Kulturna dobra grada Orahovice

Inventar crkve sv. Lovre

Malobrojni inventar crkve sv. Lovre baroknih je stilskih karakteristika iz vremena barokizacije gotičke kapele iz 1743. godine. U umjetničkoj interpretaciji osjeća se prisutnost naivne rustične modelacije. Inventar čine sljedeći predmeti: kameni grb iznad glavnog gotičkog portala koji je vjerojatno pripadao obitelji Pejačević, glavni oltar sv. Lovre, oltarna pala „sv. Lovro“, šest svijećnjaka, škropionica.

Lokacija: Crkvari
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2296
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve Našašća sv. Križa

Inventar župne crkve Našašća Svetog Križa u Orahovici pripada stilskom periodu baroknog klasicizma s prijelaza iz 18. u 19. st. Inventar čine sljedeći predmeti: glavni oltar s oltarnom palom iz 19. st., bočni oltar sv. Katarine s oltarnom palom iz 18. st., bočni oltar Majke Božje s oltarnom palom, dvije klupe-klecala iz 19. st., dvije monstrance iz 19. st., kalež iz 18. st., relikvijar sv. Križa s kraja 18. st., raspelo na oratoriju iz 19. st., te devet komada nadgrobnih ploča.

Lokacija: Orahovica
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2297
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Ostaci plemićke kurije (Curiae Nobilitaris)

Ostaci plemićke kurije (Curiae Nobilitaris) smještene su neposredno uz kasno – srednjovjekovni i renesansni Ružica-grad kraj Orahovice. Kurija se sastojala od većeg broja zgrada te je služila kao ladanjsko prebivalište vlasnicima Ružica-grada. Vidljivi ostaci zida su u obliku slova „L“ sa sačuvanim pojedinim prozorskim otvorima. Građevina je bila izduženog pravokutnog oblika, te je imala dva kata o čemu govore kvadratični utori za drvene grede koje su nosile stropove. Zidovi su građeni od većih i manjih klesanih komada kamenja uz pokoju opeku. Uglovi zidova pojačani su pravilno klesanim kamenim kvadrima većih dimenzija. Na pojedinim mjestima vidljivi su ostaci žbuke.

Lokacija: Orahovica
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4714
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Lovre

Crkva sv. Lovre sagrađena je u 15. st. od opeke s kamenim dovratnikom. Crkva je izvorno gotička, jednobrodna s poligonalnom apsidom u širini lađe. Apsida je poduprta s četiri kontrafora. S južne strane sačuvan je gotički profilirani dovratnik. Crkvu je nakon odlaska Turaka dao barokizirati 1743. grof Pejačević, čiji je grb s godinom obnove postavljen na glavnom pročelju. Crkva pripada rijetkim gotičkim građevinama u ovim krajevima s vrijednim inventarom.

Lokacija: Crkvari
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-368
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kompleks manastira s crkvom sv. Nikole

Manastir sv. Nikole nalazi se južno od Orahovice, na osami među brdima Krndije. Prvi se put spominje 1583. pod nazivom Remeta. Nastao je u nekoliko faza, 1594. izgrađena manastirska crkva sv. Nikole, pa sve do pred II. svjetski rat. U kompleksu je nekoliko zgrada lociranih oko manastirske crkve. Crkva ima trolisni tlocrt sa visokim centralnim tamburom, koji nose četiri stupa nad svetištem. Crkva nosi obilježja moravske škole. Crkva u unutrašnjosti ima djelomično sačuvan živopis. Stupovi su oslikani genealogijom Nemanjića. Sa sjeverne i južne strane dvorišta su konaci vezani traktom trpezarije koja zatvara dvorište sa zapada. U sjeveroistočnom dijelu dvorišta izgrađena je 1735. kula-zvonik.

Lokacija: Duzluk
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-370
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Grad “Ružica”

Srednjovjekovni grad „Ružica“, jedan je od najvećih srednjovjekovnih fortifikacijskih kompleksa u Hrvatskoj. Prvi puta se spominje 1330. kao kraljevski posjed. Zidan je pretežno lomljenim kamenom, dok su noviji dijelovi izgrađeni opekom. Građen je u nekoliko faza i ima oblik nepravilne elipse. Unutar zidina sklop je zgrada četverokutnog tlocrta. Centralni dio grada s podrumom, prizemljem i katom zauzima jednokatni objekt pravokutnog tlocrta. Od ostalih arhitektonskih detalja zanimljive su konzole, ostaci kamina i renesansni prozori na zapadnoj kuli. S istočne strane je dvoetažna gotička kapela poduprta kontraforima. Grad je mijenjao vlasnike, nakon protjerivanja Turaka grad ostaje ruševina.

Lokacija: Orahovica
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-375
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Srednjovjekovni grad Oršulić

Ostaci srednjovjekovnog grada Oršulić locirani su u planini udaljenoj oko 3 km od srednjovjekovnog grada “Ružica”. Grad je izgrađen na teško pristupačnom brijegu na oko 700m nadmorske visine, u blizini Orahovice.Tlocrtno grad je smješten u pravcu sjever – jug. Pravokutnog je oblika sa završnim polukružnim kulama na sjevernoj i južnoj strani. Grad je razdijeljen u četiri dijela. Stijene na kojima je smješten grad upotrijebljene su za temelje zidova. Izgrađen je lomljenim kamenom, dok su vanjski plaštevi obloženi pritesanim kamenom.Prema Đuri Szabi ovaj kompleks starog grada je stariji od susjednog srednjovjekovnog grada “Ružice”.

Lokacija: Orahovica
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-376
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Našašća sv. Križa

Župna crkva Našašća sv. Križa sagrađena je 1756., jednobrodna je građevina barokne tlocrtne koncepcije s polukružnom apsidom i sakristijom uz svetište. Lađa i svetište nadsvođeni su baldahinskim svodom s pojasnicama. Glavno pročelje je vertikalno raščlanjeno dvojnim pilastrima u polja s prozorskim otvorima, a horizontalno je raščlanjen kordonskim vijencem. Iznad visoke atike diže se vitki jednokatni toranj sa zidnim plaštem rastvorenim pravokutnim prozorskim otvorom polukružnog završetka. Zvonik završava kasnobaroknom lukovicom.

Lokacija: Orahovica, Trg Sv. Križa 2
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1756. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-377
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve sv. Nikole

Manastirska crkva sv. Nikole sagrađena je u stilu moravske škole 1592. godine. Od njezinog inventara najveću vrijednost imaju zidne freske od kojih je ostao samo dio, budući da je crkva 1833. prebojana. Crkva je promijenila tri ikonostasa. Prvi je izrađen 1607. i predstavlja najveće umjetničko dostignuće tog vremena kod nas. Od njega su sačuvane samo tri ikone. Drugi ikonostas izrađen je 1697., a treći 1869. koji prikazuje ikone svetaca te sakralne scene – Kristovo rođenje, Uskrsnuće i sl. Osim ikonostasa, u inventaru se nalaze ikone iz 19. st., te filigranski izrađena kandila iz 17. i 18. st.

Lokacija: Duzluk
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-139
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Požegi
Kontakt adresa KO: M Peića 3, 34000 Požega

Telefon: 034/ 273-362

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska