Kulturna dobra grada Pakrac

Na području grada Pakrac nalazi se 22 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument.

Sva dobra grada Pakrac:

 • Bočni oltari sv. Josipa i sv. Antuna Padovanskog
 • Crkva sv. GeorgijaCrkva sv. Ivana KrstiteljaCrkva sv. PantelejmonaCrkva sv. Petra i PavlaCrkva sv. TrojiceCrkva Uznesenja Blažene Djevice MarijeEpiskopski dvorGlavni oltar u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice MarijeHotel “Croatia”, Ulica braće Radić 003Ikonostas i proskomidija u crkvi sv. Jovana BogoslovaKapela sv. Ivana NepomukaKulturno povijesna cjelina grada PakracaMuzej grada Pakraca – muzejska građaOrgulje u župnoj crkvi sv. IvanaSpahijski podrumStari grad “Čaklovac”Trenkov dvor, Matije Gupca 002Vlastelinski kompleks Janković, Ulica hrvatskih velikana 2 i 4, Trg bana Jelačića 1, Strossmayerova 8Zemaljska umobolnicaZgrada Prve zemaljske bolnice, Bolnička ul. 78Zgrada stare općine, Ulica hrvatskih velikana 3

  Bočni oltari sv. Josipa i sv. Antuna Padovanskog

  Oltar sv. Josipa i oltar sv. Antuna Padovanskog nalaze se u župnoj crkvi Uznesenja BDM u Pakracu. Oba oltara su rad nepoznatog autora, identične arhitektonske koncepcije. Oltar sv. Josipa izrađen je 1768., oslanja se na zidanu menzu, a jednostavno oblikovana predela je bočno proširena postamentima na kojima su anđeli adoranti. Središnji dio retabla zauzima oltarna pala s prikazom sv. Josipa s djetetom Isusom. Palu flankiraju dva stupa koji na kapitelima imaju anđele koji rukama i glavama pridržavaju profilirani rub vijenca. U osi iznad oltarne pale nalazi se aplicirana kartuša s natpisom „Hodite k Josipu“. Iznad se uspravlja razmjerno visoka atika oivičena na rubovima ukrasima, a središnjem dijelu je slika sv. A. Gonzage. Oltar sv. Antuna Padovanskog izrađen je 1780., razlikuje se po vitkim stupovima bez anđela na kapitelima, te u detaljima nekih ukrasa npr. predele, kartuše, anđela i sl. Centralni dio retabla zauzima oltarna pala s prikazom sv. Antuna Padovanskog. U centralnom dijelu atike nalazi se slika s prikazom sv. Antuna Pustinjaka.

  Lokacija: Pakrac
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4791
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Georgija

  Parohijska crkva sv. Georgija u Kusonjima sagrađena je 1734.g. od kombinacije kamena i opeke. Obnovljena je 1888.g. Tada je drveni zvonik zamjenjen zvonikom zidanim od opeke koji ima tri etaže. Stara barokna crkva bila je znatno niža. Prilikom obnove 1888.g. povišljena je više od 1m. Tada su i povećani polukružno završeni otvori i dodano je pjevalište. Ova u osnovi barokna građevina je jednobrodna sa polukružnom apsidom i zvonikom na zapadnom pročelju. Locirana je na uzvisini u selu Kusonje. Crkva je 1942.g. zapaljena i bila je stratišno mjesto velikog broja nevinih ljudi sela Kusonje.

  Lokacija: Kusonje
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1734. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-397
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Ivana Krstitelja

  Župna crkva sv. Ivana Krstitelja je jednobrodna barokna građevina skladnih proporcija. Ima zaobljeno svetište pokraj kojeg je sakristija i zvonik koji se izdiže iz arhitektonski raščlanjenog pročelja. Crkva je locirana u sred sela.Sagrađena je oko 1770.g. Građena je opekom. Pročelja su glatko žbukana i ukrašena jednostavnim profilacijama u žbuci. Dovratnik na ulazu je od kamena. Lađa je pokrivena drvenim krovištem i biber crijepom. Zvonik tornja je šiljasti, pokriven limom. Apsida je, također, pokrivena limom.Svod u svetištu ukrašen je štukaturom. U svetištu i kupoli nalaze se prizori iz života Ivana Krstitelja u obliku stripa. Na prozorima i okulusu u apsidi su vitraji.

  Lokacija: Badljevina
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1770. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-386
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Pantelejmona

  Crkva Sv. Pantelejmona nalazi se na groblju izvan sela Toranj. Ona je gotička građevina trolisnog tlocrta. Nakon ratova s Turcima ostali su sačuvani samo zidovi. Gotički svod s rebrima nije sačuvan. Zidana je opekom s detaljima od klesanog kamena. Krovište je u obliku stošca. Nasuprot svetištu je ulaz s kamenim gotičkim dovratnikom. Doprozornici su također od kamena. Ova tipološki osamljena građevina bila je pregrađena za potrebe pravoslavnog bogoslužja 1757.g. Toj namjeni služila je do oko 1931.g. kada je u selu sagrađena nova crkva. Godine 1994. rekonstruirano je krovište i pokrov drvenom šindrom.

  Lokacija: Toranj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-417
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Petra i Pavla

  Parohijska pravoslavna crkva sv. Petra i Pavla u Donjim Grahovljanima sagrađena je u 19.st. Arhitektonski jednostavna jednobrodna građevina s polukružnim svetištem, ima zvonik koji se izdiže iz glavnog pročelja. Građena je kamenom i opekom. Sagrađena na istaknutom položaju, na brijegu. Lađa je nadsvođena drvenim baldahinskim svodom, a pokrivena drvenim dbostrešnim krovištem i biber crijepom. Zvonik je pokriven šiljastim krovom i limom. Apsida je također, pokrivena limom. U unutrašnjosti je veliki ikonostas s rokoko rezbarijama, sa šest nizova ikona. Prozori imaju lučne nadvoje.

  Lokacija: Donji Grahovljani
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-389
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Trojice

  Episkopska katedralna crkva smještena je uz središnji trg. Građena je od 1757.do 1768.g.a obnovljena je nakon požara 1896.g. prema nacrtima Hermana Bollea, u duhu eklekticizma, s neoromaničkim i neorenesansnim elementima. Simetričnost tlocrta te prostrane jednobrodne građevine naglašavaju dvije polukružne kapelice, raspoređene uz veliko apsidalno svetište. Arhitektonsku kompoziciju akcentira vertikala snažnog zvonika na pročelju i slikoviti, bogato ukrašeni portal glavnog ulaza. Sva pročelja su bogato ukrašena profilacijama, vijencima, pilastrima, kapitelima. Unutrašnjost crkve je oslikana i ukrašena pilastrima s kapitelima. Stupovi na ulaznom pročelju i u unutrašnjosti su od kamena.

  Lokacija: Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 013a
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1757. god. do 1768. god.
  Autor: obnovitelj

  Oznaka kulturnog dobra: Z-400
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

  Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pakracu građena je u baroknom stilu, a smještena je na dominantnom položaju, na obroncima Kalvarije. Sastavni je dio urbano-arhitektonske kompozicije naselja čiji barokni karakter akcentira i potvrđuje impozantno stubište na prilazu crkvi u produžetku osi Ul. braće Radića. Crkva je građena u vrijeme grofova Jankovića 1761.g. Uz južnu stranu svetišta podignuta je sakristija, a u liniji glavnog pročelja, također s južne strane, prigrađen je zvonik koji naglašava njegovu monumentalnost. Ova jednobrodna crkva s baroknim svodovima i egzaktno oblikovanom unutrašnjosti sačuvala je pretežno barokni inventar iz 18. st. te orgulje iz 1900.g.,graditelj Heferer.

  Lokacija: Pakrac, Trg pape Ivana Pavla II
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1761. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-404
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Episkopski dvor

  Episkopski dvor je jednokatna građevina građena u razdoblju baroka 1732.g. Dvor zajedno sa crkvom Sv. Trojice predstavlja značajan barokni sklop koji je krajem 19. stoljeća,1896.g. obnovljen u duhu eklektičkog historicizma prema nacrtima Hermana Bollea. Tada su postojećoj baroknoj građevini izduženog tlocrta prigrađena dva krila. Zgrada je samostojeća s unutrašnjim dvorištem između tri krila, zidana od kamena i opeke u vapnenom mortu. Djelomično je podrumljena, sa svodovima iznad podruma i prizemlja. Kat je većim djelom nadsvođen, a ima i drvenih grednika. Zidovi su ožbukani sa tragovima zidnih oslika i štukature. S dvorišne strane vidljivi su zazidani arkadni lukovi u prizemlju i na katu.

  Lokacija: Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 016
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1732. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-401
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Glavni oltar u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije

  Glavni oltar iz crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pakracu potječe iz 1760. godine, a izradio ga je F. A. Straub. Riječ je o drvenom, polikromiranom i pozlaćenom baroknom oltaru sastavljenom od nekoliko dijelova međusobno spojenih utorima i klinovima, te kovanim čavlima. Centralni dio zauzima oltarna pala koju pridržavaju dva anđela adoranta. Oltarna pala i anđeli nalaze se na pozadini izrađenoj u obliku zastora koji u gornjem dijelu završava baldahinom s resicama. Centralni dio retabla flankiraju vitki stupovi na visokim bazama.

  Lokacija: Pakrac
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1760. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6520
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Hotel “Croatia”, Ulica braće Radić 003

  Hotel “Croatia” je jednokatna uglovnica, sagrađena 1912. godine kao prizemnica. Godine 1920. nadograđen je kat i preuređeno je pročelje u secesijskom stilu. Svojim proporcijama, visinom i rasterom otvora, uspješno formira ugao Ul. braće Radića i Ul. kralja Tomislava. Iznad skošenog ugla ističe se manji konzolni balkon sa ukrasnom željeznom ogradom. Zgrada ima složeni tlocrt s velikim dvorištem ograđenim visokim zidom prema Ul. kralja Tomislava.Građena je opekom u vapnenom mortu. Djelomično je podrumljena. Podrum je nadsvođen pruskim svodom, a ostali stropovi su drveni grednici. U velikoj dvorani na uglu strop je poduprt s dva lijevanoželjezna stupa i traverzama.

  Lokacija: Pakrac, Ulica braće Radić 003
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1912. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1970
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ikonostas i proskomidija u crkvi sv. Jovana Bogoslova

  Ikonostas i proskomidija u crkvi sv. Jovana Bogoslova kao jedini očuvani mobilijar crkve datiraju iz sredine 18. st. Proskomidija je izvedena u obliku četverokutnog stolčića nadvišenog baldahinskom konstrukcijom. Slikani sloj je jedva vidljiv. Ikone na ikonostasu su smještene u jednostavne okvire dok su profilacije očuvane samo na vertikalnim spojevima carskih i bočnih vrata. Pojedine ikone su jako oštećene, a bojani sloj je izblijedio. Sudeći prema modelaciji likova, ikonostas bi mogli pripisati najužem krugu ukrajinskog slikara V. Romanovića. Ikonostas i proskomidija u crkvi sv. Jovana Bogoslova jedni su od rijetkih sačuvanih u ovom dijelu Slavonije.

  Lokacija: Veliki Banovac
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5848
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Ivana Nepomuka

  Kapela Sv. Ivana Nepomuka je građevina u stilu historicizma i neogotike 1903.g. Zidana je opekom u vapnenom mortu. Krovište je drveno,dvostrešno, pokriveno biber crijepom. Apsida je polukružna, pokrivena bakrenim limom. Toranj se izdiže iznad glavnog pročelja. Pokriven je piramidalnim krovom sa pokrovom bakrenim limom. Lađa je nadsvođena križnim svodovima. Unutrašnjost je oslikana i ukrašena polustupićima i profilacijama. Iznad ulaza je pjevalište na drvenom balkonu ograđenom drvenom profiliranom ogradom, Otvori su nadsvođeni šiljastim lučnim svodovima. Na prozorima su vitraji. Pročelja su obložena fasadnom opekom, sa aplikacijama u žbuci.Krovni vijenac je bogato profiliran.

  Lokacija: Pakrac, Trg dr. Ivana Šretera 007
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1903. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1972
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno povijesna cjelina grada Pakraca

  Prvi spomen postojanja naselja potječe iz prve polovice 13. st. (1229.g) kada Andrija I potvrđuje Marcelu Pakračkom vlasništvo posjeda Osucak. Ban Slavonije Stjepan 1256.g. u Pakracu osniva prvu kovnicu novca (slavonski banovci) i Pakrac se prvi put spominje kao “camera de Puchrum”. U 13. st. grad je utvrđen zidom i kulama. U 18. st. izgrađuje se usred naselja dvorski kompleks. Darovnicom cara Leopolda II patrijarhu Arseniju Crnojeviću 1705.g. Pakrac postaje sjedištem eparhije. U 18. i 19. st. vlastelinstvo mijenja vlasnike od kojih najveće značenje za grad ima obitelj Janković. 1796.g. Pakrac kao važno trgovište dobiva kraljevsku povlasticu za održavanje četiriju godišnjih sajmova.

  Lokacija: Pakrac
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 13. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2542
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Muzej grada Pakraca – muzejska građa

  Muzej grada Pakraca, smješten je u objektu Malog dvora Janković, dijelu zaštićene arhitektonske cjeline kompleksa Janković. U Registar kulturnih dobara RH upisana je Školska zbirka, Zbirka razglednica, Etnografska zbirka, Kulturnopovijesna zbirka i Zbirka fotografija.
  Školska zbirka sadrži predmete vezane uz prosvjetne ustanove koje su djelovale dugi niz godina u Pakracu. Među predmetima Zbirke ističu se tri školske klupe s početka stoljeća pronađene u zgradi stare Osnovne škole.
  Zbirka razglednica obuhvaća razglednice uglavnom s početka 20. stoljeća, koje predstavljaju povijesno svjedočanstvo nekadašnjeg izgleda grada i nerijetko su bile jedini izvor informacija o povijesnom izgledu zaštićenih građevina pri njihovoj obnovi nakon Domovinskog rata.
  Etnografska zbirka sadrži predmete tradicijske kulture seoskoga stanovništva iz okolice Pakraca. Predmeti potječu iz sela Prekopakre, Badljevine, Gaja, Brezine, Poljane, Sirača te Lipika. Najvrjedniji predmeti u Zbirci jesu narodne nošnje i dijelovi nošnji.
  Kulturnopovijesna zbirka obuhvaća predmete vezane uz kulturnopovijesni razvoj grada Pakraca, Lipika i okolice, a kao jedan od najvrjednijih muzejskih predmeta u Zbirci ističe se Matrica za bakrorez (MHP 517), koju je pakrački ceh obrtnika naručio u Beču početkom 19. stoljeća i kojom su se tiskali Majstorski listovi članovima ceha. Matrica je izuzetno vrijedna i zbog toga što se na njoj nalazi najstariji slikovni prikaz Pakraca.
  U Zbirci fotografija nalaze se brojni portreti članova pakračkih građanskih obitelji ili osoba iz javnoga života grada, kao i fotografije javnih i privatnih građevina u Pakracu i Lipiku.

  Lokacija: Pakrac
  Klasifikacija: muzejska građa

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5056
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u župnoj crkvi sv. Ivana

  Orgulje sa 7 registara, 1 manualom i pedalom graditelja Jana Tučeka iz Kutne Hore, građene su oko 1907. godine. Opseg manuala je C-f3, a pedala C-c1. Orgulje su u dobrom stanju i dostatne su za prostor crkve.

  Lokacija: Badljevina
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1907. god.
  Autor: Jan Tuček

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5629
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Spahijski podrum

  Spahijski podrum je najveća zgrada nekadašnjeg velikog kompleksa – majura pakračkog zemljoposjeda. Prvu fazu građevine dao je sagraditi barun Imsen najkasnije do 1745.godine. Nesumnjivo ja da je drugu fazu izgradnje Spahijskog podruma izveo grof Antun Janković o čemu svjedoči njegov grb na zaglavnom kamenu portala. U trećoj fazi , za vrijeme grofa Izidora Jankovića, oko 1813.g., građevina je proširena u smjeru istoka, produžavanjem jednog kraka podruma, ukopavanjem u obronak. Građevina je dugačka jednokatnica, tlocrta u obliku slova „L“ s visokim mansardnim krovom. Smještena je duljim krilom neposredno uz ulicu. S obzirom na pad terena, zgrada je građena djelomično terasasto. Građevina na uličnom pročelju ima tri lučna ulaza nad kojima su ranije bile nadstrešnice pokrivene šindrom. Temelji zgrade rađeni su od lomljenog kamena u vapnenom mortu. Spahijski podrum je jedina poznata gospodarska građevina na ovim prostorima, koja je sagrađena već početkom 18. st. i uspjela se sačuvati zahvaljujući čvrstom načinu gradnje i organizaciji prostora koji se mogao prilagoditi raznim namjenama.

  Lokacija: Pakrac, Trg pape Ivana Pavla II br.9
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6679
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stari grad “Čaklovac”

  Srednjovjekovni utvrđeni grad Čaklovac smješten je na uzvisini kod sela Dragović, istočno od Pakraca. Danas je od njega sačuvan dio snažne peterokutne kule, koja je okružena zidnim plaštem i šancem, te ojačana rubnim klesancima. U kuli se još nazire ostatak gotičkog kamina. Pristup gradu je sa svih strana otežan, osim sa jugoistoka, gdje je grad bio utvrđen kanalom i zidom. Grad se pod imenom Csaktornya spominjao prije 1476.g. kao dobro vranskog priorata. Godine 1523. bio je u posjedu Petra Keglevića, a među kasnijim gospodarima spominje se Franjo Tahi, gubernator priorata. Grad je izraziti primjerak fortifikacione feudalne arhitekture srednjeg vijeka

  Lokacija: Dragović
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-390
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Trenkov dvor, Matije Gupca 002

  Trenkov dvor je jednokatna građevina s unutrašnjim dvorištem sagrađena 1750.g. u duhu kasnog baroka. Zidana je opekom, na temeljima od opeke. Stropovi prizemlja i kata su drveni grednici. U sjeveroistočnom krilu nalazi se veliki podrum sa svodovima od opeke. Krovna konstrukcija je drvena, sustava kose stolice, a pokrove je crijepom. Ulaz u zgradu je kroz centralno postavljena masivna dvokrilna drvena vrata. Oko dvorišta-atrija je hodnik iz kojeg se komunicira u prostorije – učionice. Jedno vrijeme ova građevina je bila vojarna Trenkovih panduraPročelja su simetrično koncipirana, jednostavno glatko ožbukana, rastvorena sa dvokrilnim klasičnim prozorima s nadsvjetlima.

  Lokacija: Pakrac, Matije Gupca 002
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1750. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1971
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Vlastelinski kompleks Janković, Ulica hrvatskih velikana 2 i 4, Trg bana Jelačića 1, Strossmayerova 8

  Sačuvani postojeći vlastelinski kompleks u Pakracu obuhvaća slijedeće građevine: dvor, mali dvor,gospodarsku zgradu,dvorišnu gospodarsku zgradu i”Spahijski podrum”.Najstarije građevine kompleksa su dvije jednokatne zgrade dvora, podignute u vrijeme kada je vlasnik pakračkog posjeda bio barun Imsen (od 1728. do 1745.g.).U 18. i 19. st. vlastelinstvo mijenja vlasnike od kojih najveće značenje za razvoj pakračkog gospodarstva i samog grada ima obitelj Janković. Zgrade dvorca značajne su za oblikovanje glavnih gradskih ulica i trga u 18. stoljeću i kasnije.Uspješan spoj urbanog i ladanjskog u rješenju kasnobaroknog kompleksa dvorca, naglašava njegovu vrijednost.

  Lokacija: Pakrac, Ulica hrvatskih velikana 002 i 004, Trg bana Jelačića 001, Strossmayerova 8
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1728. god. do 1745. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-403
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zemaljska umobolnica

  „Zemaljska umobolnica“ je dvokatnica sa visokim podrumom ispod cijele zgrade, izgrađena 1910. godine u duhu historicizma. Kao graditelji ove građevine spominju se poznati pakrački graditelj Stjepan Golubić te pakračani František Starek i Antonin Barta.
  Građevina je pravokutnog tlocrtnog oblika sa bočnim aneksima kvadratičnog tlocrta i srednjim aneksom stubišta na jugoistočnom pročelju. Pročelja su gotovo potpuno simetrično koncipirana.
  Unatoč adaptacijama koje su izvođene, građevina „Zemaljske umobolnice“ je sačuvala sve izvorne povijesne arhitektonske karakteristike.

  Lokacija: Pakrac, Bolnička 78
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1910. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6602
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada Prve zemaljske bolnice, Bolnička ul. 78

  Prva zemaljska bolnica izrađena je 1896. prema projektu arhitekta Dioniza Sunka, a projekt je izvela graditeljska tvrtka Hoenigsberg i Deutsch. Građena je opekom, međukatne konstrukcije su pruski svodovi, plitki segmentni svodovi i drveni grednici. Stubišta su masivna kamena, na čeličnim traverzama, krovišta sustava dvostruke visulje. Prozori su klasični dvokrilni s nadsvetlom, vrata drvena s ukladama. Pročelja su simetrična, bogato profilirana s naglašenim krovnim vijencima.Unatoč adaptacijama koje su izvođene, građevina je sačuvala sve izvorne povijesne arhitektonske karakteristike.

  Lokacija: Pakrac, Bolnička ul. 78
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1896. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4370
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada stare općine, Ulica hrvatskih velikana 3

  Jednokatna građevina kasnobaroknog stila, sagrađena je u vrijeme grofova Jankovića, 1771.g. Ova zgrada s trijemom, zabatom okrenuta prema ulici, ubraja se među najstarije očuvane povijesne građevine Pakraca i predstavlja jedan od važnih povijesnih simbola te urbane cjeline. Građevina ima nepravilan tlocrtni oblik, locirana je uzdužno na parceli. Glavni ulaz je iz ulaznog trijema na uličnoj (sjeverno-istočnoj) strani. Ulazno pročelje je u prizemlju raščlanjeno s tri zidana stuba koja formiraju dva polukružno završena otvora, dok je sa bočnih strana po jedan polukružni otvor čiji se luk naslanja na zid. Ovaj prolaz odnosno trijem nadsvođen je baldahinskim svodom.

  Lokacija: Pakrac, Ulica hrvatskih velikana 003
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1771. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-402
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Požegi
  Kontakt adresa KO: M Peića 3, 34000 Požega

  Telefon: 034/ 273-362

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska