Kulturna dobra grada Ilok

Na području grada Ilok nalazi se 29 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa.

Sva dobra grada Ilok:

 • Arheološka zona Ilok
 • Arheološko nalazište “Ađanski kraj”Arheološko nalazište “Klopare – Gradac”Arheološko nalazište “Kuruzeb”Arheološko nalazište “Renovo”Arheološko nalazište “Ulica Matije Gupca 63”Arheološko nalazište GradacCrkva sv. Ivana Kapistrana sa samostanomCrkva sv. Petra i Pavla sa samostanomCrkva Vaznesenja HristovogDvorac Odescalchi, Šetalište oca Mladena Barbarića 5Inventar crkve i samostana sv. Ivana KapistranaInventar crkve sv. Petra i PavlaInventar parohijske crkve sv. Arhanđela MihailaInventar pravoslavne crkve Vaznesenja HristovogKapela sv. MarijeKuća TrencKulturno-povijesna cjelina grada IlokaMuzej grada Iloka – Zbirka Radničkog pokreta i NOBObiteljska kuća i čardak, Julija Benešića 25Obiteljska kuća KeravicaOrgulje u crkvi sv. Ivana KapistranaPrizemnicaRodna kuća Julija BenešićaSrednjovjekovni grad ŠarengradTurska kupelj – Hamam, Šetalište o.M.Barbarića bbTurski mauzolej – TurbeZgrada Kotara – Gradskog poglavarstva, Trg Nikole Iločkog 13Zgrada žitnice, Šetalište O.M. Barbarića 4

  Arheološka zona Ilok

  Arheološka zona Ilok obuhvaća veći dio današnjeg naselja Ilok. Smještena je na visokoj terasi iznad Dunava. Do sada je provedeno više arheoloških istraživanja. Nalazi s područja Iloka ukazuju na postojanje velikog nalazišta naseobinskog karaktera, praćenog pripadajućim nekropolama, s izuzetno složenim kontinuitetom razvoja od prapovijesti do danas. Rezultati dosadašnjih istraživanja govore u prilog postojanju izuzetno velikog arheološkog potencijala tog nalazišta za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje. Cjeloviti prikaz arheološke slike Iloka dostupan je u Muzeju grada Iloka.

  Lokacija: Ilok
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 6250 god.p.n.e. do 1900. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4062
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Ađanski kraj”

  Arheološko nalazište “Ađanski kraj“ smješteno je na lesnom brdu 200m zapadno od graničnog prijelaza Ilok – Bačka Palanka. U profilu visine 7m na dubini od 50cm te u dužini od 30m duž profila vidljive su ljudske kosti. Terenskim pregledom otkriveni su i kućni lijep, ulomci sopotske i brončanodobne kreamike te naušnica s tri jagode koja se datira u 12 – 13 st. Nalazi upućuju na višeslojno nalazište: naselje i nekropolu iz neolitika – sopotska kultura, brončanog doba i srednjeg vijeka. Nalazi su ugroženi djelovanjem atmosfere, erozije, vegetacije, građevinskim i zemljanim radovima te je potrebna preventivna zaštita u svrhu očuvanja preostale kulturne baštine koja se nalazi na tom mjestu.

  Lokacija: Ilok
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: P-4960
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište “Klopare – Gradac”

  Arheološko nalazište “Klopare – Gradac“ smješteno je u istočnom dijelu naselja Šarengrad sa sjeverne strane Ulice Stjepana Radića između kućnih brojeva 169 i 175. Topografski se radi o jugozapadnoj padini lesne uzvisine Gradac iznad surduka Klopare. Pronađena su dva lonca iz kosturnih grobova. U profilu iskopa vidjele su se zapune raka. Na osnovi tipologije lonaca kao i dubine i rasporeda grobnih raka može se zaključiti da je riječ o ranosrednjovjekovnom groblju na redove iz 8. – 9. stoljeća. Lokalitet ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju arheološkog potencijala za buduće izučavanje.

  Lokacija: Šarengrad
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 8. st. do 9. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5308
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Kuruzeb”

  Arheološko nalazište “Kuruzeb“ smješteno je zapadno od Šarengrada na visokoj terasi nad Dunavom. Terenskim pregledom pronađena je velika količina ulomaka keramike, čitave posude, kameni i koštani alat te razni predmeti od bronce. Keramika pripada dužem vremenskom razdoblju od neolitika, preko brončanog i starijeg željeznog doba do kasne antike. Nalazi potvrđuju postojanje naselja tijekom prapovijesti, u rimsko vrijeme možda većeg gospodarstva ili vojne postaje. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

  Lokacija: Šarengrad
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 6250 god.p.n.e. do 400. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4980
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Renovo”

  Arheološko nalazište “Renovo“ smješteno je zapadno od Šarengrada na visokoj terasi nad Dunavom. Prilikom obrade tla 1903.g. otkrivena je nekropola sa žarama te su s tog lokaliteta nesustavno skupljeni arheološki nalazi koji potvrđuju postojanje nekropole kasnog brončanog i starijeg željeznog doba. Najstarija keramika pripada daljskoj grupi. Nešto mlađi je žarni grob sa dvije glinene posudice, parom spiralnih brončanih narukvica, dva luka brončanih fibula i brončanom dugmadi trakokimerijskog stila. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

  Lokacija: Šarengrad
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1300 god.p.n.e. do 400 god.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4979
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište “Ulica Matije Gupca 63”

  Arheološko nalazište “Ulica Matije Gupca 63“ smješteno je u jugoistočnom dijelu Iloka. Radi o ulici smještenoj na obronku surduka. U profilu lesne padine vidljivi su ostatci ljudskih kosti in situ koji vire iz profila. Područje je poznato kao “Tursko groblje“. Pojava kosti in situ i povijesni podaci upućuju na postojanje srednjovjekovnog groblja za koje vjerojatno datira u razdoblje turske vlasti nad Ilokom (1526 – 1688). Nalazi su ugroženi djelovanjem atmosfere, erozije i vegetacije, mogućim građevinskim i zemljanim radovima te je stoga potrebno preventivno zaštititi nalazište u svrhu očuvanja preostale kulturne baštine koja se nalazi na tom mjestu.

  Lokacija: Ilok
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4958
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Gradac

  Prapovijesno arheološko nalazište “Gradac“ nalazi se južno od naselja Bapska. Smješteno je na istaknutoj uzvisini koja nadvisuje okolni teren za više od 10m. Arheološka istraživanje vršena su u više navrata. Prapovijesno naselje postojalo je kroz neolitik – sopotska, vinčanska kult., eneolitik – badenska, vučedolska kult., brončano i željezno doba. Nalazi keramike podunavskog tipa iz 7–8.st. ukazuju na moguće postojanje naselja tijekom srednjeg vijeka. Nalazi potvrđuju postojanje nalazišta naseobinskog karaktera s dugotrajnim kontinuitetom razvoja i govore u prilog postojanju izuzetno velikog arheološkog potencijala tog nalazišta za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

  Lokacija: Bapska
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 800. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3758
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Kapistrana sa samostanom

  Jednobrodna dvoranska građevina s poligonalnim svetištem, današnji izgled je poprimila nakon radikalne obnove između 1907. i 1913. po projektima arhitekte H. Bollea. Poštujući još u srednjem vijeku zadanu tlocrtno-prostornu tipologiju crkve, i u međuvremenu barokiziranu, Bolle je aplicirao neogotičke elemente.Smještena na krajnjoj sjeveroistočnoj točki iločkog utvrđenog grada.Crkvu podupire 18 kontrafora.U glavnoj osi ističe se monumentalni, bogato dekorirani portal.U unutrašnjosti se nalazi kor na konzolama. Ziđe lađe ritmizirano je konzolama i službama koje pridržavaju masivna rebra križno-bačvastog svoda. Ziđe je oslikano florealnim i geometrijskim motivima, a na prozorima su vitraji.

  Lokacija: Ilok, Trg sv. Ivana Kapistrana 3 i 4
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1339. god. do 1394. god.
  Autor: Herman Bolle, arhitekt (20.st.)

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1148
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Petra i Pavla sa samostanom

  Jednobrodna građevina s užim i nižim poligonalnim svetištem, prvobitno je bila jednobrodna s tabulatom i svođenim svetištem, a u gotici je adaptirana. Tada dobiva potpornjake u unutrašnjosti, a iza 1420. uz južnu stranu svetišta prigrađuje joj se zvonik kvadratnog tlocrta na tri etaže, rastvoren izduženim prozorima šiljatolučnih zaključaka i pokriven strelastom zidanom kapom. U gotici počinje izgradnja jednog dijela samostana.Od 1743. do 1757. crkva i samostan se barokiziraju. Prigrađuju se nova samostanska krila, a crkva u unutrašnjosti dobiva niži barokni svod.Jednokatna četverokrilna građevina samostana, prigrađena crkvi s južne strane, s njom zatvara četvrtasto dvorište.

  Lokacija: Šarengrad, B.Leakovića 13
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1168
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Vaznesenja Hristovog

  Pravoslavna crkva građena je od 1836. do 1839. g. u duhu baroknog klasicizma, u samom središtu naselja, uz glavnu prometnicu. Izgradio ju je Anton Semper, zidarski majstor iz Vukovara. Jednostavna jednobrodna građevina s polukružnom apsidom ima rizalitno istaknuti zvonik kvadratičnog tlocrta u glavnom pročelju. Zidne plohe zvonika ukrašene su lezenama i pilastrima. Zvonik završava zidanom lukovicom stožaste forme na čijem vrhu je jabuka s križem. Polukružno oblikovan portal je na zapadnom, a pravokutni na južnom pročelju. Na bočnim pročeljima se nalaze male priprate, pravokutne pevnice s pokrovom od biber crijepa. Plitki pilastri dijele fasade na jednaka polja u kojima su smješteni polukružno završeni prozori. Svi su otvori uokvireni plitkim profilacijama s detaljima zaglavnog kamena.U unutrašnjosti je svod oblika „češke kape“, podijeljen u tri traveje. Zidovi i svod ukrašeni su dekorativnim oslikom s kraja 19. st., a vrijedan inventar je iz prve polovine 19. st.

  Lokacija: Mohovo, Ul. svetog Nikole Tavelića 1
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 19. st.
  Autor: Anton Semper, zidarski majstor

  Oznaka kulturnog dobra: P-5404
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dvorac Odescalchi, Šetalište oca Mladena Barbarića 5

  Smješten je na sjeverozapadnom dijelu utvrđenog iločkog grada, izgrađen na temeljima kaštela Iločkih, i na većem dijelu ziđa na južnoj i istočnoj strani.Monumentalna je trokrilna dvokatna građevina historicističkih stilskih karakteristika.U dvorište, a i u dvorac, ulazi se kroz kolni ulaz, presvođen križno-bačvastim svodom s pojasnicama. U prizemlju i na katu prostorije su presvođene bačvastim svodom sa susvodnicama, a na drugom katu je strop (drveni grednik).

  Lokacija: Ilok, Šetalište oca Mladena Barbarića 5
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.
  Autor: Karl Rösner – Arhitekt (19. st.)

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1149
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve i samostana sv. Ivana Kapistrana

  Inventar sačinjavaju predmeti nastali u širem vremenskom razdoblju. U hodniku prizemlja samostana su dijelovi kamene plastike iz ranijih faza gradnje samostana i crkve, raspela, kamena kugla za katapult, a u ostalim samostanskim prostorijama vrijedni dijelovi namještaja, drvene skulpture, slike, primjerci liturgijskog ruha, zatim posuđa od srebra, mesinga i pozlaćenog lima iz 18. i 19. st. U crkvi se nalaze četiri oltara, propovjedaonica, ispovjedaonice, klupe, kamenice, krstionica, svijećnjaci, a u tornju stari satni mehanizam i četiri zvona. Ispod crkve je zazidana kripta (ispod oltara Blažene Djevice Marije) iznad koje su nadgrobne ploče obitelji Brnjaković, a kod bočnog ulaza crkve nadgrobne ploče knezova iločkih.

  Lokacija: Ilok
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.
  Autor: Auman Josip, stolar; Dragutin Dudicki, kipar iz Zagreba; Herman Bole, projektant; Josip Kesler, slikar

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5245
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Petra i Pavla

  Potiče iz vremena barokizacije crkve, od kraja 17. do početka 19. st.Pobočni oltar sv. Antuna Padovanskog i Blažene Djevice Marije su izvedeni u drvu, polikromirani i mramorizirani s pozlatom. Slika sv. Franje je velikih dimenzija s drvenim, profiliranim okvirom, kao i pala s Pietom. Na zidovima je četrnaest slika s temom Križnog puta u drvenom okviru. Iznad ispovjedaonice nalazi se slika Marije Brunske iz 1775. Krstionica je trostrana, ozidana, završena krovićem sa pozlaćenom scenom Krštenja. Orgulje su iz 1823. Klecalo u intariziranom drvu potiče iz 18. st. Pacifikal je u iskucanom srebru s predstavom Kristovog corpusa u centru križa. U inventar spadaju još tri kaleža, misal i kadionica.

  Lokacija: Šarengrad
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: R-39-1970
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar parohijske crkve sv. Arhanđela Mihaila

  Inventar nastaje u I. pol. 19. st. u stilu baroknog klasicizma s elementima bidermajera. Ikonostas s 33 ikone visokog tipa, rad je rezbara Georija Devića. Ikone je oslikao Bogdan Đukić s pomoćnikom Hristopulom Grekosom 1854/5. Dva čirjaka ispred ikonostasa s oslikanim medaljonima imaju scene Poklonstva i Vaskrsenja. Dvije pevnice i Arhijerejski tron su s poč. 19. st. Bogorodičin tron izrađen je u maniru rokokoa s bogatom pozlaćenom rezbarijom. Šest kandila od srebra iz 18. st. izrađeni su tehnikom filigrana. Četiri ripide su od drva sa sakralnim prikazima u okruglim medaljonima. Plaštanica ima štampanu ikonu Polaganje u grob. Na koru je oslik u secco tehnici s prikazom Kosovske bitke.

  Lokacija: Šarengrad
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.
  Autor: Georgije Dević, drvorezbar; Bogdan Đukić, slikar

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2510
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar pravoslavne crkve Vaznesenja Hristovog

  Inventar potiče iz I. pol. 19. st. i ima karakteristike baroknog klasicizma. Drvena konstrukcija ikonostasa je rad Georgija Devića. Na ikonostasu je 29 ikona.Na četiri ripide su medaljoni s prikazima anđela adoranata. Arhijerejski tron s ikonom sv. Vasilija na naslonu, dvije pevnice i klupe za vjernike su kvalitetan stolarski rad. Mali obredni krst izrađen od cedrovog drveta s minijaturnim scenama Raspeća i Hristove muke te prikazima evanđelista, optočen je srebrom u tehnici filigrana, datira iz 18. st. i ima barokne stilske odlike.

  Lokacija: Mohovo
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 19. st.
  Autor: Bogdan Đukić, slikar ikonostasa; Karlo Groser iz Bukinaca; Georgije Dević, drvorezbar

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2514
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Marije

  Jednobrodna je longitudinalna romaničko-gotička građevina, smještena na groblju izvan današnjeg naselja. Prvi puta se spominje u popisima župa 1332.(1337.). Prvobitno se sastojala od lađe i nižeg i užeg svetišta. U gotici je produljivana prema zapadu dva puta, te joj je portal gotički. Početkom 18. stoljeća crkva je barokizirana, u prvoj polovici 19. st. izgrađena je sakristija i atrij s vanjskim oltarom, a 1855. izgrađen je zidani tornjić nad pročeljem. Jedna je od malobrojnih očuvanih romaničkih spomenika u Slavoniji i Srijemu.

  Lokacija: Bapska, na mjesnom groblju
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1138
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća Trenc

  Građanska kuća, skromnih stilskih obilježja, sagrađena je vjerojatno već krajem 19. st. uz glavnu prometnicu koja vodi u središte grada.Izvornost pročelja, kao i unutrašnjeg prostora je zadržana. Prizemnica je to „L“ tlocrta koja se sastoji od uličnog i dvorišnog dijela s gospodarskim prostorijama.Ulično pročelje simetričnog rasporeda otvora i arhitektonskih elemenata zanimljive je obrade s prepoznatljivim obilježjima stila kasnog klasicizma. Raščlanjeno je plitkim zidnim lezenama između kojih su poredani pravokutni prozorski otvori s nadsvjetlom, koji imaju profilirane okvire, klupčice i uklađene parapete. Cijelom dužinom pročelja teku dva vijenca s nanizanim konzolicama. Ispod krovnog vijenca nalaze se ukrasne odzrake. U produžetku dvorišnog dijela kuće je trijem. Prostorije su s ravnim stropom, drvenom stolarijom i brodskim podom. Pod hodnika prekriven je šarenim keramitnim pločicama. Stolarija je bijele boje s ukladama na vratima i dovratnicima te izvornim okovima. Ostali su sačuvani i dijelovi secesijskog namještaja.

  Lokacija: Ilok, Franje Tuđmana 17
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6798
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina grada Iloka

  Ilok se spominje tek sredinom 13. st. kao Iwnlak, Vilak, Vylok, Wyhok. U 15. st. Ilokom gospodari Nikola Iločki i proširuje iločku utvrdu obrambenim zidovima u dužini preko 800m, a u zapadnom dijelu gradi četverokrilni dvorac. Od 1526-1688. g. Ilok je u sastavu Osmanskog carstva kao sjedište kadiluka, kada je glavnina naselja premještena u podgrađe–Donji grad. 1688. g. postaje središtem velikog srijemskog veleposjeda knezova Odescalchi.Krajem 19. st. starinske kuće su zamijenjene građanskim kućama s bogato ukrašenim pročeljima. Cjelinu grada tvore tri dijela:kompleks srednjovjekovnog grada, prostor Donjeg grada i prostor Dunava, njegove obale, rukavci i ada. Na području zone A je stari iločki grad, u zoni B su povijesne strukture Trga Nikole Iločkog, a u zoni C središnje gradsko područje.

  Lokacija: Ilok, Franje Tuđmana, Ul.Koševi, Radićeva, Julija Benešića, Trg Nikole Iločkog, Šetalište o.M.Barbarića
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2263
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Muzej grada Iloka – Zbirka Radničkog pokreta i NOB

  Zbirka posjeduje predmete vezane za predratno, ratno i poratno razdoblje u iločkom kraju, a posebno značenje ima tematika vezana za Srijemski front. Zbirka zaštićena kao kulturno dobro 1984. godine, pod ovim nazivom više ne postoji, već se nalazi u sklopu Kulturno-povijesnog odjela muzeja.

  Lokacija: Ilok
  Klasifikacija: muzejska građa
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: ROS-136-1984
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Obiteljska kuća i čardak, Julija Benešića 25

  Zgrada s kraja 19.st. podignuta u središtu Iloka, uz glavnu prometnicu u duhu historicizma. Visoka prizemnica „L“ tlocrta sastoji se od uličnog i dvorišnog dijela. Ulično pročelje simetrično je s nizom detalja: dvostruki krovni vijenac s konzolama, uklade s girlandama, duboka horizontalna polja, pravokutni prozori u parovima, trokutasti nadprozornici s motivima lavljih glava, polupilastri te element arhitrava.Unutarnje prostorije su s izvornom stolarijom, vješalicom i keramitnim kvadratnim pločicama.
  Iza kuće i gospodarskih prostorija nalazi se drveni čardak za smještaj kukuruza u klipu, ukrašen rezbarijama. Dominira dvorištem i cijeloj okućnici daje karakter tradicijske. Postavljen iznad zidanih gospodarskih prostorija, viši je od kuće.

  Lokacija: Ilok, Julija Benešića 25
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5830
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Obiteljska kuća Keravica

  Kuća je sagrađena poč. 20. st. uz glavnu prometnicu koja vodi u povijesnu jezgru grada. Sačuvana je u izvornom obliku. Prizemnica „L“ tlocrta sastoji se od uličnog i dvorišnog dijela s gospodarskim prostorijama. Ulično pročelje prekrivaju detalji plastike, izvedeni u duhu secesije. Ispod krovišta dva su istaknuta vijenca. Središnji, horizontalni dio rastvaraju pravokutni prozori od kojih je bočni „kibic-fenster“. Prozorski otvori bogato su dekorirani plitkim profiliranim okvirima u obliku traka sa zupcima i kružnicama te valovitim istacima nadprozornika. Vertikalni detalji pročelja su stilizirane široke trake s kanelirama i visuljcima te polukružnim završecima. Kolni ulaz s desne strane zaključen je većim profiliranim lukom.Ulaz zatvaraju masivna drvena vrata s ukladama, profilacijama i rezbarijama. U unutrašnjosti se nižu prostrane prostorije s ravnim stropom i drvenom stolarijom. Stolarija je bijele boje s uklađenim vratima, dovratnicima, doprozornicima i prozorskim zamračnicama. Vrata i dvostruki prozori su s povijesnim okovom. Zidani podrum ima bačvasti svod.

  Lokacija: Ilok, Franje Tuđmana 12
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 20. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5261
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Ivana Kapistrana

  Pripisuju se franjevcu I.Lehneru iz 1838. Mehaničkog su sistema s povlačnicama, 14 registara, manualom i pedalom. Opseg manuala je E-d3, pedala C,F-a. Jednodijelno kubično kućište starih klasicističkih orgulja danas ima neogotički paravan. Nad dekorativnom zavjesom s vegetabilnim motivima uzdiže se polukružni, prema centru lagano zašiljeni timpan, gusto prekriven ornamentom. Ormar nije bojan, dok su tijela pilastara plavo-sive osnove s crno-bijelo-crvenom mramorizacijom.

  Lokacija: Ilok
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1838. god.
  Autor: Ignacije Lehner, graditelj orgulja

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3314
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Prizemnica

  Podigla ju je stara iločka obitelj Radočaj. Sagrađena je u stilu secesije kao prizemnica „L“ tlocrta koja se sastoji od uličnog i dvorišnog dijela.Zidni plašt prekriven je horizontalnim poljima, oblim detaljima s visuljcima i kružnicama te duguljastim s kanelirama. Krajevi su zaključeni plitkim pilastrima s kanelirama.Prozorski otvori su pravokutni, središnji postavljeni u paru, a krajnji lijevi je „kibic-fenster“.Kolni ulaz ima polukružni luk obilježen konzolom i masivna dvokrilna vrata s nadsvjetlom. Haustor krase niše te zidni oslik s biljnim motivima.Prostorije su s ravnim stropom, drvenom stolarijom i brodskim podom, a hodnik s crno-bijelim keramitnim pločicama. Stolarija je s ukladama na vratima, doprozornicima i dovratnicima. Dvostruki prozori imaju zamračnice.

  Lokacija: Ilok, Šetalište o. M.Barbarića 9
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1920. god. do 1930. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4723
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Rodna kuća Julija Benešića

  U kući je živjela stara iločka obitelj Benešić iz koje je potječe ugledni hrvatski književnik i jezikoslovac Julije. Neobičnih je stilskih obilježja od kojih se ističu klasicistička na uličnom pročelju, a neogotička na dvorišnom. Ulično pročelje ima lezene unutar kojih su smješteni prozori u paru, uokvireni plitkim profilacijama, a završavaju klupčicama. Iznad prozora i ulaza nalaze se cvjetni medaljoni te niz s konzolicama. Ispod krovnog vijenca su ukrasne odzrake. Dvorišno krilo zatvoreno je trijemom, oblikovanim šiljastim lukovima i poligonalnim stupovima. Iznad zidanog dijela gospodarske zgrade prostirao se drveni čardak s bogatim rezbarijama.

  Lokacija: Ilok, J.Benešića 9
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4760
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Srednjovjekovni grad Šarengrad

  Podignut je na strmoj padini iznad Dunava, spominje se 1405.g. kao castellum. U to vrijeme pripada banu od Mačve, Janošu Martu. Početkom 16.st. (1507.) u vlasništvu je braće Gerebe, a Turci ga osvajaju 1526.g. Nakon odlaska Turaka grad ostaje u ruševinama. Na južnom dijelu parcele nalaze se ostaci četvrtaste kule, čije je prizemlje bilo svođeno bačvastim svodom, a na katu se nalaze ostaci rebra gotičkog svoda. Na kuli su bili veliki prozorski otvori. Od kule prema sjeveru nastavljaju se ostaci zida. Grad je građen od opeke opasan zaštitnim kanalom i jedan je od malobrojnih sačuvanih obrambenih srednjovjekovnih feudalnih gradova uz Dunav.

  Lokacija: Šarengrad, iznad naselja
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1405. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1169
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Turska kupelj – Hamam, Šetalište o.M.Barbarića bb

  Turska kupelj nastala je adaptacijom srednjovjekovne četvrtaste kule za vrijeme osmanlijske okupacije Iloka, između 1526. i 1688. Zapadno pročelje kule tada je probijeno s dva izdužena polukružno zaključena prozora, a četvrtasti tlocrt okrunjivala je kupola. Na zidovima hamama još su danas vidljivi ostaci arabeski, te šiljatolučne profilacije, kao ojačanja, koja su imala funkciju nošenja kupole.

  Lokacija: Ilok, Šetalište o.M.Barbarića bb
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1526. god. do 1688. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1150
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Turski mauzolej – Turbe

  Turski mauzolej “Turbe” sepulkralna je građevina nastala za vrijeme osmanlijske okupacije Iloka, a koja je trajala od 1526. – 1688. Turbe se nalazi jugoistočno od dvorca Odescalchi, a uz njega je morala biti izgrađena i džamija te česma koja je služila za obredno pranje nogu, o čemu svjedoče i stari planovi i vedute.
  To je centralna građevina kvadratnog tlocrta. Četiri stuba nose izvijene šiljate lukove iznad kojih je krovište s kupolom. Građena je kombinacijom opeke i kamena.

  Lokacija: Ilok, Šetalište o.M.Barbarića bb
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1526. god. do 1688. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1147
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada Kotara – Gradskog poglavarstva, Trg Nikole Iločkog 13

  Građena između 1912. i 1914. u središtu Iloka, uz glavnu prometnicu po nacrtima arhitekata projektnog biroa Aksman, Malin i Rožić iz Osijeka u eklektičnom duhu. Jednokatnica, izduljenog „T“ tlocrta, sastoji se od uličnog i dvorišnog dijela. Ulično pročelje odlikuje se ujednačenošću i strogošću nizanja arhitektonskih detalja te njihovom horizontalnom podjelom na četiri nivoa. Razvedeno je lezenama te naglašeno plitkim središnjim rizalitom s polukružno završenim prozorima, prizemlje je podijeljeno vertikalnim i horizontalnim plohama.Središnji rizalitni dio završava visokom atikom, akroterima oblika akanta i plamenom vazom.Dva su kamena stubišta i podne keramitne pločice u unutrašnjosti.

  Lokacija: Ilok, Trg Nikole Iločkog 13
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1912. god. do 1914. god.
  Autor: Projektni biro Aksman, Malin i Rožić, Osijek

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4193
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada žitnice, Šetalište O.M. Barbarića 4

  Izgrađena je u II.pol.18. st. u sklopu kompleksa gospodarskih zgrada imanja Odeschalchi.Primjer je povijesne namjenske arhitekture s kasnobaroknim obilježjima, sačuvanih izvornih oblika.Pravokutnog je tlocrta i sastoji se od četiri etaže. Sva su pročelja oblikovana kombinacijom rustično obrađenih, neobojanih polja i okvira glatke bijele žbuke. Prizemlje i prvi kat su šireg gabarita od gornjeg dijela zgrade. Glavno pročelje rastvoreno je pravilnim ritmom prozora koji se u vertikalnoj osi poklapaju. U središtu je segmentni ulaz, a bočno pravokutni, oba postavljena na stube.Vanjski zidovi zgrade su od opeke, dok je interijer u potpunosti građen drvom.

  Lokacija: Ilok, Šetalište O.M. Barbarića 4
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4422
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Vukovaru
  Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

  Telefon: 032/ 443-203

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska