Znamenitosti Starog Grada (Hvar) – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Starog Grada na otoku Hvaru. Kulturno-povijesnu baštinu na području Starog Grada sačinjava 40 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 9 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji kulturni krajolik, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji znanje i vještine, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, a 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa.

Znamenitosti Starog Grada na Hvaru – kulturnu i povijesnu baštinu Starog Grada sačinjavaju:

Arheološka zbirka Dominikanskog samostana

Zbirka se prethistorijsku, antičku i numizmatičku zbirku. U antičkoj zbirci najveći dio čine grčki i rimski natpisi u kamenu. Numizmatička zbirka obuhvaća period grčke kolonizacije, rimske vladavine , srednjovjekovnih nalaza i recentne numizmatike.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: arheološka građa
Vrijeme nastanka: 7. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-186,17/11-79
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Smirčić

U Starogradskom polju na lokalitet Smričić, 1 km istočno od Starog Grada, prilikom iskopa temelja trafostanice, otkriveni su ostaci antičke vile rustike. Tehnika zidanja ukazuje na dvije faze gradnje, klasičnu iz ranog rimskog perioda sa pravilno tesanim kamenom i tankim fugama, te kasniju koju obilježava rustičnija gradnja i širi zidovi. Sjevernije od tih zidova prilikom zemljanih radova mještani su pronalazili kockica mozaika. Prilikom gradnje ceste za Vrbosku pronađeni su ostaci zidova, ulomci keramike, dijelovi antičkih stupova i blokovi iz bedema Farosa. Većina lokaliteta je devastirana, ipak potrebno je provesti arheološka istraživanja kako bi se pokazao pravi značaj kompleksa.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-5548
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Austrijska cesta s početka 19. stoljeća

Ulomak od 150 metara sačuvane izvorne austrijske ceste građene početkom 19. stoljeća. nalazi se na predjelu Vratenica. Građena je u tehnici suhozida od manjih kamenih tesanaca širine oko 4 metra i visine 1-2 metra ovisno o nagibu okolnog terena.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6451
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Duha

Župna crkva sv. Duha je trobrodna građevina. Srednji brod je pokriven slomljenim svodom, a bočni križnim. Brodovi su međusobno odvojeni četvrtastim pilastrima i polukružnim lukovima. Apsida je četvrtasta. Crkva je posvećena 1793. godine. Zvonik je izgrađen 1900. godine. U novije vrijeme pročelje je izmijenjeno, a crkva produljena.

Lokacija: Vrbanj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6439
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Ivana

Krajem 4. st. gradi se prva ranokršćanska crkva s oktogonalnom krstionicom. Tijekom 6. st. dolazi do gradnje dvojnih ranokršćanskih crkava. Južna crkva danas je djelomično sačuvana, na njenom mjestu izgrađena je stambena kuća, u neposrednoj vezi s krstioničkim sklopom, koji je prezentiran kao arheološko nalazište. Sjeverna crkva koja je povezana s kultom martira (oltar je postavljen nad relikvijom mučenika) sačuvana je u punom volumenu kao jednobrodna svođena građevina. Crkve su bile opremljene kamenom plastikom iz bračkih radonica, unutrašnjost je bila oslikana freskama, a podovi ukrašeni mozaicima iz salonitanskih radionica.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 4. st. do 6. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6505
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Jerolima sa hospicijem

Gotička crkvica sv. Jerolima u Starom Gradu podignuta je uz more na sjeverozapadnom dijelu uvale. Jednobrodna građevina s polukružnom apsidom pokrivena je krovom od kamenih ploča. Na pročelju je dograđen hospicij na kojem je ugrađen reljef sv. Jerolima s natpisom. Na južnom pročelju je oštećeni reljef Bogorodice s Djetetom.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1385. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5086
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Kuzme i Damjana

Crkva sv. Kuzme i Damjana izgrađena je u polju, sjeverno od naselja Vrbanj. Utemeljena je 1403. godine oporukom Vrbanjanina Stipana Bilopopića. U XV. stoljeću bila je u funkciji župne crkve Staroga Grada, Dola i Vrbanja. Početkom XIX. Stoljeća, crkva je zapuštena, a 1888. godine je obnovljena i vraćena bogoslužju.
Jednobrodna crkva zidana je priklesanim kamenom u horizontalnim redovima, brod crkve presvođen je prelomljenim svodom, a kvadratična apsida ima bačvasti svod zidan nad jednostavnim vijencem kvadratična presjeka. U osi glavnog pročelja je jednostavan ulaz u kamenim pragovima i visoka zidana preslica danas bez zvona.

Lokacija: Vrbanj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1403. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5755
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Lucije

Crkva sv. Lucije nalazi se na jugoistočnom rubu povijesne jezgre Starog Grada, južno od crkve sv. Ivana. Nastala je pregradnjom u dijelu nekadašnjeg samostana trećorednica. Crkvu je zajedno sa samostanom za trećorednice («picokare») sagradio oko 1500. godine svećenik Nikola Barbeta. Samostan su 1571. godine zapalili Turci. Godine 1873. crkva je temeljito preuređena, kada i dobiva neuobičajen pravokutan oblik, veće širine nego duljine, tako da nalikuje stambenoj kući s četverostrešnim krovom. Tom je prigodom zamijenjen i patron crkve, iz sv. Vinka Ferrerskog preimenovan je u sv. Luciju. Izvorna se crkva vjerojatno nalazila u zapadnom dijelu danas ruševnog samostana, od kojeg je vidljiv tek sjeverni zid sklopa, koji se nalazi istočno od današnje crkve. Na crkvi, koja je građena priklesanim kamenom u vapnenom mortu uočljive su faze zidanja. U istočnom i zapadnom pročelju crkve u donjem dijelu zidova uočava se struktura građena sitnijim uslojenim kamenom, koja datira iz vremena gradnje samostana, dok je nadogradnja građena krupnijim kamenom, vjerojatno iz razdoblja XIX. stoljeća kada je crkva preuređena.
Na glavnom pročelju crkve, okrenutom k sjeveru, prema gradu, nalazi se jednostavan portal flankiran s dva recentnije otvorena prozora, dok se na višem nivou opažaju tragovi danas zazidanog gotičkog prozora. Nad jednostavnim portalom je niša oblika prelomljenog luka, oblikovana od kamenih ulomaka, u kojoj je kamena polikromirana skulptura Krista, dopojasno prikazanog kao «Imago pietatis». U jugoistočnom dijelu crkve je svođena kapela, koja se danas koristi kao sakristija, u kojoj se nalazi kameni kip sv. Lucije. Oba su kipa rad istog majstora ili radionice, vjerojatno iz XVI. stoljeća, rađeni u gotičkoj tradiciji.
U osi glavnog pročelja crkve je jednodijelni zvonik na preslicu, građen kamenom novije izvedbe, vjerojatno iz XIX. stoljeća kada je crkva obnovljena, a opremljen je s jednim zvonom.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-5634
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Nikole

Crkva sv. Nikole, središte bratovštine pomoraca, izgrađena je na jugu grada i datirana oko 1500. god. Jednobrodna građevina s kvadratičnom apsidom izgrađena je u gotičko-renesanskom stilu. Danas je to središnji dio crkve svođen bačvastim svodom s pojasnicama, a na zapadu je dograđen brod crkve svođen šiljastim svodom. Crkva ima dva renesansna portala s lunetom, na zapadnom i sjevernom pročelju, a u zabatu rozetu s motivom zubaca i zvonik na preslicu. Uz južni zid crkve dozidan je stan u kojem je 1579. godine živjela «uzidana isposnica». Sakristija je dograđena u razdoblju od 1793.-1798. godine.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6359
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Roka

Crkva sv. Roka izgrađena je u užoj povijesnoj jezgri Starog Grada, istočno od Tvrdalja Petra Hektorovića. Crkva je primjer renesansnog graditeljstva 16. stoljeća. Crkva je jednobrodna građevina, proširena kapelama i sakristijom dozidanom uz južno pročelje.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5713
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Stjepana

Župna crkva sv. Stjepana je trobrodna. Na pročelju se nalaze troja vrata ukrašena renesansno-baroknim ukrasima. Rozeta je istog stila. Zabat crkve je polukružan s baroknim volutama nad pokrajnjim brodovima. Srednji brod je izdignut iznad pokrajnjih i osvijetljen ovalima. Okviri vrata pokrajnjih brodova i sakristije su barokni. Unutrašnjost je trobrodna, odijeljena četvrtastim pilastrima koji na uglovima imaju renesansne ukrase. Svod je podijeljen na traveje, a svaki je pokriven plitkim sferičnim svodom. Svetište je uglato. Zvonik je izgrađen 1753. godine i nalazi se odijeljen, s njezine jugozapadne strane.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5555
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Dominikanski samostan i crkva sv. Petra Mučenika

Dominikanski samostan utemeljen je 1481. god., a prva crkva sagrađena 1488. god. Samostan je izgrađen sa crkvom na sjeveru i tri samostanska krila koja prema jugu zatvaraju klaustar. God. 1686. samostan je utvrđen, izgrađene su dvije poluoble kule. Crkva je temeljito obnovljena i povećana u XVII.-XVIII. stoljeću, nakon što je u XVI. st. bila zapaljena u prodoru Turaka. God. 1893. izgrađena je nova crkva neostilskog oblikovanja po nacrtu splitskog graditelja Nikolića, opremljena brojnim umjetninama. Koncem XIX. stoljeća dograđeno je zapadno samostansko krilo po nacrtima mještanina Zuvitea, u kojem se danas nalazi samostanska zbirka umjetnina.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.
Autor: autor nove crkve; autor samostanskog krila

Oznaka kulturnog dobra: Z-6536
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar crkve

Najstarija umjetnina župne crkve u Starome Gradu je gotičko-renesansna pixida, iz oko 1500. godine, najvjerojatnije rad domaće radionice. Ostali kovinski predmeti, kaleži, moćnici i svijećnjaci pripadaju renesansnom i baroknom slogu od XVI.-XVIII. stoljeća. Među drvenim umjetninama najvrednija su korska sjedala iz XVIII. stoljeća.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 16. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-290,24/43-1973
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar crkve

Sastoji se od 61 predmeta iz razdoblja od XV.-XIX. stoljeća. Najznačajnija je ikona Gospe iz XV.-XVII. stoljeća, a od kovinskih predmeta veliki srebrni viseći svijećnjak iz XVIII.-XIX. stoljeća.

Lokacija: Vrbanj
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-324,24/84-1974
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar crkve sv. Barbare

Inventar crkve sv. Barbare sastoji se od triptiha na kojoj su prikazane Gospa s djetetom, Sv. Barbara i sv. Katarina, koji pripada renesansnom slogu XVI. stoljeća, i procesionalnog križa iz XVI. stoljeća koji pripada renesansnobaroknom slogu.

Lokacija: Dol
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

Oznaka kulturnog dobra: RST-415,24/51-75
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar crkve sv. Ivana

Inventar se sastoji od drvenog oltara kasnobaroknog sloga s početka XIX. stoljeća i oštećenog visećeg staklenog svijećnjaka muranske proizvodnje iz XVIII.-XIX. stoljeća.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

Oznaka kulturnog dobra: RST-421,24/57-1975
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar crkve sv. Nikole

Inventar se sastoji od 51 predmeta i pripada razdoblju od XVI.-XX. stoljeća. Najznačajniji je oltar iz 1612. godine potpisan od mletačkog rezbara i kipara Antonia Porija. U istom baroknom slogu tu je i deset kipova apostola koje je izradio Francesco Ciabatta iz Trevisa. Veliko raspelo je gotičko-renesansnog sloga. Antependij glavnog oltara djelo je Andrije Bruttapelle iz 18. st. Ostali su predmeti crkvene uporabe od XVI-XIX. stoljeća.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 16. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-422,24/58-75
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar crkve sv. Petra

Inventar crkve sv. Petra sastoji se od osam predmeta datiranih od XV.-XIX. stoljeća. Ističe se slika Gospe na dasci iz XVI stoljeća i vjerojatno spada u vrlo rijetke slike iz Toskane u Dalmaciji.

Lokacija: Dol
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-414, 24/50-75
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar crkve sv. Roka

Inventar se sastoji od 34 predmeta. Najstariji je kip mrtvog Krista koji pripada gotičkom slogu XVI. stoljeća, a najnovije su metalne izrađevine obrednih predmeta iz XIX. stoljeća.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-439,24/55-1976
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar dominikanske crkve i samostana

Inventar se sastoji od 96 predmeta, a pripada vremenskom razdoblju od XVI. do prve polovine XX. stoljeća. Među najznačajnije umjetnine spada veliko raspelo na glavnom oltaru, iz druge polovice XVI. stoljeća, renesansnog sloga, i ono baroknog koje je izradio Jakov Piazzetti 1703. godine, te slika Oplakivanje pripisana Jakovu Tintorettu iz XVI. stoljeća.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 16. god. do 20. god.

Oznaka kulturnog dobra: RST-437,24/74-76
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar kapele sv. Lucije

Sastoji se od četiri predmeta iz razdoblja od XVII.-XIX. stoljeća. Najznačajniji je barokni antependij rezbaren u drvu.

Lokacija: Vrbanj
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-323,24/83-74
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar župne crkve

Inventar župne crkve sastoji se od 42 predmeta datirana od XV.-XIX. stoljeća. Ističe se slika renesansnog sloga Gospe s djetetom i Uskrsnuća iz XV i XVI. stoljeća, te Kristova slika iz oko 1600. godine talijanskih majstora. Ostale su umjetnine baroknog sloga.

Lokacija: Dol
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-416,24/52-1975
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Knjižnica Nisiteo Politeo

Knjižnica Nisiteo Politeo smještena je u središnjem dijelu Tvrdalja u Starom Gradu. Knjižnični fond Nisiteo Politeo sastoji se od starije knjižne građe nastale u razdoblju 16. – 19. st., notnih zapisa iz istoga razdoblja, herbarija biologa Nisitea nastalog 1858. – 1870. godine te vrlo skromnog arhivskoga gradiva preostalog nakon premještanja arhiva obitelji Hektorović 1950. godine u Državni arhiv u Dubrovniku, kamo je prenesen i dio knjižne građe.
Vrijednost je Knjižnice što, uz manji broj knjiga iz doba P. Hektorovića, sadrži djela autora čiji naslovi i teme donose presjek humanističkih i prirodnih znanosti u doba prije Francuske revolucije i poslije, u doba Ilirske provincije. Knjižni fond odražava interes bivšeg vlasnika Knjižnice Petra Nisetea (1775. – 1866.), profesora matematike i fizike, koji se od 1814. stalno nastanjuje u Tvrdalju te tada Tvrdalj i njegova Knjižnica postaju jedno od kulturnih središta Dalmacije koje posjećuju mnogi europski i domaći uglednici.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: knjižnična građa
Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4431
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kraljevi dvori

Kraljevi dvori nalaze se u selu Vrbanj. Niz urušenih prizemnica položenih okomito na slojnice terena ulaznim je pročeljima okrenuto jugu. U središtu je kuća koja se smatra rodnom kućom Matija Ivanića, vođe pučkog ustanka na Hvaru u 16. stoljeću. Građena je od priklesanog kamena neujednačene veličine, sastojala se od prizemlja i potkrovlja. Urušeno dvostrešno drveno krovište bilo je pokriveno kamenom pločom. Ulaz u prizemlje je lučni, izveden od radijalno postavljenih kamenih segmenata. Iznad ulaza je 1974. godine postavljena spomen ploča. Kraljevi dvori jedna su od najstarijih kuća u Vrbanju, a kako se vezuju uz Matija Ivanića iznimno su važan topos u povijesti Hvara.

Lokacija: Vrbanj
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5013
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuća Franetović s gospodarskom zgradom

Kuća Franetović u Starome Gradu sastoji se od dijela za stanovanje i gospodarske zgrade s vrtom. Na prvom katu kuće su prozori i vrata s profiliranom natprozornicima i nadvratnikom te sa zapadne strane postoji jedan prozor gotičkom oblika. Sa sjeverne strane uz stambenu kuću smještena je prizemna gospodarska kuća koja prema dvorištu ima četiri polukružno svođena otvora u nizu arkada, dok su ostali njeni zidovi bez otvora. Pred sjevernom stranom stambene kuće je bunar na kojem je terasa. Na bunaru je natpis s imenom ranijeg vlasnika Bučića i godinom 1733. Sklop stambene i gospodarske kuće predstavlja gradnju XVII i XVIII stoljeća i karakterističan je primjer spajanja ove dvije namjene.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-777
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuća pjesnika Hanibala Lucića

Kuća se nalazi na predjelu Podložu i graniči s velikim sklopom Ivanić-Fazanić. Središnji je dio ladanjsko-gospodarskog sklopa koji se sastoji od dvije kuće spojene u L-tlocrt, velikog ograđenog dvorišta i perivoja koji se pruža južno od kuće. Posebnost ovog sklopa je šetnica koja se pruža po ogradnom zidu dvorišta, oslonjena na kamene konzole i iz koje se pružva izvrstan pogled. Posebnost je također arhitektonska dekoracija iz druge polovine 16. st. koje je prisutna samo na ovom sklopu.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0017-1962.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kulturni krajolik Starogradsko polje

Starogradsko polje je plodna ravnica na središnjem dijelu otoka Hvara. Na mjestu Starog Grada 384. god. grčki kolonisti s otoka Parosa osnovali su koloniju Pharos, a polje podijelili među sobom u 75 jednakih parcela – chora, vel. 181x 905 m. Struktura polja zadana grčkom podjelom sačuvala se u kamenim suhozidima koji označavaju međe čestica te su se sve kasnije podjele zemlje odvijale unutar osnovnih grčkih čestica, a fizički su se obilježavale na isti način – suhozidnim međama. Starogradsko polje je kroz cijelu svoju povijest zadržalo agrarni karakter i u njemu su nataloženi slojevi svih kultura koje su svoju egzistenciju gradile na činjenici da su neko vrijeme bile u njegovom posjedu.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: kulturni krajolik

Oznaka kulturnog dobra: Z-3827
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturni krajolik
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro
Kulturni krajolik Starogradsko polje je pod zaštitom UNESCO-a!

Povratak na vrh

Mauzolej don Šime Ljubića

Mauzolej don Šime Ljubića (1822.-1896.), znamenitog arheologa, povjesničara i utemeljitelja JAZU, kao i jednog od osnivača Arheološkog muzeja u Zagrebu, izgrađen je krajem XIX. stoljeća u Starom Gradu, na jugozapadnom dijelu Starogradskog zaljeva (Starogroujčice), kod stare gradske luke. Graditelj mauzoleja je akademikov prijatelj Nikola Račić (1859.-1935.).
Zaštićena zelenilom i ograđena kamenim zidom, na uzdignutom je terenu sagrađena poligonalna građevina, do koje vode kamene stube sa sjeverozapada. Mauzolej oktogonalnog tlocrta građen je kamenim klesancima obrađenim ručno „na martelinu“, koji su znatno oštećeni uslijed „listanja“ kamena. Glavni ulaz u mauzolej je klasicističkog oblikovanja, naglašen nadvojem nad kojim je timpanon. Sačuvane su dvokrilne profilirane drvene vratnice iz vremena gradnje mauzoleja. Na sjevernom i južnom pročelju nalazi se po jedan prozor pravokutnog oblika, s profiliranim nadvojem. Profilirani kameni vijenci odvajaju zidana pročelja od ožbukane kupole s naglašenim poluoblim rebrima. U segmentima kupole ugrađeni su kameni profilirani luminari koji imaju otvore u obliku okulusa. Nad kupolom je kamena lanterna sa kupolastim završetkom i akroterijem. Zidovi mauzoleja građeni su kao komponibilni, prema pročelju je zid građen od kamenih klesanaca, a u unutrašnjosti od opeke. Unutrašnjost je ožbukana, zidovi su ukrašeni marmorizacijom, a kupola je oslikana kao nebeski svod. U unutrašnjosti mauzoleja je kameni grob oblikovan poput oltara. Kamen na pročeljima i klesarskim elementima potpuno je dotrajao, pa se od 2007. godine provode zaštitni konzervatorski radovi na građevini. Prostor oko mauzoleja ograđen je visokim kamenim zidom, u koji je 1996. godine, povodom stogodišnjice smrti don Šime Ljubića postavljena bista izlivena u bronci po gipsanom modelu kojeg je izradio kipar Ivan Rendić, a koja se čuva u Muzeju Staroga Grada. Drugi odljev biste postavljen je u Arheološkom muzeju grada Zagreba, kojem je don Šime Ljubić bio utemeljitelj.
Mauzolej reprezentativnog oblikovanja jedna je od rijetkih grobišnih građevina centralnog tipa i neoklasičnog oblikovanja na prostoru Dalmacije.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: memorijalna baština
Vrijeme nastanka: 1895. god. do 1896. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6280
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Morsko područje u uvali Staroga Grada neposredno ispod hotela Helios (antička obala)

Prilikom akcije rekognosciranja Starogradskog zaljeva otkriveni su ostaci koji ukazuju na postojanje antičke obale na prostoru u moru neposredno i malo istočno od hotela Helios. Cijelo dno predmetnog područja prekriveno je ulomcima antičkog posuđa.
Zapadno od zapadnog mula „Bonja“ jasno je vidljiva kamena padina prekrivena mnoštvom kalcificiranih keramičkih posuda i amfora koje su prekrivene morskim obraštajem i kalcifikatom.

Cijela padina je duga oko 14m, a s istočne strane je presječena temeljima za mul. Padina po kojoj su se kalcificirale amfore spušta se
od kamene stijene koja se nalazi na apsolutnoj dubini od -0,42cm i u antičko doba je bila dio kopna do dubine od – 4m. Prirasli ulomci keramičkog posuđa javljaju se po padini na apsolutnoj dubini od -1,62m. Za pretpostaviti je da je i u antičko vrijeme taj dio
padine bio pod morem pa će preciznija mjerenja totalnom stanicom pomoći i u određivanju razine mora u antici u uvali Staroga Grada.
Nešto istočnije od hotela Helios u dužini od 9,10m, a na apsolutnoj dubini od -1,98m do -2,55m nalazi se drugi dio antičke obale istih karakteristika kako i prethodno navedeni. Ukupna površina predmetnog lokaliteta tek treba biti točno utvrđena.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-5269
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Muzej Staroga Grada – muzejska građa

Muzej Staroga Grada, smješten u neorenesansnoj palači s kraja 19. st., u kući obitelji Biankini, vodi brigu o uspomenama i predmetima koji govore o toj najstarijoj urbanoj cjelini na tlu Hrvatske, gradu koji od svog utemeljenja kao grčki polis Pharos 384. g. prije Krista do danas, s usponima i padovima kroz tisućljeća, kontinuirano svjedoči o visokom stupnju uljudbe na hrvatskim otocima.

Ministarstvo kulture donijelo je rješenja o upisu muzejske građe Muzeja Staroga Grada u Registar kulturnih dobara i to za : Zbirku Jurja Plančića, Zbirku Bartola Petrića, Zbirku kamenih spomenika, Hidroarheološku zbirku i Zbirku razglednica i dopisnica.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: muzejska građa

Oznaka kulturnog dobra: Z-5976
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje iz crkve sv. Stjepana

Orgulje u župnoj crkvi sv. Stjepana u Starom Gradu izradila je radionica Braće Rieger (Jagerndorf u Šleziji, danas Krnov u Češkoj), op. 1464, oko godine 1908./1909. Orgulje imaju dva manuala opsega C-f 3 te trinaest registara, pedal o. C – d1 ima 3, ukupno 16. Prijenos je pneumatski. Od godine 1975. djelomice su u uporabi.
Orguljni korpus komponiran je u dva dijela od korske ograde i trodijelnog razvedenog glavnog ormara na visokom kučištu . Ograda kora prati razvedenu liniju kučišta, sa posebno naglašenim centralnim polukružnim istakom koji je omeđen sa dvije snažne volute koje se ponavljaju na bočnim poljima. Oplata korske ograde, kao i kučište orgulja obojani su u svijetlo zeleno-plavu boju sa bijelim i zlatnim ukrasima. U štuko dekoraciji načinjeni su bijeli rokaj okviri koji uokrviruju pozlaćene florealno geometrijske motive. Nad razigranom neostilskom ogradom je drvena mreža korske ograde koja oblikom prati valovitu liniju kora. Kučište orgulja podijeljeno je na tri velika dijela koja uokviruju po dva manja otvora flankirana plitkim pilastrima. Završni vijenac po sredini nosi slomljeni luk u čijem je središtu križ, dok se sa bočnih strana izdižu polukružni zabati s mramorizacijom.
Ova snažna likovna kompozicija bojama i stilskim slogom uklapa se u interijer crkve sv. Stjepana, vrhunska zanatska izvedba podržava i reinterpretira oblike kasnog baroka.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1908. god. do 1909. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6521
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ostaci crkve sv. Vida na Humu

Ostaci crkvice Sv. Vida na brežuljku Humu jugozapadno od Vrbanja stilski pripadaju preromaničkoj arhitekturi. Mala jednobrodna crkva pravokutnog tlocrta s polukružnom apsidom. Uzdužni zidovi crkve su iznutra raščlanjen sa po tri slijepe arkade. Crkva je rađena u pravilnim kvaderima i u pravilnim slojevima. Uzdužni, južni zid crkve porušen je do visine oko pola metra dok je sjeverni uzdužni zid porušen do lukova niša.

Lokacija: Vrbanj
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 11. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5158
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ostaci grčkih zidina u kući Tadić – Gramatorov

U kući Tadić-Gromotorov istočno od zvonika župne crkve sačuvan je zid građen megalitskim blokovima do visine prvog kata.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: RST-0019
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ruralna cjelina Mala Rudina

Mala Rudina ili Rudina – Šoljan smještena je na visoravni sjeverno od Staroga Grada, 500-tinjak metara sjevernije od Vele Rudine. Mala Rudina formirala se uz put koji se izvan sela račva prema istoku i prema zapadu. Uz dvije bočne ulice s glavnim putem formiran je omanji trg na kojem je mlin za masline, dva tijeska za grožđe i zidani stup koji završava feralom. Uz trg su obiteljski sklopovi sastavljeni od stambeno-gospodarskih katnica i gospodarskih prizemnica, zajedno sa dvorištima i vrtovima povezanih u cjeline. Ostatak sela sastavljen je od pojedinačnih kuća, samostalnih ili povezanih u cjelinu sa jednom ili dvije gospodarske prizemnice, većinom ograđenih kamenim zidom. Kuće su stambeno-gospodarske katnice, gdje se stambenom dijelu pristupa preko vanjskog stubišta, ponekad natkrivenih pregolom, odrinom. Dvostrešni krovovi pokriveni su utorenim crijepom ili kamenom pločom. Gospodarske prizemnice većinom su zakrovljene kamenim pločama. U Maloj Rudini iznimno dobro je očuvana tradicijska arhitektura i organizacija prostora, a ambijentalnu kvalitetu posebno pojačava hortikulturalni element (vrtovi unutar i oko naselja ograđeni suhozidom) ruralne sredine.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5161
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Trg Škor

Trg Škor izgrađen je u istočnom dijelu Starog Grada u 17. – 18. st., u cijelosti je sačuvan. Kuće koje formiraju trg na pročeljima imaju stilske karakteristike renesanse i baroka, a neke imaju odlike pučkog graditeljstva otoka Hvara.

Lokacija: Stari Grad, Trg Škor
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6685
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Tvrdalj (dvorac) Hektorovića s ribnjakom

Tvrdalj je utvrđeni ljetnikovac kojeg je u XVI. stoljeću na južnoj obali starigradske uvale dao sagraditi pjesnik Petar Hektorović. Zatvoreni graditeljski sklop u čijoj je središnjoj osi kula sa golubinjakom, ribnjak s mrijestilištem obrubljen arkadama te nedovršena ugaona kula na jugozapadu sklopa i obrambeni zid na jugu, sačuvani su elementi renesansnog graditeljstva, rad domaćih graditelja Aleksandra i klesara Nikole i Kuzme Staničića. U Tvrdalj je ugrađeno dvadesetak natpisa ,koji se ubrajaju među prve kamene natpise na hrvatskom jeziku pisane latinicom. Južno od sklopa ograđeni je vrt s odrinom, šetnicama i kamenim stolom s urezanim grbom Hektorovića.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st.
Autor: graditelj Aleksandar i klesari Nikola i Kuzma Staničić

Oznaka kulturnog dobra: RST-0020-1962.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Umijeće pripreme tradicijske slastice starogrojski paprenjok

Umijeće izrade tradicijske slastice starogrojski poprenjok zadržalo se do danas, slastica koju spominje P.Hektorović u svom čuvenom spjevu, se može kupiti na Hvaru. Paprenjaci, za koje je u arhivu hvarske obitelji Bučić sačuvan rukom pisan recept iz 18. st., spremaju se od meda, brašna, šafrana, prošeka i maslinovog ulja. Različitog su oblika (djetelina, srce, leptir, konj) i u prošlosti su izrađivani ručno, dok danas domaćice najčešće koriste kalupe. Za ukrašavanje¸ cukarovonje upotrebljava se bjelanjak tučen sa šećerom i limunovim sokom.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: znanje i vještine

Oznaka kulturnog dobra: Z-3909
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Urbanistička cjelina Stari Grad

Stari Grad na dnu dubokog Starogradskog zaljeva na otoku Hvaru osnovan je kao helenistički polis 385. godine pr. Kr. na mjestu ilirskog naselja. Bio je značajno kasnoantičko i ranokršćansko središte. U ranom srednjm vijeku stagnira, ano nastavlja se razvijati u 15. st. Stari Grad kakvim ga danas doživljavamo oblikovan je u 19. stoljeću, iako u sebi ima sačuvane građevine iz svoje dugačke povijesti među kojima se ističu renesansni i barokni ljetnikovci. Povijesni grad čiju urbanu strukturu karakterizira pravilna mreža ulica s trgovima Škor i Podloža, te trgom pred Tvrdaljem Petra Hektorovića je na južnoj strani zaljeva, dok je na sjevernoj Malo Selo – težačko naselje nastalo sredinom 17. st.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 385 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5098
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zbirka konobe Bratanić

Inventar konobe Bratanić (broji 87 predmeta) odražava namjenu tradicijske dalmatinske konobe. Sačuvani su predmeti vezani za vinogradarstvo i vinarstvo koji su tisućljećima osnova gospodarstva Dalmacije, osobito otoka Hvara. Sačuvani predmeti svjedoče i o promjenama u načinu proizvodnje i pohrane vina, prema njima možemo pratiti razvoj vinarstva i podrumarstva: više različitih tipova turnjeva, tijesaka za vino te bačve različitih dimenzija i materijala. Sačuvane su kamenice za ulje,različiti alati potrebni za rad u vinogradima i maslinicima, staklene i drvene posude za vino, prošek i rakiju, oprema za tegleće životinje. Većina predmeta još je uvijek u upotrebi.

Lokacija: Vrbanj
Klasifikacija: etnografska građa
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6334
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada vinarije u Starome Gradu

Zgrada Vinarije u Starome Gradu smještena je na obodu Starogradskog polja, na samom istočnom rubu grada. Zgradu je projektirao arhitekt Stanko Fabris, koji je osim te, projektirao više vinarija i tvornica vina u regiji, u suradnji sa inženjerom građevine Aljošom Žankom. Ulazno pročelje zgrade odlikuje izvučeni središnji dio flankiran sa obje strane trijemom sa arkadama. U unutrašnjosti su sačuvani originalni betonski rezervoari za vino koji dijele prizemni prostor, dok potkovlje čini jedinstven, otvoreni prostor. Krovište je podijeljeno na tri dvostrešna krova drvene krovne konstrukcije pokrivena kupama. Zjrada je vrijedan primjer industrijske arhitekture, značajan i u valorizaciji opusa arhitekta Stanka Fabrisa.

Lokacija: Stari Grad
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1949. god. do 1952. god.
Autor: Stanko Fabris

Oznaka kulturnog dobra: P-5163
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Splitu
Kontakt adresa KO: Porinova bb, 21000 Split

Telefon: 021/ 305 444

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska