Kulturna dobra grada Kutjeva

Arheološko nalazište Mračaj

Arheološko nalazište Mračaj otkriveno je prilikom vađenja gline na području ciglane u Grabarju, kada je pronađen paljevinski grob iz kasnog brončanog doba. Prva istraživanja provedena su 1980. god., te je dokumentiran dio kasnobrončanodobne nekropole koja je pripadala nosiocima grupe Barice-Gređani starije faze kulture polja sa žarama. Zaštitna istraživanja manjeg opsega provedena 2003. god. nisu donijela nove nalaze. Ovo vrijedno nalazište jedno je od rijetkih nalazišta toga karaktera i kulturne pripadnosti u Požeškoj kotlini, koja su barem djelomično istražena.

Lokacija: Grabarje
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1300 god.p.n.e. do 1100 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1974
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Brda

Arheološko nalazište Brda kod Hrnjevca uočio je 1898. god. povjerenik Narodnog muzeja (danas Arheološki muzej) u Zagrebu Milan Turković, te darovao prve keramičke i litičke nalaze, koji pripadaju razdoblju neolitika (sopotska kultura), eneolitika (lasinjska i Retz-Gajary kultura tipa Kevderc-Hrnjevac), te kasnog brončanog ili starijeg željeznog doba, a kasnijim pregledima terena prikupljen je i materijal razvijenog srednjeg vijeka, što sve pokazuje kontinuitet naseljavanja ovog položaja. Nalazište je smješteno na jednom od vinorodnih obronaka Krndije, te je izloženo intenzivnoj zemljoradnji. Istraživanja ovog vrijednog nalazišta bila bi od izuzetne važnosti u stručnom i znanstvenom smislu.

Lokacija: Hrnjevac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 1350. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1973
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište Košarine

Arheološko nalazište smješteno je na prirodnoj uzvisini Krndije kod Hrnjevca nedaleko Kutjeva. Tijekom rigolanja zemljišta za sadnju vinograda 1984. god. otkriveni su tragovi prapovijesnog naselja iz razdoblja neolitika i eneolitika. Posebno se ističe keramički materijal Retz-Gajary kulture, koji je pronađen i na obližnjem nalazištu Brda. Ova dva nalazišta predstavljaju važan i nezaobilazan izvor za proučavanje manifestacija Retz-Gajary kulture u Slavoniji, te njenog odnosa prema drugim kulturama koje se egzistirale na ovom području.

Lokacija: Hrnjevac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 2500 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1976
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve Rođenja Blažene Djevice Marije

Inventar župne crkve Blažene Djevice Marije ima stilska obilježja barokne umjetnosti i klasicizma s kraja 18. i početka 19. st. Inventar je ujednačenih stilskih karakteristika barokne umjetnosti s posebnim naglaskom na vrijednost i raritetni primjerak renesansne oltarne pale „Čudotvorne Majke Božje“ i slike „Bogorodica Eleouse“. Inventar se sastoji od glavnog oltara, tri bočna oltara s oltarnim palama, propovjedaonice, svijećnjaka, pričesne ograde, klecala, ispovjedaonice, lustera i dva klecala.

Lokacija: Kutjevo
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2289
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povijesni kompleks Kutjevo

Kutjevački povijesni kompleks obuhvaća: Župnu crkvu sv. Marije, južno krilo nekadašnjeg samostana (dvorac), dva manja krila (zapadno i istočno), kompleks vinskih podruma i park. Gradnja župne crkve započeta je vjerojatno nakon osnutka cistercitske opatije 1232. Samostan prelazi 1700. g. u ruke isusovaca koji 1725. grade rezidenciju na kat i park oko nje. Južno krilo samostana bilo je preoblikovano u 19. st. pri čemu je dvorac izgubio neke bitne barokne elemente. Park okružuje kompleks i nastao je u 19. st.

Lokacija: Kutjevo, Kralja Tomislava 001
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-398
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološka zona Mihaljevačko polje – Beč

Arheološka zona Beč nalazi se u dolini rijeke Londže, južno od naselja Grabarje i željezničke pruge Pleternica-Čaglin. Otkriveno je prilikom izgradnje kanala za regulaciju rijeke 70-tih godina 20. stoljeća. Riječ je o većem naselju koje je egzistiralo tijekom neolitika, eneolitika (lasinjske kulture), brončanog doba, latena, antike i srednjeg vijeka (slavenska keramika). U neposrednoj blizini nalazišta na zapadu nalazi se nalazište Grabaračke livade, te zajedno čine veliki arheološki kompleks, čija bi istraživanja pribavila mnoge dragocjene podatke o kontinuiranom životu na ovom prostoru.

Lokacija: Grabarje
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6000 god.p.n.e. do 1100. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6717
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološka zona Kagovci – Gradac

Na položaju Gradac iznad Lukača otkriveno je gradinsko naselje sa složenim sustavom fortifikacija. Brončanodobni materijal pripisan je grupi Zagreb-Vrapče kulture polja sa žarama (12.- 11. st. pr. Kr.), a željeznodobni se okvirno datira u 8.-6. st. pr. Kr. Jugozapadno od Gradca nalazi se i pripadajuće groblje pod tumulima na položaju Kagovci. Jedinstven je nalaz ravnog halštatskog groba, ukopanog u kulturni sloj kostolačke kulture kasnog eneolitika (oko 3300. -2900. god. pr. Kr.). Pretpostavlja se da je ovdje u prapovijesti postojalo značajno kulturno i gospodarsko središte.

Lokacija: Lukač
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 3300 god.p.n.e. do 500 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-5005
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Požegi
Kontakt adresa KO: M Peića 3, 34000 Požega

Telefon: 034/ 273-362

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska