Kulturna dobra općine Čavle

Na području općine Čavle nalazi se 11 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji usmena predaja, izričaji i jezik, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština.

Tradicijska kamena zgrada, Čavle, kbr. 203

Tradicijska kamena kuća u Čavlima, građevina je pravokutnog tlocrta, krova na dvije vode, pokrivenog kupom kanalicama. Na pročelju kuće, orijentirane prema ulici, specifičan je arhitektonski element ovoga prostora – vanjsko stubište s nadstrešnicom – u lokalnom nazivu zvanom » skodac ». Nad ulaznim portalom je kameni kvadratični reljef s oznakom u ovalu 0/15, moguće je da se radi o nepravilno postavljenoj mjernoj oznaci, nejasnog značenja, porijekla i datacije. U kamenoj erti, nad ulazom, uklesan je natpis G. J. 833 I Z. Kuća je spomenične vrijednosti jer dokumentira način pučke gradnje u Čavlima u 19. stoljeću i ranije i dio je kulturne cjeline s ostalim dijelom Hrvatskog primorja.

Lokacija: Čavle, Čavle, kbr. 203
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-791
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Čebuharova kuća, Čavle kbr. 206

Čebuharova kamena kuća, dvoetažni je objekt, izduženog pravokutnog tlocrta, s dvoslivnim krovom pokrivenim kanalicama, orijentiran na ulicu zabatom. Na pročelju kuće je vanjsko centralno stubište, te kamena terasa na voltama koje su različitih dimenzija, ovisno o konfiguraciji terena. U kući je povišeno ognjište građanskog tipa izgrađeno od kamena i cigle.Na portalu, iznad ulaza uklesana je 1846.g. te inicijali F.Ch.Uz kuću se nalazi kamena cisterna ograđena kamenom ogradom.Vjerojatno građen po određenom projektu, od iskusnih graditelja, kao otmjena gospodska kuća, ovaj objekt predstavlja jedini preostali primjer arhitekture razvijenog tipa i ovakvog načina oblikovanja na Grobinštini.

Lokacija: Čavle, Čavle kbr. 206
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1846. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-792
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak [adrotate group=”1″]

Ladanjski sklop Majer

«Majer» je ladanjski arhitektonski sklop, spoj dvorca i poljoprivrednog gospodarskog kompleksa, smješten uz cestu koja vodi za Donje Jelenje, kod sela Podčudnič. Pravokutna je tlocrta, s ulaznim pročeljem obostrano flankiranim okruglim ugaonim kulama. Ima prizemlje i kat, te podrum dijelom presvođen bačvastim svodom. Okviri prozora u gornjem dijelu višestruko su profilirani, a polukružni portal sazdan je od nešto masivnijih kvadara jednake velične. Iz izvora doznajemo da je sklop građen tijekom 17. st. (dovršen najvjerojatnije 1685. g.) na poticaj obitelji Zrinski. Premda urušen i zapušten, Majer je vrijedno ostvarenje naše ranobarokne ladanjske arhitekture.

Lokacija: Podčudnič
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1859
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Arheološka zona nekropole Grobišće

Arheološka zona nekropole Grobišće u podnožju grada Grobnika nalazi se na zaravnjenom podiju uz jedini gradski prilaz. U dosadašnjim istraživanjima nekropole Grobišće, zabilježen je način pokopavanja u ispruženom položaju pokojnika, koji je obilježje japodske, kolapijanske i notranjske kulturne skupine. Na nekropoli je zabilježeno pokopavanje od željeznog i antičkog doba pa sve do srednjovjekovnog razdoblja. Stratigrafija je nalazišta horizontalna što točno pokazuje kako su grobovi s novim kulturološkim obilježjima pratili starije. Jednako su tako antropološka istraživanja pokazala da nije bilo većih promjena u etničkoj strukturi stanovništva

Lokacija: Grobnik
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 7 st.p.n.e. do 5 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2935
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Kuća Linić, kbr. 166

Kamena kuća Linić pravokutnog je tlocrta, danas urušenog dvoslivnog krovišta i međukatne konstrukcije, nekada pokrivena kanalicama, te vanjskim kamenim stepeništem i nadstrešnicom, u lokalnom nazivu “skodac”. Građevina je orijentirana paralelno prema cesti. Kamena šterna izgrađena pored kuće ima natpis koji datira iz 1830.godine, međutim kuća potječe iz ranijeg razdoblja. Kuća je spomeničke vrijednosti jer dokumentira način pučke gradnje u Čavlima u 19. stoljeća, moguće i ranije. Ovakav način gradnje tradicionalnih građevina, prema tipologiji, povezuje Čavle s ostalim dijelovima Hrvatskog primorja.

Lokacija: Čavle, kbr. 166
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5034
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Kompleks kaštela Grobnik

Grobnički kaštel građen je od ranog srednjeg vijeka. Najstariji je dio jugozapadne kule s nekadašnjom kapelom sv. Jelene u prizemlju, gdje su vidljivi romanički i gotički elementi (bačvasti svod i portal). Od 15. do 18. st. kaštel se širi i nadograđuje, naročito u vrijeme Frankopana i Petra Zrinskog, o čemu svjedoče uklesane godine 1442. i 1664. Jezgra kaštela ima tlocrt u obliku trokuta s kulama na uglovima, a vanjski pojas zidina bio je ojačan kulama i polukulama od kojih je sačuvana jugozapadna kula. Na najvišoj je koti uz kaštel i župna crkva s visokim zvonikom koji dominira cijelim naseljem. Na južnoj padini brijega zbilo se nekoliko nizova kuća iz 17. i 18. st.

Lokacija: Grobnik
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-113
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Grobnička čakavština

Gronički je govor autohtoni govor sjevernočakavskoga dijalekta. Od susjednih se govora grobnički govor razlikuje po ikavsko-ekavskom refleksu jata. Okolni su govori ili ekavski ili ikavski (Studena). I u fonetskom se smislu grobnički govori odvajaju od ostalih – u njima je nenaglašena prednaglasna i zanaglasna duljina toliko izrazita da je i iskusne dijalektologe dovodila u zabludu. Svojim čuvanjem najarhaičnije akcentuacije grobnička je čakavština zanimljiva slavistima i indoeuropeistima diljem svijeta jer čuva crte od prije 800 godina.

Lokacija: Grobnik
Klasifikacija: usmena predaja, izričaji i jezik

Oznaka kulturnog dobra: Z-5396
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Arheološka zona Sv. Petar od Oblaka

Arheološka zona Sveti Petar od Oblaka nalazi se na otočiću Sv. Petar pored otoka Ilovika. Zonu čini samostan sv. Petra od Oblaka koji se nalazi na samom ilovičkom groblju, na otočiću. Ogradno ziđe groblja, koje zatvara prostor od 20 x 33 m, zapravo jest ostatak benediktinskog samostana, koji se prvi put spominje već u 11. stoljeću, a što je postalo razvidno otucanjem recentno postavljene žbuke na jugoistočnom pročelju. Sam se samostan smjestio u prije zadane okvire velike ranokršćanske crkve s početka 5. stoljeća, odnosno u prostor glavnog i bočnih brodova, dok je prostor narteksa danas neiskorišten. Slog gradnje u tehnici opus incertum, oblici izvornih otvora te raspored lezena upućuju na značajke crkvene arhitekture 5. i 6. stoljeća na Kvarneru. Istraživanja unutar ogradnog zida groblja odnosno unutar zidova samostana pokazala su postojanje dviju podnica – prve koja je pripadala prvoj fazi građevine, opločene mozaikom te druge koja svjedoči o srednjovjekovnoj upotrebi prostora. Ostaci mozaika pronađeni su i 1959. godine kada je pri kopanju grobnice nađen sarkofag. Istraživanjima je utvrđeno da je narteks crkve sačuvan u pročelju groblja, te da je zasigurno bio korišten kroz duži vremenski period. Isto je tako utvrđeno da je prostor oko groblja bio zasigurno korišten kako za ukope, počevši od 5. stoljeća nadalje, tako i za širenje samostanskog kompleksa kroz razdoblje razvijenog srednjeg vijeka. Nekoliko stotina metara u smjeru juga, uz obalu te u unutrašnjosti otoka u smjeru sjeverne obale, mjestimice su uočljivi dobro sačuvani ostaci velike rimske ladanjske vile, po svojoj veličini jedinstvene na području istočne obale Jadrana.

Lokacija: Ilovik
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4244
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Stari grad Grobnik

Kulturno-povijesna cjelina Grobnik razvija se kao malo utvrđeno srednjovjekovno naselje na ovalnom uzvišenju ponad Grobničkog polja. U vizuri dominira kaštel, najzapadnija frankopanska utvrda Vinodola. U vrijeme Zrinskih, palas se djelomično adaptira u dvorac, odnosno administrativno sjedište gospoštije. U središtu naselja izdiže se zvonik župne crkve sv. Filipa i Jakova. Prema istočnim gradskim vratima, ojačanih gradskom kulom Turan, nalazi se Plovanija. Glavni ulaz u grad bio je na prostoru današnje Stražnice, kolnim putem vodeći prema palači kaštelana, a stubištem prema Plovaniji. Mali broj jednostavnih longitudinalnih građevina smješta se prstenasto u smjeru istok-zapad od kaštela prema Turanu.

Lokacija: Grobnik
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: P-4970
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Komplet korskih klupa iz župne crkve svetih Filipa i Jakova

Korske se klupe sastoje od sjevernog i južnog krila, od kojih svaki ima podnicu na koju su smještena sjedala te pripadajuća klecala. U jednom je dijelu niz klecala prekinut radi otvora kroz koji je omogućen ulazak u prostor korskih klupa. Podijeljenost klupa na šest sjedala iščitava se i na njihovim naslonima koji imaju po dva pravokutna okvira unutar kojih se nalaze kartuše. Nasloni su odijeljeni bogatim rezbarenim profilacijama. Sjedala su četvrtasta, a međusobno su odijeljena drvenim pregradama, rukonaslona, rubova oblikovanih „C“ viticama. Niz klecala s prednje strane ponavlja dekorativnu kompoziciju naslona gdje su pravokutni okviri međusobno odijeljeni plošnim dekorativnim trakama.

Lokacija: Grobnik
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1700. god. do 1750. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5180
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Župna crkva svetih Filipa i Jakova

Župna je crkva svetih Filipa i Jakova trobrodna građevina sa zvonikom na glavnom pročelju. Iako je najstariji dio grobničke crkve nastao u gotičkom razdoblju, pretpostavlja se da je sakralni objekt na istom mjestu postojao i ranije, već u 12. stoljeću. Dio sjevernog bočnog broda je gotičke datacije dok je južni brod dograđen u 16. stoljeću te svođen križno-rebrastim svodom. Pojedini glagoljski natpisi spominju preuređenja crkve 1557. te 1572 i 1573. godine kada se gradi zvonik. Tijekom 17. i 18. stoljeća, crkva se proširivala te opremala novim oltarima i klupama. Temeljitu je obnovu imala 1812. godine, a nova se crkvena oprema nabavljala i sredinom 19. te ponovno početkom 20. stoljeća.

Lokacija: Grobnik
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 12. god. do 20. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5340
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Rijeci
Kontakt adresa KO: Užarska 26, 51000 Rijeka

Telefon: 051/ 311-300

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska