Znamenitosti Bola na otoku Braču – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Bola na Braču. Kulturno-povijesnu baštinu na području Bola sačinjava 28 kulturnih dobara. 9 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji baština vrtne arhitekture, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.

Znamenitosti Bola na otoku Braču – kulturnu i povijesnu baštinu Bola sačinjavaju:

Arheološka zbirka u Dominikanskom samostanu

Arheološka zbirka sastoji se od prethistorijske, antičke i ranosrednjovjekovne zbirke. Posebnu cjelinu čini zbirka numizmatike koja se datira od grčke kolonizacije preko rimskih nalaza do današnjih dana.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: arheološka građa
Vrijeme nastanka: 5. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-206,24/109-71
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište villa rustica

Zapadno od Bola na Zlatnom ratu nalazila se villa rustica. Sačuvani su ostaci njene cisterne za vodu (piscine) pravokutnog oblika (6,35 x 3,10 x 3 m). Zidovi debeli oko 60 cm građeni su manjim pravilno klesanim kamenjem, a u podanku velikim lomljenim blokovima. Unutrašnjost je ožbukana debelim slojem hidraulične žbuke. Cisterna je bila presvođena bačvastim svodom, od kojega je donedavno bio sačuvan potporni luk. Tragovi ostalih zidova tog kompleksa uglavnom su uništeni. Uz nalazište nalazi se gomila kamenja s ulomcima rimske keramike i ulomkom poklopca kamene posude. Prilikom gradnje ceste za Murvicu otkriveno je nekoliko rimskih grobova koji su vjerojatno pripadali stanovnicima vile.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-4633
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Arhivski dokumenti u Dominikanskom samostanu

Zbirka arhivskih dokumenata obuhvaća povelju o utemeljenju Dominikanskog samostana u 15.st. te niz isprava i rukopisa od 16. do 18.st.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: arhivska građa
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-234,24/13-77
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva Gospe od Karmena

Župna crkva Gospe od Karmena podignuta je u drugoj pol. 17. st. u zapadnom dijelu bolske luke. Proširenje crkve započelo je krajem 18. st. Jednobrodna građevina sa četvrtastom apsidom ima pročelje sa šiljatim zabatom ukrašenim volutama, rad bračkih klesara iz obitelji Štambuk. Portal s profiliranim okvirom i lunetom ima barokne značajke te kip anđela s Veronikinim rupcem rad P. Macettija. Na glavnom oltaru je pala Svete obitelji, rad Feliksa Tironija s kraja 18. st.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1866
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva i kuće Pustinje Stipančić

Pustinja Stipančić utemeljena je na južnim padinama otoka Brača u drugoj polovici 15. st. između Bola i Murvice. Svećenik Juraj Dubravčić iz Nerežišća sagradio je kuću za boravak pobožnih žena koje su pripadale pustinjačkoj zajednici. Široki suhozid štiti pustinju sa juga i istoka. Kamene jednokatnice su građene u nizu prislonjene na živu stijenu počevši sa crkvicom posvećenom Rođenju Bl. Dj. Marije i sv. Kuzmi i Damjanu na zapadu. Glavnim pročeljem okrenuta je prema Zmajevoj špilji, a na nadvratniku je godina 1477. Gornji zabatni dio pročelja je ožbukan, sa reljefno modeliranom pokaznicom nadvišenom križem i svijećnjacima sa strana.

Lokacija: Murvica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1477. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4999
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Ante

Crkva sv. Ante (ranije sv. Bernardina) podignuta je na istaknutom položaju vrh Lože početkom 16. st. Jednobrodna crkva sa pačetvorinastom apsidom presvođena je slomljenim gotičkim svodom, a na južnoj strani dograđena je četvrtasta kapela. Renesansno kameno pročelje sa simetričnim rasporedom otvora, nad vratima ima prozor u obliku prošupljenog kvadriloba, a na vrhu visoku kamenu preslicu. Unutrašnjost crkve nije ožbukana. Ima rustični oltar sa oslikanim drvenim antependijem sa likom sv. Bernardina. Na glavnom oltaru je luneta Bogorodice sa svecima slikara Marinkovića iz 1771. god.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4330
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Ivana

Crkva sv. Ivana podignuta je na zapadnoj strani poluotoka Glavice na prostoru kasnoantičkog kastruma. Jednobrodna građevina sa četvrtastom apsidom ima više građevnih faza od VII. do XI. stoljeća. U unutrašnjosti je presvođena bačvastim svodom i raščlanjena nišama, a pokrivena je bazilikalnim krovom od kamenih ploča. Prilikom pregradnje XI. st. u unutrašnjosti su prizidani pilastri spojeni lukovima koji pridržavaju novi bačvasti svod. Iza pilastara pronađene su freske s florealnim motivima i marmoriziranim poljima. Pred crkvom je otkrivena velika prostorija ukrašena freskama s motivom mramornih oplata u koju je bila uzidana cisterna presvođena bačvastim svodom.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 7. st. do 11. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4773
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Dominikanski samostan sv. Marije Milosne

Crkva sv. Marije Milosne s dominikanskim samostanom utemeljena je na poluotoku Glavici polovicom 15.st. na mjestu kasnoantičkog kaštela i zgrade hvarske biskupije. Dvobrodna crkva obnovljena je koncem 16.st. sa zvonikom građenim od graditelja Bokanića. S južne strane prema prostranom vrtu je dvokatna zgrada Samostana i unutrašnje dvorište s trijemom na jednom krilu.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 16. st.
Autor: autor zvonika

Oznaka kulturnog dobra: Z-4774
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Dragonjina špilja

Dragonjina (Zmajeva) špilja nalazi se visoko (349 m) nad naseljem Murvica na južnoj strani otoka Brača. Pustinjaci Juraj i Pavao Silvio (Dubravčić) iz Nerežišća pol. 15. st. borave u Zmajevoj špilji te u blizini grade Pustinju Silvio za stan pobožnih žena picokara. U prvom dijelu sagrađena je kapelica posvećena Bezgrešnom začeću Bl. Dj. Marije, a sučelice je reljef velikog zmaja okrenutog mjesecu, prikazi fantastičnih životinja, pustinjaka i motivi kršćanske simbolike. Pustinja Silvio zapadno od Zmajeve špilje je sklop ruševnih kamenih jednokatnica sa crkvom Uznesenja Bl. Dj. Marije.

Lokacija: Murvica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4784
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Hotelski sklop „Bretanide“

Hotelski sklop „Bretanide“ u Bolu na Braču splitskog arhitekta Dinka Kovačića, realiziran je 1985. godine. Ovaj hotelski kompleks smješten u neposrednoj blizini jedinstvenog prirodnog fenomena, čuvene plaže Zlatni rat, zauzima istaknuto mjesto u opusu Dinka Kovačića.
Hotelski sklop „Bretanide“ prostorno je zamišljen u duhu dalmatinskih ruralnih naselja. Objekti čvrstih, ortogonalnih i tetraedarskih volumena raspoređeni u starinskim međuodnosima, danas su okruženi zelenilom.
Autor je na suvremen način uskladio postojeće volumene s tradicionalnim oblikovanjem impostirajući objekte u prirodnom krajoliku priobalja te se ovo autorsko arhitektonsko ostvarenje ubraja među istaknute domete hrvatske suvremene arhitekture koje treba sačuvati u izvornom odnosu prema kultiviranom okolišu.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1985. god.
Autor: Dinko Kovačić

Oznaka kulturnog dobra: P-5221
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuća Vusio

Na zapadnoj strani bolske luke podignuta je kamena trokatnica sa ostacima kaštela Vusio iz 17. st. Na južnoj strani dijelom je sačuvan volumen visoke kule sa dvojnim prozorima, a niz kuća je preoblikovan u 18. st. Duž istočnog pročelja ističe se kamena balkonada na drugom katu, a na glavnom pročelju otvori sa renesansno-baroknim profilacijama. U začelju su sačuvane konzole nekadašnje berteske.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0231-1964.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kulturno-povijesna cjelina naselja Bol

Naselje Bol jedino je primorsko naselje na južnoj obali otoka Brača. Antički lokaliteti su na perifernim dijelovima Bola: na istoku u uvali Martinici, na poluotoku Glavici i na poluotoku Râtu na zapadu. U 15. st. dolaze stanovnici iz bračke unutrašnjosti, a 1475. dominikanci osnivaju samostan na Glavici. Gotički Kaštil smješten je uz obalu na istočnom kraju luke. U 17. st. uz more se gradi kaštel i reprezentativna palača obitelji Vusio. Iznad javnog bunara Studenca na predjelima Rudini i Obali kuće nose odlike tradicionalne arhitekture. Koncem 18. i u 19. st. ističu se kuće obitelji Nikolorić, Paloc, palača Lode, nekad kuća Martinis-Marchi s perivojem i dr. Središte luke artikulirano je Ložom s lukovima.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-5923
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kulturno-povijesna zbirka Romac

Kulturno-povijesna zbirka Romac (koja broji 520 predmeta) rezultat je dugogodišnje sakupljačke (u prvome redu putem otkupa) djelatnosti srednjoškolske profesorice Biserke Romac, koja je Zbirku donirala Općini Bol. Općina je otkupila kuću Romac, u kojoj je Zbirka smještena te u njoj planira začetak budućega zavičajnog muzeja.
Zbirka Romac nastala je ujedinjavanjem predmeta obitelji Vusio, Brešković Žuljević i Radić iz Bola, Bulić iz Solina, Čečuk iz Omiša te Vlajki iz Orašca kod Dubrovnika. Time Zbirka svjedoči o obiteljskim vezama, ali i o društvenim mrežama i gospodarskim procesima koji su obilježili povijest dalmatinskih obitelji i lokalnih zajednica, što zorno potkrjepljuju i brojne sačuvane fotografije.
Temelj Zbirke predstavljaju predmeti iz obitelji Vusio (Vužić), bolske obitelji koja se istaknula u borbama protiv Turaka i time stekla plemstvo polovicom 17. stoljeća. Vužići tvore osnovicu za brojne lokalne legende i sastavnica su bolskoga kulturnog identiteta. U odnosu na predmete obitelji Vusio, oni koji potječu od obitelji Brešković Žuljević (koji su do Drugoga svjetskog rata u kući Romac imali pekaru) te Radić odraz su skromnijega načina življenja u Bolu u prvoj polovici 20. stoljeća pa tako kombinacija ovih dviju zbirki ukazuje na kompleksnost i bogatstvo materijalne kulture te međusobne utjecaje različitih društvenih slojeva. Za poznavanje kulturne povijesti Dalmacije značajni su predmeti koji su pripadali don Frani Buliću, a koji su u Zbirku uključeni obiteljskim vezama.
Prikupljeni predmeti oslikavaju kulturu stanovanja na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Sačuvan je namještaj (škrinje, stolci, ladičar, okviri za slike) u kojemu se ocrtava bogatstvo pojedinih dalmatinskih obitelji i brojno posuđe te kuhinjski pribor. Dio predmeta vezan je uz rukotvorne vještine (predmeti za obradu vune, odjeća, prekrivači), a sačuvani su i predmeti vezani uz pučku pobožnost. Kulturno-povijesnim zbirkama poput Zbirke Romac slijedi se povijesni tijek i promjene u kulturi zajednice, iščitava se identitet zajednice. Kroz prikupljene predmete može se upoznati i nematerijalna kulturna baština Dalmacije.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: ostalo

Oznaka kulturnog dobra: Z-6009
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Mlin na vjetar

Mlin na vjetar u Bolu je na istočnoj strani naselja blizu morske obale. Kružna građevina građena je nepravilnim lomljenim kamenom. Nasuprot ulazu su konzolne kamene stube koje vode sve do drugog kata, koji završava terasom umjesto izvornim krovom. Na zidu su tragovi smještaja mehanizma i osovine mlinskog kola. Vrijedan primjer industrijske arhitekture ranog 19. st. na Braču.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5349
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Moćnik sa slikom glave Krista Spasitelja

Moćnik sa slikom glave Krista Spasitelja (31,7 x 29,3 cm) izrađen je u tehnici tempere na drvu. Istaknuti okvir ima pokrov od pozlaćenog bakra s graviranim i cizeliranim viticama i geometrijskim motivima, a u romboidnim poljima minijaturni likovi dominikanskih svetaca izrađeni su na zlatnim listićima na staklu. Moćnik je izvorno pripadao inventaru relikvija dominikanskog samostana sv. Križa na Čiovu, te je nakon gašenja samostana preseljen je u Split, a zatim u Bol. Lik Krista pod jakim je utjecajem slikarstva Jacobella del Fiore, a moćnik se ubraja u vrijedne i raritetne produkte mletačkog gotičkog zlatarstva.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4154
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje u crkvi sv. Ivana Krstitelja

Povijesne orgulje, rad radionice Gebrüder Rieger iz godine 1900. Potječu iz dominikanske crkve u Dubrovniku iz koje su uklonjene 1976. god. Sadrže 2 manuala opsega C – f 3 imaju 9 registara, pedal o. C – d1 ima 3 registra, dakle ukupno 12 registara. Prijenos je pneumatski.Prije Riegerovih orgulja u crkvi su se nalazile mletačko – dalmatinske orgulje iz prve polovine 19. st.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1900. god.
Autor: Radionica Gebruder Rieger

Oznaka kulturnog dobra: Z-3155
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Perivoj Martinis – Marchi

U središnjem dijelu bolske luke smješten je perivoj Martinis-Marchi koji je bio u začelju danas srušene dvokatnice iz konca 18. st. Sa sjeverne strane ograđen je visokim zidom sa središnjim lučnim ulazom, a istočno ima pokos sa kordonskim vijencem. Uz nekad natkriveni prostor bila je kruna bunara sa god. 1833. U parku je sačuvan umjetni tumul od kamena i sedre, a od biljne mase dominiraju borovi i lovor. Perivoj Martinis-Marchi, uz Garanjinov u Trogiru, jedan je od najvećih klasicističkih parkova u Dalmaciji s elementeima arhitekture i hortikulture tog vremena

Lokacija: Bol
Klasifikacija: baština vrtne arhitekture
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4121
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Pjevalište sa slikama u dominikanskoj crkvi

Drveno pjevalište na zadanoj strani glavnog broda crkve Sv. Marije Milosne ukrašeno je slikama Tripa Kokolje. Središnja kompozicija prikazuje apoteozu sv. Dominika, okruženog prikazima svetaca i svetica u ekstazi. Slike su okružeme prikazima košpara sa svježim cvijećem, što je svojevrsni potpis ovog autora. Za ovu umjetninu postoji ugovor isplaćen 1713. godine, što je i godina smrti ovog velikog baroknog majstora.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1705. god. do 1713. god.
Autor: Tripo Kokolja

Oznaka kulturnog dobra: RST-205,24/08-71
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Pustinja Dračeva Luka

Crkva i sklop kuća u Dračevoj luci sagrađeni su 1519. god. kao pustinjački stan poljičkih glagoljaša. Crkva ima renesansne ukrasne elemente, a stambena dvokatnica ima tragova gotičkog oblikovanja. U blizini je samostan Dutić koji je pripadao pobožnim ženama picokarama.

Lokacija: Murvica
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1519. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5139
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Sklop Radić (Romac)

Sklop Radić (Romac) smješten je u istočnom dijelu Bola. Čitav sklop ograđen je visokim kamenim zidom. Čini ga stambena katnica sa pokrovljem položena na sjevernoj strani, dok su na jugu kuhinja i katnica sa altanom. Dvorište je popločeno kamenim pločama i odjeljeno zidom sa lučnim otvorima, dijelom zazidanima. Sklop je vrijedan primjer stambeno-gospodarske arhitekture XVIII. stoljeća. Sklop ima veliki povijesni značaj kao rodna kuća istaknutih Boljana (Frane i Antun Radić). Općina Bol otkupila je dio sklopa u kojem se čuva zbirka Romac te planira začetak budućeg zavičajnog muzeja.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5322
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Slika Gospe od Karmela

Radi se uljanoj slici na platnu koja prikazuje Gospu od Karmela. Slika je nastala u drugoj polovini 19. st. i tipičan je proizvod korektnog slikarstva serijskih obilježja kojim su zadovoljavale potrebe za sakralnim prizorima različitih namjena. Slika se čuva u župnom dvoru u Bolu u neposrednom susjedstvu crkve posvećene Gospi od Karmela. Bogorodica je prikazana kako sijedi na oblaku a njoj na koljenu sjedi dijete Isus. I Bogorodica i Isus drže škapulare. Slika je ovalnog oblika i najvjerojatnije se izvorno nalazila u sredini crkvene zastave.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5043
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Stambeno gospodarski sklop “Nikolorića dvori”

Sklop Marinković-Nikolorić zvan Nikolorića dvori smješten na predjelu Obala u Bolu je zatvoreni blok s unutrašnjim dvorištem sa sjevera ograđen visokim zidom. Na južnom pročelju ističu se vanjska stubišta i balkonade ograđene tranzenama od opeke. U unutrašnjosti se ističu kuhinja sa kominom i tragovi kućne kapele. Vrijedan primjer stambeno-gospodarskog sklopa 18. i 19. st. sagradila je ugledna kapetanska obitelj Nikolorić.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-1103-1984.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zbirka umjetnina “Branislav Dešković” iz galerije u sklopu Centra za kulturu Brač, muzejska građa

Galerija u sklopu Centra za kulturu Brač nosi ime velikog kipara animalista iz Pučišća na Braču, Branislava Deškovića. u Umjetničkoj zbirci Galerije, Deškovićev opus možemo pratiti od najranijih djela nastalih u vrijeme venecijanskog školovanja, mladenačkih portreta, preko serije nadahnutih prikaza pasa u pokretu, do monumentalnih skulptura poput „Pobjede slobode“. U Zbirci se nalaze i djela umjetnika čije je podrijetlo ili stvaralaštvo vezano za otok Brač. Zastupljeni su i I. Rendić, V. Michieli, I. Job, F. Šimunović, M. Stančić, V. Jordan, J. Plančić, Lj. Ivančić i brojna druga velika imena hrvatske umjetnosti.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: muzejska građa
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4296
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada

Gotička kuća u Bolu podignuta je koncem 15. st. kao ljetnikovac u luci. Južno pročelje na prvom katu je rastvoreno gotičkom biforom i monoforama, a na zapadnom je rekonstruirana bifora po ostacima stare. Mrežište bifore oblikovano je isprepletenim lukovima, a lukovi su oblika trolista. Krajem 16.-poč. 17. st. kuća je povišena i opremljena obrambenim elementima zbog opasnosti od turskih napada s mora zvana te dobiva naziv Kaštil.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1865
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada Galerije Dešković

Barokna kamena dvokatnica sa grbom obitelji Vusio je utvrđena palača usred bolske rive. Nad širokim ulazom u dvorište urezan je natpis iz 1694. Usred južnog pročelja je balkon s kamenom balustradom i suncem u reljefu, a vanjsko stubište vodi dio prvog kata. Duž istočnog pročelja je reprezentativna kamena balkonata s dvostrukim konzolama. Na začelju su ostaci konzola ugaone stražarnice. Palača je spaljena u Drugom svjetskom ratu i rekonstruirana 1958. Od 1978. u njoj djeluje galerija „Branko Dešković“.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1694. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1863
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada hotela “Bijela kuća”

Zgrada hotela Bijela kuća u Bolu, građena za dominikansku gimnazijsku zgradu, podignuta je uz morsku obalu između bolske luke i poluotoka Glavice. Građena je prema projektu arhitekta Lavoslava Horvata od 1934. do 1936. i odraz je funkcionalističkog pristupa kojeg je promovirao arh. Drago Ibler na čelu grupe „Zemlja“. Izdužena kamena dvokatnica značajno je ostvarenje hrvatske moderne arhitekture. Gimnazija je djelovala i za talijanske okupacije kao jedina škola na hrvatskom jeziku u srednjoj Dalmaciji. 27.XI 1943. u njoj je održana je I. oblasna konferencija USAOH-a za Dalmaciju. Nakon 1963. preuređena je u hotel i danas potpuno zapuštena.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1934. god.
Autor: Lavoslav Horvat

Oznaka kulturnog dobra: Z-4065
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada škole i vinarske zadruge

Zgrada škole i vinarske zadruge nalazi se na zapadnom kraju stare bolske rive. Prostrana zgrada ima izduženi pravokutni tlocrt raščlanjen u dva krila i pokrivena je četverostrešnim krovovima. Zgrada škole i vinarske zadruge jedan je od najznačajnijih komunalnih zahvata u Bolu početkom 20. stoljeća. Iako se volumenom ističe u priobalnoj vizuri naselja, raščlambom pročelja i krovova, proporcijama i funkcionalnim rasporedom prostora vrijedan je doprinos ostvarenjima javne i industrijske arhitekture u Dalmaciji.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 20. st.
Autor: autor škole

Oznaka kulturnog dobra: Z-5732
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zidine Koštilo

Na istaknutom brdu Koštilo iznad Bola su ostaci suhozida od priklesanog četvrtastog kamena sa vanjskim i unutrašnjim licem. Visoki su mjestimično oko 3,5 m. Pripisuje se prapovijesnom gradinskom naselju koje je zbog istaknutog strateškog položaja prema Hvaru korišteno i u doba rimske vlasti.

Lokacija: Bol
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-4930
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Splitu
Kontakt adresa KO: Porinova bb, 21000 Split

Telefon: 021/ 305 444

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska