Vodič kroz kulturnu baštinu grada Bjelovara

Na području grada Bjelovara nalazi se 39 kulturnih dobara. 27 kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa.

Sva kulturna baština grada Bjelovara:

Arheološko nalazište Malo Korenovo

Arheološko nalazište Malo Korenovo eponimni je lokalitet Korenovske kulture, datirane od 4600. do 4200. pr.Kr. Radi se o lokalnoj inačici neolitičke kulture karakteristične po linearnotrakastoj keramici. Arheološko nalazište Malo Korenovo nalazi se na padini uz rijeku Česmu, nešto južnije od istoimenog naselja. U dosadašnjim arheološkim istraživanjima, provedenim 1956. i 1961. godine utvrđeno je da se radi o naselju s radioničkim centrom kamenog oruđa.

Lokacija: Malo Korenovo
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 4600 god.p.n.e. do 4200 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-5490
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Cjelina arhivskih fondova i zbirki u posjedu Državnog arhiva u Bjelovaru

Arhivsko gradivo Državnog arhiva u Bjelovaru kao cjelina za koju je Rješenjem Hrvatskog državnog arhiva od 4. studenoga 2011. (klasa: UP-/I-612-06/11-27/07, ur. broj: 565-08/3-11-3) utvrđeno da ima svojstvo kulturnog dobra – sveukupno 1.277 arhivskih fondova i zbirki:
– u ukupnoj količini od 3.378 dužnih metara,

– nastala u razdoblju od 1685. do 2007. godine,

– čuva se u spremišnim prostorima u Bjelovaru – Trg Eugena Kvaternika 6,
– pod signaturama HR-DABJ: 1 do 1.277 (ukupno 1.277 fondova i zbirki).

Lokacija: Bjelovar
Klasifikacija: arhivska građa
Vrijeme nastanka: 1685. god. do 2002. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2788
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Crkva sv. Pavla

Rezultat je adaptacije gotičke crkve krajem 17.st. te obnove u kasnobaroknim oblicima 1786. godine. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta svođena bačvasto, s užim svetištem zaključenim poligonalnom apsidom i zvonikom nad zapadnim pročeljem. Unutar crkve sačuvan je vrijedan klasicistički inventar.

Lokacija: Novi Pavljani
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2112
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Petra i Pavla

Pravoslavni filijalni hram sv. Petra i Pavla nalazi se na groblju u naselju Gudovac. Današnja crkva izgrađena je 1724. g., a značajno je obnovljena 1808. g. Riječ je o jednobrodnoj građevina s poligonalnom apsidom i zvonikom nad glavnim pročeljem. Vrlo vrijedan ikonostas majstora Jovana Četirevića Grabovana iz 1780. godine, prenesen je 1902. godine iz Parohijske crkve sv. Trojice u Bjelovaru, što crkvi daje poseban značaj.

Lokacija: Gudovac
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.
Autor: Jovan Četirević Grabovan

Oznaka kulturnog dobra: P-4817
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Tome

Crkva je jedan od najstarijih gotičkih objekata na bjelovarskom području i unatoč baroknim intervencijama i pregradnjama poč. 20. st., u velikoj je mjeri sačuvala originalne srednjovjekovne arhitektonske elemente. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta, užeg, poligonalno zaključenog svetišta uz koje je sa sjeverne strane prigrađena sakristija, a nad zapadnim pročeljem smješten je zvonik.

Lokacija: Tomaš
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2113
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Trojice

Crkva sv. Trojice je jednobrodna klasicistička građevina pravokutnog tlocrta sagrađena 1792-1795. godine sa zaobljenim svetištem i zvonikom podignutim 1822. godine na glavnom zapadnom pročelju. Godine 1902. je obogaćena zidnim slikama i ikonostasom (C.Medović, M.Peroš, I.Tišov) Urbanistički je značajna za grad Bjelovar.

Lokacija: Bjelovar, A. Trumbića 2
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1792. god. do 1822. god.
Autor: Marko Peroš; Celestin Medović; Ivan Tišov

Oznaka kulturnog dobra: Z-2447
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s polukružno zaključenim svetištem širine jednake brodu te zvonikom u središnjoj osi glavnog, zapadnog pročelja. Krovište je dvostrešno, pokriveno biber crijepom, svetište limom. Prostor lađe natkriven je drvenim, stiješnjenim bačvastim svodom, svetište kalotom. Drveno pjevalište smješteno je uz zapadni zid ograđeno drvenim parapetom. Pročelja su jednostavnog oblikovanja, ističe se glavno pročelje s rizalitnim istakom u širini zvonika. Ostale su plohe raščlanjene plitkim polukružnim nišama. Crkva je građena u drugoj polovici 19. st. i tipičan je primjerak sakralnih građevina pravoslavne crkve na bjelovarskom području.

Lokacija: Brezovac
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2639
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Graditeljski sklop katedrale sv. Terezije

Katedrala sv. Terezije Avilske u BjelovaruKatedrala Sv. Terezije sagrađena je 1771. godine. Jednobrodna je kasnobarokna građevina zaobljenog svetišta sa zvonikom u središnjoj osi pročelja. Njegova vertikala u osi trga okosnica je prostora grada. Bočne građevine župnog dvora, obje L tlocrta, građene su od 1772-1774. godine. Zajedno sa crkvom čine sklop izuzetnog urbanističkog značaja formirajući južnu obodnu stranu trga. Očuvane su u izvornom stanju.

Lokacija: Bjelovar, Bjelovarsko-križevačka biskupija Trg Eugena Kvaternika 5
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1765. god. do 1774. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2579
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Gradski muzej Bjelovar – muzejska građa

Gradski muzej Bjelovar sakuplja, čuva, obrađuje, interpretira i prezentira javnosti najznačajnije i najdragocjenije uspomene iz prošlosti stanovnika Bjelovara i njegova područja. Muzej je osnovan 1949. godine, a smješten je u jednokatnici staroga gradskog poglavarstva iz 1832. godine.
U Registar kulturnih dobara RH upisane su sljedeće zbirke Muzeja: Zbirka samouke kiparice Evice Pocrnić, Zbirka Domovinskog rata, Zbirka „Nasta Rojc“, Tehnička zbirka, Zbirka cehalija i Zbirka antike.
Zbirka samouke kiparice Evice Pocrnić obuhvaća njene radove (dva ciklusa – Lan i Žito te skulpture Žena čisti buću i Žena sa srpom žanje žito) inspirirane svakodnevnicom i okruženjem u kojemu je umjetnica živjela. Zbirka Domovinskog rata sadrži darovane predmete iz razdoblja Domovinskog rata: fotografije, dokumente (povjesnice i propusnice), ratne novine (Vihor, Radar, Ratne novine 55. samostalnog bataljuna Bjelovar), dijelove vojnih odora (košulje, hlače, kape i jaknu), narukavne oznake i zastavice Hrvatske vojske te vatreno oružje (puške, strojnice i pištolje).
Zbirka „Nasta Rojc“ umjetnička je zbirka koja sadrži slike i crteže Naste Rojc nastale u svim fazama njezina stvaralaštva. Zbirka daje izvrstan uvid u cjelinu opusa Naste Rojc u vremenskom rasponu od 1902. do 1960. godine, kao i u neke od njezinih ponajboljih radova uopće (Autoportret, 1915., Zima s gavranima, 1926., Autoportret, 1949.).
Tehnička zbirka obuhvaća predmete tehničkih karakteristika: strojeve na struju, strojeve na ljudski pogon, radio- i TV prijamnike, generatore, zvučnike itd. Zbirkom su obuhvaćeni i neki predmeti koji su nekada pripadali Zbirci metalnih predmeta.
Zbirka cehalija čuva i obrađuje građu vezanu uz gospodarstvo, odnosno cehove, obrte i industriju u Bjelovaru, Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i susjednim županijama. Najznačajniji su predmeti u Zbirci: Povelja carice Marije Terezije za cehove Varaždinskoga generalata izdana 31. prosinca 1770. i Povelja carice Marije Terezije o sajamskim privilegijima, izdana 26. veljače 1772. godine.
Zbirka antike sadrži raznorodne predmete koji pripadaju skupinama keramike, metalnih predmeta (oružje, oruđe, nakit), stakla i novca prikupljene na teritoriju današnje Bjelovarsko-bilogorske županije. Svi predmeti pripadaju razdoblju 2. – 4. st. (izuzev nalaza iz Ribnjake i Daruvara), odnosno vremenu rimske provincije Panonije.

Lokacija: Bjelovar
Klasifikacija: muzejska građa

Oznaka kulturnog dobra: Z-6545
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ikonostas crkve sv. Pavla

Ikonostas crkve sv. Pavla u Novim Pavljanima djelo je Josipa Kućedrvića iz 1850. godine. Zanimljiv je primjerak manjeg ikonostasa na kojem se odražava jak utjecaj zapadnjačkog slikarstva. Svojim položajem i veličinom ikonostas zatvara otvor trijumfalnog luka svetišta. Sastoji se od tri reda ikona s naglašenom centralnom osi sa carskim dvetima te ikonama nad njima te slikanim prikazom Raspeća na vrhu.

Lokacija: Novi Pavljani
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 19. st.
Autor: Josip Kućedrvić

Oznaka kulturnog dobra: P-4815
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kasarna Križevačke regimente, Trg Eugena Kvaternika 13

Slobodnostojeća jednokatnica, pravokutne osnove, zaključena četverostrešnim krovištem, glavnim, istočnim pročeljem orijentirana je prema središnjem gradskom trgu. Ucrtana je na najstarijem planu grada iz 1772., a u legendi plana iz 1828. upisana je kao «II-tes Majors Quartier». U prizemlju su svodovi najstarije kasnobarokne strukture koja je obuhvaćena obnovom u 19. stoljeću kada se definira današnje stanje građevine. Tipična je krajiška kuća prve polovine 19. stoljeća.

Lokacija: Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 13
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2310
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kompleks sudskih zgrada i zatvora u Bjelovaru

Kompleks je smještan na južnom dijelu gradskog bloka istočno od glavnog trga. Čine ga dvije povijesne građevine povezane interpolacijom. U njima su smješteni sudovi i državno odvjetništvo. U dvorišnom dijelu parcele izgrađeni su zatvorski objekti. Glavna pročelja povijesnih zgrada oblikovana su historicističkim neostilskim elementima, tako da zgradu Županijskog suda karakterizira neoromanički fasadni plašt, dok je pročelje zgrade Općinskog i Trgovačkog suda neoklasicističko. Kompleks sudskih zgrada i zatvora u Bjelovaru predstavlja značajan arhitektonski sklop javne namjene s kraja 19. st.

Lokacija: Bjelovar, Josipa Jelačića 3
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2922
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kompleks tvornice Koestlin, A. Šenoe 21

Kompleks tvornice čini veći broj međusobno povezanih građevina različitih tlocrtnih i katnih obilježja, građenih tijekom 20. st. Arhitektonska jezgra kompleksa povijesna je prizemnica s dvorišnim aneksom, orijentirana prema Ulici Augusta Šenoe, koju je za potrebe stanovanja i pekarskog obrta dao sagraditi Dragutin Wolf 1905. godine prema projektu Giorgija Carneluttija. Dvorišni aneks prizemnice nadograđen je 20-tih godina 20. st., a ostali su volumeni izvedeni u različitim fazama prema proizvodnim potrebama tvornice.

Lokacija: Bjelovar, A. Šenoe 21
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3259
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kompleks zgrada bolnice, Antuna Mihanovića 8

Kompleks zgrada bolnice smješten je sjeveroistočno od gradskog trga, van ortogonalne sheme gradskih blokova, a čine ga tri zgrade orijentirane prema Mihanovićevoj ulici: Kirurški paviljon, Zgrada Internog odjela i Vila Marija. Najstariji dio je Interni odjel građen 1845. g. kao vojna bolnica. Kirurški odjel izveden je 1924. g., prema projektu Ignaca Fišera, a Vila Marija 1928. g. kao privatni sanatorij. Kompleks zgrada bolnice značajan je arhitektonsko-urbanistički akcent, predstavlja integralnu arhitektonsku cjelinu oplemenjenu hortikulturnim i parkovnim oblicima.

Lokacija: Bjelovar, Antuna Mihanovića 8
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.
Autor: Ignac Fišer

Oznaka kulturnog dobra: Z-2921
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kulturno-povijesna cjelina grada Bjelovara

Urbani prostor nastao planski, oko kvadratične vojne utvrde čija gradnja započinje 1756. prema zamisli generala Filipa Becka i odluci carice Marije Terezije. Utvrda postaje novo sjedište krajiških pukovnija. Pravilan raster ulica dijeli prostor utvrde na 36 blokova od kojih četiri srednja formiraju prostor glavnog gradskog trga s reprezentativnim javnim i vojnim zgradama. Utvrda je izvorno opasana zemljanim bedemima s ugaonim bastionima. Uklanjanje bedema početkom 19. stoljeća potiče širenja grada i njegov daljnji razvoj. Formiraju se novi javni prostori i trgovi koji će odrediti njegov današnji izgled. Izvorna planska koncepcija i organizacija grada očuvana je do danas.

Lokacija: Bjelovar
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3164
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje u crkvi sv. Šimuna i Jude Tadeja

Manje orgulje s osam registara, manualom i pedalom djelo su zagrebačkog graditelja Pavla Pumppa iz 1842. godine. Zadivljuje očuvanost i svježina instrumenta, njegova zvučnost koja dobro ispunjava prostor crkve.Tri polja sa sviralama uzdižu se na visokom postamentu. Svirala prekriva jednostavna zavjesa čiji su elementi spojeni prstenovima. Skladno bidermajersko kućište sačuvalo je originalnu marmorizaciju.

Lokacija: Ciglena
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1842. god.
Autor: Pavel Pumpp

Oznaka kulturnog dobra: Z-1805
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Sklop zgrada V. osnovne škole

Zgrade V. osnovne škole smještene su u središtu naselja, na ugaonoj parceli omeđenoj Šetalištem dr. Ivše Lebovića na sjeveru i Ulicom Andrije Medulića na istoku. Sklop zgrada sastoji se od starije prizemne uglovnice, jednokatne zgrade položene na regulacijsku liniju Šetališta dr. Ivše Lebovića te pomoćnih zgrada, praonice i kotlovnice u dvorištu. Prizemna uglovnica prvi put se pojavljuje na franciskanskoj katastarskoj izmjeri iz 1867. godine, dok se jednokatnica se pojavljuje na regulacijskoj osnovi iz 1894. godine, a na planu iz 1912. godine koji donosi popis javnih zgrada navedena je kao „Imovna općina Gjurgjevačka“. Zgrade V. osnovne škole značajan su spomenik izgradnje Bjelovara u 19. stoljeću nastao u razdoblju kada se gradnja širi iz prostora gradske jezgre prema sjeveru. Svojim urbanističkim položajem, gabaritima te oblikovanjem u duhu historicističke arhitekture kraja 19. stoljeća, predstavljaju vrijednu arhitektonsku i urbanističku cjelinu grada Bjelovara.

Lokacija: Bjelovar, Šetalište Ivše Lebovića 1
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5024
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Sokolski dom

Dom Hrvatskog sokola izgrađen je 1912. godine prema projektu zagrebačkog arhitekta Dioniza Sunka. Reprezentativna je građevina pravokutnog tlocrta s odsječenim uglovima i konkavnim trijemom na glavnom pročelju. Građevina ima arhitektonsko estetske vrijednosti i značajan je primjer gradnje na kojem se isprepliću elementi secesije i moderne arhitekture. Skladni volumen, niz dekorativnih elemenata vanjštine i interijera pridonosi njenom značaju i plasira je među značajnije objekte javne namjene iz vremena početaka moderne.

Lokacija: Bjelovar
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1912. god.
Autor: Dioniz Sunko

Oznaka kulturnog dobra: Z-2756
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Stara skladišta

Stara skladišta dvije su građevine, prizemnica i katnica, položene na način da formiraju L tlocrt. Prvobitno samostojeće građevine koje su recentno povezane interpolacijom, odnosno produženjem prizemnice prema katnici. Zgrade imaju povijesno umjetničku vrijednost zbog očuvanih konstruktivnih i oblikovnih elemenata iz vremena gradnje, sredine 19. st. te izuzetan urbanistički značaj jer pridonose formiranju istočnog oboda Šetališta Ivše Lebovića.

Lokacija: Bjelovar
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2371
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada “Regiments Chirurgis”, I. V. Trskog 10

Jednokatnica pravokutne osnove, zaključena dvostrešnim krovištem, istočnim zabatnim pročeljem orijentirana prema Ulici I. V. Trnskog. Na najstarijoj karti grada ucrtana je kao zidanica pukovnijskog kirurga. Tijekom 20. st. dolazi do pregradnji, no njen volumen, konstruktivni elementi i djelomice prostorna organizacija sačuvani su do današnjih dana. Zgrada tako predstavlja svjedočanstvo o počecima izgradnje Bjelovara.

Lokacija: Bjelovar, I. V. Trskog 10
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2924
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada čitaonice, Šetalište I. Lebovića 9

Slobodnostojeća prizemnica. U tlocrta glavnim je pročeljem orijentirana prema Šetalištu I. Lebovića. Sagrađena je s namjenom čitaonice. Klasicistički karakter odaje njen volumen kojeg karakterizira središnji portik sa četiri stupa i trokutnim zabatom. Zidne plohe glavnog pročelja artikulirane su lezenama u rustici i po tri prozora bočno od portika. Građevina ima izuzetan urbanistički značaj jer se nalazi u osi Supilove ulice određujući vizuru s glavnog središnjeg trga.

Lokacija: Bjelovar, Šetalište I. Lebovića 9
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2454
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada gimnazije, Matice Hrvatske 17

Troetažna samostojeća građevina izdužene pravokutne tlocrtne osnove razvedenog tipa s bočnim, dvorišnim krilima. Fasade su oblikovane u duhu renesanse s karakterističnim elementima akademskog stila 16. st. Najznačajniji kompozicijski element glavnog pročelja središnji je rizalit iznad kojeg se izdiže kupola. Zgrada je podignuta 1900. godine i svojim tipološkim i morfološkim karakteristikama pripada tipu reprezentativnih javnih objekata građenih poč. 20. st. u Bjelovaru.

Lokacija: Bjelovar, Matice Hrvatske 17
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1900. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2923
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada gradskog magistrata, Trg Eugena Kvaternika 1

Slobodnostojeća jednokatnica tlocrtnog U oblika, orijentirana je zapadnim pročeljem prema središnjem trgu. Na planu grada iz 1828. građevina još nije ucrtana, dok se na onom iz 1867. pojavljuje u današnjim dimenzijama. Građena je za sjedište gradskog magistrata. U oblikovanju pročelja dominira kasnoklasicistički motiv slijepih arkada. Prostorna organizacija zasniva se na nizanju prostorija uz vanjske perimetralne zidove dok se hodnici protežu uz dvorišne fasade.

Lokacija: Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 1
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2453
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada križevačke pukovnije, Trg Eugena Kvaternika 9

Slobodnostojeća ugaona jednokatnica sagrađena na prijelazu 18. u 19. st. Volumen zgrade je očuvan do danas, no unutarnja organizacija prostora i pročelje su preoblikovani. U središnjoj, kraćoj osi prizemlja je smještena veža, a dvokrako stubište za kat se nalazi uz dvorišni zid. U prizemlju i na katu ponavlja se niz prostorija uz glavno pročelje i niz uz začelje. Po svojim karakteristikama kuća je vrijedan primjer arhitekture Vojne krajine.

Lokacija: Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 9
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RZG-0615-1974.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada stare komande, Trg Eugena Kvaternika 2

Dvokatnica pravokutne osnove smještena je na sjevernoj strani središnjeg trga. Sačuvani plan građevine datiran je u 1791. U legendi plana iz 1828. navedena je kao «Comando Haus» križevačke regimente. Glavno pročelje, orijentirano prema trgu, u prizemlju je cijelom dužinom rastvoreno arkadnim otvorima, dok su etaže artikulirane nizovima od 17 prozora ujednačenog ritma. Značajan je primjer kasnobarokne arhitekture Vojne krajine i jedna od najstarijih očuvanih građevina Bjelovara.

Lokacija: Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RZG-0599-1974.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada starog zatvora, Matice Hrvatske 16 i Trumbićeva 8

Jednokatna uglovnica nastala spajanjem dviju građevina pravokutnih osnova. Stariji dio zgrade ucrtan je na karti iz 1772. godine kada je tamo bila pukovnijska tamnica (Regiment Profosey). Formirana je u uglovnicu poč. 19. st. Zgrada starog zatvora jedna je od najstarijih bjelovarskih zgrada, velikim dijelom očuvanog tlocrtnog rasporeda te gotovo u potpunosti očuvanih konstruktivnih elemenata. Važan je njen urbanistički značaj u artikulaciji Trumbićeve i Ulice Matice Hrvatske te povijesni značaj kao svjedočanstvo jednog vremena.

Lokacija: Bjelovar, Matice Hrvatske 16 i Trumbićeva 8
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2851
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada, A. Kačića Miošića 10

Slobodnostojeća jednokatnica, pravokutne osnove, zaključena četverostrešnim krovištem nalazi se na raskrižju Kačićeve i Ulice Vatroslava Lisinskog. Glavnim pročeljem orijentirana je prema Kačićevoj ulici. Sagrađena je između 1795. i 1828. godine. Naime, ucrtana je na planu grada iz 1828. godine, a u legendi karte označena je kao «Bauhauptmans Quartier» križevačke regimente. Do danas je očuvana u volumenu, fasadnom oblikovanju kao i prostornoj organizaciji te konstruktivnim elementima.

Lokacija: Bjelovar, A. Kačića Miošića 10
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2578
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada, A. Medulića 11

Stambena prizemnica izduljene pravokutne osnove, zaključena dvostrešnim krovištem, skošenim prema južnoj zabatnoj strani. Sagrađena je između 1860. i 1867. godine u historicističkom stilu s elementima klasične arhitekture. Svojim volumenom skladno je uklopljena i prilagođena ambijentu tog predjela grada te definira sjeverni dio oboda Medulićeve ulice.

Lokacija: Bjelovar, A. Medulića 11
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2372
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada, A.B. Šimića 2a

Slobodnostojeća jednokatnica, zaključena dvostrešnim krovištem sa skošenjima na zabatnim stranama, nalazi se u sjeveroistočnom uglu središnjeg trga, glavnim uzdužnim pročeljem orijentirana prema ulici Zrinskoga. Ucrtana je na planu grada iz 1772., a u legendi plana iz 1828. navodi se kao «Oberstlieutenantes Quartier» đurđevačke regimente. Vanjski plašt je potpuno plošan, artikuliran prozorskim otvorima. Svodne konstrukcije prizemlja – bačvasti svodovi i češke kape – svjedoče vremenu izgradnje.

Lokacija: Bjelovar, A.B. Šimića 2a
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2848
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada, A.B. Šimića 3

Slobodnostojeća jednokatnica zaključena dvostrešnim krovištem sa skošenjima nad zabatnim stranama, uzdužnim istočnim pročeljem orijentirana je prema Šimićevoj ulici. Ucrtana je već na planu grada iz 1772., a u legendi plana iz 1828. navodi se kao «Huszaren Casserne» đurđevačke regimente. Sačuvana je u volumenu, konstruktivnim elementima i artikulaciji vanjskog zidnog plašta. Ulično je pročelje artikulirano prozorskim osima neujednačenog ritma dok dvorišna strana ima drveni ganjak.

Lokacija: Bjelovar, A.B. Šimića 3
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2850
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada, F. Supila 1

Jednokatna uglovnica, L tlocrta, glavnim zapadnim pročeljem orijentirana je prema središnjem gradskom trgu, a južnim prema ulici Frana Supila. Na karti iz 1772. godine ucrtana je kuća na mjestu krila orijentiranog prema trgu. Već na planu iz 1828. ucrtana je uglovnica današnjeg tlocrtnog oblika. Stara struktura uklopljena je u građevinu nastalu u prvom dijelu prve polovine 19. stoljeća o čemu svjedoče konstruktivni elementi prizemlja. Građevina ima iznimno važnu urbanističku ulogu.

Lokacija: Bjelovar, F. Supila 1
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2450
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada, Preradovićeva 2

Slobodnostojeća jednokatnica, pravokutne osnove, zaključena četverostrešnim krovištem, smještena je na zapadnoj strani glavnog gradskog trga. Ucrtana je već na najstarijem planu Bjelovara iz 1772. godine, a u legendi plana iz 1828. godine označena je kao «Oberstilieutenants Quartier» križevačke regimente. Izvorna prostorna organizacija kao i konstruktivni elementi potpuno su izgubljeni u recentnim intervencijama. Očuvan je samo vanjski plašt. Ima veliki urbanistički značaj.

Lokacija: Bjelovar, Preradovićeva 2
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2452
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada, Trg A. G. Matoša 6

Jednokatna građevina pravokutne osnove s rizalitom prema dvorišnoj strani. Pročelje prema trgu artikulirano je ujednačenim ritmom pravokutnih prozora u jedanaest osi. U središnjoj je osi pročelja portal eliptoidnog nadvratnika. Fasada prizemlja obogaćena je stiliziranom rustikom, dok je katna zona plošnog karaktera s mjestimičnim tragovima pilastara kojima je ova površina bila artikulirana. Građevina se na kartama javlja ucrtana 1828. godine. S obzirom na njen volumen, konstruktivne elemente i dekoraciju pročelja pretpostavlja se da je sagrađena krajem 18. stoljeća ili na samom prijelazu stoljeća. Izvorno je to bio gostinjac koji se vremenom pregrađivao i prilagođavao potrebama stanara.

Lokacija: Bjelovar, Trg A. G. Matoša 6
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2640
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada, Trg Eugena Kvaternika 10

Ugrađena jednokatnica pravokutne osnove, glavnim uzdužnim zazpadnim pročeljem orijentirana je prema središnjem trgu. Prvi put je ucrtana na planu iz 1867. g. o čemu svjedoče historicistički elementi njenog pročelja. Katna zona artikulirana je korintskim stupovina u pet polja unutar kojih su prozori. Kolna veža je u rubnoj sjevernoj osi što također govori o kasnijem vremenu nastanka. Primjer je historicističke izgradnje Bjelovara kojom se dovršava formiranje gradskog trga.

Lokacija: Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 10
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RZG-0598-1974.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada, Trg Eugena Kvaternika 4

Slobodnostojeća jednokatnica, pravokutnog tlocrta, glavnim južnim pročeljem orijentirana je prema središnjem trgu. Naznačena je na najstarijem planu Bjelovara iz 1772. kao i na svim kasnijim planovima. U legendi plana iz 1828. označena je kao «Oberlieutenantes Quartier» đurđevačke regimente. Šezdesetih godina 19. st. oblikuju se pročelja u duhu ranog historicizma te se definira današnje stanje. Zadržana je starija prostorna struktura sa središnjom vežom iz koje se pristupa bočnim prostorijama.

Lokacija: Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 4
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.
Autor: Erben, Fr.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2451
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada, Trg Eugena Kvaternika 6

Slobodnostojeća jednokatnica, pravokutnog tlocrta, glavnim južnim pročeljem orijentirana je prema središnjem trgu. Naznačena je na najstarijem planu Bjelovara iz 1772. kao i na svim kasnijim planovima. U legendi plana iz 1828. označena je kao «Oberlieutenantes Quartier» đurđevačke regimente. Šezdesetih godina 19. st. oblikuju se pročelja u duhu ranog historicizma te se definira današnje stanje. Zadržana je starija prostorna struktura sa središnjom vežom iz koje se pristupa bočnim prostorijama.

Lokacija: Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 6
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2448
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada, Trg Eugena Kvaternika 7

Reprezentativna građevina na glavnom gradskom trgu, ucrtana u najstarijoj karti iz 1772. g. grada kao stambeni objekt vojnih časnika. Početkom 20. st. postaje zgradom Kraljevske županijske oblasti. Zgrada je oblikovana u stilu kasnog historicizma zadržavši u svojoj strukturi barokne slojeve u vidu svodnih konstrukcija te prostorne organizacije ponajprije prizemlja. Geneza joj je vezana uz politički i gospodarski život grada jer je ovisno o tome mijenjala funkciju, a onda i oblik, Položajem i dimenzijama dominira prostorom, a glavnim pročeljem doprinosi definiciji južne obodne strane glavnog trga.

Lokacija: Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 7
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2849
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada, Trg Eugena Kvaternika11

Ugaona jednokatnica sagrađena je početkom 19. st., očuvala je osnovne oblikovne i konstruktivne karakteristike. Karakter samostojećeg objekta naglašen je orijentacijom prostorija na sva četiri pročelja i šatorastim krovištem. Središnji hodnik prizemlja spaja glavni i dvorišni ulaz, a zapadno od njega je smješteno stubište za kat. Glavno pročelje je naglašeno atikom u središnjoj osi te dentima razdjelnog i konzolama završnog vijenca. Zgrada je karakterističan primjer arhitekture Vojne krajine.

Lokacija: Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika11
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2449
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada, Trg S. Radića 9

Uglovnica smještena na južnoj strani raskrižja Radićevog trga i Nazorove ulice, koja zajedno s uglovnicom na sjevernoj strani istog raskrižja akcentira glavni prilaz gradu. Primjer je historicističke izgradnje s početka 20. stoljeća kod koje se zamjećuje tendencija ka simplifikaciji oblika. Značajna je zbog estetsko oblikovnih vrijednosti, zbog slojevitosti koja se iščitava u prostornoj strukturi i nizu detalja oblikovanja prostora te neupitne urbanističke uloge artikulacije najznačajnijeg raskrižja na ulazu u grad iz smjera Zagreba.

Lokacija: Bjelovar, Trg S. Radića 9
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2852
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska