Županja znamenitosti – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Županje. Kulturno-povijesnu baštinu na području grada Županja sačinjava 14 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Znamenitosti grada Županja – kulturnu i povijesnu baštinu Županje sačinjavaju:

“Agencija” – Zgrada muzeja, Savska 3

Podignuta je 1844. Do 1918. služi kao pristanišna zgrada s pristaništem na parobrodskoj liniji Sisak-Zemun.Od 1977. koristi je muzej, gdje se danas nalazi Etnološki odjel. Jedini je sačuvani primjerak gradnje ovog tipa u skromnom historicističkom stilu. Slobodnostojeća prizemnica je pravokutnog tlocrta. Uzdužno i glavnim pročeljem položena je prema rijeci. Pročelja su raščlanjena plitkim lezenama i horizontalom vijenca, koji odjeljuju polja fasade i segmentno završene prozore. Dekoracija pročelja izvedena je u fasadnoj opeci. Zgrada je pokrivena drvenim četveroslivnim krovištem s biber crijepom.

Lokacija: Županja, Savska 3
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1844. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3947
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište “Crne njive”

Arheološko nalazište “Crne njive“ smješteno je u jugoistočnom dijelu naselja Županja na blago povišenom zemljištu. Otkriveni su nalazi prapovijesnog arheološkog materijala iz razdoblja mlađeg željeznog doba – latena. Toponim “Crne njive“ upućuje na postojanje arheološkog nalazišta jer se na površini nalazi kulturni sloj crne boje. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Županja
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 400 god.p.n.e. do 1. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5488
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište “Dubovo”

Arheološko nalazište “Dubovo“ nalazi se na području grada Županje. Nalazište je smješteno na terenu neznatno povišenom u odnosu na okoliš. Zavičajni muzej Stjepana Grubera Županja proveo je arheološka istraživanja tijekom 2000.g. Otkriveni su jamski objekti naseobinskih karakteristika te velika količina pokretnog keramičkog i litičkog materijala. Glavnina nalaza pripada kasnom brončanom dobu, premda su prisutni i nalazi kasnoeneolitičkih te rano i srednjebrončanodobnih karakteristika. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje tog lokaliteta.

Lokacija: Županja
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1300 god.p.n.e. do 800 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4706
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište “Šlajs, Poloj, Savica”

Arheološko nalazište “Šlajs, Poloj, Savica“ smješteno je na jugozapadnom dijelu savske obale uzvodno od Županje prema Štitaru. Otkriveni su ostatci prapovijesnog naselja u dva odvojena kulturna sloja. Arheološka istraživanja provedena su 1976. godine. Starije naselje datirano je u srednje brončano doba, a mlađe u prijelaz kasnog brončanog u starije željezno doba. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Županja
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1550 god.p.n.e. do 800 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4974
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište “Velika greda – Lazine”

Arheološko nalazište “Velika greda – Lazine“ nalazi se sjeveroistočno od naselja Županja. Radi se o prapovijesnom lokalitetu na ravnom terenu. Manje sondiranje provedeno je 1978.g. Pronađeni su nalazi ulomaka keramike, mikrolitskih kamenih predmeta, nožići, strjelice, šila i iverje te kućni lijep i poluobrađeni kameni predmeti. Nalazi potvrđuju postojanje lokaliteta naseobinskog karaktera koji je kontinuirano postojao od neolitika – starčevačka kultura, do kasnog brončanog doba. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje

Lokacija: Županja
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6250 st.p.n.e. do 800 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5578
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Ivana Krstitelja

Crkva sv. Ivana Krstitelja ŽupanjaSagrađena je 1800. u duhu kasno barokne arhitekture kao jednobrodna građevina s trostranom apsidom, katnom sakristijom uz sjeverno pročelje i zvonikom uz glavno pročelje. Glavni portal smješten je u uvučenom polju blago istaknutog rizalita, omeđenog dvojnim pilastrima.Visoka atika je valovite linije, s upuštenim poljima, timpanonom i polukružno završenim prozorom.Kapa zvonika ima oblik vitke lukovice s lanternom. Na uglovima su ukrasne klasicističke vaze. Bočna pročelja jednostavno su obrađena, podjeljena lezenama.Lađa je zasvedena baldahinskim svodom s pojasnicama a svetište polukupolom s pet dubokih susvodnica. Prostor iznad kora koji nose četiri masivna stuba, presvođen je križnim svodom.

Lokacija: Županja, Veliki kraj 047
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1800. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1186
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar crkve sv. Ivana Krstitelja

Nastaje u 19. st. s odlikama barokno- klasicističke umjetnosti. Čine ga četiri bočna oltara: oltar Blažene Djevice Marije, oltar Srca Isusovog, oltar sv. Antuna, oltar sv. Josipa. Pobočni oltari Blažene Djevice Marije i sv. Josipa imaju zidani stipes, drveni, polikromiran retabl s kipovima, ukrašen stubovima, pilastrima, zupcima i volutama. Drveni oltar Presvetog Srca Isusovog iz 1900., tirolskog tipa, ima stipes sa stupićima i reljefima, retabl s volutama, medaljonima i kipom u niši. Oltar sv. Antuna potječe oko 1920., a drvene orgulje na koru iz 1899.

Lokacija: Županja
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.
Autor: Radionica Heferer, izrada orgulja (19 st.)

Oznaka kulturnog dobra: Z-5121
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuće Nemec

Dvije kuće na istoj čestici, sagrađene jedna uz drugu u užem središtu grada kao stambene zgrade.Jedna je kuća katnica, podignuta u I pol. 19. st. s karakteristikama klasicizma provincijskog tipa, a druga je prizemnica nešto starija.U prizemnici je bio „Radnički dom“ 1919. s čitaonicom i knjižnicom te su se u njoj održavali radnički sastanci i skupštine, dok je u katnici radio županjski fotograf Emil Nemec, čija je ostavština sačuvana(stari fotoaparati i atelje s komorom za razvijanje filmova). Katnica ima pravokutni tlocrt, a prizemnica L tlocrt. Glavne prostorije obiju kuća imaju ravne stropove i drvene podove.Sačuvana je zidana peć, otvoreno ognjište, ledara te izvorna vanjska stolarija.

Lokacija: Županja, Veliki kraj 5
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6092
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Nekadašnji Graničarski čardak – sada Zgrada muzeja

Izgrađen je uz Savu kao slobodnostojeća građevina kvadratičnog tlocrta s prigrađenim dijelom uz sjeverozapadni dio. Građen je u 18. st., a kasnije adaptiran. Sve prostorije imaju ravan strop. Zgrada je građena opekom i drvetom. Po obodu prvog kata ističe se drvena natkrivena galerija sa stupovima, krovište četverostrešno, pokriveno biber crijepom. Nekadašnji graničarski čardak, sada zgrada Muzeja u Županji, bez obzira na adaptaciju, očuvao je odlike ove vrste graničarske arhitekture i posljednji je očuvan čardak na području Posavine.

Lokacija: Županja, Savska 3
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1187
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje u crkvi Mučeništva sv. Ivana

Ubrajaju se među najkvalitetnija ostvarenja domaće tvrtke Heferer. Građene su 1899. godine kao 170 opus, a i danas su dobro čuvane, kvalitetne zvučnosti i u upotrebi. Orgulje su mehaničkog sistema s dvanaest registara, s manualom i pedalom. Opseg je manuala C-f3, a pedala C-d1. Kućište je komponirano s centralnim tornjem, povišenim i završenim raskinutim zabatom s dekorativnom lirom u sredini. Niži bočni tornjevi ukrašeni su nad vijencem lisnatim volutama i plamenim vazama. Rezbarene zavjese nad sviralama zamijenile su profilirane trokutne uklade. Kućište je prebojano smeđe imitirajući strukturu drveta, dok je plastična dekoracija pozlaćena.

Lokacija: Županja
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1899. god.
Autor: Trvtka Heferer

Oznaka kulturnog dobra: Z-4286
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zavičajni muzej Stjepana Grubera – Arheološka zbirka

Arheološka zbirka kronološkim slijedom predstavlja svjedočanstva življenja na području županjske Posavine, od prapovijesti, preko antike, do razvijenog i kasnog srednjeg vijeka. Najveći dio predmeta potječe s arheoloških rekognosciranja, sondiranja ili sustavnih istraživanja, a manji dio je darovan ili otkupljen. Zbirka je podijeljena prema povijesnim periodima u paleontološku zbirku, predhistorijsku, antičku i srednjevjekovnu zbirku. Oformljena je od poklona arheologa amatera iz Županje. Broji oko 4050 predmeta.

Lokacija: Županja
Klasifikacija: arheološka građa
Vrijeme nastanka: 6000 god.p.n.e. do 1499. god.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-60-1975
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zavičajni muzej Stjepana Grubera – Zbirka radničkog pokreta i NOB

Cjelokupni fond zbirke vezan je za noviju revolucionarnu prošlost i povijest županjskog kraja te sadrži dokumente, karte, fotodokumentaciju, materijalne priloge. Zbirka broji oko 1000 predmeta, a zaštićena je kao kulturno dobro 1984. godine.

Lokacija: Županja
Klasifikacija: muzejska građa
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-135-1984
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada bivše Osnovne škole, Bana J.Jelačića/Veliki kraj

Jednokatnica je izgrađena za vojne potrebe u I. polovini 19. st. da bi krajem istog stoljeća dobila novu namjenu kao škola. Ugaona slobodno stojeća zgrada, pravokutnog tlocrta, situirana je na raskrižju ulice Veliki Kraj i ulice B.J.Jelačića. Izgrađena je opekom, ima krov na četiri vode, pokriven biber crijepom. U zgradu se ulazi kroz veći oslikani ulazni hol, natkriven baldahinskim svodom. Prostorije u prizemlju su svođene, a na katu imaju ravan strop. S dvorišne strane, zgrada u centralnom dijelu ima manji aneks koji završava zabatom. Simetričnim arhitektonskim oblikovanjem pročelja predstavlja najvrjedniji objekt klasicističke arhitekture na području općine Županja.

Lokacija: Županja, Bana J.Jelačića/Veliki kraj
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1188
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada suda

Prvobitno je bila kuća trgovačke obitelji Brunschmidt koja se doselila u Županju sredinom 19. st., a sredinom 20. st. postaje zgrada Općinskog suda. Stilski je oblikovana u duhu kasnog historicizma.Ulična zgrada „T“ tlocrta sastoji se od podruma, prizemlja i kata. Dekorativnog je uličnog pročelja s nizom dekorativnih elemenata: horizontalnim plohama koje nad nadvojima prelaze u vertikalne, vijencima koji odvajaju etaže, nizom s konzolicama te trakama sa zupcima. U nadozidu se nalaze ukrasne odzrake. Obje etaže imaju rastvorene polukružne prozorske otvore, a na krajevima bifore. Bočni je ulaz u zgradu zaključen polukružnim lukom i zatvoren drvenim dvokrilnim vratima.U unutrašnjosti se nalazi dvokrako stubište s lijevanom ogradom, stubišni prostor dekoriran pilastrima, vijencima te lezenama. Podrum i prizemlje natkrivaju pruski svodovi, a kat drveni grednici.

Lokacija: Županja, Veliki kraj 48
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4933
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Vukovaru
Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

Telefon: 032/ 443-203

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska