Kulturna dobra općine Blato

Na području općine Blato nalazi se 25 kulturnih dobara. 9 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa.

Sva dobra općine Blato:

 • Arheološka zona Kopila
 • Arheološko nalazište MirjeArheološko nalazište s ostacima ville rusticeCrkva Gospe od PoljaCrkva sv. BarbareCrkva sv. Ivana EvanđelistaCrkva sv. JerolimaCrkva sv. JurjaCrkva sv. KrižaCrkva sv. Lucije (sv. Trojstva)Crkva sv. MihovilaCrkva Svih svetihInventar crkve sv. LucijeInventar crkve Svih SvetihKaštel ArneriKaštel PetkovićKaštel Verzotti, 85. ulica 41Korska sjedala crkve Svih svetihKuća MiroševićKuća Vlatko – RuloLožaOltarna pala Bogorodica s Kristom, sv. Rokom i sv. VidomOstaci novovjekovnog brodoloma kod otočića OtočacSvjetionik PločiceZbirka “Barilo”

  Arheološka zona Kopila

  Gradinsko naselje i nekropola Kopila nalaze se na istoimenoj uzvisini SZ od naselja Blato. Položaj gradine nadzire zapadni dio otoka, zaljev Vele Luke i Korčulanski kanal te omogućuje kontrolu prilaza Pelješkom i Neretvanskom kanalu. Središnji plato (akropola) je zaravnjen. Njegovu okosnicu čini oko 100 m dugačak bedem koji na krajnjim točkama omeđen s dvije veće gomile koje imaju ulogu gradinskih dominanti (kula). Na južnim padinama se uočavaju ostaci stambene arhitekture podgrađa. Nekropola se nalazi na zaravni u podnožju gradinskog naselja. Prostor nekropole je s južne, a dijelom i s istočne i zapadne strane, omeđen krupnim kamenjem, te je okomitom liticom izdvojen od okolnog terena koji se strmo spušta prema Blatskom polju. Nekropolu čine dvije velike kamene „gomile“ od kojih je zapadna dijelom istražena.

  Lokacija: Blato
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 400. god. do 31. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6585
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Mirje

  Na zapadnom kraju otoka Korčule, u Potirni na položaju Mirje, nalaze se ostaci bogato opremljene antičke villa rustice koja je trajala od 1. do 6. stoljeća. Većina zidova prekrivena je suhozidnom gradnjom, a danas je najbolje vidljiv objekt pravokutnog tlocrta koji je u drugoj fazi gradnje prenamijenjen za cisternu. Osim ostataka arhitekture, na nalazištu je pronađeno više grobova, a od pokretnih nalaza ističu se ulomci arhitektonske plastike, mramorni ulomci s natpisima od koji jedan spominje gradnju hrama božice Venere Pelagije, zatim ulomci zidnih fresaka, sarkofaga, a pozzeto grobnica, te brojno keramičko posuđe.

  Lokacija: Potirna
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 6. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5111
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište s ostacima ville rustice

  U podnožju brda Mišjak, u istočnom dijelu Velog polja kod mjesta Blato na otoku Korčuli, nalaze se ostaci antičke ville rustice, otkrivene prilikom gradnje ceste, a na čijim ostacima je sagrađena i srednjovjekovna crkva Gospe od Polja. Arheološkim istraživanjem 1979. godine definiran je dio kompleksa u dužini od 50 m, s posebno vrijednim sačuvanim gospodarskim dijelom tj. prerađivačkim postrojenjem za vino i ulje. Na temelju brojnih pokretnih nalaza, lokalitet se može vremenski smjestiti u razdoblje od 2. do 6. st. posl. Krista, te ima sve karakteristike tipične ville rustice koja se formirala uz rub plodnog polja, u neposrednoj blizini glavne otočke antičke komunikacije.

  Lokacija: Blato
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2. st. do 6. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4675
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Gospe od Polja

  Crkva Gospe od Polja nalazi se u podnožju brda Mišjak, u istočnom dijelu Velog polja, kod mjesta Blato na otoku Korčuli. Sagrađena je na ostacima antičke ville rustice iz 2. – 6. st. Crkva je uzdužna jednobrodna građevina, orijentacije istok-zapad, s polukružnom apsidom i zvonikom na preslicu. Gotička obilježja crkve očituju se u visokom svodu oštro prelomljenog luka, a manje preinake doživljava u doba baroka. Crkva Gospe od Polja sagrađena je u 14. stoljeću, te pripada skupini srodnih srednjovjekovnih crkava 14. i 15. stoljeća koje su na prostoru otoka Korčule najbrojnije i najbolje sačuvane upravo na području Blata.

  Lokacija: Blato
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4862
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Barbare

  Crkva sv. Barbare nalazi se u predjelu Vlasinj u Blatu na otoku Korčuli. Crkva je jednobrodna kamena građevina, pravokutnog tlocrta bez apside. Orijentacija je sjever-jug, s glavnim pročeljem na sjeveru. Južni zid crkve je naslonjen na stambenu građevinu. Glavno, sjeverno pročelje u središnjoj je osi rastvoreno pravokutnim vratima s jednostavnim kamenim okvirima. Na nadvratniku je urezana 1734. godina, a iznad su stepenasto profiliran vijenac i luneta. Crkva je nadsvođena blago lomljenim bačvastim svodom i popločana kamenom. U dnu svetišta se nalazi barokni kameni oltar arhitektonskog tipa s visokim retablom u čijem se središtu nalazi oltarna pala s prikazom sv. Barbare i drugih svetaca, djelo nepoznatog slikara. U zapadnom zidu je kamena škropionica. U crkvi se nalaze i tri kanonske ploče. Prema povijesnim izvorima crkva je sagrađena u 17. stoljeću donacijom Franka Miroševića. Obnovljena je 1734. kada je nabavljen oltar rad domaćih klesarskih radionica. Crkva sv. Barbare je skromnih oblikovnih karakteristika, ali skladno uklopljena u poluurbanu cjelinu naselja.

  Lokacija: Blato
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5327
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Evanđelista

  Crkva sv. Ivana Evanđeliste smještena je u jugozapadnom dijelu naselja Blato. Jednobrodna je kamena građevina, skladnih i skromnih proporcija, bez apside, te pravilne orijentacije. Prostor crkve popločen je kamenim pločama i presvođen ožbukanim bačvastim svodom koji je natkriven dvostrešnim krovištem s pokrovom od kupe kanalice. Pročelja crkve su građena rustičnijim klesancima. Glavno zapadno pročelje usmjereno je prema ulici, rastvoreno jednostavnim pravokutnim portalom kojem je bočno postavljen po jedan ovalni barokni prozor na svakoj strani čiji je kameni okvir ukrašen reljefno istaknutim voluticama. Iznad ulaznih vrata u središnjoj osi nalazi se četverolisna rozeta, a nad krovnim zabatom pročelja uzdiže se kamena jednolučna preslica sa zvonom, ukrašena pri vrhu volutama. Bočna pročelja su raščlanjena po jednim okulusom dok je začelje neraščlanjeno. Iz crkvenog inventara kvalitetom se izdvaja kameni barokni glavni oltar, sa oltarnom palom u centralnom dijelu retabla koja prikazuje sv. Ivana evanđelistu s perom i Bogorodicu s Djetetom.
  Crkva sv. Ivana Evanđeliste podignuta je u 16. stoljeću na mjestu starije manje crkve koja se prvi put spominje u zapisima 19. siječnja 1389. godine. Crkva je kasnosrednjovjekovnog podrijetla s građevinskim intervencijama izvršenim u baroknom razdoblju na što upućuju prozori pročelja i oblikovanje preslice. Pripada skupini srednjovjekovnih crkava 14. i 15. stoljeća koje su najbrojnije i najbolje sačuvane upravo na području Blata.

  Lokacija: Blato, Blato
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5496
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jerolima

  Smještena u dnu ulice koja iz središta vodi u jugoistočni dio naselja, crkva je longitudinalna, jednobrodna i jednoapsidalna građevina. Osnovni pravokutni prostor podijeljen je u tri dijela s plitkim pilonima i pojasnicama uz gotički svod. Izvana je naročito naglašena luneta portala romaničkog tipa, ali gotičkog ukrasa, mala rozeta te široka preslica za tri zvona. Crkvu je gradila lokalna graditeljska škola koja je radila u romaničko-gotičkom stilu u 14. stoljeću.

  Lokacija: Blato
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-0584-1971.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jurja

  Crkva je smještena na vrhu brda poviše naselja Potirna. Mala sakralna građevina, pravilne orijentacije građena je kamenom i žbukana. Prekriva je dvostrešni krov s pokrovom od kupe kanalice, a nad pročeljem se uzdiže jednolučna preslica za jedno zvono. Zapadno pročelje rastvoreno je vratima i manjim lateralnim prozorima. Unutrašnji prostor prekriva šiljasti svod, a tragovi ranijeg, bačvastog, jasno su vidljivi. U zidanom stipesu ugrađen je fragment mramornog antičkog sarkofaga. Prvi poznati pisani spomen crkve je iz 1411. godine, ali njezin specifičan položaj, kao i pojedini arhitektonski elementi, upućuju da bi mogla biti znatno starija.

  Lokacija: Potirna
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1422
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Križa

  Smještena je na uzvisini, na obodu naselja, na platou s ogradnim zidom i grobljem. Sukladno titularu radi se o slojevitom graditeljskom razvoju crkve, jednobrodne građevine s jednostrukom preslicom, apsidom, te pojasnicama i pilastrima u unutrašnjosti. Povijesno groblje uokolo crkve arheološki je lokalitet, što ukazuje na srednjovjekovnu provenijenciju izgradnje kompleksa.

  Lokacija: Blato
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: RST-0583-1971.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Lucije (sv. Trojstva)

  Smještena je u naselju, pravilne orijentacije, malih dimenzija, pravokutnog tlocrta, kamene tvorbe, završava jednostrukom preslicom sa zvonom. Izgrađena 1687. godine, oporučnom voljom svećenika Jurja Miroševića. Vrijedni inventar je drveni retabl i antependij, sa slikom Presvetog Trojstva, sv. Lucije i Lovra. Na tom je mjestu bila kapela sv. Trojstva, kasnije titular sv. Lucija, čiji se blagdan i štuje.

  Lokacija: Blato
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1687. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5586
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Mihovila

  Crkva sv. Mihovila smještena je na istoimenom brežuljku zapadno od naselja Blato, na južnoj strani Blatačkog polja, otok Korčula. Crkva je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta, usmjerena u pravcu istok – zapad. Dvostrešno krovište crkve pokriveno je kamenim pločama, a unutrašnjost zasvođena bačvastim svodom. Tragovi apside, najvjerojatnije polukružne, vidljivi su na začelnom zidu. Završno ožbukani zidni plašt crkve rastvoren je samo na glavnom, zapadnom pročelju – u središnjoj osi nalaze se vrata, nad kojima je pri vrhu zabata manji, uski pravokutni prozor. Otvor vrata je polukružnog oblika. Unutar polukružnog luka je umetnuta ispuna, čime je svijetli otvor dobio pravokutni oblik. Iznad luka je plitka zaobljena streha. Glavno pročelje zaključuje zidana preslica za jedno zvono.
  Crkva se prvi put spominje 1346. godine, a izostanak stilskih obilježja otežava točniju dataciju građevine.

  Lokacija: Blato
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4853
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Svih svetih

  U središtu naselja, južno od Zlinja, na povišenom kamenom platou smještena je župna crkva, plokata i lođa. Crkva se spominje u ispravama u ranom srednjem vijeku, kasnije je nekoliko puta pregrađivana, a njen sadašnji izgled i zvonik uz nju potječu iz 17./18. st., u oblikovnom baroknom slogu. Trobrodna kamena bazilikalna građevina dominira središtem naselja, osno koncipirana, s povišenim srednjim brodom. Južnoj je lađi u 18. st. dodana kapela sv. Vincence. Crkva se odlikuje bogatim inventarom, osobito palom Girolama da Santa Croce na glavnom oltaru iz 1540.

  Lokacija: Blato
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: RST-0075-1963.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Lucije

  Inventar crkve sv. Lucije u Blatu na Korčuli sadrži tri predmeta sakralnog i liturgijskog karaktera, nepoznatih majstora iz 17. stoljeća, a sastoji se od:
  Oltar sv. Lucije, nepoznati majstori, 17. stoljeće, sa oltarnom palom sv. Lucija i sv. Lovro, nepoznati majstor, 17. st., predoltarnik,
  Slika Gospa od Ružarija sa sv. Josipom i sv. Antunom Padovanskim, nepoznati majstor, 17. stoljeće,
  Kalež, 17. stoljeće.

  Lokacija: Blato
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5410
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve Svih Svetih

  Inventar uključuje 84 dobra, nastala od 14. do 19. st.

  Lokacija: Blato
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-440
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kaštel Arneri

  Jedan od 15 sačuvanih kaštela u Blatu, smješten unutar povijesne cjeline naselja Blato, 32. ulica 9. Obrambena građevina s gospodarsko-ladanjskom namjenom, s kraja 14.st., ograđena djelomično sačuvanim visokim zidom, koja se izdvaja od ostalih blatskih kaštela bogatom dekoracijom. Većina kaštela nema nikakve dekoracije dok Arneri ima ukrašene okvire prozora i vrata, mali balkon koji počiva na 2 konzole u obliku čučećih likova (Adam i Eva), na uglovima krova su 4 male skulpture (alegorije godišnjih doba). Nad portalom je grb s latinskim natpisom (OSTIUM NON HOSTI). I u unutrašnjosti kaštela su bogate kamene dekoracije. Ogradni zid je okruživao dvorišta, vrtove i gospodarske zgrade uz kaštel.

  Lokacija: Blato
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: RST-0074-1963.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kaštel Petković

  Kaštel Petković smješten je unutar povijesne cjeline naselja Blato, 17. ulica 26/2. To je građevina sa svim elementima obrambene arhitekture i najstariji je od 19 kaštela koji su bili sagrađeni u Blatu, krajem 15. stoljeća i početkom 16.st. u vrijeme turskog nadiranja prema Jadranu. Kvadratne osnove, dvokatna i uska građevina, uskih prozora i vrata, sa puškarnicama, građen je klesanim kamenom. Izgled kule je nekada bio uočljiviji jer su kašteli stajali izolirani u prostoru. Ima terasu nad drugim katom. Uz obrambenu ima i gospodarsko–ladanjsku funkciju. Prizemlje je bez prozorskih otvora, kat s uskim otvorima, a nad drugim katom je kameni svod nad kojim je terasa s jakim konzolama.

  Lokacija: Blato
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: RST-0898-1976.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kaštel Verzotti, 85. ulica 41

  Kaštel Verzoti, jedan od 15 sačuvanih kaštela u Blatu, smješten je unutar povijesne cjeline naselja Blato, 85. ulica 41. Spada u fortifikacijski tip arhitekture koji uz naglašenu, obrambenu ima i gospodarsko–ladanjsku funkciju. Jedan je od najstarijih kaštela u Blatu, sagrađenih krajem 15. st i početkom 16.st. u vrijeme turskog nadiranja prema Jadranu. Kvadratne je osnove, građen klesanim kamenom, dvokatna i uska građevina, uskih prozora i vrata, sa puškarnicama. Na drugom katu se nalazi balkon na konzolama koji daje tom dijelu kaštela stambeni izgled.

  Lokacija: Blato, 85. ulica 41
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-0801-1974.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Korska sjedala crkve Svih svetih

  Korske klupe (dvije po pet sjedišta), 18, st., nepoznati majstor, drvo rezbareno, florealni motivi, 148x315x99,5 cm, smještene u crkvi Svih svetih u Blatu

  Lokacija: Blato
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5438
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća Mirošević

  Kuća Mirošević nalazi se unutar povijesne jezgre naselja Blato, a datira se u 17. st.

  Lokacija: Blato
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: RST-0806-1974.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća Vlatko – Rulo

  Kuća se nalazi istočno od jezgre naselja, u Krtinji, a datira se u 17. st.

  Lokacija: Blato
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: RST-0859-1975.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Loža

  Na trgu, odnosno plokati pred župnom crkvom barokna je otvorena loža na stupovima, sagrađena 1700. g. Oblo stupovlje podržava krov lože s krovištem na četiri vode. Unutrašnjost je optočena kamenim klupicama. Znalački oblikovana loža predstavljala je i predstavlja žarište lokalnog života u kontinuitetu.

  Lokacija: Blato
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5569
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltarna pala Bogorodica s Kristom, sv. Rokom i sv. Vidom

  Oltarna pala Bogorodica s Kristom, sv. Rokom i sv. Vidom, rad je slikarice Antoniette Brandeis, iz 1881. godine, rađena uljem na platnu, dimenzije 213×108 cm. Na oltarnoj pali je u središtu, na prijestolju, prikazan sjedeći lik Bogorodice koja na krilu drži dijete Krista. U krilu joj, na čipkanoj bijeloj draperiji, sjedi golo dijete Krist sa zlatnom krunom na glavi. Pogledi majke i sinu usmjereni su ka liku sv. Roka prikazanog lijevo od njih, u podnožju prijestolja. Desno od njega naslikan je lik sv. Vid. Oltarna pala je rađena u maniri prevladavajućeg akademskog historicizma kraja 19. st., likovi su blagih izraza, proporcije odmjerene, boje su svijetle, hladne.

  Lokacija: Blato
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1881. god.
  Autor: Antonietta Brandeis – slikarica

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3214
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci novovjekovnog brodoloma kod otočića Otočac

  Ostatci novovjekog brodoloma nalaze se između naselja Brna i Prižba, sjeverno od zapadnog ruba otočića Otočac prema kopnu, oko 1,5 milju istočno od Prižbe. Prvi pokretni nalazi vidljivi su već na dubini od 11 m, a većina tereta brodske konstrukcije i naoružanja je na dubini 20 – 27 m. Riječ je o ostatcima staklenih prozorskih okna, kolutovi (mesingane ?) žice, sanduci sa željeznim šipkama, bačve, rastresiti ulomci «žute sirovine» (arsen sulfid ?), te jedan veći željeni top na južnom rubu nalazišta. Okvirno datiranje nalazišta je druga polovina 18. st. Prema analogijama s ostalim lokalitetima može se pretpostaviti da je teret prevožen iz luka u Veneciji prema Levantu (Bliskom istoku).

  Lokacija: Blato
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5656
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Svjetionik Pločice

  Svjetionik Pločice izgrađen je 1887. godine, a nalazi se na istoimenom otočiću između Hvara, Korčule i zapadnog rta Pelješca. Jednokatna kamena zgrada svjetionika pravokutnog je tlocrta sa četveroslivnim krovom, te ima istaknutu kulu s lanternom sred južnog pročelja. Pročelje je rastvoreno dvjema prozorima i vratima u zoni prizemlja, te s tri prozora u zoni kata. Bočne, kraće, fasade su rastvorene s jednim prozorskim otvorom. Profilirani vijenci su nad otvorima, te isti takav razdjelni vijenac dijeli prizemlje od kata. Zgrada se nalazi na sjeverozapadnom dijelu otoka i opasana je velikim kamenim dvorištem. Sa sjeverne strane otoka je istezalište za brodove.

  Lokacija: Blato
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-1425-1996.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zbirka “Barilo”

  Inventar zbirke „Barilo“ smješten u Blatu na Korčuli, koji uključuje ukupno 579 predmeta nastalih uglavnom u 19. stoljeću (obrađenih u 467 kataloških jedinica) podijeljen u cjeline: Kućni inventar (Ki – 136 predmeta), Tekstil (T- 334 predmeta) i Obrti (O – 109 predmeta), smješten na ukupno 250 m2 u prizemnim prostorijama obiteljske kuće u Blatu i njezinom dvorištu, vlasništvo Dite Škrablin, ulica br. 10/1, br. 90., 20271 Blato na Korčuli.

  Lokacija: Blato
  Klasifikacija: etnografska građa
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6261
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Dubrovniku
  Kontakt adresa KO: C. Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik

  Telefon: 020/323-191

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska