Kulturna dobra općine Čeminac

Arheološko nalazište “Okrugla zemlja”

Na površini oranicatijekom obrade zemljišta izorani su brojni ulomci prapovijesne i srednjovjekovne keramike. Među prapovijesnom keramikom prepoznatljivi su ulomci vučedolske kulture koja pripada eneolitiku i panonske inkrustrirane keramike koji se datiraju u srednje brončano doba. Prisutnost srednjovjekovne keramike upućuje na postojanje naselja i tijekom srednjeg vijeka

Lokacija: Čeminac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2900 god.p.n.e. do 1400. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3645
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Sedam bunara – Mitvar”

Na lokalitetu je pronađen antički nastavak za kolsko rudo izrađen u obliku dvije mitske životinjske glave. Na oranicama su bili vidljivi ulomci prapovijesne keramike koja po svojim ukrasima pripada krugu transdanubijske inkrustirane keramike ranog i srednjeg brončanog doba. To ukazuje na postojanje prapovijesnog naselja. Pretpostavlja se da bi antičko nalazište moglo biti smješteno na velikoj gredi, više prema sjeveroistoku, grede, a prapovijesno više prema šumi i mjestu koje se zove «7. bunara» na sjeverozapadu.

Lokacija: Grabovac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2500 god.p.n.e. do 250. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3744
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište “Ciglana”

Obilaskom terena 1984. god. u profilima iskopa na sjeveroistočnoj strani ciglane uočene su jame s brončanodobnim materijalom i brojni površinski nalazi srednjovjekovne keramike na oranicama sjeveroistočnog dijela terena. Artefakti s nalazišta «Ciglana» ukazuju na postojanje kompleksnog višeslojnog prapovijesnog naselja brončanog doba – nalazi panonske inkrustirane, sekszard, vatinske i dubovačko žutobrdske keramike i srednovjekovnog naselja.

Lokacija: Kozarac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2500 god.p.n.e. do 1400. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3749
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Korenište”

Tragovi prapovijesnog i srednjovjekovnog naselja otkriveni su 1986. god. Teren se sastoji od pet blagih brježuljaka na kojima su bili vidljivi brojni ulomci prapovijesne keramike, životinjske kosti i komadi kućnog lijepa. Keramika pripada neolitiku, možda i eneolitiku i brončanom dobu. Prisutne su i srednjovjekovne opeke, ali u manjoj mjeri od prapovijesnih nalaza.

Lokacija: Kozarac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 1400. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3748
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Kovačevićevo-Volovski izvor”

Istočno od Novog Čeminca na zemljištu između ceste za Čeminac (stari), željezničke pruge i rita, 1986. godine otkriveni su ulomci prapovijesne, antičke i srednjovjekovne keramike. Pronađeni ulomci prapovijesne keramike pripadaju razdoblju eneolitika, brončanom dobu i mlađem željeznom dobu. Na istočnoj strani grede prema ritu nađena je veća količina rimskih opeka i građevinskog materijala, a pronađeno je i nešto litičkog materijala te u nešto manjem broju i ulomci srednjovjekovne keramike.

Lokacija: Novi Čeminac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 1400. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4972
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Remanenc Poljana – Krčevine”

Prilikom rekognosciranja pronađeni su ulomci prapovijesne keramike iz razdoblja srednjeg brončanog doba koju možemo pripisati Panonskoj inkrustiranoj keramici. S obzirom na pronađenu keramiku može se pretpostaviti da je na ovom području postojalo neko kratkotrajno naselje iz razdoblja ranog i početka srednjeg brončanog doba, odnosno razdoblja kada nositelji skupine Panonske inkrustirane keramike prodiru u područje preko Drave i slavonsko Podunavlje.

Lokacija: Novi Čeminac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2500 god.p.n.e. do 1700 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4958
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska