabatom, ukrašenim stiliziranom palmetom. Na nadvratniku portala je latinski natpis koji datira izgradnju crkve (1758 g.). Iznad portala je prozorski otvor iznad kojeg je hrvatski grb, te manja rozeta. Pročelje završava trolučnom preslicom. Krovište je dvostrešno, pokriveno kupom kanalicom S istočne strane je dvokatna zgrada župnog dvora.

  Lokacija: Slano
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2583
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Franjevački samostan sa crkvom sv. Jeronima

  Franjevački samostan u Slanome smješten je južno od današnjeg središta naselja. Sjeverno uz samostanski sklop prolazi put koji od morske obale vodi prema Kneževu dvoru, a istočno, južno i zapadno pružaju se samostanski vrtovi ograđeni visokim ogradnim zidom. Crkva sv. Jeronima položena je na sjevernoj strani sklopa i glavnim je pročeljem usmjerena prema zapadu. Crkveni brod izduženog pravokutnog tlocrta nadsvođen je šiljastim bačvastim svodom, dok je uže pravokutno svetište svođeno bačvastim svodom. Južno uz svetište veže se sakristija, a sjeverno zvonik. Položena jugozapadno uz crkvu tri jednokatna samostanska krila zatvaraju kvadratični klaustar. Središnji ozelenjeni prostor klaustra s četiri strane okružuje trijem natkriven terasom. Pri sredini južnog samostanskog krila veže se jednokatni trakt okomito pružen prema jugu.
  Franjevački samostan u Slanom ustanovljen je 1399. godine, odmah nakon što Dubrovačka Republika dolazi u posjed Primorja. Današnja crkva sagrađena je nad manjom starijom crkvom, a temeljem prostornih i morfoloških karakteristika može se datirati u razdoblje 16. stoljeća.
  Arheološka istraživanja u širem arealu samostana potvrdila su spoznaje o postojanju antičkog naselja nad čijim je ostacima u 5. stoljeću sagrađen sakralni starokršćanski kompleks s grobljem. Arhitektonski ostaci kao i brojni pokretni nalazi svjedoče o kontinuitetu života na ovom prostoru od 1. do 7. stoljeća, a pronađeni grobovi ukazuju na kontinuitet korištenja kompleksa i u ranom srednjem vijeku, što dodatno potvrđuju i elementi predromaničke arhitektonske plastike (tranzena uzidana u prozor zvonika, kapitel koji se čuva u lapidariju, ulomci oltarne pregrade). U sjeverozapadnom dijelu samostanskog vrta formiran je lapidarij u kojem se čuvaju antički sarkofazi, nadgrobne ploče i ulomci kamene arhitektonske plastike pronađeni u širem arealu samostana.

  Lokacija: Slano, Trg slanskih pomoraca 4, Slano
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5247
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Graničnik

  Graničnik na sjeverozapadnom dijelu teritorija nekadašnje Dubrovačke Republike (smješten neposredno uz rub ceste, s njene lijeve strane kada se iz pravca Neuma dolazi u Imoticu) je četverouglasti kameni stub sa proširenjem na njegovom donjem dijelu i fino klesanim plitkim piramidalnim završetkom. Na njegovoj južnoj strani (okrenutoj prema putu) uklesan je čitak i dobro očuvan natpis “CONFINE TURCO DI CLEC”. Postavljen je nakon tursko-mletačko-austrijskog rata 1715-1718 godine, graničnik ima značajnu povijesnu, dokumentarnu i epigrafsku vrijednost i predstavlja potvrdu nastojanja Dubrovačke Republike da osigura slobodne kopnene trgovačke putove, kao i granice svoje države.

  Lokacija: Imotica
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3683
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Groblje “Vlaško greblje” sa stećcima

  Lokalitet sa stećcima „Vlaško greblje“ nalazi se oko 70 m istočno od crkve sv. Vida i Modesta s pripadajućom nekropolom stećaka u mjestu Smokovljani u Dubrovačkom primorju. Sveukupno ima 4 stećka, od kojih su 3 sljemenjaka i jedan sanduk. Ukrasi su u obliku polukružnih slijepih arkada, friza s lozicom i užeta. Ovi stećci su nešto većih dimenzija u odnosu na spomenutu nekropolu, te mehanički dosta oštećeni. Pretpostavlja se da stećci na lokalitetu Vlaško greblje čine jedinstvenu nekropolu zajedno s onom pred crkvom Sv. Vida.

  Lokacija: Smokovljani
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-965
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Knežev dvor, Uz Komardu 004

  Knežev dvor smješten je u sjeveroistočnom dijelu naselja Slano uz glavnu prometnicu. Sagrađen je 1447.g. Kuća kneza, visoka dvokatnica dužom osi orijentirana je u pravcu istok – zapad. Na nju se s istočne i zapadne strane vežu manja jednokratna krila koja s južne strane zatvara visoki ogradni zid tvoreći manje unutrašnje dvorište iz kojeg se pristupa u nadsvedene prizemne prostorije gospodarske namjene. Glavni ulaz u kompleks je sa zapadne strane. Nad glavnim ulazom je kameni kip sv. Vlaha. U 19.st. dvor je pregrađivan. Stradao je u Domovinskom ratu i potresu 1996.g.

  Lokacija: Slano, Uz Komardu 004
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.
  Autor: Bogdanović – zidar, Bogetić – zidar, Utišenović – klesar, Grubačević – klesar

  Oznaka kulturnog dobra: Z-963
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ljetnikovac Ohmučević, Put od Jasenja 001

  Ljetnikovac Ohmučević nalazi se u sjeveroistočnom dijelu naselja Slano. Reprezentativna kuća – katnica tlocrtno je oblika pravokutnika izduženog u smjeru istok – zapad. Okomito na zapadnu fasadu je manje jednokatno krilo s terasom. U unutrašnjosti i na katu je klasični raspored – centralna dvorana i četiri prostorije opremljene kamenim namještajem. Glavno, južno pročelje ljetnikovca raščlanjeno je otvorima prizemlja i kata u pet vertikalnih osi. U središnjoj osi nalazi se portal iznad kojeg je grb obitelji Ohmučević. Potkrovlje je rastvoreno s tri belvedera. Ljetnikovac je karakterističan primjer ladanjske arhitekture druge polovine 16.st., s intervencijama u 17. i 18. st. Stradao je u Domovinskom ratu i potresu 1996.g.

  Lokacija: Slano, Put od Jasenja 001
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-854
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltar Poklonstvo triju kraljeva

  Oltar Poklonstvo triju kraljeva, glavni oltar crkve sv. Jeronima u Slanom, rad nepoznatih majstora, 16/17. stoljeće, izrađen od drva, rezbarenog, polikromiranog, pozlaćenog i oslikanog, dimenzije 494 cm x 308 cm, s oltarnom palom Poklonstvo kraljeva, radom nepoznatog slikara, iz 16./17. stoljeća, naslikanom temperom na drvu, dimenzije 300 cm x 205 cm, smješten u crkvi sv. Jeronima u Slanom, vlasništvo Franjevačkog samostana sv. Jeronima u Slanom

  Lokacija: Slano
  Klasifikacija: likovna umjetnost
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5973
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltarna pala Bogorodica s Kristom i svecima

  Oltarna pala Bogorodica s Kristom i svecima, rad nepoznatog majstora iz 18. st., rađena tehnikom ulje na platnu, dimenzija 165×165 cm, smještena u crkvi sv. Ivana u Visočanima, vlasništvo Dubrovačke biskupije – Dioecesis Ragusina, Župa sv. Vida u Smokovljanima, 20231 Doli

  Lokacija: Visočani
  Klasifikacija: likovna umjetnost
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5969
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltarna pala Gospa od Ružarija sa sv. Otajstvima

  Oltarna pala Gospa od Ružarija sa sv. Otajstvima, rad nepoznatog autora iz 18. st., rađena tehnikom ulje na platnu, dimenzija: 124×151 cm, iz crkve Sv. Vlaha u Slanom

  Lokacija: Slano
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3136
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltarna slika Tonka Matkova Gradića u crkvi sv. Roka

  Oltarna pala je djelo Martena de Vos, nastala u vremenu 1586 – 1590 godine, rađena temperom na dasci, dimenzija 220 x 185 cm. Pala je horizontalno razdijeljena s dvije grupe u dva plana. Donju zonu čini grupa sv. Katarina, sv. Rok i sv. vrač Kuzma i Damjan, te u desnom uglu lik donatora u molitvenom stavu. U pozadini je pejzaž. Gornja zona predstavljena je likom Bogorodice s djetetom na krilu, okružena anđelima. Tipologijom, kao i analogijom s ostalim djelima antwerpenskog majstora XVI. st., ovo je izvanredno djelo pripisano Martenu de Vos – 1532 – 1603 godine – kao njegov zreli rad, nastao nekoliko godina prije njegove smrti.

  Lokacija: Slano
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1586. st. do 1590. st.
  Autor: Marten de Vos

  Oznaka kulturnog dobra: Z-557
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci antičke grobnice na rtu Kosmatovica

  Ostaci antičke grobnice tipa pozzetto otkriveni su 1973.g. na rtu Kosmatovica, iznad puta što vodi iz Slanog istočnom stranom uvale do mjesta Banja. Radi se o nadzemnoj grobnici pravokutnog tlocrta, presvođenoj bačvastim svodom, a otvor s lučnim nadvojem na zapadnoj strani bio je prekriven kamenom pločom. U grobnoj prostoriji sačuvani su ostaci dva povišena ležišta. Istraživanja grobnice pokazala su da je opljačkana u ranijem razdoblju, no pronađen je novčić koji je vjerojatno jednom od pokojnika bio stavljen pod jezik kao obulus. Prema sačuvanim ostacima, grobnica nema kršćanskih obilježja, te se može datirati u period 3.-4.st.

  Lokacija: Slano
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 3. st. do 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5271
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Podmorsko arheološko nalazište antički brodolom na položaju Gornji rt

  Antički brodolom na položaju Gornji rt, Slano, nalazi se s istočne strane ulaza u uvalu Slano. Od antičkog brodoloma preostali su ulomci amfora tipa „Lamboglia 2“ prema kojim se lokalitet i datira u 2. – 1. st. pr. Kr. Sjevernije od ulomaka amfora, nazire se više drvenih rebara broda na osnovu kojih se može pretpostaviti da se veći dijelovi konstrukcije broda nalaze pod pijeskom. Nešto dalje od antičkih ostataka brodoloma, nalazi se manji ratni brod, vjerojatno njemački desantni iz II svjetskog rata.

  Lokacija: Slano
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2 st.p.n.e. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-3981
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Pojilište – Seoska lokva

  Seoska lokva za pojenje stoke smještena je na južnoj strani naselja Trnovica, na samom ulazu u selo. Oivičena je podzidima i većim prilaznim platoom. Rubovi su joj također označeni sa okomito pobijenim kamenim biljezima izduženog, nepravilnog oblika, s uklesanim križevima. Prilaz vodi je s jugoistočne strane, preko dijela terena kojim okolni plato blago uranja „u lokvu“ i omogućuje lak, siguran kontakt s površinom vode. Na istoj strani su još dvije manje lokve te nekoliko kamenica izdubljenih u monolitima nepravilnog oblika i nejednakih veličina. S obzirom na funkciju i značenje u životu sela pretpostavlja se da se javlja istovremeno s prvim spomenom naselja, 1399.godine.

  Lokacija: Trnovica
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-973
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Raspelo s likovima sv. Marije i sv. Ivana iz crkve sv. Jeronima

  Raspelo je rad nepoznatog majstora prve pol. 16. st. Izrađeno je u drvu, polikromirano, dimenzije 187 x 40 cm. Na drvenoj gredi pod trijumfalnim lukom crkve smješteno je raspelo – u sredini je Krist na križu, a sa strane skulpture Sv. Marije i Sv. Ivana. Kipovi Sv. Marije i Sv. Ivana čini se nisu istog majstora, koji je izradio Krista na križu.

  Lokacija: Slano
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-553
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruševine crkve zvane „Rotonda“

  U zapadnom dijelu Dubrovačkog primorja, sjeverno od sela Ošlje na južnim obroncima brda Utrka na položaju Bijela lokva, nalaze se ostaci osmeroapsidalne crkve. Kao značajnije naselje, Ošlje se spominje već u 10. stoljeću u djelu bizantskog cara Konstantina VII Porfirogeneta kao Josle. Titular crkve je nepoznat, a uobičajen je naziv „Rotonda“. Jedinstven je i jedini primjer kružne osmeroapsidalne građevine s westwerkom na tlu Dalmacije, te spada među najznačajnije primjere predromaničke arhitekture.

  Lokacija: Ošlje
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4480
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Skulptura Gospe Immaculate iz crkve sv. Jeronima

  Skulptura Gospe Immaculate, djelo je nepoznatog majstora, sa kraja 16. ili početka 17. stoljeća, rađena u drvu polikromirana i pozlaćena. i oslikana Kip uobičajene ikonografije u raskošnoj odjeći na polumjesecu . Ranobarokni kip naglašenog pokreta i volumena.

  Lokacija: Slano
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-552
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stambeno – gospodarski kompleks Knežić, Podstranje 002

  Stambeno – gospodarski kompleks Knežić, smješten na lokalitetu Podstranje, je manja zaokružena cjelina sastavljena od stambene zgrade, komina, naknadno prigrađene kuhinje, ograđenog dvorišta i gospodarskih zgrada. Podijeljen je u dvije zasebne stambene jedinice. Glavna zgrada je katnica s pročeljem usmjerenim prema jugu. Glavno pročelje je rastvoreno ulazom, nizom simetrično raspoređenih prozora na katu i belvederima. Krov je dvostrešni s pokrovom od kupe kanalice. Ograđeno dvorište pravilnog, kvadratičnog tlocrta s prilaznom stazom kao razdjelnicom, te unutrašnji raspored prostorija (sa saločom u sredini i sobama na bočnim pozicijama) upućuju na utjecaj arhitekture ljetnikovaca.

  Lokacija: Slano, Podstranje 002
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-964
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stambeno-gospodarski kompleks Milić-Ljuban

  Smješten u južnom dijelu naselja gospodarski kompleks Milić – Ljuban ostatak je nekad utvrđenog stambeno – gospodarskog kompleksa sastavljenog od gospodarske zgrade (mlinice), kule i pripadajućeg dvorišta ograđenog visokim kamenim zidom. Gospodarska zgrada je prizemnica koja je dužom osi orijentirana u smjeru istok – zapad, s krovom na dvije vode pokrivenim kupom kanalicom. Kula je trokatnica kvadratičnog tlocrta s krovom na četiri vode prekrivena kupom kanalicom. Kompleks je sagrađen na prijelazu 16. u 17.st. i predstavlja kvalitetan primjer “utvrđenog” stambeno – gospodarskog kompleksa zatvorenog tipa.

  Lokacija: Doli
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-919
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zbirka zavjetnih darova Župe sv. Roka

  Zbirka uključuje zavjetne darove izrađene uglavnom u 19. stoljeću.

  Lokacija: Ošlje
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6000
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Dubrovniku
  Kontakt adresa KO: C. Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik

  Telefon: 020/323-191

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska