Znamenitosti Donjeg Miholjca – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Donjeg Miholjca. Kulturno-povijesnu baštinu na području grada Donji Miholjac sačinjava 16 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.

Znamenitosti grada Donji Miholjac – kulturnu i povijesnu baštinu Donjeg Miholjca sačinjavaju:

Arheološko nalazište “Arende 2”

Arheološki lokalitet „Arende 2“ otkriven je prilikom rekognosciranja – terenskog pregleda, u okviru trase magistralnog plinovoda Slobodnica – Donji Miholjac.
Lokalitet je smješten na ovalnom uzvišenju zapadno od nekadašnjeg manjeg vodotoka i zapadno od Rakitovice.

Lokacija: Rakitovica
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-5028
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište “Borik i Janjevci”

Nalazi su rašireni na pet brežuljaka koji se neprekinuto nižu u smjeru istok – zapad. Na tom mjestu navodno su otkrivene dvije pozlaćene knemide, a prikupljena je velika količina rimskog novca koji se može datirati od kraja Republike do 4. stoljeća. Uz to, nađeni su ulomci mozaika, sarkofaga, slikane žbuke, keramike, stakla i drugo. Nedaleko odatle otkrivena je ostava srednjovjekovnog novca pohranjenog pred Mohačku bitku. Ostava je sadržavala oko 6 tisuća srebrnjaka i 20 zlatnika, a otkrivena su i četiri groba što upućuje na postojanje kompleksnog nalazišta prapovijesnog, antičkog i srednjovjekovnog razdoblja.

Lokacija: Donji Miholjac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3640
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište “Farkaševci”

Arheološki lokalitet „Farkaševci“ otkriven je prilikom rekognosciranja – terenskog pregleda, u okviru trase magistralnog plinovoda Slobodnica – Donji Miholjac.
Lokalitet je smješten na nizinskom području zapadno od ceste Donji Miholjac – Našice. Zaštitna arheološka istraživanja provedena su u 2009. godini tijekom kojih je istražen dio naselja s kraja 15. i početka 16. stoljeća koje se u izvorima i spominje. S obzirom na istraženi rubni dio naselja i terenski pregled može se zaključiti da je istražen rubni dio kasnosrednjovjekovnog naselja. Dio pronađenih arheoloških nalaza upućuje i na postojanje naselja iz prapovijesnog razdoblja koje tijekom ovih zaštitnih istraživanja nije pronađeno. Među pronađenim keramičkim nalazima prevladavaju ulomci posuda s više ili manje profiliranim obodima, ukrašeni nizom paralelnih urezanih linija, te veća količina ulomaka peka grube fakture, kao i ulomci zeleno glazirane keramike. Od metalnih nalaza pronađenih tijekom zaštitnih istraživanja potrebno je izdvojiti dva željezna noža i manju iglu s loptastom glavicom.

Lokacija: Donji Miholjac
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-5027
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Kraka

Radi se o lokalitetu koji je smješten na blago povišenom položaju – greda orijentacije sjeveroistok – jugozapad, zapadno od Rakitovice. Prisutni su arheološki nalazi kasnog brončanog doba. Na površini oranica pronađeni su ulomci keramike i kućni lijep koji uz topografski smještaj upućuju na postojanje naselja, te govore u prilog postojanju značajnog arheološkog potencijala tog nalazišta.

Lokacija: Rakitovica
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1300 god.p.n.e. do 800 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6637
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Leštak

Nalazište koje je smješteno na blagim uzvišenjima uz manji vodotok, južno od Golinaca. Prisutni su arheološki nalazi neolitika/eneolitika, brončanog doba i srednjeg vijeka. Na površini oranica pronađeni su ulomci keramike, kućni lijep i litički artefakti koji uz topografski smještaj upućuju na postojanje naselja te govore u prilog postojanju značajnog arheološkog potencijala tog nalazišta.

Lokacija: Golinci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 1400. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6610
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Ograd

Radi se o lokalitetu koji je smješten na ovalnom uzvišenju južno od Karašice, a istočno od manjeg vodotoka te sjeveroistočno od groblja. Prisutni su arheološki nalazi kasnog brončanog doba i srednjeg vijeka. Na površini zemlje pronađeni su ulomci keramike, kućni lijep i opeke koji uz topografski smještaj upućuju na postojanje naselja, te govore u prilog postojanju značajnog arheološkog potencijala tog nalazišta.

Lokacija: Golinci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1300 god.p.n.e. do 1400. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6636
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Prinčevac

Arheološki lokalitet Prinčevac otkriven je prilikom rekognosciranja – terenskog pregleda, u okviru trase magistralnog plinovoda Slobodnica – Donji Miholjac.
Lokalitet je smješten na blago povišenom položaju sjeveroistočno od nekadašnjeg manjeg vodotoka, zapadno od ceste Donji Miholjac – Našice.
Zaštitna arheološka istraživanja provedena su tijekom 2009. godine za potrebe izgradnje magistralnog plinovoda Slobodnica – Donji Miholjac od strane Hrvatskog restauratorskog zavoda. Tom prilikom istraženo je naselje koje je na ovom položaju egzistiralo u dva vremenski odvojena perioda. Prvo naselje formiralo se tijekom kasnoga brončanog doba, a drugo tijekom srednjega vijeka.

Lokacija: Donji Miholjac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 13 st.p.n.e. do 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6693
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Selište

Arheološki lokalitet „Selište“ otkriven je prilikom rekognosciranja – terenskog pregleda, u okviru trase magistralnog plinovoda Slobodnica – Donji Miholjac.
Lokalitet je smješten na blagom uzvišenju južno od Karašice, a sjeverno od ceste Rakitovica – Golinci, te zapadno od groblja.

Lokacija: Golinci
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-6609
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Jurja

Dobro orijentirana, u osnovi srednjovjekovna građevina, barokizirana je u 18. st. Jednobrodna je s užim i nižim poligonalnim svetištem kojeg podupiru kontrafori. Na bočnom južnom pročelju prigrađen je barokni portik i sakristija uz južni zid apside, a u 19. st. i zvonik, zaključen piramidalnom kapom.

Lokacija: Sveti Đurađ
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1672
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Martina

Jednobrodna građevina s poligonalnim svetištem, sakristijom prigrađenom uz istočni zid svetišta i rizalitno istaknutim zvonikom na glavnom pročelju. Župna crkva sv. Martina izgrađena je 1795. g. u duhu baroknog klasicizma, a u 19. st. je pretrpjela znatne izmjene kada joj je produžena i proširena lađa, prizidana jednokatna sakristija i nadograđen zvonik, te je kasnobarokni korpus obogaćen neogotičkim stilskim elementima.

Lokacija: Podgajci Podravski, Vladimira Nazora 140
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1668
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Mihovila Arkanđela

Crkva sv. Mihaela Arkanđela Donji MiholjacJednobrodna građevina s poligonalnim svetištem, sakristijom prizidanom uz sjeverni zid svetišta i zvonikom rizalitno istaknutim na glavnom pročelju. Zvonik pokriven baroknom lukovicom u prizemlju flankiraju kontrafori. Prema pisanim izvorima, crkva je detaljno obnovljena 1795. g., a u substrukciji vjerojatno posjeduje stariji, srednjovjekovni sloj.

Lokacija: Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 010
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1632
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar crkve sv. Arhanđela Mihovila

Inventar Župne crkve Sv. arhanđela Mihaela datira na prijelaz 18. u 19. st. i ima stilske karakteristike baroknog klasicizma. Glavni oltar ukrašava pala Sv. Mihovila naslikana 1890.g., rad bečke škole. Oltar obogaćuju i rokoko svijećnjaci (4 komada ) izrađeni od rezbarenog drveta. U svetištu, iznad sakristijskih vrata nalazi se kasnobarokna slika (uokvireno ulje na platnu) s prikazom Sv.Trojstva, a u sakristijskom ormaru čuva se misno posuđe (dvije monstrance i dva kaleža).

Lokacija: Donji Miholjac
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2506
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kompleks dvorca Majlath

Dvorac Majlath Donji MiholjacKompleks dvorca Majlath tvore dva dvorca međusobno povezana trijemom.Stariji dvorac je prizemna izdužena kasnobarokna građevina s cilindričnom kulom na sjeverozapadnom kraju, a novi dvorac jednokatna, djelomično dvokatna historicistička građevina, slikovitih pročelja. Stari je dvorac izgrađen 1818. g, a novi od 1905.–1914. g. prema projektu budimpeštanskog arhitekta Istvana Mollera. Zgrade okružuje perivoj.

Lokacija: Donji Miholjac, Vukovarska 1
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1818. god. do 1914. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1631
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kulturno-povijesna cjelina grada Donjeg Miholjca

Dvorac Prandau Donji MiholjacKulturno-povijesni i urbani razvoj naselja Donjeg Miholjca pratimo kontinuirano od kraja 18. st. kada se naselje spominje u sklopu valpovačkog veleposjeda feudalne obitelji Prandau. Iz oskudnih povijesnih izvora može se zaključiti da Donji Miholjac egzistira već u ranom srednjem vijeku kada se nukleus srednjovjekovnog naselja razvio uokolo crkve po čijem je titularu, sv. Mihovilu, Donji Miholjac i dobio ime. Sve do 18. st. naselje se najvjerojatnije razvijalo i izgrađivalo uz crkvu. Početkom 19. st., točnije 1831. g., diobom valpovačkog vlastelinstva na miholjački i valpovački posjed, u Donjem Miholjcu se intenzivira izgradnja i formira nova gradska jezgra koja se vezuje uz rezidencijalni dvorski kompleks Prandau-Majlath.

Formira se tada između perivojem okružene vlastelinske rezidencije i župne crkve novo gradsko središte u obliku ljevkastoga trga uz čiju se južnu i istočnu stranicu protežu važni putevi (Osijek-Virovitica i put prema Mađarskoj). Uz sjevernu stranicu trga grade se slobodnostojeće građevine visinski ujednačene prizemne gradnje historicističkih stilskih odlika, dok se uz južni obod trga grade historicističke katnice, od kojih je danas preostalo samo par. Naime, južno pročelje trga doživjelo je znatne devastacije u smislu interpolacije suvremene više etažne arhitekture.

Lokacija: Donji Miholjac
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-2259
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje u crkvi sv. Ane

Orgulje pneumatskog sistema sa 7 registara, manualom i pedalom radio je J. Angster oko 1890.-1900. Kućište je izvedeno sa dva bočna tornja i nižom spojnicom. Četiri polja sa sviralama polukružno su završena i uokvirena bogato raščlanjenom dekoracijom vegetabilnih motiva. Raskinuta trabeacija tornjeva svija se u volute zatvarajući dekorativnu školjku, dok su na bokovima smještene plamene vaze. Ormar je obojen smeđe, imitirajući strukturu drveta, dok je plastična dekoracija pozlaćena.

Lokacija: Radikovci
Klasifikacija: glazbeni instrument

Autor: Tvrtka Jozsef Angster iz Pečuha

Oznaka kulturnog dobra: Z-4280
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje u crkvi sv. Mihovila Arkanđela

Veliki instrument s 18 registara, 2 manuala i pedalom djelo je anonimnog bečkog graditelja. Građene su oko 1852. g. Izrađene su u radionici vrsnog majstora, posebno s obzirom na krasno oblikovano kućište iz razdoblja kasnog bidermajera. Orgulje idu u red najznačajnijih starijih instrumenata Hrvatske uopće. Na vanjskoj strani kućišta su inicijali darovatelja C.B.P. (Conrad baron Prandau), vlastelina miholjačkog

Lokacija: Donji Miholjac
Klasifikacija: glazbeni instrument

Oznaka kulturnog dobra: Z-2426
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska