Kulturna dobra grada Varaždinske Toplice

Na području grada Varaždinske Toplice nalazi se 25 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka građa, 2 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, a 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa.

Sva dobra grada Varaždinske Toplice:

 • 150 pokretnih arheoloških nalaza
 • 17 rimskih reljefa i skulptura izrađenih od kamena3 rimska kamena spomenika sa zavjetnim natpisimaArheološko nalazište Aqua IasaeArheološko nalazište GradecArheološko nalazište GradišćeCrkva sv. DuhaCrkva sv. MarijeCrkva sv. Martina i kurija župnog dvoraCrkva Sveta Tri Kralja i župni dvorEtnografska zbirka Muzeja Varaždinskih ToplicaGradina – KukmaGrađevina stare školeInventar crkve sv. DuhaInventar crkve sv. MartinaKaštel zagrebačkog Kaptola, Trg slobode 16Kulturno – povijesna cjelina Varaždinskih ToplicaKurija PišćanovecLokalitet TonimirOrgulje u crkvi sv. MartinaPučka kupeljSkulptura “Sv. Ane”Tradicijska kuća, Perivoj Marije Ružičke Strozzi 5Tradicijska vinogradarska građevinaZavičajni muzej Varaždinske Toplice, muzejska građa

  150 pokretnih arheoloških nalaza

  Arheološki lokalitet Aque Iasae u Varaždinskim Toplicama je rimsko naselje u kojem se život odvijao od 1. do kraja 4. stoljeća. Samo ime govori da je i prije dolaska Rimljana na istom prostoru postojalo naselje panonsko – ilirskog plemena Jasa. Javni dio naselja nalazio se na najvišoj terasi topličkog brežuljka, gdje su arheološka istraživanja započela još davne 1953.g., te s manjim prekidima traju kontinuirano do danas. Tijekom arheoloških istraživanja pronađena je veća količina pokretnog arheološkog materijala, a ovim rješenjem dio te građe stavlja se pod preventivnu zaštitu. Njime su obuhvaćeni kameni reljefi, dio hipokausta, ulomci fresaka, keramičke svjetiljke, zdjele, tanjuri i čaše, narukvice, fibule, prstenje, novac, pečatne kutijice, pojasne garniture i pređice, ulomci staklenih posuda i prozorskog stakla, jantarne perle, i sl.

  Lokacija: Varaždinske Toplice
  Klasifikacija: arheološka građa
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4747
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  17 rimskih reljefa i skulptura izrađenih od kamena

  Mramorni reljefi i skulpture izrađeni od kamena (17 komada) pronađeni su na prostoru rimskog foruma na zaštićenom arheološkom nalazištu u gradskom parku u Varaždinskim Toplicama. U Varaždinskim Toplicama bilo je rimsko naselje u kojem se život odvijao od 1. do kraja 4. stoljeća. Samo ime govori da je i prije dolaska Rimljana na istom prostoru postojalo naselje panonsko-ilirskog plemena Jasa. Javni dio naselja nalazio se na najgornjoj terasi topličkog brežuljka, gdje su arheološka istraživanja započela još davne 1953.godine. Tijekom kampanje 2011. i 2012.godine, pronađen je veći broj kamenih spomenika, od kojih se dio ovim rješenjem stavlja pod preventinu zaštitu.

  Lokacija: Varaždinske Toplice
  Klasifikacija: arheološka građa
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4682
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  3 rimska kamena spomenika sa zavjetnim natpisima

  Rimski kameni spomenici sa zavjetnim natpisima pronađeni su na prostoru rimskog foruma na zaštićenom arheološkom nalazištu u gradskom parku u Varaždinskim Toplicama. U Varaždinskim Toplicama bilo je rimsko naselje u kojem se život odvijao od 1. do kraja 4. stoljeća. Samo ime govori da je i prije dolaska Rimljana na istom prostoru postojalo naselje panonsko – ilirskog plemena Jasa. Javni dio naselja nalazio se na najvišoj terasi topličkog brežuljka, gdje su arheološka istraživanja započela još davne 1953. godine. Tijekom kampanje 2011. – 2013. godine pronađen je veći broj kamenih spomenika s natpisima, od kojih se dio (3 komada) ovim rješenjem stavljaju pod preventinu zaštitu. To su dijelovi zavjetnog natpisa posvećenog Apolonu, Dijani i nimfama, dijelovi zavjetnog natpisa posvećenog Serapisu i nimfama, te gornji dio zavjetnog natpisa posvećenog Junoni, Minervi, Apolonu i nimfama.

  Lokacija: Varaždinske Toplice
  Klasifikacija: arheološka građa
  Vrijeme nastanka: 2. st. do 3. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5171
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Aqua Iasae

  Javni dio rimskog naselja Aque Iasae nalazi se na najgornjoj terasi topličkog brežuljka, u parku u samom središtu današnjeg grada Varaždinske Toplice. Na ovom rimskom lokalitetu život se odvijao od 1. do kraja 4. st. Sastoji se od kupališnog dijela, koji čine zgrade kupališta s bazenima i bazilikom, foruma s trijemovima, te kapitolija, odnosno hrama Jupitera, Junone i Minerve. Unatoč raznim funkcijama (kupališnoj, kultnoj i društvenoj), ovi su objekti međusobno povezani u jedinstveni arhitektonski sklop. Na sredini foruma nalazi se izvorišni bazen, koji je ispunjen termalnom vodom, što je jedinstveni slučaj na prostoru Hrvatske, ali i šire.

  Lokacija: Varaždinske Toplice
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3441
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Gradec

  Naselje Škarnik nalazi se u Varaždinskoj županiji, oko 2 kilometra jugoistočno od grada Varaždinske Toplice. Lokalitet Gradec smješten je na stožastom strmom brijegu jugoistočno od naselja Škarnik. U potpunosti je arheološki neistražen, ali površinski nalazi keramike ukazuju da se na ovom mjestu najvjerojatnije nalazi gradina iz starijeg željeznog doba, a nekoliko ulomaka antičke keramike govore i o postojanju antičkog sloja. Radi se o srednje velikoj gradini s terasama pogodnim za stanovanje. Lokalitet je smješten na iznimno dobrom geostrateškom položaju, jer se sa njega pruža pogled na veći dio doline Bednje. Na ovom lokalitetu svakako bi trebalo započeti sa sustavnim arheološkim istraživanjima, kako bi se on pobliže determinirao i datirao.

  Lokacija: Škarnik
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 9 god.p.n.e. do 4. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6037
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Gradišće

  Naselje Tuhovec nalazi se oko 2 km istočno od Varaždinskih Toplica, u kojima je otkriveno veće naselje iz rimskog vremena. Arheološki lokalitet Gradišće u Tuhovcu također je datiran u taj period, a nalazi se u JI dijelu naselja, s desne strane puta koji iz naselja Tuhovec vodi prema tzv. Šošovom mlinu i dalje prema Bednji na jugu. Lokalitet je blago izdignut od okolnog terena i danas je pod oranicama. U više navrata je prilikom rekognosciranja terena pronađen antički građevni materijal i keramika,, a sam lokalitet je determiniran kao rimska villa rustica.

  Lokacija: Tuhovec
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6036
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Duha

  Crkva sv. Duha izgrađena je na sedrenoj stijeni u centralnom dijelu današnjeg grada Varaždinske Toplice. Danas je to filijalna kapela župe sv. Martina biskupa u Varaždinskim Toplicama. Ova građevina današnji oblik poprima 1774. godine, a navodi se da nastaje na mjestu starijeg sakralnog objekta. To je jednobrodna građevina poligonalnog završetka svetišta, koja na zapadnoj strani ima zvonik i to na glavnom, ulaznom pročelju. Ispod zvonika se nalazi barokni portal na kojem je navedena 1774. godina. Unutrašnjost crkve svođena je baroknim svodom, te ima drveni kor na zapadnoj strani. Na zidovima je očuvan zidni oslik, na kojem se naziru barem dva sloja naliča. U okolišu crkve nalazi se groblje sa zanimljivim nadgrobnim spomenicima Antuna Kukuljevića – Sakcinskog i Josefine Ožegović – Marković, koje je ograđeno zidom građenim od kamena (cinkturom).

  Lokacija: Varaždinske Toplice, Ulica braće Radić bb
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4858
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Marije

  Kapela sv. Marije u Rukljevini spominje se od 1334. g. kao župna crkva. Najstariji očuvani građevinski sloj kapele je kasnogotički (prelazak 16. u 17. st.).Kapela je pravilno orijentirana, jednobrodna, s polukružnim apsidalnim završetkom i zvonikom ispred pročelja. Lađa, svetište i sakristija nadsvođeni su baroknim svodovima sa susvodnicama. Uz sjeverno pročelje je u 19. st. dograđena bočna kapela poligonalnog zaključka, s kvalitetnim fresco oslikom.

  Lokacija: Rukljevina
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1098
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Martina i kurija župnog dvora

  Današnja župna crkva sv. Martina u Varaždinskim Toplicama izvorno je bila gotička građevina, koja je barokizirana u 18. st. Ovo je longitudinalna građevina koja ima jednobrodnu lađu i nešto uže i niže svetište koje završava poligonalno. Od gotičke crkve ostao je očuvan tlocrt, zidni plašt i potpornjaci, a u baroku se prigrađuju toranj, sakristija i južna kapela. U crkvi se nalaze dva mramorna oltara baroknog kipara Francesca Robbe, te vrijedne Romerove orgulje iz 1765.g. Kurija župnoga dvora barokna je jednokatnica iz 18. st., a nalazi se J od crkve.

  Lokacija: Varaždinske Toplice, RKT župa sv.Martina, Tkalčićeva 2
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-905
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Sveta Tri Kralja i župni dvor

  Crkva Sv. Tri Kralja je izgrađena u 2. pol. 18. st. na mjestu stare. Jednobrodna je, s polukružnim svetištem užim od broda. Sjeverni zid podupiru četiri potpornja, a južni jedan. Uz južno je pročelje prizidana sakristija, a uz sjeverno toranj na kojem su puškarnice. Crkva je nadsvođena bačvastim svodomo sa susvodnicama, a nad svetištem je kupola. Župni je dvor sagrađen potkraj 18. st.

  Lokacija: Svibovec, RKT župa Svibovec, Braće Radića 006
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1240
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnografska zbirka Muzeja Varaždinskih Toplica

  Dio etnografske zbirke Muzeja Varaždinskih toplica smješten je od 1967. godine u tradicijskoj građevini u parku, na adresi Perivoj Marije Ružićke Strozzi. Građevina je napravljena od hrastovih planjki i pokrivena slamom, ona je reprezentativni spomenik pučkog graditeljstva. U njoj se nalazi stalni postav etnografske zbirke Zavičajnog muzeja.

  Lokacija: Varaždinske Toplice
  Klasifikacija: etnografska građa

  Oznaka kulturnog dobra: RZG-132
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Gradina – Kukma

  Arheološko nalazište Gradina – Kukma nalazi se istočno od naselja Drenovec na području Varaždinske županije. Prema preliminarnim rezultatima radi se o višeslojnom nalazištu većih dimenzija koje se u ovoj fazi može datirati u prapovijesni, antički, ali i srednjovjekovni period. Do sada je utvrđeno postojanje jama kružnog oblika (najvjerojatnije prapovijesnih), mogući tumul, te dvije gradine. Preciznija datacija i karakter nalazište moći će se utvrditi nakon provođenja arheoloških istraživanja.

  Lokacija: Drenovec
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1300 god.p.n.e. do 1200. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4875
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Građevina stare škole

  Na povišenom terasastom dijelu Varaždinskih Toplica, u njegovom samom središtu, nalazi se zgrada stare škole, u ulici I. Tkalčića broj 3. Građevina se nalazi u neposrednoj blizini kurije župnog dvora i župne crkve sv. Martina, koji čine sakralnu okosnicu naselja. Škola je izgrađena u drugoj polovici 18. stoljeća, radi se o pravokutnoj prizemnici u kojoj je bila smještena učiona i stan za učitelja. Đak ove škole bio je i Ivan Kukuljević Sakcinski. Građevina je djelomično podrumljena, građena je od kamena. Trenutno je u njoj smještena knjižnica.

  Lokacija: Varaždinske Toplice, I. Tkalčića 3
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5311
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Duha

  Crkva je podignuta na mjestu starijeg sakralnog objekta, te je 1774. god barokizirana i renovirana. Oltar je iluzionistički oslikan, a očuvani su i kasnobarokni tabernakul i 4. drvena svjećnjaka, te dva nadgrobna spomenika uz crkvu, na mjestu nekadašnjeg groblja.

  Lokacija: Varaždinske Toplice
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1960
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Martina

  U crkvi sv. Martina očuvan je pokretni inventar, među kojim i mramorni oltari sv. Katarine-Martina iz 1733.g. i sv. Barbare iz 1738. g., koji su rad Francesca Robbe, a preneseni su iz Zagrebačke katedrale u ovu crkvu god 1882.

  Lokacija: Varaždinske Toplice
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.
  Autor: Francesco Robba

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1496
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kaštel zagrebačkog Kaptola, Trg slobode 16

  U središtu naselja nalazi se kaštel-dvor koji je bio u posjedu Zagrebačkog kaptola. Izgrađen je 1376. god., tijekom 16. st. povećan, utvrđen kulama te opkoljen bedemima i jarcima. Krajem 17. st. pregrađen je u barokni dvorac, a nakon rušenja nasipa i zatrpavanja jaraka sredinom 18. st., nestaje srednjovjekovni fortifikacijski karakter objekta. Nakon barokne pregradnje, dobiva konačni izgled jednokatne palače s tri krila, tlocrtno u obliku slova U, koja je s juga zatvorena crkvom Sv.Martina. Oni zajedno čine zatvoreni kvadratni kompleks s unutarnjim dvorištem. Od osnutka muzeja 1937. god. ima status muzejske ustanove.

  Lokacija: Varaždinske Toplice, Trg slobode 16
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-906
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina Varaždinskih Toplica

  Područje današnjeg grada Varaždinske Toplice bilo je naseljeno još u prapovijesti, a mjesto doživljava procvat u antičko doba, pod imenom Aquae Iasae. Poč. 12. st. ovdje je središte velikoga crkvenoga posjeda s crkvom, uz koju je u 14.st. sagrađen kaštel, a oko njih se u tijekom vremena razvija naselje. Tradicija o ljekovitosti termalnoga vrela nije nikada izumrla, ali tek od 17. st. počinje novi procvat. Povijesna urbanistička cjelina današnjih Varaždinskih Toplica, nastajala je tijekom stoljeća, a svojom urbanističkom kompozicijom slijedi konfiguraciju tla i trase antičkih i suvremenih putova, čineći tako specifičan primjer arheološke, ruralne, fortifikacijske i urbano-kupališne cjeline.

  Lokacija: Varaždinske Toplice
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5188
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kurija Pišćanovec

  Kurija Pišćanovec nalazi se oko šest kilometara južno od Varaždinskih Toplica, u zapadnom podnožju Kalničkog gorja, na samom rubu doline Bednje. Prema oblikovnim karakteristikama, gradnja kurije može se smjestiti u drugu polovinu 18. stoljeća.
  Cijelo gospodarstvo zajedno sa kurijom kupio je zagrebački Kaptol 1868. godine te je vjerojatno nakon toga došlo do značajnijih pregradnji i izmjeni u izgledu kurije.
  Kurija je jednokatna građevina pravokutnog tlocrta. Usprkos velikim oštećenjima na fasadi, može se iščitati raščlamba pročelja pilastrima između prozora. Središnji dio sjevernog (uličnog) pročelja je gotovo potpuno propao i zarastao u raslinje, međutim, vidi se balkon na prvom katu, na mjestu „palače“ na katu i veliki otvor u prizemlju, možda originalno glavni ulaz u građevinu. Tamo je također i glavni ulaz u podrum, sa još očuvanim kamenim okvirom. U građevinu se sad ulazi s dvorišne, južne strane, kroz vrlo oštećeni drveni portal. U prizemlju su prostorije svođene bačvastim svodom sa gurtama, a hodnici vrlo plitkim svodovima. Stubište za kat nalazi se u centru građevine i ograđeno je ogradom od kovanog željeza. Na katu se nalaze ravni stropovi, vrlo oštećeni zbog propuštanja krovišta. Sobe na katu su prostrane i svijetle, a manja, uska prostorija na južnoj strani građevine služila je kao kućna kapelica. Iz hodnika je prema jugu probijen veliki polukružni otvor.
  Ispod cijele kuće nalazi se podrum, koji je svođen bačvasto.

  Lokacija: Pišćanovec, Pišćanovec
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5304
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Lokalitet Tonimir

  Tonimir je naziv za obitavalište topličke grane Kukuljevića – Sakcinskih na vrhu topličke gore. Osnovano ga je Antun pl. Kukuljević – Sakcinski, prvi podžupan Županije varaždinske, podigavši 1832. godine obiteljsku kuriju „Tonimir“ na svom vinogradarskom posjedu „Kamena Gorica“. Tonimir je postao okupljalište naprednih hrvatskih rodoljuba i mladih iliraca. Na Tonimiru su također nastajala mladenačka književna ostvarenja Ivana Kukuljvića Sakcinskog (hrvatska drama „Juran i Sofija“). Posjed je u rukama Kukuljevića do 1876. godine, kada je prodan Zagrebačkom kaptolu. Na lokalitetu se nalazila plemićka kurija, od koje je očuvan samo podrumski dio.

  Lokacija: Varaždinske Toplice
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5330
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Martina

  Orgulje su djelo poznatog austrijskog graditelja Antoniusa Roemera iz 1765.g. Mehaničkog su sistema s povlačnicama, 10 registara, manualom i pedalom. Opseg je manuala C-c3,a pedala C-a. Poslije orgulja na Trškom Vrhu, to je drugo, u Hrvatskoj sačuvano Roemerovo djelo. God. 1771. pozlatu i slikarije na orguljama izveo je majstor Paller iz Križevaca. Cjelinom kućišta dominira središnji povišeni cilindrični toranj uokviren s po jednim nižim tornjem trokutna tlocrta. Kompozicija ormara završava na vijencu skupinom od 3 anđela svirača. Vješto modelirani korpusi, slobodnih pokreta, uz lepršavu tanku odjeću,a posebno nježnih i mekih fizionomija, djelo su bez sumnje kvalitetna ali anonimna majstora.

  Lokacija: Varaždinske Toplice
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1765. god.
  Autor: Antonius Roemer – graditelj orgulja

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1132
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Pučka kupelj

  Zgrada pučke kupelji nalazi se u Varaždinskim Toplicama. To je samostojeća građevina pačetvorinastog tlocrta, izgrađena 1844. g., vjerojatno od strane stanovitog geometra Bernarda i čini mikrourbanu cjelinu s usporedno izgrađenom zgradom pučke gostionice.

  Lokacija: Varaždinske Toplice, Ulica kralja Tomislava
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1844. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5341
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Skulptura “Sv. Ane”

  Kamena gotička skulptura sv. Ane, koja na rukama drži malu Mariju, ranije je bila smještena u kapelici sv. Ane, lijevo od izlaska iz Kalničke (Duge) ulice prema Bednji, kako to dokazuje stari nacrt iz 1822. god.

  Lokacija: Varaždinske Toplice
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1497
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska kuća, Perivoj Marije Ružičke Strozzi 5

  Drvena tradicijska kuća u Perivoju M. Ružičke Strozzi broj 5, u Varaždinskim Toplicama, kupljena je i preseljena 1963. godine na ovu lokaciju iz Možđenca. Unutar nje je 1967. godine smještena etnografska zbirka tj. tradicijski kućni inventar i izloženi su predmeti koji pružaju sliku o životu na selu u ovom kraju u 19. i početkom 20. stoljeća.
  To je drvena, slamom pokrivena prizemnica, izgrađena 1801. godine. Pravokutnog je tlocrta, zidovi su raščlanjeni malim prozorskim otvorima. Ovaj objekat spada u raritetne primjerke tradicijske arhitekture, budući da su očuvane sve značajke ovog načina gradnje.

  Lokacija: Varaždinske Toplice, Perivoj Marije Ružičke Strozzi 5
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1099
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska vinogradarska građevina

  Tradicijska vinogradarska građevina – drvena klijet smještena na parceli čkbr. 8931 k.o. Kapela Kalnička, Pišćanovec, građena je od širokih hrastovih greda – planjki, s djelomičnim ostacima premaza od blata.
  To je prizemnica, izduženog pravokutnog tlocrta, dimenzija cca 9,14 m x 3,21 m. Uglovi građevine vezani su na Hrvaški vugel, dok je krovište pokriveno crijepom. Temelji i podrum građevine zidani su kamenom lomljencom. Sa sjeverne strane nalazi se ulaz u podrum – pilnicu, koji je ukopan u zemlju. U podrum se ulazi kroz očuvana starinska dvokrilna drvena vrata. U podrumu se nalaze bačve za čuvanje vina. S južne strane, gdje se nalazi vinograd, ulaz je u klijet. Klijet se sastoji od dvije prostorije, jedne veće zvane klijet ili prva klijet u kojoj je preša, te manje prostorije zvane zadnja. U klijet se ulazi kroz dvokrilna drvena vrata preko poceka, drvenog praga. U njoj se držao mošt, vino i vinogradarsko posuđe. Iznad je prostor za držanje sijena na kojem se i spavalo. Pregradne zidove građevine čine široki hrastovi balvani. U prvoj klijeti se nalazi octenjak za raditi jabučni ocat i kotlenka poput ognjišta za peći meso. Navečer se uz kotlenku sjedilo i razgovaralo uz vrček vina. Građevina s pripadajućim inventarom autentična je za ruralne sredine prostora sjeverozapadne Hrvatske. Vremenski ih se može datirati u razdoblje od sredine 19. st. do sredine 20.st.
  Drvena tradicijska građevina – vinogradarska klijet na brijegu zvanom Mladine iznad Pišćanovca vrijedan je i rijedak očuvani primjer tradicijskog graditeljstva toga kraja.

  Lokacija: Pišćanovec, čkbr. 8931 k.o. Kapela Kalnička
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5132
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zavičajni muzej Varaždinske Toplice, muzejska građa

  Zavičajni muzej Varaždinske Toplice, osnovan je 1937. g., a prikuplja podatke i građu s Varaždinsko-topličkog područja, koju čuva i izlaže u okviru stalnog postava (trenutno nije otvoren) i povremenih izložbi.
  Ministarstvo kulture donijelo je novo rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra za Likovnu zbirku koja obuhvaća slike, skulpture, fotografije i medalje. Likovni se opus većinom odnosi na domaće slikare i umjetnike kao npr. Antun Bahunek, Slavko Bešenić, Mladen Dolovski, Drago Galina…, ali su zastupljena i djela afirmiranih umjetnika iz hrvatskog likovnog života, poput Josipa Grgevčića, Željka Prsteca, Mihaela Štebiha, Vere Kuntner, Luje Bezeredija i Ivana Rabuzina.
  Za preostalu građu Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice zaštićenu 1974. godine u tijeku je postupak usklađivanja rješenja o zaštiti s odredbama Zakona o Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

  Lokacija: Varaždinske Toplice
  Klasifikacija: muzejska građa

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5529
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Varaždinu
  Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

  Telefon: 042/ 201-850

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska