Znamenitosti Vinkovaca – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Vinkovaca. Kulturno-povijesnu baštinu na području grada Vinkovci sačinjava 35 kulturnih dobara. 13 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 9 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji znanje i vještine, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument.

Znamenitosti grada Vinkovci – kulturnu i povijesnu baštinu Vinkovaca sačinjavaju:

“Kamenica – sjever i jug”

Arheološki lokalitet “Kamenica“ obuhvaća područje omanjeg brježuljka, između naselja Vinkovci i Mirkovci. Istraživanjem 1967.g. otkrivene su dvije grobne komore zidane opekom i ožbukane, a uz njih puno građevinskog materijala, ostataka štukature, fresaka, novca i sl. Vjerojatno se radi o memorijalno – cemeterijalnom kompleksu mučenika lectora primusa Polliona, tj.mjestu na kojem je stajao značajniji sakralni objekt datiran u 3-4.st. Rezultati terenskog pregleda iz 2011. i geofizičkog snimanja iz 2012. potvrđuju da se nalazište “Kamenica” širi van zaštićene zone, te se stoga uspostavlja preventivna zaštita području “Kamenica – sjever i jug”.

Lokacija: Vinkovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 3. st. do 4. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4209
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološka zona “Kamenica”

Arheološko nalazište “Kamenica“ obuhvaća područje omanjeg brježuljka, između naselja Vinkovci i Mirkovci. Istraživanjem 1967.g. otkrivene su dvije grobne komore zidane opekom i ožbukane, a uz njih puno građevinskog materijala, ostataka štukature, fresaka, novca i sl. Vjerojatno se radi o memorijalno – cemeterijalnom kompleksu mučenika lectora primusa Polliona, tj.mjestu na kojem je stajao značajniji sakralni objekt datiran u 3-4.st.
Istraživanjem provedenim 2012. precizno su locirani ostaci velikog ranokršćanskog kompleksa, zidovi bazilike s pratećim objektima i osmerokutne krstionice te brojne grobnice. Prema mjerenjima ostatci kompleksa mjestimice su očuvani 0,5 do 2,5 metara ispod površine tla.
Arheološki nalazi otkriveni na području “Arheološke zone Kamenica“ potvrđuju postojanje arheološkog nalazišta memorijalno – cemeterijalnog tipa. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju velikog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Vinkovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 3. st. do 4. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4976
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Arheološka zona Vinkovci

Arheološka zona Vinkovci obuhvaća veći dio današnjeg naselja Vinkovci. Povoljan topografski položaj na visokoj obali Bosuta omogućio je naseljavanje tog prostora od prapovijesti do danas. Do sada je u Vinkovcima izvršeno nekoliko stotina arheoloških istraživanja. Nalazi s područja Vinkovaca ukazuju na postojanje velikog nalazišta naseobinskog karaktera, praćenog pripadajućim nekropolama, s izuzetno složenim kontinuitetom razvoja kroz gotovo 8 000.g. Rezultati istraživanja govore u prilog postojanju izuzetno velikog potencijala tog nalazišta za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje tog lokaliteta. Cjeloviti prikaz arheološke slike Vinkovaca dostupan je u Gradskom muzeju Vinkovci.

Lokacija: Vinkovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6250 god.p.n.e. do 1600. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4447
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište “Ervenica – sjever”

Arheološko nalazište “Ervenica – sjever“ smješteno je sjeveroistočno od naselja Vinkovci, između Vinkovaca i Nuštra s desne strane ceste Vinkovci – Nuštar. Topografski se radi o ravnici s više blagih brježuljaka koja se nalazi pod poljoprivrednom obradom. Terenskim pregledom utvrđeno je da se na navedenom prostoru pojavljuju površinski nalazi rimskog novca, fibule, keramika i tegule što upućuje na postojanje antičkog arheološkog nalazišta.Lokalitet ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog potencijala za buduće izučavanje i prezentaciju.

Lokacija: Vinkovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 4. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4516
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište “Jošine – Dionice”

Arheološko nalazište “Jošine – Dionice” smješteno je u jugoistočnom dijelu grada Vinkovaca.Topografski se radi nizu povezanih brježuljaka – dijelu velike grede koja se rasprostire smjerom sjeverozapad – jugoistok od utoka potoka “Ervenica“ u Bosut, lijevom stranom Bosuta do položaja Dionice. Višegodišnja pojava arheoloških nalazi i rezultati istraživanja potvrđuju postojanje velikog nalazišta naseobinskog karaktera sa složenim kontinuitetom razvoja. Nalazište “Jošine – Dionice“ nastavak je istog velikog naseobinskog kompleksa Grada Vinkovaca kroz 8000 god. koji je djelomice zaštićen u okviru Arheološke zone Vinkovci.

Lokacija: Vinkovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6 st.p.n.e. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4539
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište “Sopot”

Arheološko nalazište “Sopot“ smješteno je jugozapadno se Vinkovaca. To je umjetna uzvisina – tell, na obali Bosuta eliptičnog oblika, relativne visine 3m i dimenzija cca113 x 98m. Nastala je tijekom neolitika – spotska kultura. Značajni nalazi doveli su do toga da je 1971.g. postao eponimno nalazište cijele kulture. Gradski muzej Vinkovci od 1996.g. sustavno istražuje lokalitet. Utvrđeno je najmanje 5 stambenih horizonata u 4 razvojne faze. Naselje je živjelo tijekom 5. tisućljeća pr. Kr., a građene su nadzemne kuće pravokutnog oblika do dimenzija od čak 5 m x 10 m. Na nalazištu su prezentirane sopotske kuće, a ima izniman znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj.

Lokacija: Vinkovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 3800 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4914
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište “Trbušanci”

Arheološko nalazište “Trbušanci“ smješteno je oko 6km jugozapadno od naselja Mirkovci i 6km jugoistočno od Vinkovaca. Topografski je riječ o blago uzvišenoj gredi koja je tri strane okružena meandrom Bosuta. Nalazište je otkriveno 2008. prilikom terenskog pregleda. Na “Trbušancima“ su ubicirana tri spojena arheološka nalazišta: Trbušanci I, Trbušanci II i Trbušanci III. Od arheoloških nalaza prisutni su mikroliti, ulomci prapovijesne keramike, utezi, glačani klinovi i opeke. Preliminarnom tipološkom analizom otkrivenih arheoloških artefakata nalazište se sa velikom sigurnošću može pripisati razdobljima prapovijesti te kasnog srednjeg vijeka i ranog novog vijeka.

Lokacija: Mirkovci
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4187
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište “Zavlače (Borinci – Blato – Vinka)”

Arheološko nalazište “Zavlače (Borinci–Blato–Vinka)“ smješteno je 1 km sjeverozapadno od Vinkovačkog Novog Sela. Na ranije neistraženom terenu 02. 07. 2014. otkriveno je novo nalazište. Istraživanja je proveo Gradski muzej Vinkovci od srpnja do rujna 2014. Sustavno je istražena površina veća od 4000m2. To je veliko jednoslojno nalazište sopotske kulture sa horizontalnom stratigrafijom. Posebnost su dva velika zemunička objekta veća od 100 m2, ukopi lubanja bovida – bukranija i tri sopotska kosturna groba. Terenskim pregledom okolice otkriveni su i ostaci srednjovjekovnog naselja Zablaće (Zablathya cum tribus villis, 1413., 1435., 1491). Iz navedenih razloga uspostavlja se preventivna zaštita

Lokacija: Vinkovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 1500. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-4983
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Blato

Arheološko nalazište “Blato“ smješteno je 2 km sjeverozapadno od središta Vinkovaca. Topografski je riječ o melioriranoj ravnici, koja se lagano uzdiže prema sjeveru. Približno 1000 m2 istraženo je 2010. Na istočnom dijelu nalazišta javljaju se nalazi za koje nije bilo moguće utvrditi pripadaju li neolitiku ili brončanom dobu, a na središnjem i zapadnom dijelu nalazi mlađeg željeznog doba. Površinski nalazi upućuju i na postojanje rimskog naselja ili groblja s kontinuitetom od 1. do 4. st. Lokalitet ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje tog lokaliteta.

Lokacija: Vinkovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6 st.p.n.e. do 4. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6090
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Euzebija i Poliona

Crkva sv. Euzebija i Poliona VinkovciSagrađena je 1777. u baroknom stilu kao jednobrodna građevina s poligonalnom apsidom i zvonikom iznad glavnog pročelja koji prekriva barokna lukovica. Glavno pročelje rasčlanjeno je vertikalno dvojnim pilastrima u tri polja između kojih su u prizemnoj zoni 2 polukružne niše u kojima su skulpture sv.Antuna Padovanskog i sv.Ivana Nepomuka. U sredini je glavni ulaz, pravokutno oblikovan, naglašen polukružnim timpanonom. Uz istočno pročelje uz apsidu je katna sakristija. Unutrašnji prostor zasveden je baldahinskim svodom, podjeljen pojasnicama u tri traveja, a svetište polukružno oblikovano, zasvedeno je također baldahinskim svodom.

Lokacija: Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 19 (bivši Trg Republike)
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1777. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1174
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Graditeljski sklop nekadašnje crkve sv. Ilije i Vinka – „“Meraja“

Nekadašnja crkva sv. Ilije i Vinka građevinski je sklop čiji prvi ranoromanički sloj nastaje 1100., a očuvana je i glavnina gotičke crkve s kraja 14. – početka 15. st.. Do 18. st. crkva nosi naziv sv. Ilija, a nakon toga sv. Ilija i Vinko. Nakon 1777. g. crkva je desakralizirana i pretvorena u vojno skladište, a danas služi povremeno u muzejsko – galerijske svrhe.
Godine 1885. građevina je prodana u privatan posjed i radikalno pregrađena. Godine 1965. izvršena su arheološka istraživanja kojima je otkrivena sjeverna ranoromanička faza crkve, danas prezentirana u temeljnim ostacima.
Nekadašnja crkva sv. Ilije i Vinka zbog arhitektonske, povijesne i ambijentalne vrijednosti i osobito vrijednosti arheološkog sloja, ima svojstva kulturnog dobra.

Lokacija: Vinkovci, Ul.I.Gundulića 49
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1100. god. do 1885. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1175
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Gradski muzej Vinkovci – Arheološka zbirka

Arheološka zbirka ima inventiranih 9840 predmeta koji obuhvaćaju razdoblje od prahistorije, preko Rimskog carstva do srednjeg vijeka s akcentom na Rimsku kulturu kolonije Cibalae. Zbirka je nastala od pojedinačnih priloga građana, slučajnih nalaza i predmeta pronađenih tijekom stručnih studijskih iskopavanja lokaliteta.

Lokacija: Vinkovci
Klasifikacija: arheološka građa
Vrijeme nastanka: 6000 god.p.n.e. do 1499. god.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-106/79
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Gradski muzej Vinkovci – Etnografska zbirka

Etnografska zbirka je formirana uglavnom od poklonjenog materijala, a nešto je prikupljeno i otkupom. Broji 304 predmeta: drvene alatke, preslice, kolovrate, predmete seoskog kućanstva, nošnje, ponjavke, kožni predmeti i sitni inventar svakodnevne upotrebe seoskog življenja.

Lokacija: Vinkovci
Klasifikacija: etnografska građa
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-59/1975
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Gradski muzej Vinkovci – muzejska građa

Ovaj kompleksni zavičajni muzej posjeduje vrijednu i bogatu građu s vinkovačkog i drugih područja. Ministarstvo kulture donijelo je novo rješenje o upisu u Registar kulturnih dobara RH za Zbirku zastava i grbova, značajnu za kulturnu povijest Vinkovaca. Za preostale zbirke Muzeja zaštićene rješenjima iz 1975., 1979. i 1984. godine – Arheološku zbirku (ROS-106), Etnografsku zbirku (ROS-59) i Zbirku radnički i NOB pokret (ROS -132) u tijeku je postupak usklađivanja rješenja o registraciji s odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Lokacija: Vinkovci
Klasifikacija: muzejska građa
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4441
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Gradski muzej Vinkovci – muzejska zbirka radnički i NOB pokret

Zbirka broji oko 7000 predmeta, vezanih za zbivanja i događaje s područja Vinkovaca. Materijal obuhvaća: predratno razdoblje, ratne godine i završne operacije za oslobođenje Vinkovaca. Zbirka u ovom obliku više ne postoji, predmeti se nalaze u Zbirci oružja.

Lokacija: Vinkovci
Klasifikacija: muzejska građa
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-132-1984
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Historicistička katnica, Duga 11

Nastala je u središtu grada 1886. g. u duhu historicizma kao poslovno-stambena zgrada židovske obitelji. Ulično pročelje je izvedeno s bogatstvom detalja. Kolni ulaz istaknut je višestrukom profilacijom s detaljem lavlje glave i ženskim figurama te kaneliranim polustupovima. Fasada je izvedena rustično, u imitaciji kamena. Detalj lavlje glave se ponavlja iznad svakog otvora. Kordonski vijenac završava frizom, ukrašenim meandrom. Većina prozora je uokvirena kaneliranim pilastrima s kapitelima. Fasada završava nizom rozeta, podijeljenih konzolama. Na bočnom pročelju je zabat od fasadne opeke, ukrašen arkadicama. Zidovi haustora prekriveni su lukovima, pilastrima i ukladama. Ulazni je hol s višekrakim stubištem i balustradom. Izvornu stolariju čine drvena vrata s dovratnicima.

Lokacija: Vinkovci, Duga 11
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1886. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6347
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar crkve sv. Euzebija i Poliona

Nastao je krajem 18. i poč. 19.st. čineći stilski ujednačenu cjelinu kasnobarokne umjetnosti i klasicističkog stilskog izraza.Čine ga sljedeći predmeti: Glavni oltar sv. Ivana Nepomuka s palom, 5 Bočnih oltara (Srca Isusovog i Marijinog s palom, sv. Poliona s palom, sv. Euzebija biskupa s palom, Gospe Lurdske), Propovjedaonica, Krstionica, Ispovjedaonica, 2 Svijećnjaka, Orgulje, 36 klupa za vjernike, 2 Lustera, postaje Križnog puta, Kip sv. Antuna i kip sv. Ivana Nepomuka.

Lokacija: Vinkovci
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2511
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Jankovićeva kuća, Kralja Zvonimira 2

Katnica stambeno-poslovne namjene podignuta je u glavnoj vinkovačkoj ulici krajem 18. st. u duhu kasno barokne, vojno – krajiške arhitekture. Zgrada je “L” tlocrta s otvorenom arkadurom u prizemlju. Zona prizemlja je obrađena fugama u žbuci te rastvorena vratima i izlozima. Na katu se nižu pravokutni prozori, smješteni između istaka lezena, ispod kojih su ornamenti u obliku romba. Bočno je smješten široki kolni ulaz, nadsvođen lukovima. Dvorišno glatko pročelje ima trijem koji zaklanja stubište i terasu na katu s željeznom ogradom. Izvorni je podrum bačvastog svoda s odzrakama. U prizemlju je ugostiteljski objekt sa svodom prekrivenim lukovima s pojasnicama.

Lokacija: Vinkovci, Kralja Zvonimira 2
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4426
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kapetanov stan – Zgrada suda, Trg bana J. Šokčevića 17a

Prizemnica je podignuta u sjevernom produžetku Zgrade suda vjerojatno u drugoj polovici 18. st.Postojeći izgled u stilu historicizma dobiva sredinom 19. st. Zgrada je nepravilnog pravokutnog tlocrta, sa simetričnim uličnim pročeljem, glatke fasadne obrade. Fasada ima pravilni ritam prozorskih otvora koji su uokvireni lezenama. Lezene nose nadprozornik, trokutasto izveden u vidu timpanona. Pravokutni su prozori dvokrilni s nadsvjetlom, ukrašeni rezbarijama. Naglašen je potkrovni vijenac trokutastim konzolama koje su raspoređene u ravnini međuprozorskih ploha te frizom s gusto izvedenim konzolicama. Krovište zgrade je složeno, četveroslivno, prekriveno biber crijepom.

Lokacija: Vinkovci, Trg bana J. Šokčevića 17a
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. god. do 19. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4190
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kip sv. Trojstva

Podignut na glavnom vinkovačkom trgu sredinom 19. st. kao zavjetni kip.U podnožju kipa uklesano je ime majstora C.Payerlea iz Osijeka.Neoklasicističko-historicističkog je oblikovanja. Prilaz kipu omogućen je s tri kamene stepenice na kojima počiva visoki postament s različitim profilacijama. Na uglovitom postamentu postavljena su tri vitka stupa. Glatka tijela stupova leže na bazama i nose korintske kapitele. Kapiteli nose široki arhitrav, slojevito profiliran i ukrašen motivima zubaca, jednostavnih girlandi i lučnih aplikacija. Na vrhu arhitrava se nalaze kameni likovi koji predstavljaju Sv. Trojstvo.

Lokacija: Vinkovci, Trg bana J. Šokčevića bb
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.
Autor: C.Payerle, Osijek

Oznaka kulturnog dobra: Z-4423
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuća Gross, Ulica Jurja Dalmatinca 33

Izgrađena je oko 1935. u duhu rane moderne.Jednostavna je, elegantna i funkcionalna, vjerojatno projektirana u ateljeu M.Kauzlarića i S.Gomboša.Samostojeća je katnica tlocrta u obliku pravokutnika. Pročelja su jasnog oblikovanja s glatkim plohama, ravnim linijama i geometrijskom koncepcijom. Dio prizemlja i vrh zgrade zaokruženi su armirano-betonskim okvirom.Veliki je stakleni ulaz u prizemlju, pravokutni prozori na katu, niz prozora na dvorišnim pročeljima.Sjeverozapadno pročelje je naglašeno rizalitom s velikom staklenom stijenom stubišta. Na katu su terase.Ima ravan krov. U prizemlju je armiranobetonsko zavojito stubište s gazištem i rukohvatima od drveta.

Lokacija: Vinkovci, Ulica Jurja Dalmatinca 33
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1935. god. do 1937. god.
Autor: Atelje Kauzlarić-Gomboš

Oznaka kulturnog dobra: Z-4710
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuća Schlesinger, Kralja Zvonimira 15

Dvokatnica izgrađena za židovsku trgovačku obitelj Schlesinger u stilu secesije po projektu arhitekta Karla Baslera. Od sredine 20. st. ima poslovno – stambenu namjenu.Tlocrt je u obliku slova „L“. Prizemlje uličnih pročelja je obrađeno horizontalnim fugama. Svi su otvori rastvoreni u istoj ravnini.Prozori su pravokutni, s više podjela, uokvireni profilacijama. Parapeti prvog kata imaju užlijebljene uklade s valovitom dekoracijom, a parapeti drugog medaljone s motivom lišća. Zakošen ugao nosi erker nad kojim je balkon te valovita atika s ovulusom. U unutrašnjosti su dva višekraka stubišta s metalnom ogradom, bijela stolarija s ukladama, podovi hodnika s keramitnim pločicama.

Lokacija: Vinkovci, Kralja Zvonimira 15
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1907. god. do 1920. god.
Autor: Karl Basler, arhitekt

Oznaka kulturnog dobra: Z-6078
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kulturno-povijesna cjelina grada Vinkovaca

Počeci naseljavanja oko 3500 g. prije K.pripadaju starčevačkoj kulturi. Slijedi razdoblje smjena raznih kultura, rimska okupacija i nastanak dobro utvrđenog Cibalae. U srednjem vijeku grad se sveo na naselje-trgovište Sveti Ilija. Povijest modernih Vinkovaca počinje u 18.st. kada se formira novi vojno-civilni centar Vojne krajine.Izgrađivale su se reprezentativne građevine vojne, javne i sakralne namjene.Kulturno-povijesna cjelina sa sačuvanim ostacima materijalne kulture, karakterističnom prostorno-planskom matricom iz rimskog nasljeđa te bogatim arhitektonskim nasljeđem, jedna je od vrijednijih urbanističkih cjelina na području Slavonije. Zona A obuhvaća glavni trg i obodnu izgradnju, zona B povijesnu strukturu južne strane Trga b.J.Šokčevića, dio Duge ulice i Ul. b.J.Jelačića i C zona zaokružuje središnje gradsko područje.

Lokacija: Vinkovci, Duga, Gundulićeva, Glagoljaška ulica, Trg bana J.Šokčevića
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 2. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2262
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje u crkvi sv. Euzebija i Poliona

Mehaničke orgulje s 18 registara, 2 manuala i pedalom s pozitivom u korskoj ogradi i zasebnim sviraonikom, povijesni su instrument i vrijedno umjetničko djelo Franza Vogta iz Pečuha.Opseg manuala je C-f3, a pedala C-d1.Građene su oko 1850. Imaju klasicističko kućište s dvama krilima.Oba povezuje zajednički zabat.Raskošno ornamentirane rezbarene zavjese prekrivaju kosinu svirala. Pozitiv je smješten u sredini korske ograde, vizualno zatvara šupljinu glavnog prospekta, nastalu između dvaju krila. U zabatu je “oko Božje” sa sunčanim zrakama, a na završnom vijencu prospekta i pozitiva su dekorativne vaze. Stolarija je u boji slonove kosti, a plastična dekoracija pozlaćena.

Lokacija: Vinkovci
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1850. god.
Autor: Franz Vogt iz Pečuha

Oznaka kulturnog dobra: Z-1829
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ostava srebrnog posuđa iz Vinkovaca

Prilikom sustavnih arheoloških istraživanja na lokaciji Duga ulica 26 u Vinkovcima otkrivena je ostava s 50 predmeta luksuzno izrađenog srebrnog antičkog posuđa – pladnjevi, tanjuri, zdjele, vrčevi, čaše, žlice i ulomci tih predmeta. Posuđe je u cijelosti izrađeno od srebra, vrhunske je obrade i visoke umjetničke vrijednosti. Pojedini primjerci posuda su pozlaćeni, a dio posuda sadrži gravirane ukrase s ljudskim, životinjskim, arhitektonskim i biljnim motivima. Sačuvan je potpis izrađivača Antoniusa Aquile te se dio predmeta može pripisati tom majstoru. Ovaj nalaz može se svrstati među najveće nalaze antičkih predmeta od plemenitih metala otkrivenih u Hrvatskoj.

Lokacija: Vinkovci
Klasifikacija: arheološka građa
Vrijeme nastanka: 4. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4984
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Priprema tradicijskog slavonskog kulena/kulina

Kulen je specifična suhomesnata kobasica napravljena od najkvalitetnijih dijelova svinjskog mesa (mišičje vrata, leđa, lopatica, a u novije vrijeme i od buta).U prošlosti se po svinji proizvodio jedan kulen, a njegova je potrošnja bila vezana uz izrazito važne godišnje, obiteljske i društvene događaje: rođenje, krštenje, svadbu, žetvu i drugo. Danas se upotrebljava u posebnim prigodama, nudi važnim i uglednim gostima te daruje u iznimnim prigodama. Umijeće izrade kulena se prenosi generacijski i čuva se kao tajna pojedinih obitelji. Proces proizvodnje je zahtjevan i složen, a crna slavonska svinja je tradicionalno bila glavni izvor sirovine.

Lokacija: Vinkovci
Klasifikacija: znanje i vještine
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3367
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Stara bolnica

Zgrada Stare bolnice, današnji Dom zdravlja Vinkovci, građena je kao Pukovnijska općinska bolnica (Regimentsgemeiden Spital). Smještena je u sjevernom dijelu grada, uz glavnu prometnicu i jedna je od najvećih građevina u ovom dijelu grada. Po stilskim obilježjima na pročeljima može se svrstati u rani historicizam. Slobodnostojeća katnica ima razvedeni tlocrt u obliku slova „E“. Sva su pročelja simetrična, s pravilnim rasporedom prozorskih otvora koji se u vertikalnoj osi poklapaju u zoni prizemlja i kata. Ulično izduženo pročelje ima na krajevima rizalitne istake. Kat uličnog i bočnih pročelja je razveden lezenama između kojih su prozorski otvori. Prozore uokviruju višestruke profilacije segmentnih lukova na uličnom te polukružnih lukova na bočnom pročelju. Ispod krovnog vijenca teče niz arkada.Zidne površine prizemlja prekrivaju uske horizontalne plohe i rastvaraju pravokutni prozorski otvori. Ulaz u zgradu je povišen kamenim stubama i naglašen segmentnim lukom. Vrata s pravokutnim, dvokrilnim vratima imaju rezbarije secesijskih obilježja.Prostorije u prizemlju imaju baldahinski svod, a na katu ravan strop. Kroz zgradu vodi kameno stubište. Stolarija je nastala u duhu secesije.

Lokacija: Vinkovci, Kralja Zvonimira 53
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1854. god. do 1857. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5410
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada Brodske imovne općine, Ulica Kralja Zvonimira 1

Zgrada Brodske imovne općine VinkovciSagrađena krajem 18. st. kao javna građevina vojne i civilne namjene. Proširena 1908/9. kada je dograđeno sjeverno krilo u Zvonimirovoj ulici.Tada dolazi do promjene izgleda fasade koja dobiva obilježja secesije. Definira ugao Zvonimirove ulice i Trga te je najreprezentativnija zgrada u povijesnoj jezgri Vinkovaca. Jednokatnica je izduženog i raščlanjenog „L“ oblika. Prizemlje je rastvoreno izlozima i ulazima u trgovine te unutrašnjost zgrade. Ulazi su ukrašeni pilastrima te stupovima s kapitelima biljnih motiva.Kat je definiran s tri rizalita na kojima su balkoni. Ugao je istaknut raskošno ukrašenim erkerom. Kroz unutrašnjost zgrade vodi pet kamenih stubišta, četiri su s izvornom kovanom ogradom.

Lokacija: Vinkovci, Ulica Kralja Zvonimira 1
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4191
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada Galerije umjetnosti, Duga ulica 3

Izgrađena je kao slobodnostojeća građevina, pravokutnog tlocrta u liniji uličnog toka. Građevina je građena na prijelazu iz 18. u 19.st. za funkciju tadašnje vojne granice kao stan bojnika. Skladnih je proporcija sa simetrično i slikovito oblikovanim glavnim pročeljem u kojem se posebno ističe trijem i visoki kosi krov. Bočna pročelja glatko su obrađena – naglašena slijepim i pravim prozorima na katnom dijelu. Prostorije u prizemlju zasvođene su, a na katu imaju ravan podgled. Ispod zgrade zasvođen je podrum. Po svojim vrijednostima zgrada ima odlike vrijednijih građevina vojnograničarskog graditeljstva.

Lokacija: Vinkovci, Duga ulica 3
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. god. do 19. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1173
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada Gradskog muzeja (nekad zgrada sjedišta 7. Brodske pukovnije), Trg bana Josipa Šokčevića 16 (bivši Trg Republike)

Smještena je uglovno na središnjem gradskom trgu-parku. Građena je 1775. u stilu vojnograničarske barokne arhitekture kao upravna zgrada. Jednokatna građevina pravokutnog tlocrta građena je opekom, pokrivena visokim četverostrešnim krovom i biber crijepom.Ulazno pročelje otvoreno je podužnim trijemom s lukovima.Između prozora se nalaze plitke pravokutne lezene. Prozori su pravokutni, polukružno završeni jednostavnim prozorskim okvirom u žbuci. Zonu kata dijeli stepeničasto izvučen pravokutan vijenac.
Zgrada posjeduje višu spomeničku vrijednost kao jedna od najvrijednijih građevina jezgre grada, stilski i svojim detaljima vrijedan primjer barokne arhitekture iz 2/2 18. stoljeća.

Lokacija: Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 16 (bivši Trg Republike)
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1775. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1172
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada Narodnog magazina, Duga ulica 17

Sagrađena 1923. uz glavnu prometnicu u Vinkovcima.Graditelj bio je Nikola Schafer iz Apatina.Od nastanka ima poslovnu namjenu u prizemlju i međukatu te stambenu na katu. Arhitektura je praktična, odmjerenih detalja povijesne arhitekture i u stilu moderne.Pravokutnog je tlocrta s polukružnim istakom na dvorišnoj strani, simetričnim uličnim pročeljem koje u prizemlju ima rastvorene drvene recentne izloge. Međukat je rastvoren prozorima s velikim staklenim površinama između kojih su kanelirani pilastri s kapitelima u volutama.Kat ima centralno smješten istak.U unutrašnjosti prizemlja i međukata zadržan je izvorni interijer trgovine.Zgrada je izuzetan primjer poslovno-stambene građanske arhitekture.

Lokacija: Vinkovci, Duga ulica 17
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1923. god.
Autor: Nikola Schafer iz Apatina, graditelj

Oznaka kulturnog dobra: Z-4192
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada Nove gimnazije, Trg bana J. Šokčevića 1

Nova gimnazija VinkovciZgrada nove gimnazije sagrađena je 1879. u uličnom nizu na glavnom vinkovačkom trgu u duhu historicizma. Visoka dvokatnica ima složenu tlocrtnu osnovu s dva istaka na istočnoj strani. Glavno pročelje je otvoreno pravilnim ritmom prozorskih otvora s profiliranim okvirima te s tri ulaza. Prizemlje je rustično obrađeno u imitaciji kamena. Prvi kat ima prozorske otvore dekorirane floralnim ornamentima iznad prozorskih arhitrava.Po sredini su dva prozora spojena natprozornikom-zabatom.Drugi kat ima dva središnja prozora, spojena natprozornikom u obliku arhitrava. Četiri su vijenca, dva s frizom od rozeta, a potkrovni krase konzolice.U ulaznom holu su masivni stupovi i dva kamena stubišta.

Lokacija: Vinkovci, Trg bana J. Šokčevića 1
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1879. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4424
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada Stare gimnazije, Trg bana J. Šokčevića 2

Sagrađena u uličnom nizu na glavnom vinkovačkom trgu, uz zgradu Nove gimnazije s kojom je na katu spojena.Proširena i nadograđena s katom između 1780. i 1798. kada dobiva karakteristike graničarskog baroka. Tornjić na krovu podignut je oko 1827.Ima javnu funkciju s trgovinama u prizemlju i učionicama na katu, a u produžetku kata su stambene prostorije. Tlocrt je oblika pravokutnika. Prizemlje je rastvoreno recentnim izlozima i ulazima trgovina, a kat pravilnim nizom prozora s pravokutno oblikovanim profilacijama-okvirima. Međukatni vijenac dijeli prizemlje od kata. Nad uskim drugim katom se nadovezuje trokutasta atika iza koje je na sljemenu krova podignuta preslica sa školskim zvonom.

Lokacija: Vinkovci, Trg bana J. Šokčevića 2
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4425
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada suda, Trg bana J. Šokčevića 17

Izgrađena je kao veća katna građevina 1868. kada dobiva historicističko pročelje u duhu romantizma.Smještena je na samom gradskom trgu.Jednokatnica je pravokutne tlocrtne osnove. Fasada je podijeljena širokim pilastrima na četiri polja unutar kojih su smještena po dva prozora i produženi detalji ukrasnih profilacija koji u prizemlju završavaju oblikom plamena.Središnji dio rizalitno je istaknut s drvenim vratima, segmentnom trakom sa zupcima,a u zoni krova mansardnim istakom s prozorom-biforom i nadozidom u obliku trokutastog timpanona kojeg omeđuju tornjići. Fasada zgrade prekrivena je horizontalnim fugama.

Lokacija: Vinkovci, Trg bana J. Šokčevića 17
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1868. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4189
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Župni dvor

Podignut uz glavni vinkovački trg i crkvu sv. Euzebija i Poliona 1777./80. Današnji izgled rezultat je intervencija krajem 19. st. i ima stilske odlike historicizma.Prizemnica je tlocrtne osnove u obliku izduženog pravokutnika. Glavno pročelje ima blagi rizalitni središnji dio s portalom. Ulaz s drvenim, profiliranim vratima i nizom kružnih detalja, uokviren je istacima dovratnika u vidu pilastara s kićenim kapitelima povrh kojih su girlande. Središnji dio završava polukružno oblikovanim timpanom. Zidni plašt podijeljen je pilastrima na polja u kojima su polukružno oblikovani prozori. Polja su podijeljena horizontalnim fugama i omeđena vijencima. Dvoslivno je krovište s krnjim piramidama.

Lokacija: Vinkovci, Trg bana J. Šokčevića 18
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4427
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Vukovaru
Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

Telefon: 032/ 443-203

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska