Kulturna dobra grada Pleternice

Na području grada Pleternice nalazi se 12 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Sva dobra grada Pleternice:

 • Arheološka zona Grabaračke livade
 • Arheološka zona LasciArheološka zona Omerovke – TukoviArheološko nalazište Mula i KrišnjakCrkva sv. DimitrijaCrkva sv. Kuzme i DamjanaCrkva Svih SvetihKapela sv. JurjaKapela sv. MihovilaKurija KuševićOrgulje u crkvi Svih SvetihVinski podrum, Trg Zrinskog i Frankopana

  Arheološka zona Grabaračke livade

  Arheološko nalazište Grabaračke livade, južno od sela Zarilac, otkriveno je prilikom regulacije rijeke Londže 1976. god. Na jugu ga omeđuje poljski put, na istoku željeznička stanica Zarilac i lokalna cesta smjera jug-sjever, na sjeveru cesta Knežci-Ašikovci, a na jugozapadu se nalazi lokalitet „Beč“. Riječ je o arheološkom kompleksu s djelomično istraženim ostacima paleolitičkog, brončanodobnog, latenskog, rimskog i srednjovjekovnog naselja na uzvišenju sjeverno od željezničke pruge, te dijela paleolitičkog naselja, kao i brončanodobne nekropole na nizinskom području južno od pruge. Gotovo kontinuirano naseljavanje i ukapanje pokojnika ostavilo je za sobom mnoštvo vrijednog arheološkog materijala.

  Lokacija: Zarilac
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 40000 god.p.n.e. do 1500. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6640
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološka zona Lasci

  Arheološka zona Lasci kod Sulkovaca otkrivena je tijekom arheološkog rekognosciranja trase MP Nova Kapela – Požega 2008. god. Riječ je o blago povišenoj gredi uz istočnu stranu željezničke pruge Nova Kapela – Pleternica, na obalama potoka Bzenice koji se nešto južnije ulijeva u rijeku Orljavu. Zaštitna arheološka istraživanja na trasi plinovoda dokumentirala su zapadni rub kasnosrednjovjekovnog naselja te tragove prapovijesnog naselja koji su u većoj mjeri uočeni i tijekom rekognosciranja trase buduće brze ceste Našice-Pleternica-Lužani.

  Lokacija: Sulkovci
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: P-4494
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološka zona Omerovke – Tukovi

  Zona je evidentirana 2006. god. tijekom arheološkog rekognosciranja trase obilaznice Pleternice. Nalazi jugoistočno od Pleternice, na ravničarskom području između Požeške i Dilj gore, uz desnu obalu rijeke Lonđe. Na postojanje arheoloških ostataka uputili su brojni površinski nalazi prapovijesne keramike, kamenog oruđa i komada pečene zemlje, koji ukazuju na tragove naselja iz razdoblja mlađeg kamenog ili bakrenog doba, a prikupljeni su i srednjovjekovni te novovjekovni nalazi: ulomci keramike ukrašene valovnicom i glazirane keramike, keramičke lule, željezne potkove i dijelovi željezne ručke posude.

  Lokacija: Pleternica
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 6000 god.p.n.e. do 2000. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4470
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Mula i Krišnjak

  Istočno od sela Tulnik uočeno je osam grobnih humaka – tumula, koji se nižu od ruba ravnice uz rijeku Londžu do dominantnog obronka Dilj-gore, na kojem se vjerojatno nalazi pripadajuće naselje. Dimenzije grobnih humaka su iznimno velike, te su promjera 20-70 m, a sačuvane visine od 2 do 8 m. U neposrednoj blizini tumula uočena su dva veća prapovijesna naselja: jedno pripada lasinjskoj kulturi bakrenog doba, a drugo kulturi polja sa žarama kasnog brončanog doba, o čemu svjedoče ostaci kuća, keramike i topuzasta brončana igla. Na ovom vrijednom nalazištu još uvijek nisu provedena arheološka istraživanja.

  Lokacija: Tulnik
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: ROS-505
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Dimitrija

  Crkva sv. Dimitrija sagrađena na groblju na kružnom pretpovijesnom gradištu, jednobrodna je gotička građevina s poligonalnim svetištem i zvonikom četverostrešnog krovišta prekrivenog šindrom, s niskim ulaznim trijemom dvostrešnog krova. Povrh svetišta podignut je obrambeni toranj sa strijelnicama u gornjoj zoni. Apsida ima četiri kamena kontrafora. Prozori su uski, gotički. Na trijumfalnom luku su korintski kapiteli, a u svetištu je trodjelna sedilija. Na vanjskim zidovima je mnoštvo petroglifa.

  Lokacija: Pleternica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-391
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Kuzme i Damjana

  Crkva sv. Kuzme i Damjana je jednobrodna barokna građevina građena u vremenu poslije odlaska Turaka i kasnije dograđivana. Pravokutnog je tlocrta s razvijenom pripratom, tako da prostorna koncepcija ukazuje na latinski križ. Apsida je poligonalna. Pročelje je jednostavno, glatko obrađeno i raščlanjeno lezenama. Iznad visoke atike diže se zvonik sa baroknom lukovicom. Prozori su pravokutni, smješteni u duboke niše sa polukružnim nadvojem. Lađa ima drveno kroviše pokriveno biber crijepom.

  Lokacija: Kuzmica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-399
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Svih Svetih

  Crkva Svih Svetih u Požeškim Sesvetama jednobrodna je barokna građevina s polukružnom apsidom, zvonikom ukomponiranim u pročelje i prigrađenom sakristijom uz sjeverni perimetralni zid. Crkva je sagrađena na mjestu starije crkve sagrađene u predtursko vrijeme od koje su sačuvani temelji i zvonik. Lađa ima ravan strop, a svetište je svođeno baldahinskim svodom ukrašenim štukaturom. Crkva je građena opekom i kamenom, te je pokrivena dvostrešnim krovom s limenim pločama.

  Lokacija: Sesvete, Požeške Sesvete 10
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-405
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Jurja

  Kapela sv. Jurja sagrađena je na groblju kao jednobrodna građevina sa zaobljenim svetištem i zdepastim četverokutnim zvonikom koji se uzdiže iznad pročelja. Vrata na pročelju su pravokutnog oblika, a profilirani potkrovni vijenac teče oko čitave crkve. Zidna masa je glatko žbukana sa tri pravokutna prozorska otvora. Kapela je pokrivena biber crijepom, a zvonik limenim pokrovom. Prema tlocrtnom obliku, kapela je u osnovi srednjovjekovna koja je kasnijim intervencijama u 18. st. dobila barokne karakteristike.

  Lokacija: Bilice
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-387
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Mihovila

  Kapela sv. Mihovila je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s izduženom polukružnom apsidom. Izgradili su je franjevci prije dolaska Turaka u ove krajeve. Zbog svog strateškog položaja na brdu, u vrijeme osmanlijske vlasti služila je kao karaula. Sačuvan je niz gotičkih klesanih detalja poput ostataka doprozornika, dovratnika šiljatog luka na ulazu, uski gotički prozori koji su u doba baroka zazidani. U unutrašnjosti su sačuvani fragmenti kasnogotičkog zidnog slikarstva.

  Lokacija: Ratkovica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-414
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kurija Kušević

  Kurija Kušević je prostrana visoka prizemnica građena u 18. st. u stilu baroka. Tlocrtno ima oblik izduženog pravokutnika sa tri rizalita na sjevernoj strani i jednim centralnim rizalitom na južnoj strani. Građevina ima simetrično koncipirano sjeverno i južno pročelje. Ispred srednjeg rizalita sjevernog pročelja prigrađen je drveni zatvoreni ulazni trijem sa stepeništem. Podrum se nalazi ispod cijele građevine. Kurija ima svodove karakteristične za dvorce i kurije u Hrvatskoj u 18.st. Građena je opekom, ima visoko barokno drveno krovište pokriveno biber crijepom. Krovni vijenac je bogato profiliran. Pročelja su žbukana kombinacijom hrapave i glatke žbuke.

  Lokacija: Kuzmica
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2718
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi Svih Svetih

  Orgulje u crkvi Svih Svetih u Požeškim Sesvetama sagradio je 1883. zagrebački graditelj Mijo Heferer. Orgulje imaju 8 registara, 1 manual i pedalu i izvrstan su rad, odlične zvučnosti u lijepom historicističkom kućištu kojeg su izradili domaći, zagrebački stolari. 1882. g. orgulje su bile izložene i nagrađene zlatnom medaljom na izložbi u Trstu. Trabeacija je bogato ornamentirana kao i zavjese nad sviralama. Kućište je prebojano smeđe imitirajući strukturu drveta, a dijelovi plastike su pozlaćeni.

  Lokacija: Sesvete
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1883. god.
  Autor: Mijo Heferer – graditelj orgulja

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2425
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Vinski podrum, Trg Zrinskog i Frankopana

  Vinski podrum u Pleternici je prostrana gospodarska građevina izgrađena u stilu kasnog baroka. Pretpostavlja se da je sagrađena početkom 19.st. za potrebe tadašnjeg vlastelinstva Jakova Svetića. Izgrađena je u centru Pleternice. Građevinu nazivaju još i Podrum Klikun. Zgrada tlocrtno ima oblik slova “T” sa dogradnjama na južnoj strani. Glavni uzdužni aneks ima prizemlje, kat i podrum, dok je aneks okomit na njega, kačara, izveden kao prizemnica. Kačara s glavnom građevinom čini arhitektonsku cjelinu. Vinski podrum ima svodove od opeke karakteristične za gospodarske građevine u Hrvatskoj početkom 19.st. Strop kata čini drveni grednik kojeg pridržavaju pravilno raspoređeni drveni stubovi.

  Lokacija: Pleternica, Trg Zrinskog i Frankopana
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4195
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Požegi
  Kontakt adresa KO: M Peića 3, 34000 Požega

  Telefon: 034/ 273-362

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska