Znamenitosti Đakova – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Đakova. Kulturno-povijesnu baštinu na području Đakova sačinjava 41 kulturno dobro. 9 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji muzejska građa, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji likovna umjetnost, 2 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji znanje i vještine, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Znamenitosti Đakova – kulturnu i povijesnu baštinu Đakova sačinjavaju:

Arheološka zona grada

Arheološka zona grada Đakova pokriva područje srednjovjekovnog Đakova koje je nastalo najvjerojatnije u 9. stoljeću, kako su pokazala arheološka istraživanja. Srednjovjekovno Đakovo sastojalo se od utvrde (castrum) unutar koje se nalazila katedrala i biskupski dvor, utvrđenog dijela mjesta, odnosno trgovište ( oppidum, forum, civitas) unutar koje su se nalazile kanoničke kurije i franjevački samostan, te neutvrđenog dijela gdje su se nalazile kuće mještana i župna crkva tj. područje na kojem se nalazila srednjovjekovna crkva sv. Lovre. Upravo na tom području nastalo je najstarije Đakovo i to već u 9. stoljeću.

Lokacija: Đakovo
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 9. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3371
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište “Blato”

Na ovom zemljištu su 1955. god. izorani ulomci prapovijesne i srednjovjekovne keramike što upućuje na postojanje manjeg naselja u vrijeme starijeg željeznog doba i tijekom srednjeg vijeka. Naknadno je otkrivena keramička peć ovalnog oblika u kojoj su nađeni ulomci keramike od crno, crveno i sivo pečene gline s krupnijim i sitnijim zrncima pijeska. Uz to je otkriveno i nekoliko sitnijih nalaza latinske i rimske pripadnosti. S obzirom na te nalaze vjerojatno se radi o keltsko – ilirskom lokalitetu, a rimski nalazi mogli bi se objasniti blizinom «Štrbinaca».

Lokacija: Budrovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 800 god.p.n.e. do 1400. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3746
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište “Štrbinci”

Arheološki nalazi s nalazišta „Štrbinci“ pokraj Budrovaca ukazuju na postojanje prapovijesnog naselja sopotske kulture, te antičkog naselja. Nalazi ukazuju na to da se ovdje u rimsko doba nalazilo veće naselje, a nalazi novca koje se datiraju od Augusta do Arkadija potvrđuju kontinuitet tog naselja kroz duže vremensko razdoblje. Naselje na nalazištu „Štrbinci“ identificira se kao rimska „CERTISSA“ čije postojanje potvrđuju pisani dokumenti. Uz ovo naselje postojale su dvije nekropole, a nakon antike prostor je korišten i tijekom srednjeg vijeka.

Lokacija: Budrovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 1200. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3811
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište “Sumbelija”

Ovdje je na blago povišenom terenu prilikom obrade zemljišta pronađena prapovijesna, antička i srednjovjekovna keramika. Nalazi neolitičke keramike upućuju na to da je prvo naselje na ovom lokalitetu osnovano u neolitiku, a postojanje keramike s obilježjima halštata i latena govori u prilog tome da je naselje na «Sumbeliji» trajalo tijekom cijelog željeznog doba – dolaskom Rimljana život nije prekinut. Ulomci srednjovjekovne keramike pokazuju da je se život na lokalitetu nastavio i nakon antike. Arheološki nalazi svjedoče o postojanju dugotrajnog kontinuiteta naseljenosti koji se očituje slojevitim nizom naselja od prapovijesti do srednjeg vijeka.

Lokacija: Budrovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 800 god.p.n.e. do 1400. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3810
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Grabrovac – Štrosmajerovac

Arheološko nalazište “Grabrovac” nalazi se između Đakova i Kuševca, uz cestu Đakovo-Osijek, na oko 1km od izlaska iz Đakova. Na prirodnom uzvišenju južno od zgrada ciglane došlo je do slučajnog otkrivanja arheoloških nalaza. Godine 1979. uništen je skelet s ulomcima kerameike iz brončanog doba, a nešto kasnije otkriveno je još keramičkih ulomaka iste vremenske pripadnosti. Krajem iste godine navodno je s istog nalazišta u Muzej Đakovštine donešena brončana narukvica okruglog presjeka, duboko tordirana po čitavom tijelu osim na krajevima.

Lokacija: Đakovo
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2500 god.p.n.e. do 800 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6736
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Ivandvor

Artefakti s nalazišta Ivandvor ukazuju na postojanje arheološkog lokaliteta prapovijesti, antike i kasnog srednjeg vijeka. Među nalazima najčešći su veći i manji ulomci grube i fine, mjestimice ukrašene, keramike uz znatan broj kupa na nozi. Uz navedeno, pronađeno je i manje antičo naselja (možda seosko imanje) datirano novcem u 3 – 4. stoljeće. Arheološka istraživanja iz 1991. godine potvrdila su prijašnje pretpostavke i pokazala postojanje manje sakralne građevine. Unutar i oko građevine nalazi se groblje na redove koje se pruža prema šumi Gaj, a može datirati u kasni srednji vijek od oko 1567. do 1812. gododine.

Lokacija: Đakovo
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 1812. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4961
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Krčavina

Radi se o nalazištu na kojem su prisutni arheološki nalazi prapovijesti – neolitik i brončano doba. Za neolitik je ustanovljena prisutnost nalaza srednjeg i kasnog neolitika, starčevačka kultura i sopotska kultura (stupanj IB – II.). Materijal brončanog doba može se većinom pripisati kasnom brončanom dobu – početne faze kulture polja sa žarama, a ima i nalaza koji upućuju na vinkovačku kulturu ranog brončanog doba. Sva razdoblja potvrđuje prisutnost arheoloških nalaza. Nalazište «Krčavina» pokazuje da je površina koja se nalazi u okviru trase autoceste dio većeg nalazišta znatnog arheološkog potencijala.

Lokacija: Novi Perkovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6300 god.p.n.e. do 800 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6423
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Plugarić i Crnilovac

Nalazište Plugarić i Crnilovac, prapovijesno i antičko naselje nalaze se oko 4 km sjeveroistočno od Budrovaca. Na ovim padinama zasađeni su vinogradi, a na samom vrhu skoro do polovine padine nalaze se na površini ulomci prapovijesne keramike (neolitik) i to na zemljištu Crnilovac dok je na zemljištu Plugarić bilo komada antičkih tegula, opeka i malih komadića grublje keramike. Površinski nalazi ukazuju na postojanje predpovijesnog naselja iz vremena neolita, dok je u antičko doba ovdje bila izgrađena vjerojatno neka manja zgrada – možda ladanjska vila. Istraživanjem ovog nalazišta upotpunila bi se slika razvoja naselja u doba neolita kao i u antičko doba đakovačkog kraja.

Lokacija: Budrovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 300. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6748
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Topolina

Na nalazištu su prisutni jamski objekti te ulomci keramike koji pripadaju prapovijesnom razdoblju, ali im zbog usitnjenosti nije bilo moguće definirati kulturnu pripadnost. Na osnovi blizine nalazišta „Štrosmajerovac – Pustara“ i „Palanka“ koji pripadaju brončanom i mlađem željeznom dobu pretpostavlja se da je i nalazište „Topolina“ iz tog razdoblja. Arheološki nalazi potvrđuju postojanje prapovijesnog lokaliteta. Nalazište „Topolina“ pokazuje da je površina koja se nalazi u okviru trase autoceste dio većeg nalazišta znatnog arheološkog potencijala.

Lokacija: Kuševac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2500 god.p.n.e. do 100. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6424
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Biskupski dvor

    Biskupski dvor Đakovo Jednokatna dvokrilna biskupska rezidencija smještena je južno od katedrale sv. Petra i s njom zatvara zapadnu stranu glavnog đakovačkog trga. Građevina baroknih stilskih karakteristika građena je u etapama. Gotovo cijeli frontalni dio dvora do trga, sagrađen je sredinom 18. stoljeća za vrijeme biskupa Čolnića, a južno krilo, do parka, izgradio je biskup Raffay. Bez obzira na nesimetričnost, koja je posljedica etapne izgradnje, glavno zapadno pročelje je skladno oblikovano. Ulaz koji se nalazi u središnjoj osi naglašen je portalom kojeg tvore pilastri s izvijenim gredama te atikom koju flankiraju volute. Iznad atike nalazi se niša sa skulpturom Blažene Djevice Marije s Isusom.

Lokacija: Đakovo, Trg J.J. Strossmayera 6
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1638
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Bogoslovno sjemenište

Bogoslovno sjemenište ĐakovoSecesijska dvokatnica pravilnog kvadratnog tlocrta s istaknutom kapelom na začelju i unutrašnjim dvorištem, izgrađena je početkom 20. st. prema projektu D. Sunka.

Lokacija: Đakovo, Strossmayerov trg 5
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 20. st.
Autor: Dioniz Sunko

Oznaka kulturnog dobra: Z-1640
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva Preobraženja Kristovog

Župna crkva Preobraženja Kristovog izgrađena je 1758.g. u baroknom stilu. To je jednobrodna građevina s polukružnom apsidom, sakristijom prigrađenom uz južno pročelje i zvonikom ukomponiranim u glavno pročelje. Lađa crkve presvođena je nizom čeških kapa, a svetište polukupolom. Crkva je građena opekom, pokrivena dvostrešnim krovom s pokrovom od biber crijepa, a zvonik zaključuje vitka barokno klasicistička lukovica.

Lokacija: Piškorevci, Preobraženski trg 4
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1758. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1700
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva Svih Svetih

Crkva Svih Svetih ĐakovoNajstariji sloj župne crkve Svih Svetih je Ibrahim-pašina džamija iz druge pol. 16. st. Početkom 18. st., po izgonu Turaka, džamija je pretvorena u katoličku baroknu crkvu centralnog tipa sa zvonikom na mjestu nekadašnjeg minareta.God. 1726. g. postaje đakovačkom župnom crkvom. Potkraj 18. st. obnavlja se u stilu tzv. radikalnog klasicizma, pa prigradnjom narteksa dobiva pravokutni tlocrt te bogato urešeno glavno pročelje.

Lokacija: Đakovo, Strossmayerov trg
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1642
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Dijecezanska biblioteka i Biblioteka Visoke bogoslovne škole

Dijecezanska biblioteka i Biblioteka Visoke bogoslovne škole u Đakovu vezuje se svojom tradicijom za biskupsku biblioteku iz predturskog razdoblja, kojoj prvi spomen seže u 15. stoljeće. U 16. stoljeću za vrijeme turske prisutnosti u Slavoniji institucijama koje su brinule za dokumente i knjige rad na kulturnom polju je ugašen. Nakon oslobođenja Slavonije od Turaka, početkom 18. stoljeća osniva se Dijecezanska biblioteka u Đakovu, većim dijelom iz ostavštine pojedinih biskupa i kanonika. Biblioteka Visoke bogoslovne škole kao sastavni dio Dijecezanske biblioteke počela se formirati početkom 19. stoljeća. Knjižni fond Dijecezanske biblioteke i Biblioteke Visoke bogoslovne škole u Đakovu sadrži vrijedne inkunabule te knjige, rukopise i časopise od 15.-20. stoljeća.

Lokacija: Đakovo
Klasifikacija: knjižnična građa

Oznaka kulturnog dobra: ROS-152
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Gradska vijećnica, Trg Franje Tuđmana 4

Gradska vijećnica ĐakovoZgrada je izgrađena 1901. na mjestu starog općinskog poglavarstva, rađena je u stilu klasicizma s elementima neorenesanse. Izrada nacrta za novu zgradu povjerena je arhitektu Josipu Vancašu, a izgradnju je vodio Ivan Domes. Palača gradske vijećnice ujedno je i prva đakovačka katnica, podignuta na glavnoj đakovačkoj ulici i tip je jednokatne ugrađene kuće, građene u historicističkom stilu, čijim pročeljem dominira balkon kata. Ista građevina definirala je modus kasnije izgradnje glavne đakovačke ulice, odredivši visinu, gabarite te stilski izričaj kasnijih katnica. Osim arhitektonsko-umjetničke vrijednosti, zgrada đakovačke Gradske vijećnice posjeduje i ambijentalnu vrijednost.

Lokacija: Đakovo, Trg Franje Tuđmana 4
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Autor: Ivan Domes; Josip Vancaš

Oznaka kulturnog dobra: Z-3867
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar crkve Preobraženja Kristovog

Datira iz 18.st., sastoji se od: glavnog oltara (u stilu baroknog klasicizma, klasicistička konstrukcija osiromašena uklanjanjem skulptura), oltarske pale sa scenom preobraženja Kristovog i sakristijskog ormara (barokna forma). Inventar je ujednačenih stilskih odlika, formi i datacija uobičajenog tipa za Slavoniju. Nestručnim restauriranjem, bojanjem oltara i namještaja inventar je izgubio svoju pravu vrijednost.

Lokacija: Piškorevci
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

Oznaka kulturnog dobra: ROS-76
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kanonička kurija, Luke Botića 2

Zgrada je kasnobarokna prizemnica, izvorno kanonička kurija, uglovnica koja oblikuje dvije ulice: Ulicu Luke Botića i glavnu đakovačku ulicu, Ulicu pape Ivana Pavla II. Karakteristike stila kasno barokne arhitekture vidljive su u oblikovanju muzejske zgrade: visoki krov na četiri vode, oblici arhitektonske plastike, jednostavnost obrade pročelja. Zgrada današnjeg Strossmayerovog muzeja posjeduje visoku ambijentalnu vrijednost u definiranju kasnobaroknih stilskih elemenata na Trgu J. J. Strossmayera, gdje su, inače, prisutni i kasniji stilovi, poput neoromanike i secesije.

Lokacija: Đakovo, Luke Botića 2
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-3785
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kanonička kurija, Ulica pape Ivana Pavla II br. 28

Kurija je izgrađena 1782.g. u kasnobaroknom stilu gradnje. Visoka prizemnica, L-tlocrta, odijeljena je od zgrade Strossmayerovog muzeja vrtom, a kontinuitet uličnog niza sačuvan je visokim, zidanim kolnim ulazom s lučnim istakom i kovanom kapijom. Visoko barokno krovište razvedeno je na četiri vode, a nedavno su interpolirani i krovni otvori. Bočne strane krovišta oblikovane su u formi lastina repa. Ulično pročelje oblikuje simetričan raspored prozorskih otvora, dok jedini detalj arhitektonske plastike ili dekoracije plohe zida predstavljaju u žbuci istaknuti prozorski okviri. Profilirani krovni vijenac kontinuira svim pročeljima kurije. Kurija je do danas zadržala izvornu funkciju.

Lokacija: Đakovo, Ulica pape Ivana Pavla II br. 28
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1782. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3868
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kanoničke kurije

Kanoničke kurije ĐakovoČetiri kasnobarokne kanoničke kurije, smještene su uzdužno, spojene u parovima i dužim stranicama orijentirane glavnom đakovačkom trgu gdje formiraju njegovo zapadno pročelje. Sagrađene su na poticaj carice Marije Terezije koja je 1773. g. izdala povelju o ujedinjenju bosanske i srijemske biskupije. Ovom se poveljom osnovao stolni kaptol s četiri kanonika. Sve četiri prizemnice isto su oblikovane, s jednostavno raščlanjenim pročeljima iznad kojih se uzdiže krovište “s lastinim repom”.

Lokacija: Đakovo, Strossmayerov trg 1, 2, 3, 4
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1639
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Katedrala sv. Petra

Katedrala Svetog Petra ĐakovoTrobrodna neoromanička građevina s poprečnim brodom koji završava polukružnim kapelama i svetištem s apsidalnim zaključkom. Uz glavno pročelje dižu se dva zvonika, a nad križištem kupola. Najmonumentalniju historicističku građevinu u Slavoniji započeo je 1866. g. graditi biskup J. J. Strossmayer, a dovršena je 1882. g. Gradnja je bila povjerena Karlu Roesneru i Friedrichu Schmidtu. Unutrašnjost je oslikana freskama po kartonima F. Overbecka i njemačkih “nazarenaca” A. i L. Seitza.

Lokacija: Đakovo, Strossmayerov trg 1
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1866. god.
Autor: Friedrich Schmidt; Karl Rösner

Oznaka kulturnog dobra: Z-1641
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kompleks Ergele Ivandvor

Državna ergela lipicanaca u Đakovu svrstava se među najstarije u Europi. Uzgoj arapskih konja u Đakovu prvi se put spominje 1506. godine, dok uzgoj lipicanaca, pasmine nastale križanjem arapskih i andaluzijskih konja, počinje 1806. godine. Nalazi se na dvije lokacije; Pastuharna u centru Đakova i Ivandvor, udaljen 7 km od Đakova. Ergela Ivandvor izgrađena je 1912. godine za vrijeme biskupa Ivana Krapca te po njemu nosi i ime. Čine je staje i korali za pastuhe, kobile i ždrebad te zgrada stanova za djelatnike ergele s pomoćnim objektima. Sve su zgrade do danas u cijelosti zadržale svoj izvorni oblik i vizure.
Kompleks ergele Ivandvor koju čine štale, korali i nekadašnja zgrada radničkih stanova predstavlja značajnu kulturno-povijesnu cjelinu koja prikazuje konjogojstvo početka 20. stoljeća, a čiju vrijednost naglašava cjelovitost funkcije rada te ima svojstvo kulturnog dobra.

Lokacija: Đakovo
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 1912. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6548
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kulturno-povijesna cjelina grada Đakova

Prvi spomen Đakova datira iz 13. st. kada su bosanski biskupi, pošto su darovnicom hercega Kolomana dobili Đakovo, izgradili biskupijski utvrđeni grad. Bila je to utvrda pravokutnog tlocrta, s kvadratnim ugaonim kulama, okružena opkopom, a unutar zidina nalazila se katedrala sv. Petra i uz nju biskupska rezidencija. Đakovačku srednjovjekovnu biskupsku utvrdu Turci su zauzeli 1537. g. U utvrdu su smjestili vojnu posadu, a tursko naselje – varoš Jakova razvilo se uokolo utvrde. Nakon izgona Turaka (1687. g.) obnova i razvoj novovjekog Đakova ponovno su bili tijesno povezani s obnovom biskupije. U prvoj pol. 18. st., počinje se formirati urbanistička matrica koja je utemeljila današnju prostornu organizaciju grada, a koju karakterizira specifična urbanistička koncepcija – podvojenost naselja na biskupijski i građanski dio. Biskupijski dio Đakova počeo se, ili bolje rečeno, nastavio se formirati na mjestu srednjovjekovne biskupske utvrde i to izgradnjom nove katedrale i rezidencije.

Lokacija: Đakovo
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2260
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Muzej Đakovštine – Arheološka zbirka

Arheološka zbirka obuhvaća predmete od mlađeg kamenog doba do razvijenog srednjeg vijeka koji svjedoče o kontinuitetu življenja na ovim prostorima već od 5000 godina prije Krista. Nastala je donacijama, rekognosciranjem i zaštitnim arheološkim iskopavanjima.
U europskim je razmjerima značajna antička zbirka s unikatnim ranokršćanskim predmetima, dok na nacionalnom planu izuzetnu važnost predstavljaju arheološki predmeti srednjovjekovne nekropole Đakovo.
Zbirka je zaštićena kao kulturno dobro 1975. godine.

Lokacija: Đakovo
Klasifikacija: arheološka građa

Oznaka kulturnog dobra: ROS-62
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Muzej Đakovštine – Etnografska zbirka

Etnografska zbirka najbogatija je tradicijskom tekstilnom građom, različitim vrstama narodnih nošnji među kojima svakako treba izdvojiti kao najbogatiju i najpoznatiju žensku nošnju rađenu zlatnom žicom. Osim spomenutog, vrijedan dio zbirke čine i prekrivači, otarci, ponjavci otkani na tkalačkom stanu, razne vrste tkala, inventar seoskog stambenog prostora, drveni sanduci, zemljano posuđe, šarene tikvice i drugo. Zbirka je zaštićena kao kulturno dobro 1979. godine.

Lokacija: Đakovo
Klasifikacija: etnografska građa

Oznaka kulturnog dobra: ROS-102
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Muzej Đakovštine – Kulturno povijesna zbirka

Kulturno povijesna zbirka obuhvaća brojne pisane i materijalne ostatke o razvitku grada i cijele Đakovštine od 13. do 20. stoljeća. Nažalost, srednji vijek i tursko razdoblje vladanja ovim krajevima zastupljeno je tek sporadično, da bi se broj sačuvanih predmeta povećavao sa svakim narednim stoljećem. Svakako najznačajniji dio zbirke odnosi se na drugu polovicu 19. i 20. stoljeće kada se Đakovo definitivno profilira u trgovačko-obrtničko mjesto usko integrirano u svoje ruralno okruženje.
Zbirka sadrži: oružje, ostavštinu kulturno-prosvjetnih i sportskih društava, stilski namještaj, plakate, diplome, zastave, cehovske ladice, pečate i drugo. Zaštićena je kao kulturno dobro 1979. godine.

Lokacija: Đakovo
Klasifikacija: muzejska građa
Vrijeme nastanka: 13. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-105
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Muzej Đakovštine – muzejska građa

Muzej je smješten u zgradi bivšeg kotara, izgrađenoj potkraj 19. st. Stalni postav Muzeja bazira se na etnološkoj, kulturno-povijesnoj i arheološkoj zbirci, kvalitetom i brojem najznačajnijim muzejskim zbirkama.
Ministarstvo kulture donijelo je rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnoga dobra za Zbirku Domovinskog rata, Likovnu zbirku i Zbirku razglednica. Za preostalu vrijednu građu Muzeja zaštićenu rješenjima iz 1975. godine (ROS-105, Arheološka zbirka) i 1979. godine (ROS – 101, Numizmatička zbirka, ROS – 102, Etnografska zbirka, ROS- 103, Galerija slika, ROS – 104, Zbirka predmeta i dokumenata iz NOB-a te ROS – 105, Kulturno – povijesna zbirka) u tijeku je postupak usklađivanja predmetnih rješenja s odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Lokacija: Đakovo
Klasifikacija: muzejska građa

Oznaka kulturnog dobra: Z-6058
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Muzej Đakovštine – Numizmatička zbirka

Numizmatička zbirka Muzeja Đakovštine osnovana je 1952. godine, istodobno kada i Muzej. Najznačajnijie dijelove numizmatičke zbirke čini antički novac koji je bio u opticaju između 1. st. p. n. e. i 5. st. n. e.(od Oktavijana do Honorija), te skupni nalazi srebrnih ugarskih denara kraljice Marije i kralja Sigismunda s prijelaza 14. u 15. st. Numizmatička zbirka zaštićena je 1979. godine.

Lokacija: Đakovo
Klasifikacija: muzejska građa

Oznaka kulturnog dobra: ROS-101
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Muzej Đakovštine – Zbirka predmeta i dokumenata iz NOB

Zbirka predmeta i dokumenata iz NOB-a obuhvaća oružje, dokumente, fotografije, primjerke ratnog tiska i brošure te autentične predmete iz osobne upotrebe boraca.Zbirka je zaštićena 1979. godine.

Lokacija: Đakovo
Klasifikacija: muzejska građa

Oznaka kulturnog dobra: ROS-104
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje u crkvi sv. Križa

Orgulje u crkvi sv. Križa u Đakovu najznačajniji su opus zagrebačkog graditelja Milana Majdaka iz 1942. g. Pneumatskog su sistema sa 28 registara, 3 manuala i pedalom. Na visokom postolju i prema naprijed istaknuto uzdiže se peterodijelno kućište s tri tornja i dvije spojnice. Polja sa sviralama uokvirena su plitkim lezenama, bez rezbarenih zavjesa, nad polukružnim otvorom ukrašena jednostavno perforiranom rešetkom. Na vrhu vijenca uzdižu se plamene vaze, u sredini tornja i križ. Ormar je obojan smeđom bojom, u imitaciji strukture drveta s pozlaćenim dekorativnim elementima i aplikacijama.

Lokacija: Đakovo
Klasifikacija: glazbeni instrument

Autor: Milan Majdak

Oznaka kulturnog dobra: Z-4211
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje u crkvi Svih Svetih

Orgulje s osam registara, 1 manualom i pedalom djelo su osječkog graditelja Andrije Fabinga, utemeljitelja tvrtke koja je izgradila brojne instrumente na području Slavonije. Pretpostavlja se da su to najstarije Fabingove orgulje, sagrađene 1850.g. Kućište s tri pola svirala u prospektu raščlanjeno je glatkim lezenama i u bočnim poljima ukrašeno zavjesama s vegetabilnim motivima. Po vremenu nastanka orgulje se ubrajaju među rijetka, još očuvana domaća ostvarenja u ovoj regiji.

Lokacija: Đakovo
Klasifikacija: glazbeni instrument

Autor: Andrija Fabing

Oznaka kulturnog dobra: Z-3726
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje u katedrali sv. Petra

Orgulje u đakovačkoj katedrali velik su instrument sa 73 registra, tri manuala i jednom pedalom, najznačajnije djelo na čitavom slavonskom području. Prostrano kućište neogotičkog stila pruža se u širini cijelog pjevališta, ispred same rozete zapadnog ulaza. Gradio ih je 1936.g.Franc Jenko iz Šentvida kraj Ljubljane kao svoj 22.opus. Đakovački instrument velikih je zvukovnih mogućnosti, redovito se upotrebljava za vrijeme bogoslužja, a katkada služi i za koncertne prigode.

Lokacija: Đakovo
Klasifikacija: glazbeni instrument

Oznaka kulturnog dobra: Z-1813
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Samostanska zgrada časnih sestara sv. Križa s crkvom sv. Križa (nova samostanska zgrada)

Časne sestre Sv. Križa 1899.g. darovnicom biskupa Strossmayera dobivaju veliko zemljište preko puta stare samostanske zgrade za gradnju novoga samostana. Samostanska zgrada i crkva rano je Axmannovo djelo. Nova se samostanska zgrada gradila u dva navrata: prva izgradnja počela je 1906.g., kada je izgrađeno istočno samostansko krilo i crkva. Druga etapa gradnje bila je 1924- 25.g., kada je izgrađeno zapadno samostansko krilo, a projektnu dokumentaciju za zapadno krilo potpisuje Ivan Domes. Crkva je inkorporirana u samostansku zgradu čiji je integralni dio.

Lokacija: Đakovo, Ulica Kralja Tomislava 22
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1906. god.
Autor: Viktor Axmann; Ivan Domes

Oznaka kulturnog dobra: Z-3872
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Samostanska zgrada časnih sestara sv. Križa s crkvom sv. Križa (stara samostanska zgrada)

Zgrada je slobodno stojeća jednokatnica, građena negdje između 1856.-59.g., u historicističkom stilu. Građevina je izvedena kao dogradnja na već postojeću trošnu i zapuštenu kuću. Samostanska zgrada, zajedno s novom samostanskom zgradom i crkvom sv. Križa, spomenička je cjelina koja posjeduje arhitektonsko – estetsku vrijednost, kao rijetki primjer secesijske sakralne arhitekture u Slavoniji, povijesnu vrijednost, kao građevinski spomenik dolaska jednoga reda u Đakovu koji preuzima ulogu pokretača kulturnog života Đakova, te ambijentalnu vrijednost radi oblikovanja Ulice kralja Tomislava, gdje se savršeno uklapa u ambijent historicističkih, slobodno stojećih katnica.

Lokacija: Đakovo, Ulica Kralja Tomislava 27
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1856. god. do 1859. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3873
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Spomen muzej Josipa Jurja Strossmayera-muzejska građa

Muzejska građa Spomen-muzeja podijeljena je u tri zbirke. Likovna zbirka obuhvaća portrete biskupa J. J. Strossmayera, radove istaknutih slikara i kipara 19. i 20. stoljeća.: M. Steina, T. Krizmana, O. Ivekovića, I. Meštrovića i drugih, zatim slike, crteže, grafike i skulpture raznih autora među kojima se izdvajaju J. F. Overbeck, M. Rački, I. Rabuzin, V. Radauš, D. Popović te 120 slika iz donacije slikara Zdravka Ćosića. Sakralna zbirka obuhvaća maketu đakovačke katedrale K. Roesnera iz 1885. g., crkveno posuđe, biskupovu odjeću, štap i druge predmete.
Zbirka knjiga i dokumenata o biskupu i biskupiji tematski je vezana za đakovačku biskupiju te život i rad biskupa Strossmayera.

Lokacija: Đakovo
Klasifikacija: muzejska građa

Oznaka kulturnog dobra: Z-3914
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Umijeće izrade zlatoveza

Zlatovez s područja istočne Hrvatske tradicijsko je tekstilno-rukotvorsko umijeće ukrašavanja odjevnih i uporabnih predmeta zlatnom niti, te je prepoznatljivi dio nasljeđa i identiteta tog dijela Hrvatske.Razvoju tradicijskoga tekstilnoga rukotvorstva na području istočne Hrvatske posebice je pogodovala pojava zadružnog oblika organizacije obitelji koji je ženama ostavljao dovoljno vremena za bavljenje tim poslovima. Načini čuvanja zlatoveza mogu biti vrlo različiti, pri čemu najvažniju ulogu imaju pojedinačne vezilje.

Lokacija: Đakovo
Klasifikacija: znanje i vještine
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5404
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Velika (Lauf) staja na ergeli Ivandvor

Zgrada velike ili lauf staje predstavlja reprezentativni primjer staje namijenjene uzgoju konja te prikazuje konjogojstvo početka 20. stoljeća čiju vrijednost naglašava kontinuitet uzgoja konja lipicanske pasmine od vremena izgradnje. Velika staja je prizemnica pravokutne tlocrtne osnove, dimenzija 81,7×12,9m. Zidana je opekom. Duž dvoslivnog krovišta uzdižu se ozrake. Pročelja su oblikovana jednostavno i simetrično. Prozorski otvori su pravokutni, segmentnog lučnog zaključka i ostakljeni bravarskim oknima. Otvaraju se oko središnje osi prema unutra. Bočna su pročelja zabatno zaključena. U unutrašnjosti staje je sačuvano izvorno oblikovanje. Pod staje je popločen prepečenom opekom sa strukturiranom površinom radi sprječavanja proklizavanja konja. Dva reda drvenih stupova koji se pružaju kroz središnji dio staje podupiru stropnu konstrukciju koju čini drveni grednik s daskama.

Lokacija: Đakovo, ergela Ivandvor
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 1912. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6741
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zbirka skulptura Dijecezanskog muzeja

Zbirka skulptura Dijecezanskog muzeja u Đakovu sa stilskim karakteristikama u rasponu od baroka, klasicizma, moderne umjetnosti do pučke naivne umjetnosti, većim dijelom potječu iz Strossmayerove ostavštine ili su pokloni ordinarijatu.

Lokacija: Đakovo
Klasifikacija: likovna umjetnost
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-100
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zbirka slika Dijecezanskog muzeja

U Zbirci slika Dijacezanskog muzeja Đakovačke biskupije koja obuhvaća djela od 17. do 20. stoljeća, vrijednošću se posebno ističu portreti crkvenih dostojanstvenika – biskupa bosansko – srijemskih iz 17. stoljeća.

Lokacija: Đakovo
Klasifikacija: likovna umjetnost
Vrijeme nastanka: 17. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-99
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada Muzeja Đakovštine, Ulica Ante Starčevića 34

Zgrada Županijske kotarske oblasti sagrađena je u drugoj polovici 19.st. u vrijeme kada Đakovo, uz to što je biskupski posjed, postaje i središte kotara. Zgrada kotarske oblasti građena je u stilu klasicizma, kao slobodnostojeća jednokatnica. Njezino simetrično koncipirano ulično pročelje, s dva dvoosna rizalitna istaka na krajevima, urešuje čitav registar klasicističkih žbukanih dekorativnih elemenata, za razliku od bočnih i dvorišnog pročelja koja su bez ukrasnih elemenata. Građevina je građena opekom, a prekriva ju dvoslivno krovište s pokrovom od biber crijepa. Danas se u ovoj zgradi nalazi Muzej Đakovštine.

Lokacija: Đakovo, Ulica Ante Starčevića 34
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3869
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada Prve hrvatske štedionice, Ulica pape Ivana Pavla II br. 7

Zgrada Prve hrvatske štedionice u Đakovu izgrađena je 1914.-15.g., a nacrte potpisuje projektni biro Axmann – Malin – Rožić. Zgrada je ugrađena dvokatnica, građena u stilu secesije i art-décoa. Zgrada je jedna od rijetkih đakovačkih zgrada kasne secesije, kojim stilom jakih istaka i geometrijske stilizirane dekoracije zgrada unosi novu kvalitetu u jednu od najstarijih i najreprezentativnijih đakovačkih ulica.

Lokacija: Đakovo, Ulica pape Ivana Pavla II br. 7
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1914. god. do 1915. god.
Autor: Malin,Rožić Axmann

Oznaka kulturnog dobra: Z-3870
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada Reichsman, Ulica pape Ivana Pavla II br. 10-14

Kuća posjeduje arhitektonsku vrijednost kao jedan od najkvalitetnijih primjera secesijske arhitekture Đakova. Svojom dekorativnom kvalitetom i razvedenošću arhitektonskih elemenata, što je posebno naglašeno različitim visinama i nagibima krovišta te istacima zidne mase pročelja, kuća bitno obogaćuje prostor glavne đakovačke ulice i doprinosi ambijentu raskošnih građanskih palača iz prve polovine 20.st. Dobra očuvanost gospodarskih objekata, skladišta i kuće omogućava da se ista građevina promatra kao zasebna cjelina, u kojoj se čitaju povijesni, sociološki i arhitektonski slojevi.

Lokacija: Đakovo, Ulica pape Ivana Pavla II br. 10-14
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3866
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska