Kulturna dobra grada Skradin

Na području grada Skradin nalazi se 18 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument.

Sva dobra grada Skradin:

 • Arheološka zona Bribirska glavica
 • Arheološko nalazište VrbicaArheološko nalazište ŽažvićCrkva i samostan Majke od Milosti na VisovcuCrkva Porođenja Blažene Djevice MarijeCrkva sv. KateCrkva sv. NikoleCrkva sv. Spiridona (nova)Hidroarheološko nalazišteHidroarheološko nalazišteInventar crkve Blažene Djevice MarijeKompleks crkve sv. Bartula i ranokršćanske bazilikeMlinice na Skradinskom bukuOltar i oltarna slika iz crkve sv. JeronimaOrgulje u crkvi Rođenja Blažene Djevice MarijeOstaci zgrade bivše hidrocentrale KrkaOstatci kaštelaStarohrvatska crkva, nalazište Crkvina

  Arheološka zona Bribirska glavica

  Arheološka zona Bribirska glavica smještena je na brijegu Glavica u selu Bribir, petnaestak kilometara sjeverozapadno od Skradina. Unutar jakih bedema iz doba Ilira (Liburni) i rimskoga vremena (1. st. po. K.), na prostoru od oko 75000 četvornih metara, ostatci su naselja u kojem se preslojavaju različite faze razvitka ovog značajnog lokaliteta – na ostatcima pretpovijesne gradine sagrađeno je urbano naselje u doba Rimljana (Varvaria), a na njegovim ruševinama Hrvati podižu srednjovjekovni Bribir, koji u doba Šubića (2. pol. 13. i početak 14. st.) praktično egzistira kao centar hrvatske države.

  Lokacija: Bribir
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 4500 god.p.n.e. do 1684. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5036
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Vrbica

  Arheološko nalazište Vrbica smješteno je pored istoimenog potoka u polju oko tri kilometra zračne linije od Bribirske glavice, na području sela Piramatovci u skradinskom zaleđu. Sedamdesetih godina 20. st. na lokalitetu su otkriveni tragovi neolitičkog naselja (impresso kultura – pred više od 5000 god. pr. K.) s ostatcima kuća i ognjišta i brojnim sitnim materijalom, a osamdesetih godina otkriveno je i istraženo starohrvatsko groblje s više od 130 grobova.

  Lokacija: Piramatovci
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 5000 god.p.n.e. do 1000. god.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-0668
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište Žažvić

  Na lokalitetu Crkvina u Žažviću 1896. otkopana je trobrodna bazilika s polukružnom apsidom. Tom prilikom istražen je i dio srednjovjekovne nekropole uz samu crkvu. Dva para zidanih pravokutnih pilona dijele lađu crkve u tri broda. Ispred glavnog pročelja crkve nalazi se narteks i zvonik. Crkva je orijentirana svetištem prema sjeveroistoku. Od crkvenog namještaja pronađeni su ulomci ranokršćanskog pluteja i različiti predromanički kameni fragmenti (dijelovi oltarne pregrade, stupovi i sl.). U crkvi su nađene i antičke spolije: različiti arhitektonski ulomci, ulomci sarkofaga i rimskih natpisa. Bazilika u Žažviću, s obzirom na nalaze kamene plastike, najvjerojatnije je izvorni ranokršćanski objekt adaptiran u vrijeme predromanike.

  Lokacija: Skradin
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: P-3971
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva i samostan Majke od Milosti na Visovcu

  Franjevačka crkva i samostan Majke od Milosti nalazi se na otočiću Visovac na istoimenom jezeru na rijeci Krki između Roškog slapa i Skradinskog buka. U povijesnim dokumentima Visovac se prvi put spominje u ispravi iz 1345. g. Sredinom 14. st. na Visovcu se naseljavaju redovnici pustinjaci reda sv. Augustina. Pretpostavlja se da ostatak augustinskog samostana predstavlja dio lukova istočnog dijela klaustra s gotičkom bunarskom krunom i današnja sakristija crkve koja je mogla biti kapela augustinskog samostana. Pred turskom opasnošću augustinci oko 1440. g. napuštaju samostan. Neposredno nakon njihovog odlaska u samostan dolaze franjevci iz Bosne koji obnavljaju, povećavaju i utvrđuju samostan (sagrađene su dvije kule). Nakon razdoblja mletačko-turskih ratova počinje dogradnja samostana od kada je moguće pratiti građevinske faze. Posljednja faza cjelovite rekonstrukcija je povjerena trogirskom arhitekti J. Sladi pa je sadašnja vizura kompleksa posljedica preuređenja završenog 1911. godine.

  Lokacija: Dubravice
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1345. god. do 1911. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5619
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Porođenja Blažene Djevice Marije

  Crkva se nalazi u središtu Skradina. Jednobrodna je crkva s polukružnom apsidom i pravilne orijentacije. Unutrašnjost crkve je raščlanjena s četiri kamena pilastra sa svake strane u tri plitke visoke oltarne niše s lukovima. Svetište od lađe dijeli profilirani kameni trijumfalni luk. Pročelje ima barokni portal prekinutog zabatnog luka. Na sjeveroistočnoj strani je sakristija na kojoj je naknadno dodan drugi kat. Četverokatni zvonik iz 18. stoljeća odijeljen je od crkve. Zvonik ima kupolu u obliku lukovice. Crkva je građena u drugoj polovici 18. stoljeća u kasnobarokno-klasicističkom stilu.

  Lokacija: Skradin, Trg Male Gospe bb
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-0671-1973.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Kate

  Nalazi se izvan mjesta na groblju. Orijentirana je u smjeru jugozapad-sjeveroistok. Sastoji se od pravokutne lađe i šireg svetišta istog oblika. Jednobrodni prostor lađe je presvođen gotičkim svodom. Svetište je naknadno prigrađeno, niže je i šire od lađe i presvođeno je bačvastim svodom. Široko pročelje završava preslicom s dvostrukim lukom i dvije volute na vrhu. U podnožju su jednostavna pravokutna vrata s dva pravokutna prozora i okulusom. Na više mjesta na fasadi su umetnute spolije s natpisima o gradnji crkve. Na jugoistočnoj fasadi je bočni ulaz s nadvratnikom na kojem je natpis koji govori o proširenju crkve u 18. stoljeću.

  Lokacija: Dubravice
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.
  Autor: Petar Milutinić

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5128
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Nikole

  Crkva se nalazi na groblju. Jednobrodna je pravokutna građevina s polukružnom apsidom. Pravilne je orijentacije. Nad apsidom je polukalota svoda. Na pročelju su jednostavna vrata s romaničkim pragom i zvonikom na preslicu. Na apsidi se nalazi romanički prozor. Crkva je građena u 13./14. stoljeću. U kasnijim vremenima crkva je dosta mijenjana. U Domovinskom ratu je potpuno srušena. Faksimilski je obnovljena 1998. Godine. Crkva pokazuje odlike romanike.

  Lokacija: Plastovo
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5020
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Spiridona (nova)

  Crkva sv. Spiridona (nova) u Skradinu nalazi se u centru Skradina u ulici dr. Franje Tuđmana. Crkva je jednobrodna s prigrađenim narteksom s dva zvonika na glavnom sjeverozapadnom pročelju i transeptom. Na kraju lađe crkve je polukružna apsida s poligonalnim krovištem. Iznad uskog transepta ima oktogonalnu kupolu na trompama. Zidana je od kamena, velikim pravilnim klesancima na glavnom pročelju. Lađa crkve pokrivena je dvovodnim drvenim krovištem s kupom kanalicom. Glavni portal i dva bočna portala na ulazu u narteks rađena su u neogotičkom stilu, a na ulazu u narteks nalazi se kovana ukrasna rešetka. Na katu narteksa je kameni balkon s natpisom o gradnji crkve iznad kojeg je kamena rozeta. Zvonici prizidani sa strana narteksa imaju neoromaničke lođe i završavaju osmerokutnim kupolama. Crkva sv. Spiridona (nova) je neostilski historicistički objekt (mješavina romaničkih, gotičkih i neobizantskih stilskih karakteristika) građen od 1863. do 1876. godine najvećim dijelom sredstvima austrougarske vlade po nacrtu splitskog arhitekte Emila Vecchiettija. Zvonici na pročelju narteksa crkve prigrađeni su 1893. godine.

  Lokacija: Skradin
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1863. god. do 1893. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6811
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Hidroarheološko nalazište

  U priobalnom pojasu otočića Stipanac na Prukljanskom jezeru nađena je veća količina paleolitskih kamemenih otkresaka, također i željeznodobna keramika, te ulomak rimske staklene i keramičke posude.

  Lokacija: Sonković
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: RST-0820
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Hidroarheološko nalazište

  Na liniji otočić Stipanac – rt Školj na kopnu na Prukljanskom jezeru, pod vodom se nalaze ostaci arhitekture, ustvari nasip prosječne širine 8 m, koji je u prošlosti spajao otočić s kopnom.

  Lokacija: Sonković
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: RST-0819
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve Blažene Djevice Marije

  Inventar župne crkve u Skradinu pripada razdoblju od 15. do 19. st., a sadrži slike, skulpture i liturgijske predmete od drva i metala, te liturgijsko ruho. Među slikama je najvrjednija oltarna pala Bogorodica s Djetetom i sv. Ivanom iz 18.st., dvije slike A .Zuccara , te kaleži i procesionalni križevi iz 15. – 18.st. Značajno je i misno ruho iz 18.st.

  Lokacija: Skradin
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-316/74
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kompleks crkve sv. Bartula i ranokršćanske bazilike

  Crkva Sv. Bartula je obnovljena iza Domovinskoog rata. Nema izrazitih stilskih karakteristika s obzirom na brojne pregradnje. Pravilno je orijentirana i smještena na uzvisini jugoistočno od mjesta na lokalitetu Ždrapanj. Pravokutnog je tlocrta bez apside. Građena je od kamena, izvana neožbukana. Na pročelju su vrata masivnih pragova s dva prozora sa strane, okulusom i recentnom preslicom na gotičkoj profilaciji. Starija faza crkve sv Bartula je iz 9. stoljeća sudeći ponalazima kamenih ulomaka s natpisima kneza Branimira. Mlađa faza pripada kasnom srednjem vijeku (12.-13. st.). 100 metara od crkve Sv. Bartula nalaze se ostaci u temeljima starokršćanske bazilike.

  Lokacija: Ždrapanj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 6. st. do 13. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-0717-1973.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Mlinice na Skradinskom buku

  Postojeći sklopovi mlinica na Skradinskom buku uglavnom su izgrađeni na mjestima starih mliništa. Tipičnih su ruralnih stilskih karakteristika što otežava pobližu dataciju objekata, ali s obzirom na povijesne podatke moguće je sadašnji kompleks datirati u vrijeme nakon prestanka turske opasnosti krajem 17. i početkom 18. stoljeća. Sklop mlinica na Skradinskom buku predstavlja specifično svjedočanstvo tradicijskog života i privređivanja do prve polovine 20.stoljeća s kontinuitetom baštinjenim iz starijih povijesnih razdoblja. Posebnost ovog kompleksa predstavljaju osobite krajobrazne vrijednosti koje upotpunjuju njegovo spomeničko značenje.

  Lokacija: Skradin
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5431
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltar i oltarna slika iz crkve sv. Jeronima

  Drveni oltar iz crkve sv. Jeronima u Skradinu može se datirati u 18.stoljeće. Sastoji se od gornjeg dijela – retabla, te donjeg –antependija.Oltarni retabl je vrlo bogato ukrašen i ima polukružni lomljeni zabat. Predela je dekorirana volutama i anđeoskim glavama koje čine dio četvrtastih baza za stupove . Stupovi su, u donjoj trećini koja je od gornje odvojena jednostavnim profiliranim prstenom, ukrašeni anđeoskim glavama i voćnim girlandama dok su gornje dvije trećine stupa kanelirane. Vanjska strana stupova flankirana je razigranom ukrasnom volutom koja se, oslonjena o zid, pruža čitavom visinom stupa.
  U središnjem dijelu retabla otvor je za oltarnu sliku „ Sv. Jeronim“. Na tamnoj pozadini slike smjestio se u dijagonalnoj kompoziciji lik svetog Jeronima, zaogrnutog u draperiju crvene boje, koja se u baroknom duhu, obavija oko donjeg dijela tijela u bogatim naborima, dok je torzo otkriven, s naglašenim anatomskim detaljima. Slika je baroknih stilskih karakteristika.

  Lokacija: Skradin
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6195
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije

  Orgulje u crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije u Skradinu, talijansko – dalmatinskog tipa, mehaničkog sustava, djelo su Francesca Daccija iz 1776. g. Skradinske orgulje najveće su među povijesnim orguljama u Šibenskoj biskupiji, ujedno treće sačuvane i signirane Daccijeve orgulje u Hrvatskoj. Kučište je jednostavno s jednim lučno zasvedenim otvorom u prospektu. Bočno su plitki pilastri s korintskim kapitelima. Nad profiliranim vijencem uzdiže se razlomljeni polukružni zabat. Sačuvao se i izvorni pamučni zastor s utkanim cvjetnim motivima, listovima i viticama na purpurnoj podlozi. To je najljepši sačuvani prospektni zastor u Dalmaciji.

  Lokacija: Skradin
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1776. god.
  Autor: Francesco Dacci – graditelj orgulja

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1130
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci zgrade bivše hidrocentrale Krka

  Ostaci zgrade bivše hidrocentrale Krka smješteni su na Skradinskom buku. Danas je od nekadašnje zgrade hidrocentrale Krka, poznate i pod imenom Jaruga, ostao dio zidova (manji dio prednjeg pročelja i veći dio začelnog zida), s jasno vidljivom tlocrtnom dispozicijom građevine. Hidrocentrala Krka bila je izgrađena i započela je s radom 1885. godine. Hidrocentrala je sagrađena radi postavljanja električne rasvjete u Šibeniku koji ju je, zahvaljujući poslovnim partnerima i graditeljima hidrocentrale Anti Šupuku (tadašnjem šibenskom gradonačelniku) i inženjeru Vjekoslavu Meicshneru, dobio prije brojnih europskih gradova.

  Lokacija: Skradin
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1885. god.
  Autor: graditelj

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5516
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostatci kaštela

  Ostaci kaštela nalaze se na brežuljku iznad Skradina. Sastoje se od srednjovjekovne okrugle kule i ostataka poligonalnog bastiona. Završni je to dio većeg obrambenog sustava srednjovjekovnog i novovjekog Skradina koji je sačuvan u tragovima. Obrambeno dominantna srednjovjekovna okrugla kula čini sjeveroistočni dio kaštela. Zidana je priklesanim uslojenim kamenjem povezanim vapnenim mortom. Okrugla kula je volumenom ulazila u poligonalni bastion sa zakošenim zidovima koji je dozidan s južne i jugoistočne strane kao ojačanje srednjovjekovnoj utvrdi. Kula i bastion čine simetričnu cjelinu. Skradinska utvrda je u razvijenom srednjem vijeku u rukama knezova bribirskih. Skradin pada u ruke Turaka 1522. godine nakon čega počinje dugo razdoblje mletačko-turskih ratova za Skradin tijekom kojih je grad razaran. Skradinski kaštel je obnovljen i dograđen bastionom tijekom tzv. Malog rata (1714. – 1718.) prema nacrtima pukovnika Franje Melchiorija. Radovima obnove rukovodio je plemić Mate Grazio.

  Lokacija: Skradin
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6365
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Starohrvatska crkva, nalazište Crkvina

  U Otresu na lokalitetu Crkvina, istražena je starohrvatska jednobrodna longitudinalna crkva s polukružnom apsidom. Pronađeni su ulomci liturgijskog namještaja. Uokolo crkve istraženi su starohrvatski grobovi. Od nalaza u grobovima brojnošću se ističu naušnice, prstenje, novac, keramika.

  Lokacija: Bribir
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 9. god.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-1035-1982.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Šibeniku
  Kontakt adresa KO: J. Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik

  Telefon: 022/ 219-325

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska