Kulturna dobra općine Draž

Na području općine Draž nalazi se 18 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i svečanosti, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Sva dobra općine Draž:

 • Arheološko nalazište “Grovišće”
 • Arheološko nalazište “Kobilica-Veliki Baratvud”Arheološko nalazište “Kod plota”Arheološko nalazište “Kod trešnje – Slatina”Arheološko nalazište “Selište”Arheološko nalazište “Selište”Arheološko nalazište “Vir, Selska bara, Vinogradac”Arheološko nalazište Gradac i SrednoCrkva sv. AneCrkva sv. BarbareCrkva sv. Petra i PavlaCrkva sv. Valentina MučenikaCrkva Uznesenja Blažene Djevice MarijeCrkveno pučko pjevanje iz BaranjeMlin, Braće Radić 52Orgulje u crkvi Uznesenja MarijinaSakralni inventar crkve sv. Valentina MučenikaTradicijska kuća i okućnica, Ulica Republike 73

  Arheološko nalazište “Grovišće”

  Prvi nalazi s ovog lokaliteta datiraju s početka 20. st. kada je pronađen bogati latenski grob ratnika sa prilozima: željezna kaciga, dvosjekli mač, lanac, koplje i okovi. Željezna kaciga kod Kelta zauzima posebno mjesto u obrambenoj ratničkoj opremi Prilozi u grobu ukazuju na srednje latensko doba i datiraju se u 2. st. pr. Kr., a pokojnik je etnički pripadao plemenu Eravisca. Arheološki nalazi ukazuju na postojanje nekropole željeznog, možda i brončanog, doba na kojoj je prisutan keltski materijal.

  Lokacija: Batina
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 6300 god.p.n.e. do 1600. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3747
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Kobilica-Veliki Baratvud”

  Arheološko nalazište pronađeno je terenskim pregledom Baranje 1986, a registrirano je 1989. Prapovijesni i srednjovjekovni lokalitet nalazi se na istočnom rubu sela Draž, na sjevernim obroncima baranjske grede koja se spušta prema starom rukavcu Dunava. Sa sjeverne strane lokalitet omeđuje poljski put, a s južne cesta Draž – Batina. Površinski sakupljena keramika ukazuje na postojanje prapovijesnog i srednjovjekovnog naseobinskog kompleksa čemu u prilog idu i povoljni zemljopisni uvjeti. Srednjovjekovna keramika prisutna je u nešto većoj količini od prapovijesne, pa se može pretpostaviti da je ovdje egzistiralo i jedno manje srednjovjekovno naselje.

  Lokacija: Draž
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 1400. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4825
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište “Kod plota”

  Lokalitet se nalazi istočno od Karašice, a južno od suvremene prometnice koja vodi prema Topolju. Prilikom stručnog arheološkog terenskog pregleda za potrebe izgradnje plinovoda, pod vodstvom Igora Vukmanića, kustosa Muzeja Slavonije, na povišenoj zaravni između dvije napuštene pustare pronađeni su keramički ulomci i jedna željezna alatka iz novog vijeka. Uz to, pronađeni su i ulomci prapovijesne keramike koji bi mogli upućivati na naseljavanje od ranijih razdoblja što bi se moglo potvrditi budućim istraživanjima.

  Lokacija: Topolje
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: P-5351
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Kod trešnje – Slatina”

  Lokalitet je pozicioniran zapadno uz Karašicu, a južno od suvremene prometnice koja vodi prema Topolju na povišenoj zaravni koja je ujedno i najviša točka na dijelu terena na kojem su provedena arheološka rekognosciranja. Otkriven je prilikom stručnog arheološkog terenskog pregleda za potrebe izgradnje plinovoda, pod vodstvom Igora Vukmanića, kustosa Muzeja Slavonije. Prema prikupljenim nalazima s površine, prije svega keramike kod koje je veći broj ulomaka ukrašen urezivanjem, može se pretpostaviti da se radi o brončanodobnom nalazištu.

  Lokacija: Topolje
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: P-5349
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Selište”

  Na oranicama su nalaženi brojni površinski nalazi srednjovjekovne keramike, kosti i građevinskog materijala. Na ovom lokalitetu je vjerojatno bilo srednjovjekovno naselje i nekropola, a konfiguracija terena ne isključuje mogućnost postojanja prapovijesnog naselja u donjim slojevima.

  Lokacija: Duboševica
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 1400. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3757
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Selište”

  Nalazište se nalazi zapadno od Karašice, a južno od suvremene prometnice koja vodi prema Topolju. Prilikom stručnog arheološkog terenskog pregleda za potrebe izgradnje plinovoda, pod vodstvom Igora Vukmanića, kustosa Muzeja Slavonije, na površini koja služi kao oranica te se blago obrušava prema Karašici su pronađeni nalazi među kojima dominiraju ulomci opeke. Ipak, od nalaza se najviše ističe jedan probušeni okrugli keramički predmet koji je vjerojatno imao funkciju utega ili zujalice.

  Lokacija: Topolje
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: P-5350
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Vir, Selska bara, Vinogradac”

  Prvi nalazi s ranosrednjovjekovnog groblja u Duboševici otkriveni su 1950. god. na zemljištu «Vir, Selska bara, Vinogradac». Tada je slučajno pronađen jedan konjanički grob iz ranog srednjeg vijeka i pripada vremenu seobe naroda. Prisutnost i raširenost ulomaka srednjovjekovne keramike upućuje na postojanje većeg naselja srednjeg vijeka, nalazi kosti, konjaničkog groba i nakita ranog srednjeg vijeka upućuju na postojanje groblja.

  Lokacija: Duboševica
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 4. st. do 9. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3641
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Gradac i Sredno

  Arheološko nalazište s kontinuitetom naseljavanja od srednjeg brončanog doba do antike Uz naselje, poznata je nesustavno iskopana prapovijesna žarna nekropola i inhumacija s pokopom izravno u zemlju. Prilozi u grobovima bile su posude (žare) tipa Dalj i više vrsta fibula. U batinskoj nekropoli pokopani su nosioci kulture polja sa žarama koji su primili niz elemenata balkansko ilirske kulture zadržavši uz to tradiciju i način pokapanja mlađe kulture polja sa žarama. Tijekom antike na mjestu ranijeg prapovijesnog naselja rimljani grade svoju utvrdu Nalazi rimskog razdoblja smatraju se ostacima kasnoantičkog kastela „Ad Militares“. Godine 1876. nađen je bogati rimski grob.

  Lokacija: Batina
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1700 god.p.n.e. do 300. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6604
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ane

  Crkva sv. Ane u Podolju izgrađena je na sjeverozapadnoj padini Baranjske planine, srasla je s prirodom te je primjer ispravno odabranog mjesta za crkvu. Pročelje crkve okrenuto je prema zapadu. Na crkvi je vidljivo da je popravljana i dograđivana više puta.

  Lokacija: Podolje
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1667
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Barbare

  Crkva sv. Barbare građena je u duhu kasno baroknog klasicizma 1839. g. u selu na prirodnoj uzvisini u blizini seoskog groblja. Na prostranom platou ispred crkve nalazi se kameno raspelo sv. Marije iz 18. stoljeća. Crkva je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s polukružnom apsidom. Građena je opekom i ožbukana, krov je na dvije vode pokriven biber crijepom. Crkva je pretrpjela velika oštećenja u Domovinskom ratu.

  Lokacija: Draž, Vladimira Nazora 10
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1839. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1635
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Petra i Pavla

  Crkvu sv. Petra i Pavla dao je podići princ E. Savojski 1722. g. u spomen pobjede nad Turcima. Jednobrodna građevina s polukružnim svetištem i sakristijom prigrađenom uz sjeverno pročelje odlikuje se baroknim stilskim karakteristikama. Na glavnom pročelju, koje je zaključeno zabatom mekih baroknih kontura, ističe se dvokatni portik. Crkva se ubraja među najznačajnije barokne sakralne građevine u Hrvatskoj.

  Lokacija: Topolje, Matije Gupca 26
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1722. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1674
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Valentina Mučenika

  Crkva sv. Valentina Mučenika izgrađena je prema projektu vukovarskog arhitekta Frana Funtaka u vrijeme njegova prelaska s art decoa ka modernom oblikovanju. Izgrađena je u blizini Dunava na uzvisini uz groblje. Crkva je jednobrodna s dvije bočne kapele te poligonalnim svetištem i sakristijom. Pročeljem crkve dominira zvonik s naglašenim uglovima, reducirane dekoracije s uskim dugačkim otvorima koji naglašavaju stremljenje zvonika u visinu. Monumentalnost crkve naglašena je portalom s polustupovima na jakim pravokutnim bazama s kvadratnim kapitelom koji završavaju poligonalnim lukom, a u unutrašnjosti crkve na zidovima se ponavlja motiv križa kao prepoznatljivi detalj u Funtakovom izričaju.

  Lokacija: Batina
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1926. god.
  Autor: Fran Funtak

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6519
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

  Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Duboševici izgrađena je 1749. g. na većem platou i zauzima istaknut položaj u središtu naselja. Građena je opekom, s krovom na dvije vode pokrivenim biber crijepom. Jednobrodna je građevina s pravokutnim svetištem i polukružnom apsidom, ima jednokatnu sakristiju dozidanu uz južnu stranu svetišta i ukomponiran zvonik u glavno pročelje. Crkva se ističe bogatom obradom glavnog pročelja, naročito zvonika s baroknim arhitektonskim detaljima. Visina crkve očituje se u unutrašnjosti ravnim stropom crkve koji daje interijeru specifičan izgled. Crkva predstavlja jedan od značajnijih sakralnih spomenika u Osječko-baranjskoj županiji.

  Lokacija: Duboševica, Trg hrvatske mladeži 1
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1749. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1637
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkveno pučko pjevanje iz Baranje

  Crkveno pučko pjevanje na području Baranje poseban je izraz religijskih osjećaja i identiteta stanovnika tog dijela Hrvatske. Crkvene pjesme stoljećima su bile duhovna i emocionalna hrana pobožnih ljudi, važne jer, kako svjedoče, daje im mogućnost da pjesmom “dvostruko” mole. Prema nedavnim istraživanjima i snimkama izvedaba crkvenih pučkih pjesama, u Baranji su danas stariji ljudi svjedoci i nositelji te tradicije, a sve su rjeđe prilike prigodom kojih se te pjesme pjevaju, jer najčešće su se pjevale prilikom crkvenih obreda koje danas prate popularne pjesme drugačije vrste.

  Lokacija: Topolje
  Klasifikacija: običaji, obredi i svečanosti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5401
  Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Mlin, Braće Radić 52

  Zgrada mlina je dvokatnica sagrađen 1895. god., pravokutne tlocrtne osnove s prigrađenim rizalitnim istakom na dvorišnom pročelju. Zidana je opekom. Pokriva je dvoslivno krovište s pokrovom od ravnog glinenog crijepa. Glavno pročelje rastvoreno je sa sedam prozorskih osi. U prizemlju druge i šeste prozorske osi nalaze se ulazni otvori. Prozori su pravokutni sa istaknutom prozorskom klupčicom i ostakljeni bravarskim oknima. Međukatnu konstrukciju čine drveni grednik s daskama. Etaže povezuje stubište s rezbarenom drvenom ogradom, ali i lift na koloturu. Unutrašnjost mlina je gotovo netaknuta, samo su manji dijelovi originalne drvene građe izmijenjeni uslijed dotrajalosti.

  Lokacija: Duboševica, Braće Radić 52
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 1895. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6040
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi Uznesenja Marijina

  Mehaničke orgulje sa 16 registara, 2 manuala i pedalom još su jedan dokaz majstorstva tvrtke Angster s kraja 19. stoljeća. Opseg manuala je C-f3, a pedala C-h. Građene su oko 1890. godine, a njihov izuzetno kvalitetan zvuk potpuno ispunja prostor crkve. Predstavljaju vjerojatno najbolji instrument u Baranji.

  Lokacija: Duboševica
  Klasifikacija: glazbeni instrument

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2879
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sakralni inventar crkve sv. Valentina Mučenika

  Crkva sv. Valentina Mučenika u Batini izgrađena je u razdoblju kasnih dvadesetih i početka tridesetih godina XX. st., od strane arhitekte Frana Funtaka, a obzirom na odražavanje koncepcije stilskih osobina art deco-a u povezanosti unutrašnjih i vanjskih karakteristika crkve, crkveni namještaj također pripada tom razdoblju.
  Crkveni namještaj sastoji se od glavnog oltara sv. Valentina Mučenika, dva bočna oltara posvećena Srcu Isusovom i Srcu Marijinom, konzolnog postolja s nišom i kipom sv. Tereze Avillske, krstionicom i klupama za vjernike.
  Dodatni doprinos vrijednosti crkvenog namještaja sadržan je u očuvanju stilske cjelovitosti interijera crkve sv. Valentina u Batini.

  Lokacija: Batina
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1920. god. do 1930. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6366
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska kuća i okućnica, Ulica Republike 73

  Tradicijska kuća i okućnica sastoje se od glavne stambene zgrade, ljetne kuhinje, staje s kolnicom, ambara, dva čardaka, svinjca, kokošinjca. Kuća je zabatnog tipa s tri prozora na pročelju te uzdužnim otvorenim trijemom s lučnim nadvojima na trijemu, izgrađena 1923.godine. Sastoji se od prednje sobe do ulice, srednje sobe – kuhinje, te tri kijera u produžetku. Unutrašnjost kuće je namještena izvornim namještajem i sitnim inventarom koji su bili dio svakodnevnog života u prvoj polovini 20. stoljeća. Kuću održavaju članovi udruge Društvo baranjskih starina „Ižip“ iz Topolja.

  Lokacija: Topolje, Ulica Republike 73
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1923. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2320
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
  Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

  Telefon: 031/ 207-400

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska