Znamenitosti Valpova – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Valpova. Kulturno-povijesnu baštinu na području grada Valpovo sačinjava 12 kulturnih dobara. 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Znamenitosti grada Valpovo – kulturnu i povijesnu baštinu Valpova sačinjavaju:

Arheološko nalazište Podgrađe

Prema planu Valpova nastalom krajem 17. stoljeća na položaju današnjeg parka, između dvorca i riječice Jazike nalazilo se srednjoviekovno utvrđeno podgrađe okruženo obrambenim opkopom. Pronađeni pokretni arheološki nalazi samo su slučajno pronađeni na području šire okolice grada, a 50-ih godina prošlog stoljeća povjesničar J. Bösendorfer je tvrdio, najvjerojatnije na osnovu nekih starijih nacrta da je srednjovjekovna kula u sastavu današnjeg dvorca građena na rimskim temeljima. Slučajni nalazi kamenog ulomka s rimskim natpisom i statue rimske boginje ili personifikacije obilja (prema N.Cambiju) mogli bi potvrditi tezu o naseljavanju užeg centra Grada Valpova još u rimsko doba.

Lokacija: Valpovo
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 900. god. do 1400. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6404
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije sa župnim dvorom

Crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije ValpovoJednobrodna građevina s užom polukružnom apsidom svetišta, katnom sakristijom uz sjevernu stranu svetišta i na glavnom pročelju rizalitno istaknutim zvonikom izgrađena je 1727. g. i nosi barokna stilska obilježja. Sjeverno od župne crkve 1737. godine izgrađena je barokna kurija župnog dvora. Ta je slobodnostojeća katnica dograđena početkom 20. stoljeća na način da joj je uz dvorišno pročelje prigrađen prizemni korpus koji zajedno čine razvedeni L tlocrtni oblik. Tada je djelomično preoblikovano i dvorišno pročelje, dok je ulično do danas ostalo artikulirano u stilu baroknog klasicizma.

Lokacija: Valpovo, Trg kralja Tomislava 12
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1273
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Inventar crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije

Inventar župne crkve Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije datira u 18. i dijelom u 19. stoljeće i ima stilske karakteristike kasnobarokne umjetnosti i klasicizma. Glavni oltar posjeduje palu s prikazom Bezgrešnog začeća koja je kvalitetan primjer baroknog slikarstva prve polovice 18. stoljeća. Bočni oltari sv. Ivana Krstitelja i sv. Josipa imaju baroknu konstrukciju retabla s oltarskim palama koje je naslikao Käroly Jakobey 1889. Bočni oltar Majke Božje Radne i sv. Antuna Padovanskog odlikuju se klasicističkim stilskim izrazom. Drvena propovjedaonica vrijedan je kasnobarokni drvorezbarski i stolarski rad. Inventar dopunjuju i dvije škropionice od kamena pješčenjaka te dva skulptorski zanimljiva i vrijedna nadgrobna spomenika.

Lokacija: Valpovo
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

Oznaka kulturnog dobra: Z-4745
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kapela sv. Roka

Jednobrodna građevina s polukružnim svetištem i zvonikom “na preslicu” iznad glavnog pročelja, izvorno je bila kasnobarokna zavjetna kapelica izgrađena 1796. g. God. 1860. s promjenom namjene, kada postaje grobnicom obitelji Prandau-Normann, kapela se obnovlja i pregrađuje pa dobiva svoj konačni izgled s historicističkim (neoromaničkim) stilskim karakteristikama.

Lokacija: Valpovo, J. J. Strossmayera 51
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1796. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1763
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kompleks dvorca Prandau-Normann, A. M. Reljkovića 16

Dvorac Prandau-Normann ValpovoKompleks dvorca Prandau-Normann u Valpovu tvori srednjovjekovna utvrda trokutastog tlocrtnog oblika s cilindričnom kulom na sjeveru, dvokatno krilo barokno-klasicističke građevine dvorca koje formira južnu stranicu trokuta utvrđenog grada i neogotička dvoranska kapela koja se nalazi zapadno od kule. Cijeli kompleks okružuje park–perivoj engleskog tipa sa stoljetnom šumom Zvjerinjak. Pored parka je sačuvan i kompleks bivših grofovskih konjušnica.

Lokacija: Valpovo, A. M. Reljkovića 16
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1272
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kulturno-povijesna cjelina grada Valpova

U oskudnim i još uvijek nedovoljno istraženim povijesnim izvorima Valpovo se kao posjed (possessio), a potom castrum prvi puta spominje u 14. st., i od tada pa do turske okupacije, kao njegovi vlasnici spominju se brojni velikaši: Suljagići, Morovići, braća Gereb de Wyngarth, Pereny. Nešto nam je poznatija povijest Valpova nakon završetka turske okupacije, kada je ona usko isprepletena s poviješću i razvitkom vlastelinske obitelji Prandau – Normann, novovjekih valpovačkih velikaša.
Od nastanka urbane aglomeracije u srednjem vijeku pa sve do danas, Valpovo je podijeljeno na dva dijela: feudalni, plemićki utvrđeni grad i civilno, zanatsko-trgovačko i vjersko podgrađe.

Lokacija: Valpovo
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 14. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2261
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Muzej Valpovštine – muzejska građa

Muzej Valpovštine osnovan je 1956. g. zahvaljujući entuzijazmu “Društva prijatelja starina Valpovo”. Muzej djeluje u sastavu Ustanove za kulturne djelatnosti “Ante Evetović Miroljub”. Muzejska građa organizirana je u petnaest zbirki koje nam prezentiraju kulturna i društvena zbivanja kroz povijest Valpova i valpovštine.
Ministarstvo kulture donijelo je rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra za Lovačku zbirku, Kulturno-povijesnu zbirku, Arheološku zbirku, Vatrogasnu zbirku, i Geološko – mineralošku zbirku, Povijesnu zbirku, Zbirku fotografija, Zbirku Drugog svjetskog rata i NOB-a te Zbirku građanskoga života.
Lovačka zbirka i Kulturno – povijesna zbirka, kao dio ostavštine plemićke obitelji Prandau i Normann govore o jednom segmentu života na vlastelinstvu u Valpovu koje svojom opstojnošću više od 200 godina i svojom sveukupnom ostavštinom zauzima značajno mjesto u povijesti vlastelinstva u Hrvatskoj. Tijekom dvaju i pol stoljeća obitelj Prandau-Norman dala je obilježje cjelokupnom kulturnom životu Valpova, ali i Slavonije.
Arheološka zbirka sadrži kamene i brončanodobne sjekire i alatke, utege, lule, pećnjake, antičke novce i posuđe, kosti mamuta i drugih ledenodobnih sisavaca te fragmente prapovijesne keramike. Vrijednošću se izdvaja mramorna rimska statua ženske osobe (bez glave), fine izrade, datirana u 2. st.
Vatrogasna zbirka obuhvaća dokumente i fotografije Vatrogasnog društva od njegovog osnivanja 1887.godine do novijih dana, a Geološko-mineraloška zbirka, formirana početkom osamdesetih godina 20. st., sadrži geološke uzorke tj, uzorke stijena i fosilnih ostataka.
Povijesna zbirka dokumente, stare zemljovide, oružje, misale i knjige nota, stare molitvenike, cehovske ladice i statute, pečate, povelje, zastave, natpisne ploče, crteže grbova, kao i nekadašnju spomen sobu Đure Salaja, sindikalnog aktivista rođenoga u Valpovu.
Zbirka fotografija daje pregled početaka fotografije u Valpovštini, ali i Srednjoj Europi, pa i šire.
Zbirka Drugog svjetskog rata i NOB-a Muzeja Valpovštine lokalnog je značaja, a obuhvaća papirnatu građu: fotografije, dokumente, tiskovine i publicistiku.
Zbirka građanskoga života koja obuhvaća građanski život Valpova u približno stogodišnjem razdoblju, od kraja 19. st. do približno osamdesetih godina 20. st. ponajprije je dio povijesti Valpova i Valpovštine, ali zbog svojih zasebnih cjelina, obrtništva, ljekarstva i zbirke sakralnih svjedočanstava vrijednošću prelazi okvire lokalne zajednice
Za preostale zbirke Muzeja kojima je rješenjem iz 1984. godine proglašeno svojstvo kulturnoga dobra u tijeku je postupak usklađivanja rješenja o zaštiti s odredbama Zakona o Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Lokacija: Valpovo
Klasifikacija: muzejska građa

Oznaka kulturnog dobra: Z-5532
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Muzej Valpovštine – Zbirka NOB i Spomen soba Đure Salaja

Zbirke daju uvid u događaje na području valpovštine za vrijeme II. svjetskog rata i djelovanje Đure Salaja u radničkom pokretu na tlu Jugoslavije.

Lokacija: Valpovo
Klasifikacija: muzejska građa

Oznaka kulturnog dobra: ROS-148/89
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje

Orgulje su mehaničkog sustava sa zračnicama na čunjiće. Sadrže osamnaest vokalnih registara na dva manuala (c-F3) i pedalu (c-D-1) te nekoliko spojeva i kolektiva, stopalo za žaluzije i mehanizam za tremolo efekt. Izgrađene su 1876.g. od strane vrsnog majstora i graditelja orgulja Josef Angster-a. Te iste godine postavljene su u kapelicu dvorca Prandau Normann u Valpovu. Sastoje se od visokog postolja koje je peterodijelno, nad kojim se izdiže kučište s tri tornja i dvije spojnice. Polja sa sviralima uokvirena su neukrašenim drvenim okvirima polukružnih nadvoja iznad kojih se nad spojnicama nalaze jednostavno perforirane rešetke, a nad tornjevima ravni završeci u obliku arhitrava koji ujedno određuje klasicistički stil cjelokupnog oblikovanja orgulja.
Uzimajući u obzir ocjenu vrsnog organologa Ladislava Šabana, orgulje u kapelici dvorca Prandau Normann u Valpovu jedne su od najboljih djela koje je stvorio J. Angster na području Hrvatske.

Lokacija: Valpovo
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1876. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-4962
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje u crkvi Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije

Vrlo vrijedne mehaničke dvomanualne orgulje sa 16 registara (izvorno 13) i s pedalom, za valpovačku župnu crkvu, naručio je valpovački vlastelin, barun Josip Ignac Hilleprand od Prandaua, kod vrsnog apatinskog graditelja Caspara Fischera 1804. g.. Orgulje su kvalitetnog zvuka i jedan su od najznačajnijih glazbenih spomenika u valpovačkoj regiji. Skladno u proporcijama, odmjereno u ritmu volumena, nenametljivo u dekoraciji, kućište orgulja djelo je visoke umjetničke kvalitete.

Lokacija: Valpovo
Klasifikacija: glazbeni instrument

Autor: Caspar Fischer – graditelj

Oznaka kulturnog dobra: Z-1399
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Presnačev salaš, Ladna Voda 06

Presnačev salaš u Valpovu, na adresi Ladna voda 6, sagrađen oko 1902.godine. Sastoji se od kuće i šupe. Zgrade su podignute na hrastovim balvanima kanatnom tehnikom s ispunom od pletera i opeke, omazane blatom i okrečene. Krov je pokriven trskom, a zabati cijepanim daskama. Unutrašnjost je troprostorna sa zemljanim podovima i drvenim grednikom s daščanom oplatom na stropu.

Lokacija: Valpovo, Ladna Voda 06
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1902. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-364
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada Burian, Osječka 9

Prizemnica pravokutnog tlocrta zabatno zaključenim pročeljem orijentirana prema glavnoj valpovačkoj ulici. Tzv. “kasu” dao je izgraditi grof Prandau na prijelazu iz 18. u 19. st. za potrebe poreznika koji su ubirali porez pri ulazu u Valpovo. Odlikuje se kasnobaroknim i klasicističkim stilskim karakteristikama.

Lokacija: Valpovo, Osječka 9
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1274
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska