Kulturna dobra grada Supetar

Na području grada Supetar nalazi se 40 kulturnih dobara. 14 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 10 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji znanost i tehnika, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa.

Sva dobra grada Supetar:

 • Arheološko nalazište
 • Brod bracera „Roditelj“Četiri oltarne paleCrkva Navještenja MarijinaCrkva sv. Duha na grobljuCrkva sv. Ivana KrstiteljaCrkva sv. JeleneCrkva sv. LukeCrkva sv. MartinaCrkva sv. RokaCrkva Uznesenja MarijinaEtnografska zbirka obitelji CukrovKaštel CerineoKaštel CerineoKaštel RadojkovićKlavir (pianoforte)Kompleks Nikolić-KrstulovićKuća časnih sestaraKuća DujmovićKuća FadićKuća s reljefom glave čovjekaKuća VitaićKula sat – LerojKulturno-povijesna cjelina grada SupetraMauzolej obitelji PetrinovićMjesno groblje s crkvom sv. Nikole i arheološko nalazište na poluotoku sv. NikoleMuzejska građa Centra za kulturu Brač – Muzej otoka BračaOltarna pala “Sveta konverzacija” iz crkve Blažene Djevice MarijeOrgulje u crkvi Navještenja MarijinaOrgulje u crkvi sv. Jelene KrižaricePodni mozaikPokretni predmeti i umjetnine u crkvi Navještenja Marijina, župskoj kući i župskom ureduRuralna cjelina naselja ŠkripaRuševina crkve sv. JadreSklop kuća RendićStolni klavir (Tafelklavier)Zbirka amfora i keramičkog posuđaZgradaZgrada Lučke ispostaveZgrada osnovne škole

  Arheološko nalazište

  Na prostoru Velog Škripa vidljiv je perimetar gradinskog obrambenog zida građen velikim blokovima od kaštela Radojkovića i ruba groblja na zapadu, preko litice na jugu, na istoku bedem zatvara plato brežuljka do sačuvanih vrata (Vratca) dok se na sjeveru sporadično pojavljuje u vrtovima. Na groblju je pronađena antička arhitektura i tragovi Kibelina hrama, a pod kulom Radojković su ostaci monumentalnog antičkog mauzoleja ili kule. U središtu Škripa i po kućama sačuvano je više kasnoantičkih sarkofaga

  Lokacija: Škrip
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: RSTI-0649
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Brod bracera „Roditelj“

  Ovaj teretni obalni jedrenjak je do Drugoga svjetskog rata služio za prijevoz ulja, vina i kamena, a koristio se 1944. i 1945. g. za prijevoz izbjeglica s dalmatinske obale i otoka u Bari na putu za El Shatt. Za granatiranja Dubrovnika 10. XI 1991. g. je potopljen i kasnije obnovljen u Korčuli. Danas je bracera u vlasništvu Turističke zajednice grada Supetra na otoku Braču i ima izletničku funkciju, a dok je na vezu služi kao muzej na otvorenom s izloženim fotografijama, maketama i ribolovnim alatom. Naziv bracera za tradicionalno plovilo na istočnoj obali Jadrana dovodi se u vezu s imenom otoka Brača (Brazza) pa je brod „Roditelj“ smješten na vezu u luci Supetar dobio autentičan povijesni i ambijentalni okvir. Jedrenjak tipološki pripada dominantnoj vrsti drvene brodogradnje 19. i ranoga 20. stoljeća i predstavlja prvorazredan izvor za proučavanje hrvatske pomorske baštine.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: znanost i tehnika
  Vrijeme nastanka: 1907. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6102
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Četiri oltarne pale

  U Škripu se nalaze četiri od ukupno sedamnaest oltarnih pala u Dalmaciji venecijanskog slikara visoke renesanse Palme Mlađeg.

  Lokacija: Škrip
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 16. st.
  Autor: Palma mlađi

  Oznaka kulturnog dobra: RST-232,24/114-73
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Navještenja Marijina

  Župna crkva je nastala na istaknutom položaju na istočnom dijelu naselja iznad ranokršćanske bazilike sv. Petra. Od prve crkve sačuvan je dio geometrijskog mozaika sjevernog broda. Jednostavno trobrodno pročelje s konca 19. st. ima ugrađene dijelove skulpture graditelja Ivana Vitaljića iz Komiže iz ranog 18. st. Unutrašnjost crkve razdijeljena je kamenim pilonima i pokrivena ravnim stropom te ukrašena neoklasicističkim štukaturama. Uz crkvu je podignut 1861. četverokatni kameni zvonik.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1556
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Duha na groblju

  Crkva sv. Duha na groblju, nekadašnja župna crkva Škripa, smještena je na jugozapadu gradinskog naselja i podignuta na zidovima antičkog sklopa. Mala trobrodna crkva sa pridodanom četvrtastom apsidom doživjela je od 7. st. više preinaka. Predromanički zidani piloni koji su nosili pojasnice zamijenjeni su monolitnim kamenim stupovima. Vanjština i unutrašnjost crkve su ožbukane te je pokrivena pokrovom od kamenih ploča. Sred pročelja je visoka preslica sa dvostrukim otvorom za zvona, a sačuvani su dijelovi baroknog trijema s kaneliranim stupovima.

  Lokacija: Škrip
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 7. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1558
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Krstitelja

  Iznad zapadnog zida gradinskog naselja, uz rub današnjeg groblja, podignuta je renesansna crkvica sv. Ivana Krstitelja. Jednobrodna građevina sa bačvastim svodom danas je pretvorena u mrtvačnicu.

  Lokacija: Škrip
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5774
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jelene

  Župna crkva sv. Jelene Križarice smjštena je na poljani pored dvorca Cerinić. U drugoj pol. 18. st. gradi se nova crkva u duhu provincijskog baroka. Jednobrodna građevina sa izduženom pačetvorinastom apsidom građena je finim klesancima na vanjštini i u unutrašnjosti. Glavno pročelje završava zabatom izvijene linije, a nad monumentalnim portalom je niša sa kamenim baldakinom s kipom Bogorodice. Unutrašnjost sa ravnim stropom s gušom razdijeljena je plitkim pilastrima sa oltarnim nišama. U njih su ugrađeni drveni kasnorenesansni oltari.

  Lokacija: Škrip
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1559
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Luke

  Jednobrodna poljska crkvica sv. Luke smještena je između Supetra i Donjeg Humca. Ranoromanička građevina s polukružnom apsidom presvođena je bačvastim svodom sa jednim parom pilastara koji nose pojasni luk. Na žbuci u unutrašnjosti crkve urezani su srednjovjekovni brodovi. Nad ulazom je viseći luk sa dvostrešnim krovom. U blizini crkve je kasnoantički sarkofag sa reljefnim križem.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 11. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1555
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Martina

  Crkva sv. Martina u Supetru je jednobrodna građevina s četvrtastom apsidom pokrivena bačvastim svodom. Građena je od većeg kamena u slojevima i pokrivena dvostrešnim krovom. Na pročelju su vrata s profiliranim nadvratnikom i rozeta, a nad zabatom trodijelni zvonik na preslicu s natpisom o gradnji. Pokazuje odlike jednostavnog dalmatinskog baroka. Crkvu je sagradio svećenik Jakov Dujmović 1707. g.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1707. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5163
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Roka

  Crkvica sv. Roka nalazi se iznad Supetra na putu za Nerežišća. Podignuta je iznad monumentalnog pristupnog stepeništa i prema natpisu sagrađena u prvoj pol. 17. st. od obitelji Tironi. Mala jednobrodna građevina s četvrtastom apsidom građena je lomljenim kamenom i pokrivena dvostrešnim krovom od kamenih ploča. U unutrašnjosti je ravni strop.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1436
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Uznesenja Marijina

  Na istočnoj strani uvale Splitska smještena je župna crkva Uznesenja Marijina. Jednobrodna kamena građevina sa plitkim bočnim kapelama i zvonikom u začelju obnovljena je 1928. godine u neoklasicističkim oblicima na mjestu starije građevine. Današnja crkva građena je pravilnim redovima kamena s visokim bočnim lučno zaključenim prozorima, ali je glavno pročelje ožbukano sa istaknutim profiliranim zabatom na ugaonim pilastrima. Usred zabata izrađena je ovalna florelana štukatura s monogramom M (Maria). U središnjoj osi pročelja je jednostavni portal sa dvostrukim nadvojem, profiliranim vijencem i polukružnim prozorom.

  Lokacija: Splitska
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3428
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnografska zbirka obitelji Cukrov

  Etnografska zbirka obitelji Cukrov u Škripu, koja broji 60 predmeta, u vlasništvu je obitelji Krunoslava Cukrova. Vlasnik je potaknut spoznajama o precima i ljubavlju prema etnografskoj baštini, započeo sa sustavnim prikupljanjem predmeta, obnovom i čuvanjem u cilju formiranja zbirke i mogućnosti otvaranja te primjerene prezentacije javnosti, te je time značajno pridonio očuvanju etnografske baštine Zbirka se čuva u mjestu Škrip u kamenoj jednokatnici obitelji Cukrov s tradicionalnim pokrovom od ploča, koja je izvorno služila za preradu maslina i u kojoj je sačuvana je preša za masline s bazenima i tijeskom.

  Lokacija: Škrip
  Klasifikacija: etnografska građa
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4940
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kaštel Cerineo

  Kaštel Cerineo sagrađen je 1570. na poljani zapadno od gradinskog naselja uz župnu crkvu.Kaštel je pačetvorinasta oblika sa dvij dijagonalno postavljene ugaone kule. Velika kula na jugoistoku sa širokom skarpom u prizemlju, a završava nizom dvostrukih konzola sa kamenom pragovima pragovima na kojima se dizao zidić. Na oba stambena krila pokrivena kamenim krovovima su pušarnice. Na kaštelu su dva natpisa o njegovoj obnovi u 17. i 18. st. Kaštel Cerineo je najmonumentalniji kasnorenesansni utvrđeni dvorac na Braču.

  Lokacija: Škrip
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1570. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1404
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kaštel Cerineo

  Kaštel Cerineo na istočnoj strani luke Splitska utvrđen je sklop iz druge polovine 16.st. Uz kamenu dvokatnicu je trokatna kula u dvorišnom dijelu. Natpis spominje plemićki rod Cerinića i obnovu sklopa 1577.g.

  Lokacija: Splitska
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4931
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kaštel Radojković

  Kaštel Radojković je smješten na zapadnom rubu gradinskog naselja na kojem je podignut Veli Škrip. U zapadnom ogradnom zidu dvorišta sačuvani su megalitski blokovi ilirske gradine zvani “kiklopske zidine”. Sklop Radojković sastoji se od dvije jednokatnice i trokatne kule na sjeverozapadu s ograđenim dvorištem. Prizemni dio kule sa svodom vjerojatno pripada antičkom mauzoleju ili kuli uz prapovijesni bedem. Nad njom je nadograđena visoka kula započeta u kasnoj antici i dovršena u 16. i 17. st. za mletačko-turskih sukoba. Cijeli je sklop pokriven kamenim krovovima sa složenim sustavom odvodnje kamenim olucima. U sklopu je smješten Muzej otoka Brača.

  Lokacija: Škrip
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5003
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Klavir (pianoforte)

  Klavir s batićima iz kuće obitelji Nikolić-Krstulović u Škripu otkupljen je za Muzej otoka Brača. Vanjski ormar u oblicima austrijskog Biedermeiera. Ima bečku mehaniku koja radi pomoću otpinjača. Konstrukcija žičnog okvira je drvena, opseg klavijature je 6 oktava i kvinta. Oblozi donjih tipaka od kosti, a gornje tipke od ebanovine. Klavir je izradio graditelj Henke u Trstu oko 1840.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1840. god.
  Autor: Henke – graditelj klavira

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4149
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kompleks Nikolić-Krstulović

  Stambeno-gospodarski sklop Nikolić-Krstulović na prilazu Velom Škripu ograđen je visokim ogradnim zidom s god. 1771. Kamena jednokatnica s kraja 18. st. dograđena je uz niz suhozidnih prizemnica sa zgradom stare kuhinje. Na prvi kat vodi vanjsko kameno stepenište, a sa južne strane prema vrtu je prizidana terasa. U sjevernom dijelu dvorišta je prizemnica s tijeskom za mljevenje maslina, te u živcu izdubljena cisterna. Vrijedan primjer ruralnog stambeno-gospodarskog sklopa 18. st.

  Lokacija: Škrip
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1875
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća časnih sestara

  Kuća je smještena sjeverno od župne crkve. Trokatnica je građena od pravilnih klesanaca i ima sedam prozorskih osi. Na drugom katu dominira balkon na masivnim kamenim konzolama. Zabat nad njim flankiran je geometrijski stiliziranom volutom. Na ulazu u dvorište je peterokutna ploča s natpisom Ostium non hostium 1769. Kuća se uklapa u tipologiju baroknih građevina 18. st. s bogato urešenim balkonima na drugom katu.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1428
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća Dujmović

  Kuća Dujmović, smještena na zapadnoj strani supetarske luke, široka je dvokatnica u nizu objekata na obali. Izvorno se sastojala od tri zgrade oko manjeg unutrašnjeg dvorišta. Vrata u prizemlju su postavljena uz rubove pročelja, lijeva imaju kameni okvir sa štapom i vode u unutrašnje dvorište, a desna u konobu. U središtu prvog kata je balkon na dvostruko profiliranim konzolama, a ispod balkona je uzidana ploča sa natpisom o gradnji kuće 1734. g. koji dokazuje da pripada najstarijem sačuvanom sloju stambene arhitekture Supetra.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1734. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4333
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća Fadić

  Kuća Fadić na istočnom dijelu supetarske rive mijenjala je tijekom vremena izvorni izgled, ali je sačuvano staro kameno dvorište sa kamenom krunom bunara. Izrađeno je u dvije razine s kasnobaroknim bucalom ukrašenim reljefima s kršćanskom simbolikom (Kristov monogram, monogram Bogorodice, te atributi svetaca tri jabuke-sv. Nikola, ključevi-sv. Petra, mač-sv. Pavao, lav-sv. Jerolim). U natpisu se navodi kipar Ivan Mazzoni s datacijom 1738.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1430
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća s reljefom glave čovjeka

  Kuća s reljefom glave čovjeka smještena je u dnu supetarske rive. Izdužena trokatnica, kraćim pročeljem u nizu kuća na rivi, je građena velikim klesancima, a dominira na drugom katu balkon duž pročelja. Na zapadnoj strani je duga balatura s profiliranom pločom na kamenim konzolama. Arhitektonska plastika pokazuje odlike kasnobarokne gradnje. Sred zabata na južnom pročelju je reljefna stilizirana glava čovjeka.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1431
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća Vitaić

  Kuća Vitaić je užim pročeljem orijentirana prema rivi u Supetru. Kamena trokatnica građena pravilnim klesancima, a duž drugog kata je kameni balkon sa profiliranom kamenom pločom na konzolama. Pristupa se vanjskim stubištem sa kamenom ogradom od balustara. Sred potkorvlja je barokni luminar flankiran dvjema volutama sa stiliziranim cvijetom. Kuća Vitaić iz 18. st. odlikuje se kasnobaroknim detaljima visoke zanatske vrijednosti.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1433
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kula sat – Leroj

  Kula-sat ili Leroj je slobodnostojeća kula jugozapadno od župne crkve u Supetru. Skarpa u podanku kule odijeljena je oblim razdijelnim vijencem od korpusa, a završava ravnom terasom za zvona sa ugaonim piramidama. Na zapadnom pročelju je okrugli sat sa rimskim brojevima, u uglovima dekoriran cvjetnim reljefom. Kula-sat sagrađena u 18. st. čini jedinstvenu urbanističku cjelinu sa župnom crkvom i zvonikom.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1432
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina grada Supetra

  U širokom razvedenom zaljevu na sjevernoj strani otoka Brača smješteno je naselje Supetar. Početak razvoja prvog naselja je oko uvale „in portu sancti Petri“ gdje je na uzdignutom mjestu na zapadnoj strani podignuta ranokršćanska bazilika sv. Petra s narteksom i ostacima mozaičnog poda. Supetar se prvi put spominje početkom 15. stoljeća, kada se navodi kao priobalni kaštel ili kastrum za obranu luke, ali tek u drugoj polovici 16. stoljeća uz obalu se počinje formirati prvo naselje od oko 60 stanovnika. Početkom 17. stoljeća odvaja se od Donjeg Humca kao samostalna župa. Sve do 1870. godine Supetar je služio kao luka Nerežišća, tadašnjeg sjedišta kneza i uprave otoka, kad se administrativno i prometno središte prebacuje uz more, a naselje se širi, uređuje obala i nizom dvokatnica na rivi oblikuje reprezentativno pročelje gradića.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5722
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Mauzolej obitelji Petrinović

  Na zapadnoj strani supetarskog groblja na poluotoku sv. Nikole podignut je monumentalni mauzolej obitelji Petrinović (1924.-27.), bračke iseljeničke obitelji iz Čilea, izrađen od bijelog bračkog kamena. Građevina pokazuje bizantski arhitektonski koncept centralne križne građevine sa pet kupola, dok su reljefi i arhitektonska plastika oblikovani pod utjecajem bečke secesije. Samouki kipar Toma Rosandić (1878.-1958.) radio je kod Ivana Meštrovića u Beču i prenio stil plitkih dekorativnih reljefa sa secesijskom stilizacijom. Nad kriptom je grobna kapela s kipom Raspeća nad glavnim oltarom i reljefom Polaganja u grob na antependiju, kipom Uskrslog Krista i sv. Mihovila.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1924. god. do 1927. god.
  Autor: Toma Rosandić

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5944
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Mjesno groblje s crkvom sv. Nikole i arheološko nalazište na poluotoku sv. Nikole

  Na poluotočiću sv. Nikole koji se nalazi zapadno od supetarske luke smješteno je mjesno groblje oko istoimene crkvice. Na sjevernoj strani i dijelom u podmorju su ruševine većeg kasnoantičkog sklopa s ostacima bijelog mozaika. Crkva sv. Nikole kasnobarokna je građevina s izduženom četvrtastom apsidom koja je izvorno srednjovjekovna crkvica. Sjeverno i južno od apside su dva ranokršćanska sarkofaga s križevima u medaljonu i dugim križevima na poklopcu. Ističu se brojni nadgrobni spomenici s kraja XIX. do 20-tih godina XX. st. rad bračkog kipara Ivana Rendića (1849-1932) te mauzolej obitelji Petrinović rad Tome Rosandića (1878-1958).

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6662
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Muzejska građa Centra za kulturu Brač – Muzej otoka Brača

  Muzej, osnovan 1979. g., nalazi se u Škripu, najstarijem naselju otoka Brača. Smješten je u ambijentalnom sklopu kuća, koje dijelom zatvaraju ilirske zidine. Građa koja se čuva u Muzeju svojevrstan je presjek povijesti i kulturne baštine otoka Brača.
  Uprava za zaštitu kulturne baštine donijela je rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnoga dobra za Antičku zbirku, Etnografsku zbirku i Geološko-paleontološku zbirku Muzeja.
  U Arheološkoj zbirci nalaze se i izlošci iz kamenog doba, pronađeni u špilji Kopačini; predmeti koji govore o svakodnevnom životu Ilira iz brončanog doba; reljefi, žrtvenici i natpisi iz rimskih kamenoloma u blizini Škripa te ostaci ranokršćanske umjetnosti 6. st.
  Etnografska zbirka obuhvaća predmete kao što su kućne potrepštine i razni alati vezani uz tradicionalne gospodarske grane kojima su se u prošlosti bavili stanovnici Brača. Zbirka izborom predmeta ilustrira svakodnevni život bračkih težaka uglavnom s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće, iako su neki od njih, poput alata za zemljoradnju (motike, mašklini domaće izrade) ili onih vezanih uz ovčarstvo (škare, grebeni, ovčji ovratnici) u uporabi od srednjega vijeka, a i danas su aktualni.
  Geološko – paleontološka zbirka obuhvaća ljudske i životinjske kosti, okamine te priljepke nađene uglavnom u špilji Kopačini kod Donjeg Humca.

  Lokacija: Škrip
  Klasifikacija: muzejska građa

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5522
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltarna pala “Sveta konverzacija” iz crkve Blažene Djevice Marije

  Oltarna pala nalazi se u župnoj crkvi i rad je slikara Leonarda Bassana (1577 – 1622) čiji je potpis u dnu slike. Slika prikazuje Gospu koja u krilu drži Isusa, praćena Papom i sv. Nikolom. Slika je vrijedan primjer venecijanskog slikarstva 16. st.

  Lokacija: Splitska
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 16. st.
  Autor: Leonardo Bassano

  Oznaka kulturnog dobra: RST-12624/88-69
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi Navještenja Marijina

  Orgulje su rad radionice Petra Nakića Šibenčanina (Venecija) iz 1756. godine. (u Rješenju 1753.) Godine 1898. (u Rješenju 1808.) ih je povećao Luigi Gennari (Rovigo, Italija). Godine 2003. ih je restaurirala radionica Heferer iz Zagreba. Manual opsega C/E-c3 ima 19 registara (četiri razdijeljena), pedal o. C-gis0 ima tri registra, dakle ukupno 22 registra. Prijenos je mehanički. Godine 2006. su u uporabi.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 18. st.
  Autor: Petar Nakić – graditelj

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1397
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Jelene Križarice

  Orgulje se nalaze uza zid na sredini pjevališta župne crkve Sv. Jelene u Škripu. Smještene su u drvenom obojanom ormaru neorenesansnog stila i imaju jedan kvadratni otvor sa sviralama. Opseg manuala C-g3, registri su: Principali p.8., Ottava p.4., Quintaderina p. 2., Mistura I, Mistura II, Contrabassi p. 16. con 8., Unda maris p. 8., Bordone p. 8., Salicionale p. 8., Viola p. 4., Flauto p. 4., Terza mano. Tri metalne papučice iznad pedala: tastiera al pedale, Ripieno, Fortissimo. Zračnica s pomicaljkama nalazi se poviše manuala, a tu se nalazi i pločica sa natpisom: Pietro – Bazzani – Anno Venezia 1869.

  Lokacija: Škrip
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1869. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4283
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Podni mozaik

  Uz župnu crkvu u Supetru su ostaci sjevernog broda ranokršćanske bazilike s geometrijskim podnim mozaikom iz 6. st.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 6. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-0827
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Pokretni predmeti i umjetnine u crkvi Navještenja Marijina, župskoj kući i župskom uredu

  Inventar obuhvaća pokretne predmete i umjetnine iz župske crkve, zbirke, župske kuće i župskog ureda u Supetru. Inventar pripada razdoblju od 15. do 20. st., a broji 169 predmeta. Najznačajnije umjetnine su „Oplakivanje“ slika iz 17. st. djelo italo-kretskog majstora. I „Sveta obitelj“ rad nepoznatog majstora 15. st. venecijanske škole. Treba navesti i Nakićeve orgulje iz 1753-56. g. kao i polikromiranu baroknu skulpturu i moćnike.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1508
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruralna cjelina naselja Škripa

  Škrip je smješten u unutrašnjosti Brača na dominantnom položaju prema sjevernoj strani otoka i na strateški važnom mjestu prema susjednom kopnu.
  Naselje Škrip je jedinstvena povijesna cjelina ruralnog karaktera koja nastaje na prostoru brončanodobnog gradinskog naselja i kasnije rimske naseobine, a razvilo se u skladno naselje središnjeg dijela otoka Brača sa rezidencijalnim utvrđenim dvorcem i baroknom župnom crkvom. Arhitektura naselja odaje organsku strukturu u kultiviranom pejsažu, a parter glavne uzdužne komunikacije s longitudinalnom poljanom dijelom je uglačana prirodna stijena. Ruralno naselje Škrip sa svojim prirodnim okruženjem čini uravnoteženu ambijentalnu i prirodnu cjelinu sa iznimno sačuvanim spomenicima svih povijesnih razdoblja.

  Lokacija: Škrip
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6317
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruševina crkve sv. Jadre

  Na putu između Splitske i Škripa u blizini antičkih kamenoloma smještena je jednobrodna ruševna crkva Sv. Andrije (sv. Jadre) sa upisanom apsidom i pomoćnim prostorijama. Na bočnim zidovima s prozori s gljivastim lukom. Zidana je priklesanim kamenom u obilnom mortu i sa urezanim fugama. Po načinu gradnje i morfologiji otvora pripada kasnoantičkom sloju sakralne arhitkture.

  Lokacija: Splitska
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1554
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sklop kuća Rendić

  Kuću Rendić je 1864. g. podigao Petar Rendić otac kipara Ivana. Trokatnica je izrađena velikim pravilnim klesancima, a dijelom je ožbukana. Iznad vratiju je oval s godinom gradnje kojeg nose anđeli. Iznad luminara sred pročelja je gipsana glava čovjeka u visokom reljefu. Na sjevernoj strani je terasa sa shematiziranom glavom čovjeka, vazom i ženskom glavom. Kuća ima memorijalno značenje kao rodna kuća kipara Ivana Rendića.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1864. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1434
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stolni klavir (Tafelklavier)

  Stolni klavir iz fundusa Muzeja otoka Brača potječe iz kuće obitelji Definis u Sutivanu. Ima pravokutno kućište i noge u obliku stupića. Klavir ima bečku mehaniku, a žičamo okvir je drven. Klavijatura je opsega 6 oktava. Donje tipke imaju oblogu od kosti, a polutonovi su od ebanovine. Izradio ga je u Veneciji Michael Mariacher krajem 18. i početkom 19. st.

  Lokacija: Škrip
  Klasifikacija: muzejska građa
  Vrijeme nastanka: 18. god. do 19. god.
  Autor: Michael Mariacher

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4148
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zbirka amfora i keramičkog posuđa

  Zbirka obuhvaća jednu cjelovitu amforu, uljanicu, 2 keramičke košnice, 4 vrča i veliki broj ulomaka keramičkog posuđa i amfora.Dio predmeta je prekriven inkrustom.
  Cijela amfora je nepoznatog tipa.
  Cijela zbirka je pronađena u bračkom akvatoriju.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: arheološka građa

  Oznaka kulturnog dobra: P-4768
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada

  Uska stambena trokatnica na istočnom dijelu supetarske rive. Građena je od pravilnih klesanaca, a na prvom katu je balkon čiju profiliranu ploču nose dvije dvostruko profilirane konzole s ogradom od jednostavnih kamenih stupića. Balon se preko lučnog mosta spaja sa južnom kućom. Izrazitoj vertikalnosti kuće s kraja 18. st. pridonosi njeno usko pročelje i postavljanje otvora u istoj osi.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1435
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada Lučke ispostave

  Jednostavna ožbukana jednokatnica na istočnom kraju luke podignuta je u drugoj pol. 19. st. Pročelje je raščlanjeno sa tri prozorske osi, a uzduž strehe je profilirani vijenac. Tu je djelovao Zdrastveni lučki ured gdje se obavljao pregled putnika pri iskrcaju. Zgrada lučke uprave je rijedak sačuvani primjer zdravstvene kulture u Dalmaciji.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4575
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada osnovne škole

  Zgrada osnovne škole nalazi se na trgu kod župne crkve. Dio zapadne strane podignut je 1901. g. Glavno južno pročelje je žućkasto ožbukana trokatnica sagrađena 1903. g. s reljefnim neoklasicističkim cementnim ukrasima, a sjeverni je dio izgrađen 1924. g. U repertoaru ukrasa izdvajaju se volute, palmete, glava čovjeka, zdjela s voćem i sl. Školska zgrada jedina je preživjela od nekadašnje urbanističke regulacije supetarske rive kada nastaje niz upravnih trokatnica s neostilskim elementima.

  Lokacija: Supetar
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1429
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Splitu
  Kontakt adresa KO: Porinova bb, 21000 Split

  Telefon: 021/ 305 444

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska