Znamenitosti Knina – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Knina. Kulturno-povijesnu baštinu na području Knina sačinjava 21 kulturno dobro. 10 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa.

Znamenitosti Knina – kulturnu i povijesnu baštinu Knina sačinjavaju:

Arheološko nalazište Kapitul

Nalazište Kapitul nalazi se kilometar jugoistočno od Knina, kod ušća Kosovčice. U ranom srednjem vijeku na kompleksu starijeg rimskog vojničko – veteranskog naselja na Kapitulu, sagrađen je vladarski benediktinski samostan sv. Bartolomeja, a na istom položaju u 13. st. romanička katedrala kninskog biskupa. Ranosrednjovjekovni samostan osnovan je vjerojatno oko sredine 9. st za vladanja Trpimira.Ostaci ranosrednjovjekovne crkve nisu sačuvani, ali nalazi predromaničke skulpture i natpisa upućuju na postojanje veće predromaničke bazilike.

Lokacija: Knin
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4372
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Sunajci

Arheološko nalazište Sunajci u Kninu smješteno je u staroj gradskoj varoši u podnožju tvrđave i brda Spas, 100 m sjeverno od Loredanovih vrata. Na lokalitetu se nalaze ostaci crkve iz kasnog srednjeg vijeka i groblje. Crkva je jednobrodna, orijentirana u smjeru istok – zapad, s neznatnim odstupanjem k sjeveroistoku. Najviša sačuvana visina zidova je u apsidalnom dijelu i iznosi oko 1 metar. Iskopavanje crkve započeo je fra Lujo Marun u njenom apsidalnom dijelu koji je bio i prije vidljiv na terenu. Tom prilikom pronađeno je više grobova unutar crkve i izvan nje. Više slučajnih nalaza pronađenih na čestici zemljišta sjeverno od crkve potvrđuje da se i ondje nalazi groblje.

Lokacija: Knin
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4228
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Crkva i samostan sv. Ante

Crkva sv. Ante u tlocrtu je trobrodna građevina s upisanim križem i polukružnom apsidom. Nepravilne je orijentacije s apsidom prema sjeverozapadu. Građena je fino klesanim kamenom. Krovište je otvorene drvene konstrukcije, prekriveno kupom kanalicom. U sklopu crkve je zvonik. Glavni objekt samostana je izduženi, malo nepravilni pravokutni prostor građen od kamena. Ima prizemlje i dva kata.

Lokacija: Knin
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4376
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Georgija

Çrkva sv. Georgija nalazi se u Plavnome na groblju. Crkva je jednobrodna, longitudinalna s polukružnom apsidom. Orijentirana je apsidom prema jugoistoku. Crkva sv. Georgija je u funkciji i ima inventar. Ikonostas je sa samog kraja 19. stoljeća. Iznad ulaza u zvonik crkve na prvom katu nalazi se natpis o gradnji zvonika iz 1794. godine, a na istom katu zvonika s južne strane nalazi se ktitorski natpis iz 1799. godine. Crkva se spominje u najranijem defteru Kliškog sandžakata iz 1550. godine što znači da je crkva vjerojatno izvorno srednjovjekovna.

Lokacija: Plavno
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-6190
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Josipa

Jednobrodna je građevina bez istaknute apside, s drvenim krovištem na dvije vode pokrivenim kupom kanalicom. Na glavnom pročelju je plitko izbačeni zvonik s preslicom u dva nivoa. Na prvom nivou preslice su dva zvona, a u drugom višem jedan prostor, ali bez zvona. Po sredini zvonika nalazi se okulus.

Lokacija: Knin
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4301
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Jovana Krstitelja

Crkva sv. Jovana Krstitelja nalazi se u Strmici u centru naselja, na groblju. Jednobrodna je longitudinalna građevina s polukružnom apsidom. Pravilne je orijentacije, okrenuta apsidom prema istoku. Građena je od kamena, a izvana i iznutra završno je ožbukana. Lađa je pokrivena francuskim crijepom, a apsida kamenim pločama. Zvonik na preslicu za dva zvona dozidan je na glavno pročelje. Zvonik su 1816. sagradili graditelji Ivan Živković i Marko Matijaš kako to stoji na natpisu koji je uzidan na zvoniku u visini zabata crkve.
Glavni je ulaz u crkvu ispod zvonika kroz pravokutna vrata s kamenim pragovima.

Na sjevernome i južnom zidu crkve po jedan je jednostavni pravokutni prozor s kamenim pragovima, a manji pravokutni prozor s kamenim pragovima u tjemenu je apsidalnoga zida. U crkvi je u brodu izvorno bilo otvoreno drveno krovište, a apsida je zasvođena polukalotom. U unutrašnjosti je crkva popločena pravilnim kamenim pločama. Crkva u unutrašnjosti ima montiran kor kojem se pristupa drvenim stubištem.
Crkva je u funkciji, ima inventar i ikonostas koji se datira u kraj 18. ili početak 19. stoljeća.
Crkva sv. Jovana Krstitelja tipološki je srednjovjekovni sakralni objekt, koji se spominje u turskim dokumentima u 16. stoljeću. Poslije odlaska Turaka crkva je prenamijenjena za pravoslavnu liturgiju. Oko crkve na groblju i danas su vidljive karakteristične srednjovjekovne nadgrobne ploče.

Lokacija: Strmica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-6017
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Stefana

Crkva sv. Stefana nalazi se u naselju Golubiću. Crkva sv. Stefana pokazuje odlike srednjovjekovnoga, romaničkog graditeljstva, ali nalaz predromaničkih ulomaka upućuje i na postojanje ranosrednjovjekovne crkve s titularom Svete Marije na istome mjestu. Preoblikovanje i nadogradnja srednjovjekovne crkve dogodila se u postturskome periodu, kada je ona namijenjena pravoslavnoj crkvenoj liturgiji.

Lokacija: Golubić
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-5951
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kameni most

Most na rijeci Butišnici u Golubiću nalazi se na putu prema zaseocima Reljani i Jerkovići. Most ima jedan otvor polukružnog oblika. Danas njegov izgled pokazuje da je osnovni dio mosta stariji dok su betonske konstrukcije ogradnih zidova recentne. Građen je od lomljenog kamena dok je arhivolt svoda izveden iz pravilno klesanog kamena.

Lokacija: Golubić
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: RST-1056-1980.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kninski muzej – muzejska građa

Muzej je osnovan 1969. g., a smješten je u kninskoj tvrđavi, jednome od najvećih i najvrednijih spomenika fortifikacijske arhitekture u Dalmaciji. Muzeološka tradicija u Kninu počinje još 1893. g., kada je u njemu otvoren Prvi muzej hrvatskih spomenika, i to zahvaljujući fra Luji Marunu (1857. – 1939.), pioniru arheoloških istraživanja hrvatskih spomenika. U stalnom postavu izložena je geološko-paleontološka, arheološka i etnografska građa Muzeja.
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine donijelo je rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnoga dobra za Arheološku zbirku kamenih spomenika koja obuhvaća najvećim dijelom spomenike iz rimskog razdoblja (od kojih najveći broj potječe s položaja vojnog logora i municipija, Burnum) te manjim dijelom spomenike iz ranosrednjovjekovnoga ili starohrvatskoga razdoblja (uglavnom ulomke crkvenoga namještaja).

Lokacija: Knin
Klasifikacija: muzejska građa

Oznaka kulturnog dobra: Z-6581
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuća Krvavica, Gunjačina 008

Kuća je građena od priklesanog kamena, grubo fugiranih, dersovanih fasada. Krovište je dvovodno, drveno neprimjereno pokriveno francuskim crijepom i salonitom. Glavni ulaz u kuću je na južnom pročelju u prizemlju kroz jednostavna pravokutna vrata s kamenim pragovima. Vjerojatno je ova kuća građena u vrijeme turske vladavine u Kninu jer se u tipologiji kninskih kuća dosta od njih razlikuje.

Lokacija: Knin, Gunjačina 008
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-4374
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuća Lovrić

Kuća je dvokatnica iz kraja 19 st., a građena je u klasicističkoj metrici sa simetričnim razmještajem otvora i ploha. Građena je od kamena i u cijelosti ožbukana s vanjske strane (postoje tragovi bojanja). Najinteresantniji dio građevine je glavno pročelje s balkonom sa secesiskom kovanom željeznom ogradom.

Lokacija: Knin
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4375
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuća Petkušić

Kuća Petkušić je sagrađena od kamena, izvana ožbukana. Kuća ima prizemlje i dva kata. Glavno pročelje je na zapadnoj strani s izvorno simetričnim rasporedom po pet prozorskih otvora s kamenim pragovima na svakom katu. Glavni ulaz je kroz neostilski kameni portal iz 19. stoljeća s polukružnim završetkom i zaglavnim kamenom. Krovište joj je drveno, četverovodno.

Lokacija: Knin
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4373
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kulturno – povijesna cjelina Knina

Knin se smjestio na istočnim padinama brda Spas, uz desnu obalu rijeke Krke, na južnom rubu Kninskog polja. Na zaravanku brda Spas, iznad grada, nalazi se tvrđava. Nalazišta materijalne kulture svjedoče da je Knin bio naseljen od prethistorijskog doba. Knin se u srednjem vijeku spominje kao “castrum” na današnjem sjevernom najstarijem dijelu tvrđave. U 14. stoljeću tvrđava se širi prema jugu. Današnji Knin se u razvijenom srednjem vijeku sastojao od četiri entiteta: kaštela Tina (sjevernog najstarijeg dijela tvrđave i sjedišta hrvatskog bana), kaštela Lab (sjedišta hrvatskog podbana, podignutog u 14. stoljeću jugozapadno od Tina), kninskog Podgrađa (civilnog naselja uz vojnu utvrdu izraslog na strmoj padini brda uz cestu) i Kapitula (mjesta na kojem je od 13. stoljeća bila katedrala kninskog biskupa.

Lokacija: Knin
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-4185
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Mlinica “Đurićeva”

Zidovi su od priklesanog kamena. Krov je na dvije vode s dijelom uz sljeme pokriven kamenim pločama, a uz strehu crijepom. Mlinica ima šest mlinova kašikara. Kašike su željezne.

Lokacija: Polača
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0593-1971.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Mlinica Radljevac (Tintorov mlin)

Na potoku Radljevac nalazi se mlinica kašikara. Pačetvorinastog je tlocrta, orjentirana istok-zapad. Građena je od grubo priklesanog kamena s krovom na dvije vode pokrivenim kamenim pločama.

Lokacija: Plavno
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0930-1976.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Mlinica u selu Krčić

Mlinica je građena od kamena s vapnenim vezivom s krovom na dvije vode, pokrivenim kamenim pločama. U mlinici je šest mlinova sa željeznim kašikama.

Lokacija: Polača
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0594-1971.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Most na rijeci Butižnici

Most se nalazi na cesti kojom se prilazi naselju Golubić. U blizini mosta je Vukovića mlinica. Most ima jedan luk s bačvastim svodom kojim savladava širinu korita rijeke. Bačvasti svod izgrađen je klesanim kamenom. Preko tjemena svoda prolazi cesta. Između linije ceste i luka je ispuna od klesanog kamena. Prema tjemenu mosta cesta je u laganom nagibu. Parapet mosta je naknadno izgrađen i nije u organskoj vezi s trupom mosta. Most je nekada imao kameno opločenje, a danas je kolnik asfaltiran.

Lokacija: Golubić
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5837
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Negroidni kip iz Kovačića kod Knina

Dragoslav Ćuruvija, 35 Avenue de lEgalite, 95250 Beauchamp, France, donio je u Konzervatorski odjel u Šibeniku negroidni kositreni kip radi donošenja rješenja o preventivnoj zaštiti istog. Prema iskazu navedenog, kip je pronađen u Kovačiću kod Knina, u blizini prapovijesnog i antičkog arheološkog nalazišta Gradina u Topolju. Po pronalasku predmetnog dobra, kip je predan Kninskom muzeju na uviđaj i stručno mišljenje. Kninski muzej naručio je od Muzeja grada Šibenika čišćenje i konzervaciju predmetnog dobra. Utvrđeno je da je kip izrađen od kositra, a na temelju stilske analize da se može datirati u helenističko razdoblje. Kip prikazuje muškarca negroidne rase. Visina kipa iznosi 7,8 cm; širina 3,9 cm; visina glave 1,9 cm; širina glave 1,7 cm, promjer struka 1,7 cm. Kip je izrađen u dvodijelnom kalupu. Tragovi kalupa vidljivi su na spojevima ekstremiteta i torza, u predjelu pazuha i međunožja. Kipu nedostaju dijelovi ruku do sredine nadlaktice, te noge do koljena. Na lijevoj polovici lica primjetna su blaga oštećenja.

Lokacija: Knin
Klasifikacija: arheološka građa
Vrijeme nastanka: 4. st. do 3. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5210
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Sakralni inventar crkve sv. Stefana u Golubiću

Inventar se sastoji od četrdeset tri ikone koje su bile sastavni dio ikonostasa, koji je prigodom preuređenja crkve 2009.g. nepovratno izgubljen. Ikonostas je tipološki pripadao uobičajenom tipu visoke oltarne pregrade, a bio je podijeljen horizontalno u četiri dijela. ukrašen raznim drvorezbarskim motivima. U prvom redu bile su dveri i prijestolne ikone, u drugom proroci, u trećem apostoli i u četvrtom redu razni sveci. Ikone su rad lokalne slikarske radionice obitelji Sudar iz Otona. Pobliže ih se može pripisati Nikoli Sudaru i suradnicima, a pokazuju odlike barokiziranog pučkog slikarstva kao i utjecaj grčkih predložaka.

Lokacija: Golubić
Klasifikacija: likovna umjetnost
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6202
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Tvrđava

Tvrđava je smještena na južnom dijelu brda Spas i nalazi se 100 metara iznad grada Knina. Obrambeni zidovi, koji je opasuju sa svih strana u dužini od gotovo 2 kilometra, mjestimično su visoki i do 20 metara. Nalazi se na 345 metara nadmorske visine. Kninska tvrđava se dijeli na pet dijelova: Gornji grad (kaštel Knin), Garišta (srednji grad), Kaštel Lab (Bandjera), postaja Belveder i Donji grad.

Lokacija: Knin
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-4590
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zelenbabin mlin

Zelenbanin mlin je na rijeci Butišnici, građen od sedre, nepravilnog oblika. Zgrada je prvobitno (17. stoljeće) bila prizemnica, a u 19. stoljeću na zapadni dio zgrade dograđen je kat, stambeni prostor kojim se koristio mlinar. Krov je na dvije vode, prvotno pokriven kamenim pločama, a danas crijepom.

Lokacija: Golubić
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-1064-1980.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Šibeniku
Kontakt adresa KO: J. Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik

Telefon: 022/ 219-325

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska